Hotărârea nr. 189/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea, modificată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al Il-lea, modificată

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr.8555/19.08.2019 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 4- Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Conform prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin. (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. (4) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I (1) Se modifică Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019, care va fi înlocuită de Anexa la prezenta.

(2) în mod corespunzător se modifică pozițiile 1 și 2 din tabelul burselor de merit conform art. 8 a) pentru mediile 8,5 - 8,99 din Anexa 2 laH.C.L.S.4 nr. 168/30.07.2019.

Art. II - Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019


iCospiin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contras emnează

Secretarul General al Sectorului 4

Nr. 189/22.08.2019

Diana Anca ARTENEBurse de performanță

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

307

50

5

76,750

Invatamant Gimnazial

379

50

5

94,750

invatamant Liceal

125

50

5

31,250

Total burse de performanță

811

202,750

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 8.5-8.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

462

30

5

69,300

a Vll-a și a VlII-a

697

30

5

104,550

a IX-a și a X-a

447

30

5

67,050

a Xl-a și a XH-a

321

30

5

48,150

Total burse merit art 8 a) mediile 8.5-8.99

> 1,927

289,050

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9-9.49

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

905

60

5

271,500

aVII-a și a VIil-a

910

60

5

273,000

a IX-a și a X-a

614

60

5

184,200

a Xl-a și a Xli-a

504

60

5

151,200

Total burse merit art 8 a) mediile 9-9.49

2,933

879,900

Anexă

la HCLS4 nr..Zf^/^£/

Burse de merit cf. art. 8 a) Media 10

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

464

200

5

464,000

a Vll-a și a VlII-a

294

200

5

294,000

a IX-a și a X-a

13

200

5

13,000

a Xl-a și a Xll-a

26

200

5

26,000

Total burse merit art 8 a) media 10

797

797,000

Burse de merit cf. art. 8 b)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

42

50

5

10,500

Invatamant Gimnazial

186

200

5

186,000

Invatamant Liceal

121

300

5

181,500

Total burse merit art 8 b)

349

378,000

Burse de merit cf. art. 8 c)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

1 n v^țamant-pri ma r

32

50

5

8,000

hivaO f^^ftFGițnî^zia I

80

100

5

40,000

Ftivatșmgnt4-îceal

76

100

5

38,000

188

86,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9.5-9.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

1608

90

5

723,600

a Vll-a șiaVUI-a

1119

90

5

503,550

a IX-a și a X-a

385

90

5

173,250

a Xl-a și a Xll-a

451

90

5

202,950

Total burse merit art 8 a) mediile 9.5-9.99

3,563

1,603,350

Tip Bursă

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Bursă de studiu

561

100

5

280,500

Bursă de ajutor social

2,431

80

7

1,361,360

Bursă de ajutor social ocazional

17

200

1

3,400

Total burse

3,009

1,645,260

Total General Burse - număr -

13,577

Total General Burse - ron -

5,881,310


£S£&