Hotărârea nr. 188/2019

Hotarare privind aprobarea amplasării de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propagandă electorală


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasării de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propagandă electorală

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Direcției Generale de Poliție Locală, cu nr. P.l6.2795/21.08.2019 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Prevederile art. 37 alin. (4) din Legea 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 40 alin. (13) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 65 alin. (2) din Legea 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.C.G.M.B. nr. 236 din 19.04.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista cu locațiile de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București unde vor fi instalate corturi de către candidați, partide politice, alianțe politice și alianțe electorale, după caz, în vederea strângerii de semnături și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor electorale, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru ocuparea terenului cu amenajările provizorii prevăzute la art. 1, amplasate în vederea strângerii de semnături și orice alte activități de propagandă electorală, pe perioada campaniilor se va percepe o taxă conform H.C.G.M.B. nr. 236 din 19.04.2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2019.

Art. 3. Fiecare candidat, partid politic, alianță politică și alianță electorală, după caz, va beneficia de un număr de maxim 5 locații în vederea instalării de amenajări provizorii.

Art. 4. Instalarea amenajărilor provizorii se va face de către solicitajjțWn^baza Autorizațiilor/Avizelor emise de Sectorul 4 al Municipiului București.

em

Art 5. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și va fi transmisă și Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019


gKE^d^TE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 188/22.08.2019

Anexa

la HCLS4 nr. 188/22.08.2019

Bd. Regina Maria nr. 2 (capăt tramvai 32) - 2 corturi;

Bd. Cantemir nr. 2 (Horoscop) - 2 corturi;

Bd. Cantemir x bd. Mărășești - 4 corturi;

Tineretului (adiacent stației de metrou Tineretului) - 1 cort;

Bd. Tineretului x Bd. Gheorghe Șincai - 2 corturi

Eroii Revoluției (adiacent stației de metrou Eroii Revoluției) - 2 corturi;

Brâncoveanu (adiacent stației de metrou Brâncoveanu) - 2 corturi;

Bd. Brâncoveanu x str. Nițu Vasile - 3 corturi;

Timpuri Noi (adiacent stației de metrou Timpuri Noi) - 2 corturi;

Apărătorii Patriei (adiacent stației de metrou Apărătorii Patriei) - 3 corturi;

Str. Străduinței nr. 1 (adiacent complexului comercial) - 1 cort;

Sos. Giurgiului nr. 94 ( adiacent complexului comercial ) - 2 corturi;

Str. Reșița ( adiacent pieței Reșița ) - 1 cort;

Str. Huedin ( adiacent Complexului Comercial) - 1 cort;

Șos Berceni (adiacent pieței Berceni-Oltenița) - 2 corturi;

Str. Emil Racoviță x str.Tumu Măgurele (vis a vis de magazinul Mega Image ) - 1 cort;

Bd. Alexandru Obregia x str. Tumu Măgurele -2 corturi;

Sos. Olteniței x str. Iriceanu Ion - 1 cort;

Bd. Mărășești x str. Candiano Popescu-1 cort.