Hotărârea nr. 187/2019

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/937/21.08.2019;

Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de

Investiții “C.N.I.” S.A.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit.k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.139 din data de 08.07.2019 după cum urmează:

1. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

" Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 4 a cheltuielilor pentru lucrări și servicii în valoare de 1.782.473,89 lei fără TVA, conform devizului general.”

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019


Nr. 187/22.08.2019