Hotărârea nr. 186/2019

Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/936/21.08.2019; Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Sector 4.

Văzând:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 374 din 14.06.2018 privind imputemicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Universitatea de Medicina și Farmacie " Carol Davila" din București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila);

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit.k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.261 din data de 02.10.2018 după cum urmează

  • 1. Titlul Hotărârii se completează si va avea următorul cuprins :

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA )”

  • 2. Art. 1 se completează și va avea următorul cuprins:

“ Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA), conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

  • 3. Se modifica si se completează Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.261/02.10.2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019

C ontrasemn ează Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 186/22.08.2019

Proiectant,


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Construire centru medical multifuncțional (UMF Carul Daviîa)

V, în preturi la data de: î) La un T.V.A, ds-


Ni\ crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolele r de ehdluiefi

Valoare (fam TVA)

TVA

Valoare cu TVA

W

lei

tai

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pcnErti obținerea ți amenajarea terenului

14.

Obținerea terenului

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

1J,

Amenajări pentru protecția mediului ți aducerea terenului la starea inițială

103473,34

31.059,03

194633,27

1.4.

Ctreilulcli pentru retoenren/proteclia u!i( tritlfor

TOTAL CAI

’ITOL 1

103X73,34

31.059,93

104.533,27

..     . i: ........ ..   ~:z.."

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utElltîilîlor - Canlmct nreortie lucrați

69620.49

13,210.60

02.740.09

22.

Cheltuieli pentru asigurarea iltiălâtăer - SoctelaK speclaSzate branșamente

627.640,51

110501,70

746.89221

TOTAL CAPITOL 2

607.170,06

132.462,30

820.632,30

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pcnlrtf proiectare ți asistentă tehnică

3.1.

SludS

17.255.00

3.276,45

20.533,46

3.14. Studii da teren

17.255,00

3.270.45

20.533.45

3.1,2. Raport privind Impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alo studii sptrcSico

-

-

3.2.

Documcnteț&suport *d cbelluieli pcnlfu cbțsrnrca dc aviz, ncurdcirițl autorizații

40.076,69

9.286,57

56.101,29

3J.

Expertei tehnică

-

-

3.4.

Certificare* pcrlorm&ițd rsK'rqcîIcr țjl âtufrid onerpel/c al codirilor

*

-

3.5.

Pracdara

526282,02

99.9B3.6B

626275,60

3.5,1. Tema dc proiectare

3.5,2. Studiu do pnjfeznhiUtoto

3.5.3. Studiu de fezablitata’ documentata de avizare a lucrurilor dc Intervenție ei devizul general

2S.8B2.O2

4-917,59

3D.7flD,60

3,5.4. Documentațiile tehnice nece&are în vederea obțirkHt nvjzefor/ ncordurilor/ autorizațiilor

103500,00

10.665,00

123.105,00

3.5.5. Verificarea tehnica de cBătaie n prorrrotiAri teluric ți a dctaElor de execuția

-

3.5.6. Proiect tehnic ți detalii de erectila

306.000,00

75.411,00

472.311,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

*

3.7.

ConssillnntS

69.019,00

13.113,61

02.132,61

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investită

69.010,00

13.113,61

82.132.61

3.7.2. AurtSUI Branr.tar

-

*

-

3JL

Asfttentă tehnică

307.014,79

50.503,61

366.410.60

3,8.1. Asistentă tefiniefi din partea proiectantului

102.63026

10.001,27

122.139,53

3.fi. 1.1. pe perioada do execuție o kJCfMor

B2.11tl.6f

15.601,02

97.711,63

3.6.12, pentru participarea proiectantul^ ta fasole induse în programul do control at lucrurilor de execuție, avizat do Inspectoratul de Stat în Construcții

20,527,65

3.90026

24.427.90

3.82. Drrinentw de țantrer

205.276.52

3tJ.Dti2.54

244.270,06

TOTAL CAPITOL 3

909.347,50

184.170,02

1.153.523,52

| | —

CAPITOLUL 4

Cheltuieli prnîrtrinvostiti# de bazfi

4J.

Ccnsirucin șl Instalații

17.B57.4M.93

3.302.922.14

21.250.407,07

4.5L

Mania} utilaje tehnologice. echipamente tehnologice st funcționate

300,674,77

5B.6-18.2Î

367.322.00

4.3.

Utiaje, echipa mente tehnologice si funcționale caro neccsh/i montai

2.301,402,75

440.083,62

2.810176,37

4.4.

Utilaje, ecliipamente tehnolopîee 51 funclrotrafe care nu necesita montaj ți echipa mente de transport

4.5.

Dotări

-

4.6.

Aclive n&Etfptxafo

-

TOTAL CAPITOL ♦

20.527,052,46

3.950.253,07

24.427.906.42

i : i' z ~     --------------------------—*-----

. . .. ...

CAPITOLUL 5

Alto cheltuiri

5 1.

Orpnniznre de țanltar

24e,36&j60

47.103.05

2054182.54

fi, 1X LucriW de construclft d instalate aferenta ortjanizftrî dc ^nnlrer

240.380,00

47.103,05

205.502,64

5.1.2. Chelririeli conexe orțianizflrii santicruliit

5.2.

Combbano,, colo, taxe, costul creditului

200.020,07

208.02D.D7

5,2.1. comisie a nete si dobânzile aferente trcdifuliti băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor tfe construcții

00.207,42

B9.207.42

5.2.3. cota ale renta I.S.C. pentru controlul statuări In amenajarea teritoriului, urbanism ;I pentru nulwzarea kicrjrrior de construcții

17.057,40

17.857.4B

5.2.4. cota aferentă Caser Soctole a Constructorilor - C.S,C.

Bfi.37fi.Bfi

-

95.375.96

5.2.5, taxe pentru acordul, avize conforme șl autoriza|ia de construite/ desfrir 11arc

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuiefi diversă și neprevăzute

2,222.24 9.26

422.227.36

2.64O7fir02

5.4.

Ctaîtotell pentru informare șl publicitate

-

TOTAL CAPITOL 6

2.676.658.52

409.421,21

3.148.080,03

CAPITOLUL B

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți ieste

6.1,

| Pregătirea pereonalukrl do exploatare

-

-

6.2.

| Probe tehnologice ți tesle

-

-

TOTAL CAPITOL 8

<-    .■              TOTAL GENERAL

25.036.302,1

0     4.717.373,4

3          29-753.675,53

Din coroC+M (1.2 + i;3+1.4‘+2'+4;T+ <1.2 + 5.1.1) ■ ” ■ '

-19.275.101,7

3 '    3.662,286,4

3 . ' 7   22.937,478,16

4,7300 ta

Data

07.00.20! 9

■z


B emjflcjni/InvMt ito r


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

l.

/_lz2<5'5<fc4//-//'<£ 9<sf&

co°>rfr's/_