Hotărârea nr. 185/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar-Arseni”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Avană în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/935/19.08.2019;

Avizul Comisiei nr.l - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Văzând:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.264/23.04.2019 prin care Consiliul Local Sector 4 este împuternicit să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Spitalul Clinic de Urgenta “Bagdasar - Arseni”, Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit.k) și art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar - Arseni”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.08.2019


Nr. 185/22.08.2019

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

LUCRĂRI DE RECONFIGURARE, REAMENAJARE CORP PRIMIRI URGENȚE -SPITALUL DE URGENTĂ BAGDASAR-ARSENI, BUCUREȘTI

Curs euro (19.08.2019) = 4,7284         TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  • 1.1.        Obținerea terenului

  • 1.2.        Amenajări exterioare

  • 1.3.        Amenajări pentru protecția mediului

  • 1.4.         Cheltuieli pentru retocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1

Rețele sanitare, electrice si gaze naturale                      •       -         ...

Total capitolul 2:

-

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

studii

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

■ -

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului                         - ■    ■

-

-

-

. ..

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,76

3.3.

Expertizare tehnică

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

3.5.

Proiectare

218,44

46,20

41,50

259,94

54,97

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

-

3.52.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

3,5.3.

DALI

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația'de construlre/demolare

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

218,44

46,20

41,50

259,94

54,97

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

-

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

3.7.

Consultanța

-

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

-

-

-

3.8.

Asistență tehnică

14,98

3,17

2,85

17,83

3,77

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

9,15

1,94

1.74

10,89

2,30

3.6.1.1.

Asistență tehnică pe perioada de execuție

6,94

1,47

1,32

8,26

1,75

3.8.1.2.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execuție

2,21

0,47

0,42

2,63

0,56

3.8.2.

Dîrigenție de șantier

5,83

1,23

1.11

6,94

1,47

Total capitolul 3:

236,42

50,00

44,92

281,34

59,50

CAPITOLUL 4; Cheltuieli pentru investiția de bază
5.405,32    1.143,16


2.738,25

2.396,54


579,11

■ 506,84


1.027,01    6.432,33


1.360,36


520,27

455.34


3.258,52

2851,88


  • 689.14

  • 603.14


4.1.2.2.

Lucrări de rezistență UPU

341,71

72,27

64,93

406,64

86,00

4.1.3.

Lucrări de arhitectură

1.442,32

305,03

274,04

1.716,36

362,99

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

141,43

29,91

26,87

168,30

35,59

4.1.5.

Lucrări de instalații HVAC

139,93

29,59

26,59

166,52

35,22

4.1.6.

Lucrări de instalații electrice

657,58

139,07

124,94

782,52

165,49

4.1.7.

Lucrări de instalații curenți slabi

206,36

43,64

39,21

245,57

51,94

4.1.8.

Lucrări de instalații gaze șî fluide medicale

79,44

16,80

15,09

94,53

19,99

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șl funcționate

562,78

119,02

106,93

669,71

141,64

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.313,16

277,72

249,50

1.562,66

330,48

4.3.1.

Utilaje de instalații sanitare

155,30

32,84

29,51

184,81

39,08

4.3.2.

Utilaje de instalații HVAC

553,06

116,97

105,08

658,14

139,19

4.3.3.

Utilaje de instalații electrice

314,78

66,57

59,81

374,59

79,22

4.3.4.

Utilaje de instalații curenți slabi

31,15

6,59

5,92

37,07

7,84

4.3.5.

Utilaje de instalații gaze ți fluide medicale

258,87

54,75

49,18

308,05 .

65,15

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

Total capitolul 4:

7281,27

1.539,90

1.383,44

8.664,70

1.832,48

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

335,92

71,04

63,83

399,75

84,54

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

335,92

71,04

63,83

399,75

84,54

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

103,39

21,86

19,64

123,03

26,02

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.22.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiilor

37,82

8,00

7,19

45,01

9,52

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31,52

6,67

5,99

37,51

7,93

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

34,04

7,20

6,47

40,51

8,57

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

728,13

153,99

138,34

866,47

183,25

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

-

Total capitolul 5:

1.167,44

246,90

221,81

1.389,25

293,81

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice șl teste

2,00

11,00

0,42

2,33

0,38

2,09

2,38

13,09

0,50

2,77

Total capitolul 6:

13,00

2,75

2,47

15,47

3,27

TOTAL GENERAL:

8.698,12

1.839,55

1.652,64

10.350,75

2.189,06

Din care C+M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1):

6.304,02

1.333,23

1.197,76

7.501,79

1.586,54