Hotărârea nr. 182/2019

Hotărâre privind demararea și cofinanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului ”ȘcoaIă după Școală”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind demararea și cofînanțarea din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București a programului ”ȘcoaIă după Școală”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a unui grup de Consilieri Locali ai Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 7903/26.07.2019;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu art.58 și art. 105 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului "Școală după Școală”, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă demararea și cofînanțarea din Bugetul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în limita sumelor prevăzute cu această destinație în buget, a programului "Școală după Școală”, începând cu anul școlar 2019-2020, care va fi implementat de unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4.

  • (2)  Indemnizația de hrană a copiilor, în valoare de 15 lei plus TVA, va fi asigurată din bugetul local începând cu data virării integrale a sumelor din fila de buget a Sectorului 4, aferentă anului bugetar 2019, de la bugetul de stat.

  • (3) Cheltuielile privind cofînanțarea prevăzută la alin.(l), se pot acorda cadrelor didactice responsabile cu desfășurarea programului, în limita sumei de maxim 1000 lei/lună de activitate, în funcție de calendarul școlar.

Art.2 (1) Numărul unităților de învățământ preuniversitar de stat și cadrele didactice responsabile din unitățile de învățământ participante la program vor fi transmise către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 cel mai târziu până la data de 06.09.2019.

(2) Derularea și implementarea programului "Școală după Școală^^^^^l ităților de  învățământ se va efectua doar cu avizul prealabil al InspectoratulrifjȘcoIar aT Municipiului București și în condițiile legii, până la sfârșitul anului școlar 2019-2020./


Art.3 Primarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliului Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 182/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019