Hotărârea nr. 180/2019

HOTĂRÂRE privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativteritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/1478/26.07.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Prevederile art. 390 alin. (2), art. 611 alin. (1) și alin. (2), art. 628 și Anexa nr. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se stabilește funcția publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 prin transformarea funcției publice generale de Secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teriroriale Sector 4.

Art.2 Denumirea "secretarul unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale" se înlocuiește, în cuprinsul tuturor documentelor, cu denumirea "secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale".

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constanțin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 180/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019