Hotărârea nr. 18/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 170/17.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 159/14.06.2018 privind predarea, în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 modificată prin HCLS 4 nr. 5/08.01.2019;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobrea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local

Prevederile Legii nr. 273/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019 ontrasemnează ecretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Statul de funcții al Direcției Mobilitate Urbana Sector 4

Nr.crt.

Structura

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție*

1

Conducere

director general

II

S

2

director general adjunct

II

S

3

director generai adjunct

II

S

4

Serviciul juridic și operațiuni

șef serviciu

II

S

5

consilier juridic

IA

s

6

Compartimentul asigurarea calității și control intern

inspector de specialitate

IA

s

7

Compartimentul administrativ

inspector de specialitate

IA

s

8

șofer

1

M

9

muncitor calificat

1

M/G

10

muncitor calificat

1

M/G

11

Compartimentul resurse umane

inspector de specialitate

IA

S

12

Compartimentul comunicare și relații publice

inspector de specialitate

IA

S

13

Serviciul economic

șef serviciu

II

s

14

Compartimentul financiar contabilitate

inspector de specialitate

IA

s

15

Compartimentul achiziții publice

inspector de specialitate

IA

s

16

inspector de specialitate

IA

s

17

Compartimentul venituri

inspector de specialitate

IA

s

18

inspector de specialitate

IA

s

19

inspector de specialitate

IA

s

20

casier

-

IVI

21

k

Serviciul parcări       ff *    /'SJT'x

șef serviciu

II

s

22

Biroul parcări de reședftță    /         \

șef birou

II

s

23

inspector de specialitate

IA

S

24

inspector de specialitate

IA

S

25

inspector de specialitate

IA

S

26

inspector de specialitate

IA

S

27

referent

IA

M

28

Compartimentul parcări publice

inspector de specialitate

IA

S

29

inspector de specialitate

IA

S

30

inspector de specialitate

IA

S

31

referent

IA

M

32

Serviciul infrastructură Smart City

șef serviciu

II

S

33

Compartimentul transport alternativ

inspector de specialitate

IA

S

34

inspector de specialitate

IA

S

35

Compartimentul dezvoltare proiecte

inspector de specialitate

IA

S

36

inspector de specialitate

IA

S

37

Compartimentul monitorizare Smart City

inspector de specialitate

IA

S

38

inspector de specialitate

IA

S

39

inspector de specialitate

IA

S

40

inspector de specialitate

IA

S

* Funcțiile de execuție pot fi transformate de către directorul instituției cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în buget.

Nr.total de funcții contractuale de conducere

8

Nr.total de funcții contractuale de execuție

32

Nr.total de funcții în instituție

40OC