Hotărârea nr. 179/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Ia nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4 București:

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București și raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență nr. P.l 1.6/81 din 25.06.2019;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din OMAI 132/2007 pentru „aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii - cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor”, precum și cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data prezentei se aprobă Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4, conform Anexei la prezenta.

Art.2. începând cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea HCL Sector 4 nr. 41/27.02.2018.

Art.3. Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sector 4 București, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 179/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019