Hotărârea nr. 178/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la H.C.L. S4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./960/22.07.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul

Spațiu Locativ;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 5396/2018 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 282/06.11.2018 privind aprobarea listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, destinate închirierii, construite prin programul A.N.L. în șoseaua Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, cu modificările și completările ulterioare;


ani, la valoarea de înlocuire a construcției locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul A.N.L., în Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 20, bloc Z.I. 3;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art.

197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 53/18.03.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite prin programul A.N.L., pentru tineri, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, bloc Z.I.3, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 178/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019

ANEXA NR. 1 la H.C.L.S4

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA 35 ANI - BLOC Z.I. 3-2019

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr.

Crt.

Nr. Ap.

Nr. cam

Acd/ap

Preț Ici/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curentă, reparații curente capitale și administrare (Ici)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (Iei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitate (Iei)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit net

Pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (lei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=44-5+6

8=7/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

1

1

45.00

1,578.57

71,035.65

1,183.93

568.29

0

1,752.21

146.02

146.02

146.02

0.80

116.81

2,004.92

20%

400.98

116.81

2

3

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,088.25

10%

108.83

108.83

3

4

1

44.40

1,578.57

70,088.51

1,168.14

560.71

0

1,728.85

144.07

144.07

144.07

0.80

115.26

1,071.50

10%

107.15

107.15

4

1?

7

55.10

1,578.57

86,979.21

1,449.65

695.83

0

2,145.49

178.79

178.79

178.79

0.80

143.03

1,129.58

10%

112.96

112.96

5

15

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,884.00

20%

376.80

111.88

6

19

7.

66.80

1,578.57

105,448.48

1,757.47

843.59

0

2,601.06

216.76

216.76

216.76

0.80

173.40

994.35

10%

99.44

99.44

7

20

7,

69.60

1,578.57

109,868.47

1,831.14

878.95

0

2,710.09

225.84

225.84

225.84

0.80

180.67

530.69

10%

53.07

53.07

8

74

7

66.60

1,578.57

105,132.76

1,752.21

841.06

0

2,593.27

216.11

216.11

216.11

0.80

172.88

145.42

10%

14.54

14.54

9

78

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

0

1,678.23

139.85

139.85

139.85

0.80

111.88

1,645.72

20%

329.14

111.88

10

79

7.

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

0

2,651.68

220.97

220.97

220.97

0.80

176.78

411.00

10%

41.10

41.10

11

30

1

45.30

1,578.57

71,509.22

1,191.82

572.07

0

1,763.89

146.99

146.99

146.99

0.80

117.59

1,694.17

20%

338.83

117.59

12

3?

7

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

0

2,515.40

209.62

209.62

209.62

0.80

167.69

2,158.17

20%

431.63

167.69

13

33

7.

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

0

2,651.68

220.97

220.97

220.97

0.80

176.78

1,412.90

10%

141.29

141.29

14

35

7

70.20

1,578.57

110,815.61

,1,846.93

886.52

0

2,733.45

227.79

227.79

227.79

0.80

182.23

1,149.27

10%

114.93

114.93

15

36

7

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

0

2,640.00

220.00

220.00

220.00

0.80

176.00

924.33

10%

92.43

92.43

16

40

1

48.00

1,578.57

75,771.36

1,262.86

606.17

0

1,869.03

155.75

155.75

155.75

0.80

124.60

893.42

10%

89.34

89.34

17

47

7

70.10

1,578.57

110,657.76

1,844.30

885.26

0

2,729.56

227.46

227.46

227.46

0.80

181.97

1,493.95

20%

298.79

181.97

18

48

2

66.80

1,578.57

105,448.48

1,757.47

843.59

0

2,601.06

216.76

216.76

216.76

0.80

173.40

1,337.27

10%

133.73

133.73

WT

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI -

BLOC Z.1.3

-2019

ac co/bccw         c

CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA ANL, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. Crt,

Nr. Ap.

Nr, cam

Acd/a

P

Preț Ici/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcției (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curenta, reparații curente capitale ți administrare (Ici)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

Chirie lunară (lei)

Valoare chirie după ponderare rang localitate(Ic i)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (lei)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (lei)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

Valoare chirie lunară (Iei)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8*1

10=9*1

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

8

2

69.70

1,578.57

110,026.33

1,833.77

880.21

550

3,264.11

272.01

272.01

272.01

0.80

217.61

763.14

10%

76.31

76.31

2

9

1

43.10

1,578.57

68,036.37

1,133.94

544.29

340

2,018.41

168.20

168.20

168.20

0.80

134.56

955.42

10%

95.54

95.54

3

10

2

68.00

1,578.57

107,342.76

1,789.05

858.74

537

3,184.50

265.38

265.38

265.38

0.80

212.30

1,476.31

20%

295.26

212.30

4

13

2

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

535

3,175.14

264.59

264.59-

264.59

0.80

211.68

1,543.58

20%

308.72

211.68

5

14

2

69.70

1,578.57

110,026.33

1,833.77

880.21

550

3,264.11

272.01

272.01

272.01

0.90

244.81

2,411.42

20%

482.28

244.81

6

16

2

68.00

1,578.57

107,342.76

1,789.05

858.74

537

3,184.50

265.38

265.38

265.38

0.80

212.30

2,083.61

20%

416.72

212.30

7

18

2

55.10

1,578.57

86,979.21

1,449.65

695.83

435

2,580.38

215.03

215.03

215.03

0.90

193.53

2,181.48

20%

436.30

193.53

8

22

2

66.50

1,578.57

104,974.91

1,749.58

839.80

525

3,114.26

259.52

259.52

259.52

0.80

207.62

310.02

10%

31.00

31.00

9

23

2

64.40

1,578.57

101,659.91

1,694.33

813.28

508

3,015.91

251.33

251.33

251.33

0.80

201.06

906.29

10%

90.63

90.63

IO

27

1

44.30

1,578.57

69,930.65

1,165.51

559.45

350

2,074.61

172.88

172.88

172.88

0.80

138.31

1,941.13

20%

388.23

138.31

11

31

2

68.30

1,578.57

107,816.33

1,796.94

862.53

539

3,198.55

266.55

266.55

266.55

0.80

213.24

1,198.53

10%

119.85

119.85

12

34

1

48.00

1,578.57

75,771.36

1,262.86

606.17

379

2,247.88

187.32

187.32

187.32

0.80

149.86

506.96

10%

50.70

50.70

13

37

2

68.30

1,578.57

107,816.33

1,796.94

862.53

539

3,198.55

266.55

266.55

266.55

0.80

213.24

1,823.19

20%

364.64

213.24

14

38

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

510

3,025.28

252.11

252.11

252.11

0.80

201.69

1,274.46

20%

254.89

201.69

15

39

2

68.10

1,578.57

107,500.62

1,791.68

860.00

538

3,189.18

265.77

265.77

265.77

0.80

212.61

1,178.94

10%

117.89

117.89

16

41

2

70.20

1,578.57

110,815.61

1,846.93

886.52

554

3,287.53

273.96

273.96

273.96

0.80

219.17

1,375.98

20%

275.20

219.17

17

42

2

67.80

1,578.57

107,027.05

1,783.78

856.22

535

3,175.14

264.59

264.59

264.59

0.80

211.68

816.92

10%

81.69

81.69

18

43

2

67.10

1,578.57

105,922.05

1,765.37

847.38

530

3,142.35

261.86

261.86

261.86

0.80

209.49

890.42

10%

89.04

89.04

19

44

2

64.40

1,578.57

101,659.91

1,694.33

813.28

508

3,015.91

251.33

251.33

251.33

0.80

201.06

1,195.40

10%

119.54

119.54

20

45

2

67.10

1,578.57

105,922.05

1,765.37

847.38

530

3,142.35

261.86

261.86

261.86

0.80

209.49

1,380.29

20%

276.06

209.49

21

46

1

42.90

1,578.57

67,720.65

1,128.68

541.77

339

2,009.05

167.42

167.42

167.42

0.80

133.94

1,801.50

20%

360.30

133.94

22

11

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

510

3,025.28

252.11

252.11

252.11

0.80

201.69

1,251.86

10%

125.19

125.19

23

17

2

64.60

1,578.57

101,975.62

1,699.59

815.80

510

3,025.28

252.11

252.11

252.11

0.80

201.69

2,106.36

20%

421.27

201.69