Hotărârea nr. 177/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.11.2./880/04.07.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 80/24.04.2019 privind aprobarea valorii chiriilor nominale lunare, pentru anul 2019, aferente locuințelor construite, prin programul A.N.L., pentru tineri și pentru persoanele/familiile evacuate din locuințele retrocecIate:'fQ^lor proprietari, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, blocurile Z.I.l și Z.I.2 conform A pcare fa& parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4. Direcția Economică și Direcția Relații Publice, prin Compartimentul Spațiu Locativ, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmii                 jĂU


Contras emn ează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 177/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019

CALCULUL CHIRIEI AFERENTE LOCUINȚELOR PENTRU TINERII CU VÂRSTA DE PESTE 35 ANI - BLOC Z.I. 2 - 2019


ANEXĂ la H.C.L. S4 nr.£^Z^£^^0


CONFORM LEGII ART.8 DIN LEGEA 152/1998 PENTRU ÎNFIINȚAREA AN L, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Nr. Crt.

Nr. Ap.

Nr.

cam

Acd/ap

Preț Ici/ mp Aed

Valoare de înlocuire a construcție i (lei)

Recuperarea investiției (amortizare) (lei)

Cheltuieli întreținere curenta, reparații curente capitale si administrare (Ici)

Cotă autorități publice (maxim 0,5 % tineri >35ani) (lei)

Chirie netă anuală (lei)

RATA INFLAȚIEI 2018-4.6%

Chirie lunară (Ici)

Valoare chirie după ponderare rang locuință (Ici)

Valoare chirie după ponderare an recepție locuință (Ici)

Coeficient ponderare VENIT

Valoare chirie după ponderare venituri (Ici)

Venit net pe membru de familie

Procent

Nivel maxim de chirie

w

Valoare . .X.X V chiru^, lunara"

(Ici)

0

1

2

3=1*2

4=3/60

5=3*0.8%

6=3*0.5%

7=4+5+6

7.1=7*104.6/100

8=7.1/12

9=8*1

10=9*0.95

11

12=10*11

13

14

15=13*14

16

1

2

2

81.83

1,578.57

129,174.38

2,152.91

1,033.40

646

3,832.17

4,008.45

334.04

334.04

317.34

0.80

253.87

1,551.79

20%

310.36

253.87

2

4

1

53.58

1,578.57

84,579.78

1,409.66

676.64

423

2,509.20

2,624.62

218.72

218.72

207.78

0.80

166.23

1,036.94

10%

103.69

103.69

3

5

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.90

261.80

2,305.53

20%

461.11

261.80

4

7

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933.12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

2,080.19

20%

416.04

229.24

5

8

2

76.59

1,578.57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

1,850.19

20%

370.04

237.61

6

9

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.90

182.12

2,587.58

30%

776.27

182.12

7

11

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

587.17

10%

58.72

58.72

8

12

2

73.74

1,578.57

116,403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.90

257.37

2,830.28

30%

849.08

257.37

9

13

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933.12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

900.08

10%

90.01

90.01

10

14

2

76.59

1,578.57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

684.21

10%

68.42

68.42

11

15

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

2,295.83

20%

459.17

161.88

12

16

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0.80

229.14

1,342.89

20%

268.58

229.14

13

17

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

1,001.89

10%

100.19

100.19

14

18

2

73.74

1,578.57

116,403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.90

257.37

2,534.75

30%

760.43

257.37

15

19

2

75.10

1,578.57

118,550.61

1,975.84

948.40

593

3,517.00

3,678.78

306.57

306.57

291.24

0.80

232.99

995.36

10%

99.54

99.54

16

20

2

75.98

1,578.57

119,939.75

1,999.00

959.52

600

3,558.21

3,721.89

310.16

310.16

294.65

0.80

235.72

678.19

10%

67.82

67.82

17

21

1

51.45

1,578.57

81,217.43

1,353.62

649.74

406

2,409.45

2,520.29

210.02

210.02

199.52

0.80

159.62

2,051.06

20%

410.21

159.62

18

22

2

65.53

1,578.57

103,443.69

1,724.06

827.55

517

3,068.83

3,210.00

267.50

267.50

254.12

0.80

203.30

707.48

10%

70.75

70.75

19

23

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.80

232.71

1,009.58

10%

100.96

100.96

20

24

2

73.12

1,578.57

115,425.04

1,923.75

923.40

577

3,424.28

3,581.79

298.48

298.48

283.56

0.80

226.85

975.71

10%

97.57

97.57

21

25

2

79.00

1,578.57

124,707.03

2,078.45

997.66

624

3,699.64

3,869.83

322.49

322.49

306.36

0.90

275.73

3,76933

30%

1,130.80

275.73

22

27

1

53.58

1,578.57

84,579.78

1,409.66

676.64

423

2,509.20

2,624.62

218.72

218.72

207.78

0.80

166.23

361.08

10%

36.11

36.11

23

29

2

81.83

1,578.57

129,174.38

2,152.91

1,033.40

646

3,832.17

4,008.45

334.04

334.04

317.34

0.80

253.87

399.03

10%

39.90

39.90

24

30

1

54.96

1,578.57

86,758.21

1,445.97

694.07

434

2,573.83

2,692.22

224.35

224.35

213.13

0.80

170.51

581.00

10%

58.10

58.10

25

31

2

66.15

1,578.57

104,422.41

1,740.37

835.38

522

3,097.86

3,240.37

270.03

270.03

256.53

0.80

205.22

1,050.18

10%

105.02

105.02

26

32

2

70.25

1,578.57

110,894.54

1,848.24

887.16

554

3,289.87

3,441.21

286.77

286.77

272.43

0.80

217.94

759.23

10%

75.92

75.92

27

33

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0.90

257.79

2,937.72

30%

881.32

257.79

28

34

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

541.33

10%

54.13

54.13

29

35

2

76.59

1,578,57

120,902.68

2,015.04

967.22

605

3,586.78

3,751.77

312.65

312.65

297.02

0.80

237.61

1,741.33

20%

348.27

237.61

30

36

2

66.12

1,578.57

104,375.05

1,739.58

835.00

522

3,096.46

3,238.90

269.91

269.91

256.41

0.80

205.13

1,012.31

10%

101.23

101.2331

37

2

73.74

1,578.57

116,403.75

1,940.06

931.23

582

3,453.31

3,612.16

301.01

301.01

285.96

0.80

228.77

1,309.98

20%

262.00

228.77

32

38

2

76.06

1,578.57

120,066.03

2,001.10

960.53

600

3,561.96

3,725.81

310.48

310.48

294.96

0.80

235.97

1,396,96

20%

279.39

235.97

33

39

2

73.86

1,578.57

116,593.18

1,943.22

932.75

583

3,458.93

3,618.04

301.50

301.50

286.43

0,90

257.79

3,205.50

30%

961.65

257.79

34

40

1

52.18

1,578.57

82,369.78

1,372.83

658.96

412

2,443.64

2,556.04

213.00

213.00

202.35

0.80

161.88

508.67

10%

50.87

50.87

35

42

2

73.89

1,578.57

116,640.54

1,944.01

933.12

583

3,460.34

3,619.51

301.63

301.63

286.54

0.80

229.24

978.52

10%

97.85

97.85

36

43

2

73.12

1,578.57

115,425.04

1,923.75

923.40

577

3,424.28

3,581.79

298.48

298.48

283.56

0.80

226.85

298.50

10%

29.85

29.85

37

44

2

75.01

1,578.57

118,408.54

1,973.48

947.27

592

3,512.79

3,674.37

306.20

306.20

290.89

0.80

232.71

2,069.10

20%

413.82

232.71

38

45

2

73.72

1,578.57

116,372.18

1,939.54

930.98

582

3,452.37

3,611.18

300.93

300.93

285.89

0.80

228.71

268.04

10%

26.80

26.80

39

47

2

76,01

1,578.57

119,987.11

1,999.79

959.90

600

3,559.62

3,723.36

310.28

310.28

294.77

0.80

235.81

933.00

10%

93.30

93.30

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ