Hotărârea nr. 176/2019

Hotărâre privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 35035/12.07.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de dispozițiile art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Conform art.I alin.(5), alin.(6) și alin. (9) din O.U.G. nr. 65 /15.10.2014 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.02.2015 privind aprobarea sumelor bănești aferente baremelor de dotare cu echipament si cazarmament pentru copiii incredintati sau dati in plasament la asistenții maternali profesioniști, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea sumelor aferente drepturilor copiilor aflați cu măsuri de protecție la asistenți maternali profesioniști angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotarare se va pune în aplicare începând cu data de 01.01.2020.

Art. 3 Metodologia de decontare a sumelor astfel alocate rămâne neschimbată, așa cum a fost ea prevăzută în Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 39/26.02.2015.

Art. 4 Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019

Nr. 176/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

LA H.C.L. S.4

LU 06(&-%$

GRUPA DE VÂRSTĂ

Copil fără dizabilități

Copil cu dizabilități

Sumă anuală

Sumă lunară

Sumă anuală

Sumă lunară

De la 0 la

3 ani

inclusiv

12.549

1045,75

18823,56

1068,63

De la 3

pana la 7 ani inclusiv

12.747

1062,25

19129,56

1093,38

De la 7

pana la 14 ani inclusiv

12.916,92

1076,41

19375,44

1114,62

De la 14

pana la 18 ani inclusiv

13.131

1094,25

19696,56

1141,38

De la 18 la

26 ani

13.266

1105,5

19899

1158,25