Hotărârea nr. 174/2019

Hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34304/09.07.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de adresa Asociației Help Autism cu nr. 649/04.07.2019, prin care a fost desemnată, în calitate de membru titular, doamna Meda Zamfir Adriana, iar în calitate de membru supleant, doamna Bălșanu Adriana Ionela, în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, cu modificările ulterioare;

în baza prevederilor art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică componența nominală a Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

Președinte: Artene Diana Anca-Secretarul Sectorului 4 București;

Vicepreședinte:Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Membrii:

Dr. Georgescu Ileana - medic primar ortoped pediatric în cadrul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ”Dr. N. Robănescu”;

Meran Mariana - psiholog, director la Școala Gimnazială Specială ” Sf.Nicolae” sector 4; Dobromirescu Stana - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului


București;

Rusu Marius Nelu - psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copiii;

Zamfir Meda Adriana - asistent social principal în cadrul Asociației Help Aunșim *4 Membrii supeanți:                                               ff*

Dr. Raicu Maria Anca - medic în cadrul Spitalului Clinic de Urgență [pentn Curie” București;

l’M.S.


Hristu Polina - psihopedagog , director la Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4;

Deliu Mirela Gabriela - angajată a Agenției pentru Plăți și Inspecția Socială a Municipiului București;

Dinu Mihaela - psiholog clinician în cadrul Organizației Salvați Copii;

Bălșanu Adriana Ionela - manager departamentul terapie în cadrul Asociației Help Autism

Art.2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 294/21.11.2018 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 4 a Municipiului București, își păstrează valabilitatea.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 4 a Muncipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019


TE DE ȘEDINȚĂ,


* GosMkCons^ntin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 174/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019