Hotărârea nr. 173/2019

Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență Ia cazurile de violența domestica, în sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violența domestica, în sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Referatul de Specialitate nr. A8/574/13.06.2019 al Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Prevederile art. 75 și următoarele din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 13, art. 351 și art. 352 din Legea nr. 217/2003, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgentă la cazurile de violență domestică din sectorul 4, compusă din salariați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 - Servicul Intervenții în Regim de Urgență și Serviciul Prevenirea Violenței în Familie.

Art. 2 Se desemnează domnul Petrescu Bogdan - Șef Serviciu Intervenții în Regim de Urgență, să coordoneze activitatea echipei mobile constituită potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să desemneze persoanele care vor face parte din echipa mobilă pentru intervenția de urgentă la cazurile de violență domestică din sectorul 4.

Art. 4 Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019


tos onstaikin BĂRBĂLĂUContrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019