Hotărârea nr. 172/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.7/846/29.07.2019;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având în vedere art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

„Comisia nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism:

  • 1. MATACHE CRISTINEL NICUȘOR

  • 2. BĂRBĂLĂU COSMIN-CONSTANTIN

  • 3. ȘTEFAN GEORGE-ALIN ( comisie de bază)

  • 4. NICULAE ADRIAN-GEORGE

  • 5. TECUCEANU MARIOARA

  • 6. ANDRUȘCEAC ANTONIO

  • 7. PÎNZARU GEORGE-DANIEL”

Art.II. Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019

Nr. 172/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019


DE ȘEDINȚĂ,

tosmin^GonstaiSbin BĂRBĂLĂU
Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE