Hotărârea nr. 171/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din

comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii Nr.550/2002

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a unui grup de consilieri locali și Raportul de specialitate nr.P.3/169/29.07.2019 emis de Secretarul Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile art.6, din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 15/29.07.2016, care va avea următorul cuprins:

”Art. 1 Se desemnează, pentru a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 4 în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii Nr.550/2002, următorii consilieri locali, prin înlocuirea domnului Vasile Negrilă:

  • - BĂRBĂLĂU Cosmin-Constantin - membru;

  • - TURMAC George-Adrian - membru;

  • - MARIN Ștefanel-Dan - membru;

  • - STĂNOI Lucia - membru supleant

  • - CEACÂR Sorin-Ioan - membru supleant.”


Art.II Persoanele nominalizate la art.l împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 convocată pentru data de 30.07.2019, continuată în data de 05.08.2019, conform Dispoziției Primarului Sectorului 4 nr. 2052/02.08.2019adoptată în 05.08.2019