Hotărârea nr. 170/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 5887/30.07.2019 al Direcției Economice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 790.785 mii Iei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;


Anexa nr. 1.9; 1.10; 1.11; - Bugetul creditelor interne pe anul 2019;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.    - 49.02                     - Buget local

-Anexa 3.


- capitol bugetar 51.02


- Autorități publice si acțiuni externe


-Anexa 3.1   - cap.51.02.01.03


- Primăria sector 4 autoritati executive


Anexa 4.

- capitol bugetar 65.02

Anexa 4.1

- cap.65.02.03.01

Anexa 4.2

- cap.65.02.03.01

Anexa 4.3

- cap.65.02.03.02

Anexa 4.4

- cap.65.02.03.02

Anexa 4.5

- cap.65.02.04.01

Anexa 4.6

- cap.65.02.04.01

Anexa 4.7

- cap.65.02.04.02

Anexa 4.8

- cap.65.02.04.02

Anexa 4.9

- cap.65.02.07.04

Anexa 4.10

- cap.65.02.07.04


- învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special


- Anexa 5


- capitol bugetar 68.02


- Asigurări și asistență socială


-Anexa 5.1


- cap.68.02.


- Asistență socială


-Anexa 5.2


- cap.68.02.04.


- Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA


- Anexa 5.3


- cap.68.02.06.


- Copii


- Anexa 5.4


- cap.68.02.11.


- Creșe


- Anexa 5.5 - cap.68.02.50.50


- Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale


- Anexa 6.


- capitol bugetar 84.02


- Transporturi


-Anexa 6.1   - cap.84.02.03.03


- Străzi


- Anexa 6.2


- cap.84.02.50


- Direcția Mobilitate UrbanaArt. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Pri precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 7. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;


Anexa nr. 8; 8.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

 • -  Anexa nr. 9; 9.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

Anexa nr. 10, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Anexa nr. 11, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019

Nr. 170/30.07.2019