Hotărârea nr. 17/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere'.

Raportul de Specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 173/18.01.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 75/31.02.2017, H.C.L.S.4 nr. 219/30.08.2018 și H.C.L.S.4 nr. 306/5.12.2018;

In conformitate cu'prevederile punctului 3.1.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, modificată și completată prin H.C.G.M.B nr. 61/2009 și H.C.G.M.B. nr. 313/2009;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 82 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta.

Art. n. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


Contrasemnează

/ Șgcretar torului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 17 /22.01.2019

La H.C.L. S.4 nr.


/ Anexa


Metodologia de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

CAPITOLUL 1 DISPOZIȚII GENERALE

Artl. (1) Prezenta metodologie stabilește condițiile de organizare, utilizare și exploatare a spațiilor destinate parcării de reședință a autovehiculelor, de pe terenurile aparținând domeniului public sau privat, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.

 • (2) Prezenta metodologie se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește organizarea, utilizarea și exploatarea spațiilor similare de parcare amplasate subteran sau suprateran, care au ca destinație parcarea de reședință.

 • (3) Spațiile destinate parcării autovehiculelor de pe terenurile aparținând persoanelor fizice sau juridice private nu sunt reglementate de prezenta metodologie.

 • (4) în realizarea prezentei Metodologii s-a avut în vedere obiectivul general al Sectorului 4 al Municipiului București de a asigura fluidizarea traficului, și protecția spațiilor verzi. In vederea atingerii obiectivului menționat, Sectorul 4 al Municipiului București intenționează să realizeze noi spații de parcare și să încurajeze parcarea autovehiculelor în acestea.

Art.2. în sensul prezentei metodologii termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) parcaj (parcare) reprezintă orice spațiu special destinat parcării autovehiculelor, semnalizat prin indicatoare și marcaje, conform normelor în vigoare.

 • b) organizarea parcajului de reședință reprezintă efectuarea de lucrări de amenajare a acestuia, astfel încât parcajul să poată fi pus la dispoziția utilizatorilor;

 • c) utilizarea parcajului de reședință reprezintă folosirea, de către utilizatori, a unui parcaj în scopul parcării autovehiculelor;

 • d) administrator - partea contractantă care transmite dreptul de folosință prin contract de utilizare a parcării de reședință, respectiv Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

 • e) utilizator - persoana fizică sau juridică care accesează și utilizează platforma on-line/partea contractantă care dobândește, în temeiul contractului de utilizare a dreptul de folosiță a parcării de reședință;

 • f) exploatarea parcajului- reprezintă activitatea de a pune parcajul la dispoziția utilizatorilor în vederea parcării autovehiculelor și de a obține venituri din această activitate prin încasarea de taxe și tarife, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • g) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a autovehiculelor cu două sau 3 roți;

 • h) domeniul public/privat al statului - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrațiv-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean.

 • i) instituții publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora.

  confwm


 • j) domiciliu - locul unde o persoană fizică își are locuința principală, doveditoare.

 • k) reședință - locul unde o persoană fizică își are locuința secundară, conflkp^|k<

doveditoare.                                                             V* ' *

 • 1) sediul/punct de lucru - locul unde persoana juridică/PFAÎși desfășoară activitatea, conform actelor doveditoare.

Art.3. Parcajul de reședință este acel loc de parcare situat la mai puțin de 250 metri de clădirile cu destinație de reședință. Acest tip de loc de parcare are scopul de a servi exclusiv persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru în imobilele sus-menționate.

Art.4. Parcajele de reședință de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București pot fi utilizate:

 • a) gratuit - pentru solicitanții persoane fizice ce beneficiază de scutire conform prevederilor legale

 • b) cu plată - pentru solicitanții persoane fizice care nu se încadrează la pct. a), sau juridice.

Art.5. (1) Cuantumul taxelor locale de utilizare a parcajelor este stabilit prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București ori prin alte acte normative, iar tarifele pentru alte situații complementare prin prezenta Metodologie, aprobate de Consiliul Local Sector 4.

 • (2) Plata taxelor de parcare de reședință, precum și a tarifelor pentru blocatoarele care se pot monta, la cerere, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, se vor achita prin mijloacele de plată prevăzute în HCL 116/16.05.2018, privind extinderea modalităților de plată a taxelor și tarifelor de parcare la nivelul Sectorului 4.

 • (3) Taxele pentru parcările de reședință, precum și tarifele pentru alte situații complementare și operațiuni vor fi colectate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.6. (1) Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor aflate pe raza Sectorului 4 și alte servicii și activități conexe, colectate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4, se constituie venituri la bugetul Sectorului 4 al Municipiului București.

 • (2) Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere pentru întreținerea parcajelor existente, amenajarea de noi locuri de parcare și pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a circulației.

CAPITOLUL 2

MODALITATEA ȘI CONDIȚIILE DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE

Art.7. (1) Locurile de parcare din parcările de reședință de pe raza Sectorului 4 se află în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

 • (2) Exploatarea acestor locuri de parcare se face de către persoanele fizice sau juridice îndreptățite, pe baza unui contract de utilizare cu durata de valabilitate de minim de 12 luni și cu posibilitatea reînnoirii.

 • (3) După preluarea serviciului public de parcări de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, contractele aflate în derulare, preluate de la DGITL S4 vor fi reînnoite și se vor trimite utilizatorilor prin servicii poștale și/sau de curierat, nefiind necesară prezența acestora la sediul autorității locale.


Art.8. (1) Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Municipiului București, alocate deja, se va face de către Direcția Mobilitate în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic, prin intermediul platfo: limita locurilor disponibile, respectând următoarele condiții:

 • a) nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință (în cazul persoanelor fizice), excepție făcând situația prevăzută la Art. 25, alin.(l);

 • b) se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 m lungime și 2,1 lățime, fără oglinzi;

 • c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru stabilit în imobilul respectiv, declarat în cerere și autoturismul înmatriculat în România;

 • d) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

 • e) se pot atribui locuri de parcare pe o rază de maxim 250 de metri față de adresa de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru;

 • f) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice al căror CNP/CUI nu este încă utilizat pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare, excepție făcând situația prevăzută la Art. 25, alin.(l);

 • g) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care figurează în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (să aibă rol fiscal deschis);

 • h) se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare;

 • i) condiția de la prezenta literă va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regăsește în una dintre situațiile de mai jos:

 • -  parcarea se acordă pentru autovehiculele aflate în proprietate personală;

 • -  parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing;

 • -  parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat/închiri ere;

 • -  parcarea se acordă pentru autovehiculele date spre folosință fără comodat, în baza unor adeverințe (în cazul autovehiculelor folosite în interes de serviciu de la instituții publice).

 • j) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, condiție aplicabilă inclusiv în situațiile prevăzute la Art. 13, 14,15 și 16;

 • k) autovehiculul care figurează pe contractul de utilizare a locului de parcare trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);

 • l) autovehiculul care figurează pe confiatul de utilizare a locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;

 • m) se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie ce au autovehiculul înmatriculat în România, doar dacă dețin în proprietate un imobil în Sectorul 4 și au reședința acolo, doar pentru perioada de valabilitate a reședinței;

 • n) se pot atribui fie prin platforma on-line, fie direct, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, locuri de parcare pentru instituțiile publice, piețele Sectorului 4 și societățile comerciale, în limita locurilor disponibile.

(2) Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Secto: Municipiului București se va efectua cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a prevăzute la literele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) și 1), precum și dacă este îna funcție de situație, una sau mai multe din condițiile prevăzute la literele m) și n). I


CAPITOLUL 3 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE

Art.9. (1) Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”), cu excepția următoarelor cazuri:

 • a) persoanele cu dizabilități vor transmite electronic solicitările într-o secțiune destinată exclusiv acestora, conform prevederilor Art. 11;

 • b) unele baterii .de parcări noi pot fi alocate printr-o procedură de atribuire colectivă de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, ca urmare a solicitărilor transmise electronic de către asociațiile de proprietari/lo catari; contractele se vor încheia cu fiecare utilizator în parte;

 • c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare în urma emiterii autorizărilor pentru începerea executării unor lucrări publice în zonă sau în cazul în care locului i s-a atribuit o altă destinație, sau a avut loc o reconfigurare a parcajului prin care s-a redus numărul de locuri de parcare pot fi realocate în zonă, inclusiv în alte parcaje (pe o rază de 250 m față de domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru al titularului de contract), cu prioritate, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în limita locurilor disponibile.

 • (2) în cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

 • (3) Prin intermediul unei hărți dinamice de tip GIS (sistem informațional geografic), integrată în cadrul platformei on-line, cetățenii au posibilitatea de a vizualiza în timp real locurile de parcare disponibile pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, de a selecta locul liber dorit și de a solicita electronic încheierea unui contract de utilizare a respectivului loc.

Art.10.  (1) în secțiunea „Solicitare loc de parcare”, disponibilă pe website-ul Direcției

Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro), se va afișa harta dinamică. Se completează câmpul „Caută un imobil” (colțul stânga-sus al ecranului) cu adresa exactă de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru. Pe ecran se va afișa zona în care se află imobilul căutat și parcajele aferente întregului areal. Locurile de parcare indicate cu roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja, iar cele de culoare verde sunt locuri libere.

 • (2) a.) Pentru transmiterea electronică a unei solicitări privind atribuirea unui loc de parcare disponibil (marcat cu verde) se va selecta locul dorit. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire.

 • b.) Pentru a evita eventuale necorcondanțe între harta on-line și situația din teren, solicitantul are obligația de a se documenta, la fața locului (vizualizarea fizică în teren a locului dorit), înainte de a demara procesul de solicitare electronică. în cazul în care nu s-a efectuat documentarea prealabilă și a fost solicitat un loc care în teren nu există, contractul rezilia, în urma constatării erorii materiale din harta on-line.

  se va


 • (3) în cazul în care utilizatorul selectează un loc disponibil, aflat la o distanță mai nj 250 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va retuma un mesaj de atj privind nerespectarea condițiilor prevăzute la Art. 8, alin. (1), litera e).

  . _ lare

  faț/i


  \

  1 _if- ti


 • (4) a.) în cazul în care nu există locuri libere disponibile pe o rază de 250 de mi imobilul căutat, sistemul informatic va retuma un mesaj de atenționare și 1 utilizatorului să transmită electronic o solicitare în vederea identificării, de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a unor spații pentru amenajarea de noi locuri de parcare, dacă situația din teren permite acest lucru, concomitent cu înscrierea în lista de așteptare în cazul eliberării unui loc în zonă.

 • b. ) Sistemul informatic va ține evidența acestor tipuri de solicitări și va bloca în mod automat locurile care devin pe parcurs disponibile, urmând ca solieitanții, în astfel de cazuri, să aibă prioritate în procesul de atribuire, în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

 • c. ) Solicitantul primește, după completarea solicitării, un e-mail prin care i se indică numărul de înregistrare a solicitării în așteptare;

 • d. ) în momentul eliberării/înființării unui loc de parcare, solicitantul aflat în așteptare (în ordinea cronologică a depunerii cerereilor electronice), va fi notificat prin e-mail, în acest sens, având opțiunea de a accepta sau nu locul respectiv.

 • e. ) în caul în acceptării locului respectiv solicitantul va putea completa cererea on-line;

 • f. ) în cazul în care locul nu este acceptat solicitarea inițială se consideră clasată, fără a mai fi transmise notificări privind eliberarea unui alt loc de parcare. Pentru a reveni în lista de așteptare se va face o nouă solicitare pe platforma on-line.

 • g. ) Locul refuzat va fi propus automat următorului solicitant din lista de așteptare.

 • h. ) Termenul maxim în care o persoană aflată în așteptare poate accepta sau refuza un loc de parcare va fi de 3 (trei) zile calendaristice. După expirarea acetui termen solicitarea se consideră a fi clasată și nu se mai poate accesa locul de parcare eliberat, caz în care, pentru a reveni în lista de așteptare, se va face o nouă solicitare pe platforma on-line.

 • (5) Ecran I - Identificare - se selectează tipul de persoană, respectiv persoană fizică sau juridică, se introduce CNP/CUI valid și adresa exactă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru. Validarea acestor date se face în conformitate cu prevederile Art. 8. în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

 • (6) Ecran II - Informații - se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *) și cele opționale (dacă este cazul) cu informațiile necesare procesului de atribuire. Informațiile referitoare la autovehicul (număr de înmatriculare, valabilitate ITP, marca auto) trebuie să fie identice cu cele din certificatul de înmatriculare a autovehiculului (talon). Numărul de telefon și adresa de e-mail a utilizatorului trebuie să fie valide. Se vor transmite informări (SMS/e-mail) atât pe parcursul procesului de atribuire, cât și pe întreaga durată a contractului. în cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

 • (7) Ecran III - Documente - documentele necesare vor fi scanate/fotografiate și atașate în câmpurile specifice. Atașarea actului de identitate/CUI, a certificatului de înmatriculare a autovehiculului (talon) și a asigurării obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) sunt câmpuri obligatorii (cele marcate cu *). Dacă este necesar, pot fi atașate documente și în câmpurile aferente contractului de comadat, contractului de leasing, certificatului prinvind încadrarea în grad de handicap (pentru persoanele cu dizabilități), viză de flotant. în cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de flotant (verso).

 • (8) Finalizarea procesului de transmitere se face prin acționarea butonului „Trimite cerere”. Se va genera un număr unic de înregistrare și va fi transmis în mod automat un e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

 • (9) Solicitarea va fi procesată de către un operator uman din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pentru a confirma că fișierele transmise sunt valide, că se pot d


  că sunt lizibile.


  a) Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între zile de la data solicitării.


b) în cazul în care sistemul informatic nu funcționează în parametrii normali, unor probleme de natură tehnică, sau în contextul unui flux mare transmise într-un interval de timp redus, procesarea se va efectua în termenul maxim prevăzut.

 • c) După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate.

 • d) în cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pot cere solicitantului clarificări sau informații suplimentare. Solicitantul are obligația de a trimite clarificările/documentele cerute în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, în caz contrar solicitarea privind atribuirea locului de parcare putând fi invalidată (respinsă) de drept.

 • e) Neîndeplinirea uneia din condițiile prevăzute la Art. 8 dă dreptul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să invalideze solicitarea în cauză, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • (10) După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

 • (11) în cazul în care plata nu este efectuată în termenul prevăzut la alin. (10), solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • (12) a.) Contractul de utilizare al locului de parcare se emite după înregistrarea plății în sistem. Contractul are, în anexă, o schiță a zonei în care se află locul de parcare pentru a facilita identificarea acestuia și un cârd de parcare de reședință.

 • b. ) Cârdul de parcare de reședință vine însoțit de un buzunar de plastic transparent, auto adeziv ce trebuie expus (lipit) la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului, pentru identificare, în caz de control.

 • c. ) Cârdul de parcare de reședință se emite gratuit, iar în cazul pierderii/deteriorării acestuia, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de 10 lei/reemitere. Suma se poate achita prin aceleași metode de plată disponibile pentru restul taxelor și tarifelor încasate.

 • d. ) Cârdul poate fi utilizat și pentru plățile ulterioare ale taxei de parcare la automatele de plată care vor permite acest serviciu.

CAPITOLUL 4 PROCEDURA DE ATRIBUIRE A LOCURILOR DE PARCARE DESTINATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Art.ll. (1) Persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare.

(2) Locurile gratuite atribuite persoanelor cu dizabilități vor fi marcate în mod corespunzător, cu simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant.

 • (3) Persoanele cu dizabilități pot accesa platforma on-line, însă dacă nu găsesc un loc liber disponibil convenabil, vor accesa, Secțiunea „Persoane cu dizabilități”.

 • (4) Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități se transmit electronic, prin intermediul platformei on-line, disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Persoane cu dizabilități”). în formularul cu regim special se introduc informațiile necesare.

 • (5) Pentru întregul proces de transmitere se aplică prevederile Art. 10, alin. (5)-(9).

 • (6) în cazul în care în zona imobilului nu există locuri disponibile, Direcția Mobilitate Uripană—

Sector 4 va analiza solicitarea și va demara procesul de eliberare a unui loc exișpi contract activ sau, dacă nu se găsește un asemena loc la o distanță optimă față dcwnobilul respectiv, va demara procedura de creare a unui loc de parcare cât mai apropiat dqfeccesijfLgjfe^X 1 imobilul respectiv.                                                                    II I |AjL|| J

 • (7) Pentru anumite situații Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va înainta Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Primăriei Capitalei o solicitare expresă de înființare a respectivului loc de parcare și după obținerea avizelor va proceda la marcarea locului respectiv atât pe orizontală, cât și pe verticală, conform normelor în vigoare.

CAPITOLUL 5

EXPLOATAREA ȘI UTILIZAREA PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ

Art.12. (1) Valabilitatea contractului pentru utilizarea locurilor de parcare va fi prelungită de drept pe încă un an fiscal, doar dacă titularul acestuia achită integral taxa de parcare aferentă anului prelungit până la data de 31 martie. Depășirea acestui termen duce la rezilierea de drept a contractului.

 • (2) Titularul are obligația ca în fiecare an - înainte de prelungire - și ori de câte ori este nevoie (în maxim 30 de zile de la data la care au intervenit modificări), să transmită exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line (accesând secțiunile corespunzătoare) toate documentele care au suferit modificări (reînnoire poliță RCA, 1TP, CI/BI, înlocuire număr de înmatriculare, înlocuire autoturism, schimbare talon, modificări de nume, etc) pentru actualizarea contractelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la rezilierea de drept a contractului.

 • (3) Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) duce la rezilierea de drept a contractului. Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va notifica în perioada 10-15 decembrie toți contribuabilii care figurează cu debite neachitate către bugetul local Sector 4, urmând ca în prima zi lucrătoare a anului următor să dispună vacantarea locurilor de parcare ale titularilor care nu și-au îndeplinit toate obligațiile de plată.

 • (4) Rezilierea de drept a contractului se va produce în condițiile stipulate la Art. 10 alin.(2) lit.b, Art.13, Art.14, Art. 17, Art. 19, Art.20 alin.(l), Art.22, alin. (1) și Art.23;

 • (5) Rezilierea contractului are loc și în situațiile prevăzute la Art. 11, alin. (6).

 • (6) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va efectua periodic verificări privind respectarea tuturor prevederilor stipulate în contract și în prezenta hotărâre. Nerepectarea acestora duce la rezilierea de drept a contractului.

 • (7) în cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, au fost încheiate contracte pentru mai multe locuri de parcare la același adresă de domiciliu/reședință/sediul social/punct de lucru și există solicitări, ce îndeplinesc condițiile de acordare a unui singur loc de parcare se va putea rezilia de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 unul dintre contractele încheiate, la alegerea utilizatorului, dacă acesta depune o solicitare în acest sens în termen de 5 zile de la notificare, sau la alegerea instituției.

 • (8) Rezilierea contractului se face și la cererea titularului. Solicitarea se transmite electronic prin intermediul platformei on-line, în secțiunea corespunzătoare, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • (9) Dacă în urma emiterii autorizărilor pentru începerea executării unor lucrări publice în zonă sau în cazul în care unui loc de parcare i s-a atribuit o altă destinație, sau a avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare și nu există locuri disponibile pe o rază de 250 m față de domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru al titularului de contract în vederea realocării, contractul se va rezilia unilateral de cătr Mobilitate Urbană Sector 4.


 • (10) La reînnoirea contractului pentru utilizatorii care au indicată o adresă de e-m pentru o eficientizare și protecția mediului, prin reducerea consumului de hârt: trimite contractele în format electronic. Acestea vor avea același regim juridic tipărite. Dovada utilizării locului de parcare cu un contract valid se face prin afișarea cârdului de parcare de reședință, conform instrucțiunilor care se regăsesc în prezenta Metodologie.

 • (11) Contractele noi se vor trimite, alături de cârdul de parcare de reședință aferent, prin poștă și/sau servicii de curierat, urmând ca ulterior, la reînnoirea contractului să se aplice prevederile de la alineatul precedent.

A

Art.13. In cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept după 60 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, timp în care noul proprietar are un drept de preemțiune la obținerea unui contract de utilizare pe același loc. Noul proprietar va putea fructifica dreptul de preempțiune numai dacă îndeplinește celelalte condiții din prezenta Metodologie. Solicitarea se transmite exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în secțiunea corespunzătore.

Art.14. In cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează autovehiculul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept, dacă nu și-a cumpărat un alt autovehicul în termen de trei luni. Prevederile prezentului alineat sunt valabile și în cazul în care autovehiculul care îl înlocuiește pe cel vechi aparține unei rude până la gradul 2 inclusiv.

Art.15. Schimbarea titularului din contract se poate realiza doar între persoanele fizice sau juridice care au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru la aceeași adresă și se operează în baza unei solicitări ce se transmite electronic prin intermediul platformei on-line, însoțită atât de documentele actualului titular, cât și ale viitorului titular, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

Art.16. Schimbarea locurilor de parcare între doi utilizatori se poate realiza doar în baza unui acord scris și semnat olograf de ambii titulari. Acordul se depune la Registratura de la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și este necesară prezența ambilor utilizatori. Cedarea unui contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință nu se poate face către terțe persoane care nu au loc de parcare.

Art.17. în cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va transmite electronic prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, certificatul de deces și certificatul care atestă calitatea de moștenitor (sau declarația notarială de acceptare a succesiunii) până la finalul anului în care a avut loc decesul sau în 60 de zile de la data decesului dacă acesta a avut loc în luna decembrie pentru a prelua locul de parcare, dacă din documentele prezentate rezultă că are domiciliul la adresa defunctului. în caz contrar, contractul de utilizare va înceta de drept.

Art.18. Pentru a asigura necesarul de locuri de parcare pentru locuitorii Sectorului 4, angajați! Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pot efectua verificări pe teren, la solicitarea contribuabililor din sector sau din oficiu, în vederea identificării spațiilor pentru amenajarea de noi locuri de parcare, solicitând Sectorului 4 al Municipiului București, prin serviciile de specialitate, efectuarea de lucrări de amenajare (unde este cazul) și transmiterea către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în vederea atribuirii acestora către contribuabili.

Art.19. Nu se acceptă utilizarea mai multor locuri de parcare de reședință de către același autovehicul. De la data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, pentru situația meiitj^tfO^j^^ Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va rezilia contractul/contractele existente, ca^^Bnțin pentru locuri de parcare diferite, același autovehicul.                              ff

//*

Art. 20. (1) Pentru a evita ocuparea abuzivă a locului de parcare, utilizatorul poate solicita, exclusiv electronic, prin intermediul platformei on-line, montarea unui blocator ce va fi predat în custodia solicitantului pe întreaga perioadă de utilizare. Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și doar în baza unei programări. în caz contrar, dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat, iar contractul încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 22, litera d).

 • (2) Tariful utilizării unui blocator este de 10 lei/lună și se plătește anual. în cazul în care tariful nu se mai achită, blocatorul va fi demontat, iar utilizatorul se obligă să predea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 toate componentele primite în custodie (chei, telecomenzi, încărcător, acumulator etc.).

 • (3) Ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință poate fi sancționată de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 prin blocarea roții autovehiculului care a parcat abuziv.

 • (4) Prin procedura de blocare se va bloca roata stânga-față a autovehiculului cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

 • (5) După blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la abaterea săvârșită, precum și la pașii pe care conducătorul autovehiculului trebuie să-i urmeze pentru deblocare, respectiv plata tarifului de deblocare.

 • (6) Deblocarea va fi însoțită și de un proces verbal de deblocare a roții, care va include date privind locul de parcare ocupat abuziv, numărul de înmatriculare al autovehiculului în cauză, data și ora la care s-a constatat ocuparea abuzivă, numărul unic de înregistrare în baza de date a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a incidentului, numele reprezentantului Direcției care a dispus blocarea roții, precum și alte elemente sau observații. Refuzul semnării procesului verbal nu va avea nicio repercusiune asupra necesității plății pe loc a tarifului de deblocare.

 • (7) Deblocarea roții se face numai după ce în prealabil i-au fost reamintite conducătorului auto prevederile Regulamentului și a fost achitat tariful de deblocare.

 • (8) Plata tarifului de deblocare se face pe loc la reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, prin plata în numerar sau prin cârd, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

 • (9) Toate incidentele, respectiv blocarea roților și/sau ridicarea și mutarea autovehiculului, se înregistrează automat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 într-o bază de date electronică, neputând fi evitată în nici un fel plata tarifelor datorate pentru serviciile de deblocare.

 • (10) Până la achitarea tuturor sumelor datorate, autovehiculul nu se va putea pune în mișcare, iar încălcarea acestei norme se va sancționa conform legislației în vigoare, de organele abilitate. încercarea de distrugere sau distrugerea dispozitivelor constituie infracțiuni și vor fi raportate organelor abilitate de îndată.

 • (11) Termenul de deblocare al roții este de de maxim 3 ore de la sesizarea efectuată de conducătorul auto care se află în culpă, pentru intervalul 09.00-18.00, sau maxim 5 ore pentru intervalul 18.00-09.00, în funcție de gradul de încărcare al echipelor de blocare/deblocare roți ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • (12) Tarifele pentru deblocarea roții sunt progresive, după cum urmează:

 • a. ) Pentru prima abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru numărul respectiv de înmatriculare - deblocarea este gratuită, însoțită de un avertisment care va conține prevederile (în sinteză) ale prezentului Regulament. Dacă^^j^A solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi ce’la lit.b și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.


 • b. ) Pentru a doua abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcție^/Mobili Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare - tariful este de 50 lei. solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.c și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

 • c. ) Pentru a treia abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare - tariful este de 100 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.d și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

 • d. ) Pentru a patra abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și următoarele, pentru același număr de înmatriculare - tariful este de 250 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

 • e. ) Pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință destinat personelor cu handicap, marcate corespunzător, tariful de deblocare va fi de 500 lei/zi.

 • (13) Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și/sau Sectorul 4 al Municipiului București, nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării roții autovehicululelor care ocupă abuziv un loc de parcare de reședință.

Art. 21. (1) Pentru situații deosebite în care prin ocuparea abuzivă a unui/unor loc/locuri de parcare de reședință se pune în pericol siguranța publică, se îngreunează accesul în zonă a mașinilor de salvare, pompieri, gunoi etc, sau în cazul refuzului de a muta autovehiculul pentru a permite efectuarea de lucrări de amenajare, remarcare, retrasare a locurilor de parcare de reședință, se poate lua măsura ridicării autovehiculului și mutarea acestuia pentru a debloca zona. Ridicarea autovehiculului va fi însoțiță obligatoriu de sancțiunea blocării roții, conform Art.20.

(2) Tariful de ridicare și mutare al autovehiculului este de 150 lei, iar achitarea acestuia se va realiza concomitent cu plata tarifului de deblocare al roții, în condițiile menționate la Art.20

Art. 22. (1) Utilizatorii parcajelor mai au și următoarele obligații:

 • a) să ocupe locul de parcare indicat în contract;

 • b) să achite anual taxele, impozitele, amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;

 • c) să respecte semnalizarea rutieră verticală și orizontală a parcajelor;

 • d) să nu ridice niciun fel de construcție ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terțe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de utilizare a locului de parcare de reședință devine nul de drept;

 • e) să păstreze curățenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

 • f) să nu execute lucrări de reparații sau întrețineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curățarea acestora;

 • g) să elibereze necondiționat locul de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spațiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinație sau dacă a avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare;

 • h) să transmită electronic, prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reședinței/sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de utilizare încetează de drept;


 • i) renunțarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electrogj intermediul platformei on-line, la care se anexează copie C.I./B.I., sau la R Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

 • j) în cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va proceda conform prevederilor jfâ. 17/

 • k) să afișeze cârdul de parcare de reședință la loc vizibil, în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;

 • l) să nu întreprindă nicio acțiune cu scopul de a obține venituri de la alți utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

 • m) să prezinte necondiționat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;

 • n) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor și instalațiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greșite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;

 • o) să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;

 • p) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RC A) valabilă;

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) duce la rezilierea de drept contractului de utilizare.

Art. 23. în parcaje sunt interzise amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale, iar încălcarea acestor prevederi poate conduce la rezilierea unilaterală a contractului de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

Art 24. Pentru nerespectarea prevederilor Art.23 se va aplica și măsura ridicării fără preaviz a dispozitivelor sau însemnelor montate în regie proprie. Dacă prin nerespectarea acestor prevederi se deteriorează suprafața carosabilului, a trotuarelor, sau a mobilierului urban, utilizatorul locului de parcare va plăti despăgubirile necesare aducerii la starea inițială a suprafeței.

CAPITOLUL 6 DISPOZIȚII FINALE

Art.25. (1) Pentru o eficientă utilizare a domeniului public și privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 4, cu destinația de parcări de reședință, după primele trei luni de funcționare a platformei on-line, dacă nu se ocupă locurile de parcare disponibile în proporție de 95%, se va da posibilitatea solicitării, tot prin intermediul platformei on-line, a unui al doilea loc de parcare de reședință, acolo unde sunt disponibile.

(2) în acest sens, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va publica pe site-ul propriu, după primele trei luni de funcționare a platformei on-line, un raport cu privire la gradul de utilizare/ocupare a locurilor de parcare de reședință, precum și eventuala decizie de a permite încheierea unui al doilea contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință, precum și zonele (simbolurile parcajelor) unde se va permite acest proces.

Art. 26. (1) Pentru buna desfășurare a procesului de colectare a taxelor și tarifelor prevăzute în Metodologie, pe bază de protocol, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va colabora cu Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru situații privind date legate de debitele către bugetul local a utilizatorilor locurilor de parcare de reședință, executări silite pentru debite restante și orice alte situații necesare a fi soluționate pentru o bună și eficientă gestiune a serviciului public.

(2) Tot pe bază de protocol, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va colabora cu apara specialitate al Primarului Sectorului 4 (Poliția Locală Sector 4, Direcția Investiții etc. soluționarea unor aspecte ce țin de competența acestuia.Art. 27. Metodologia intră în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 28. Toate contractele încheiate până la data aprobării prezentei Metodologii rămân valabile până la înlocuirea lor, care se va face automat, în mod treptat, în perioada următoare, până la 31 decembrie 2018.

Art. 29. Ținând cont de preluarea parcărilor de reședință de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, persoanele care la data de 1 septembrie 2018 figurează cu debite la D.GI.T.L. Sector 4 reprezentând taxa de parcare, le vor achita către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, pentru și în numele Sectorului 4 al Municipiului București.

Art. 30. Marcarea locurilor de parcare pe orizontală și/sau verticală va fi efectuată de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4.

Art. 31. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii, orice altă prevedere contrară, își încetează aplicabilitatea.