Hotărârea nr. 169/2019

Hotărâre privind respingerea delegării atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Naţional Gheorghe Şincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind respingerea delegării atribuțiilor de administrare a clădirii și terenului aferent Colegiului Național Gheorghe Șincai, aflate în administrarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de Invatamant Sector 4 nr. 7871/25.07.2019;

Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Adresa înregistrata in cadrul Direcției de Administrare a Unităților de Invatamantu cu nr. 7868/25.072019 a Directorului Colegiului National Gheorghe Șincai, prin care se solicita delegarea către acesta a atribuțiilor de administrare a clădirii si terenului aferent instituției de invatamant, in vederea facilitării intervențiilor necesare pentru aducerea imobilului la standarde ce permit buna-desfasurare a activitatilor de invatamant

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Invatamant Sector 4;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 14/31.01.2018 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 227/13.09.2017;

Prevederile art. 97 și art.112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge delegarea atribuțiilor de administrare a clădirii si terenului aferent Colegiului Național Gheorghe Șincai de la Direcția de Administrare a Unităților de Invatamant Sector 4, către Directorul Colegiului National Gheorghe Șincai.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019

Nr. 169/30.07.2019Contrasemnează

/Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE