Hotărârea nr. 168/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-Iea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-Iea

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 7840/24.07.2019 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Conform prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin. (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art I - Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019, care va avea următorul cuprins:

” Art 1 (1) Se aprobă pentru anul școlar 2018 — 2019, semestrul al Il-lea, un număr de 13.577 burse școlare și cuantumul acestora, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Anexa 2 care va intra în vigoare și va înlocui Anexa 1 la data virării integrale a sumelor din fila de buget a Sectorului 4 aferentă anului bugetar 2019 de la bugetul de stat”

Art. II - Se completează art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 104/10.06.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2018-2019, pentru semestrul al II-lea cu alin. (2), care va avea următorul cuprins:


„(2) Se aprobă cuantumul stimulentelor, pentru merite deosebite, obținute la școlare desfășurate pe parcursul anului școlar 2018-2019, astfel:

 • A. Pentru olimpiadele școlare la nivel național:

 • a. locul I - 2000 lei;

 • b. locul al II-lea - 1500 lei;

 • c. locul al IlI-lea - 1000 lei.

 • B. Pentru olimpiadele școlare faza finală pe municipiu:

 • a. locul I - 500 lei;

 • b. locul al Il-lea - 300 lei;

 • c. locul al IlI-lea- 100 lei.

 • C. Pentru olimpiadele școlare desfășurate la nivel internațional:

 • a. locul I - 6000 lei;

 • b. locul al II-lea - 4500 lei;

 • c. locul al IlI-lea - 3000 lei.”

Art. III - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019


«Cosmin-Constâhtin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

/Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 168/30.07.2019

Anexa /

Burse de performanță

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

307

50

5

76,750

Invatamant Gimnazial

379

50

5

94,750

Invatamant Liceal

125

50

5

31,250

Total burse de performanță

811

202,750

Burse de merit cf. art. 8 a) Media 10

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

464

200

5

464,000

a VII-a și a VI11-a

294

200

5

294,000

a IX-a și a X-a

13

200

5

13,000

a Xl-a și a Xll-a

26

200

5

26,000

Total burse merit art 8 a) media 10

797

797,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 8.5-8.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

506

30

5

75,900

a VI l-a și a VII l-a

653

30

5

97,950

a IX-a și a X-a

447

30

5

67,050

a Xl-a și a Xll-a

321

30

5

48,150

Total burse merit art 8 a) mediile 8.5-8.99

1,927

289,050

Burse de merit cf. art. 8 b)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

42

50

5

10,500

Invatamant Gimnazial

186

200

5

186,000

Invatamant Liceal

121

300

5

181,500

Total burse merit art 8 b)

349

378,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9-9.49

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

905

60

5

271,500

a Vll-a și a VIII-a

910

60

5

273,000

a IX-a și a X-a

614

60

5

184,200

a Xl-a și a Xll-a

504

60

5

151,200

Total burse merit art 8 a) mediile 9-9.49

2,933

879,900

Burse de merit cf. art. 8 c)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

32

50

5

8,000

lnvatamant Gimnazial

80

100

5

40,000

Invatamant Liceal

76

100

5

38,000

Total burse merit art 8 c)

188

86,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9.5-9.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a și a Vl-a

1608

90

5

723,600

a Vll-a și a Vlll-a

1119

90

5

503,550

a IX-a și a X-a

385

90

5

173,250

a Xl-a și a Xll-a

451

90

5

202,950

Total burse merit art 8 a) mediile 9.5-9.99

3,563

1,603,350

Tip Bursă

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Bursă de studiu

561

100

5

280,500

Bursă de ajutor social

2,431

80

7

1,361,360

Bursă de ajutor social ocazional

17

200

1

3,400

Total burse

3,009

1,645,260


Total General Burse - număr -

13,577

Total General Burse - ron -

5,881,310


Burse de performanță

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

1 nvatamant primar

307

50

5

76,750

Invatamant Gimnazial

379

50

5

94,750

Invatamant Liceal

125

50

5

31,250

Total burse de performanță

811

202,750

Burse de merit cf. art. 8 a) Media 10

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a ți aVI-a

464

200

5

464,000

aVII-a ți a Vili-a

294

200

5

294,000

a IX-a ți a X-a

13

200

5

13,000

a Xl-a ți a Xll-a

26

200

5

26,000

Total burse merit art 8 a) media 10

797

797,000

Burse de merit cf. art. Ba) Mediile 8.5-8.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a $1 a Vt-a

506

50

5

126,500

aVII-a și a Vlll-a

653

50

5

163,250

a IX-a ți a X-a

447

50

5

111,750

a Xl-a ți a Xll-a

321

50

5

80,250

Total burse merit art 8 a) mediile 8.5-8.99

1,927

481,750

Burse de merit cf. art. 8 b)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Invatamant primar

42

50

5

10,500

Invatamant Gimnazial

186

200

5

186,000

Invatamant Liceal

121

300

5

181,500

Total burse merit art 8 b)

349

378,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9-9.49

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total-lei

a V-a ți aVI-a

905

80

5

362,000

aVII-a șt a VII l-a

910

80

5

364,000

a IX-a ți a X-a

614

80

5

245,600

a Xl-a ți a Xll-a

504

80

5

201,600

Total burse merit art 8 a) mediile 9-9.49

2,933

1,173,200

Burse de merit cf. art. 8 c)

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - (ei

Invatamant primar

32

50

5

8,000

Invatamant Gimnazial

80

100

5

40,000

Invatamant Liceal

76

100

5

38,000

Total burse merit art 8 c)

188

85,000

Burse de merit cf. art. 8 a) Mediile 9.5-9.99

Nivel de învățământ

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

a V-a ți a Vi-a

1608

100

5

804,000

aVII-a și aVlll-a

1119

100

5

559,500

a IX-a țl a X-a

385

100

5

192,500

a Xl-a ți a Xll-a

451

100

5

225,500

Total burse merit art 8 a) mediile 9.5-9.99

3,563

1,781,500


Tip Bursă

Nr burse

Cuantum burse

Perioada (luni)

Total - lei

Bursă de studiu

561

100

5

280,500

Bursă de ajutor social

2,431

150

7

2,552,550

Bursă de ajutor social ocazional

17

200

x 1

3,400

Total burse

3,009

2,836,450


Total General Burse - număr -

13,577

Total Generai Burse - ron -

7,736,650