Hotărârea nr. 167/2019

Hotarare privind solicitarea catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti de emitere a unei hotarari pentru aprobarea declansarii procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica \"Reabilitare, modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente Soselei Giurgiului\"


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului?

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr. P.9/2011/26.07.2019, întocmit de către Direcția Investiții - Serviciul Investiții și de către Arhitectul Șef al Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 96/15.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 274/06.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (2), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la suma d^


(2) Justa despăgubire pentru suprafețele de teren și construcțiile identificate în anexele prezentei hotărâri a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raport ațe^la^e-xp^tize le

conform listei din anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimL/disponibjhtatca de Ț contribui din punct de vedere financiar.( rShd. \

LOCh?:.-'

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor expropriate, așa cum simt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de utilitate publică ..Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului".

Art 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 167/30.07.2019

ANEXA 2


"Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giur

Tabel cu imobilele terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriereiulie 2019

Nr. Cri.

Nume Proprietar

Adresa

Nr. Cadastral

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Suprafața CONSTRUCȚIE propusa pentru expropriere (mp.)

Valoare teren [Lei]

Valoare construcții [Lei]

Valoare totala teren + construcții [LEIJ

Valoard^ot&ța teren*^. construcții^ [EuroJ

bucvAa

^TROPRlEfAtlI

1

l

Sos. Giurgiului nr. 270

210206

42

25.215,42 lei

25.215.42 lei

5.334,00 €

PRIVATA

2

C

Sos. Giurgiului nr. 270A

212809

28

11.780,43 lei

11.780,43 iei

2.492,00 €

PRIVATA

3

tr

Sos. Giurgiului nr. 260A

205749

33

19.812,11 lei

19.812,11 lei

4.191,00 €

PRIVATA

4

I                                    lolna

Sos. Giurgiului nr. 258B

207216

4

2.987,65 tei

2.987,65 lei

632,00 €

PRIVATA

5

Sos. Giurgiului nr. 240

205432

4

2.098,92 iei

2.098,92 lei

444,00 €

PRIVATA

6

7

Sos. Giurgiului nr. 222

201347

3

1.574,19 lei

1.574,19 tei

333,00 €

PRIVATA

7

Proprietar neidentificat

Sos. Giurgiului nr. 198

-

26

19.419,75 lei

19.419,75 lei

4.108,00 €

PRIVATA

8

SNP Pefrom - Sucursala COMPETROL

Sos. Giurgiului nr. 172A

206025

4

2.987,65 lei

2.987,65 lei

632,00 €

PRIVATA

9

Sos. Giurgiului nr. 170

206872

5

3.829,11 lei

3.829,11 lei

810,00 €

PRIVATA

10

Sos. Giurgiului nr. 164C

203194

8

6.126.58 let

6.126,58 lei

1.296,00 €

PRIVATA

11

SC O.M.V. Petrom SA

Str. Toporați nr. 1B

-

52

Cl=52

17.944,83 lei

48.331,91 lei

10.224,00 €

PRIVATA

C2=4

1.380,37 lei

12

Statur Român prin Administrator Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4

Sos. Giurgiului nr. 94

212862

902

PUBLICA

13

ia

Sos. Giurgiului nr. 58A

202874

488

389.869,89 lei

389.869,89 lei

82.472,00 €

PRIVATA

14

OVi Vmmia   ...

Sos. Giurgiului nr. 46

201637

1

557,82 lei

557,82 tei

118,00 €

PRIVATA

15

a

Sos. Giurgiului nr. 40, lot 1

229118

3

10.225,15 lei

10,225,15 lei

2.163,00 €

PRIVATA

16

Sos. Giurgiului nr. 22

204465

5

17.041,92 lei

17.041,92 lei

3.605,00 €

PRIVATA

17

SC      ..srth Ast Manag...

S.R.L.

Str. Olteniței, Sosea, nr. 2

218539

299

713.798,66 lei

713.798.66 lei

150.995,00 €

PRIVATA

18

Str. Padesu nr. 1

206615

3

7.161,86 lei

7.161,86 lei

1.515,00 €

PRIVATA

19

Sos. Giurgiului nr. 27

219230

2

6.816,77 lei

6.816,77 lei

1.442,00 €

PRIVATA

20

Str. Ștefan Dlmitrescu Pictor nr. 2D

208638

9

21.485,58 lei

21.485,58 lei

4.545,00 €

PRIVATA

21

Sos. Giurgiului nr. 31

225146

2

4.774,57 lei

4.774,57 lei

1.010,00 €

PRIVATA

22

1

Str. Salcetulul nr. 6

201439

3

7.161,86 lei

7.161,86 lei

1.515,00 €

PRIVATA

23

Str. Salcetulul nr. 4

200190

5

11.936,43 lei

11.936,43 lei

2.525,00 €

PRIVATA

24

Proprietar neidentificat

Sos. Giurgiului f.n.

-

146

■ ,r-^PCI7t,---

122.853,07 Iei

4

122.853,07 Iei

25.988,00 €

PRIVATA

25

Proprietar neidentificat

Sos. Giurgiului f.n.

656

A '

551.997,37 lei

//

551.997,37 lei

116.768,00 €

PRIVATA N

26

Municipiul București

Sos. Giurgiului nr. 109A

230321

252

/

_

PUBLICA i

27

SC Mega tmage S.R.L,

Sos. Giurgiului nr. 115

200875

117

J y

65.265,10 lei,,-?

.   65.265,10 lei

-

13.806,00 6

PRIVATA j28

Sos. Giurgiului nr. 145

219693

259

206.918,65 lei

206.918,65 lei

43.771,00 €

PRIVATA

29

SG      Comercial Pi    S.R.L.

Sos. Giurgiului nr. 149

219438

324

258.848.04 lei

258.848,04 lei

54.756,00 €

PRIVATA

30

Sos. Giurgiului nr. 119B

206370

742

592.793,97 lei

592.793,97 lei

125.398,00 €

PRIVATA

31

Sos. Giurgiului nr. 243

221101

3

Cl=36

1.574,19 lei

57.691,97 lei

59.266,16 lei

12.537,00 €

PRIVATA

32

Sos. Giurgiului nr. 261C

202627

4

2.098,92 lei

2.098,92 lei

444,00 €

PRIVATA

33

Sos. Giurgiului nr. 263

209336

3

1.574,19 lei

1.574,19 lei

333,00 €

PRIVATA

34

SC    griz S.R.L.

Sos. Giurgiului nr. 301

204349

54

40.333,32 lei

40.333,32 lei

8.532,00 €

PRIVATA

Suorafata totala TEREN si CONSTRUCȚII (mo)

4491

92

3.159.925,85 lei

77.017,17 Iei:

3,236.943,03. lei

684.734,00 €

Suprafața totala TEREN - PROPRIETATE PUBLICA (mp)

1154

Suprafața totala TEREN propusa spre expropriere - PROPRIETATE PRIVATA (mp)/ Valoare TEREN proprietate privata

3337

3.159.925,85 Jeț

Suorafata totala CONSTRUCȚII - PROPRIETATE PUBLICA (mp)

Suprafața totala CONSTRUCȚII propusa spre expropriere - PROPRIETATE PRIVATA (mp) / Valoare CONSTRUCȚII proprietate privata

92

77.017,17fei

Total valoare teren + construcții [Euro]

684.734,00 €

Total valoare teren + construcții [Lei]

3.236.943,03 lei

A se vedea Ipotezele speciale de mai jos :

curs euro 26 Iulie 2019             |  4,7273 RON|

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica - "Reabilitare, modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele adiacente Șoselei Giurgiului"

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:■    - ■

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curii construcții pentru proprietarii neidentificati si pentru cei care au categoria de folosința NEDETERMINATA.________________________________________________________

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de ia beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL.

  • 5, Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.

  • 6.Categoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din extrasele puse la dispoziția evaluatorului