Hotărârea nr. 166/2019

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din

Sectorul 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Analizând:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate comun al Direcției Autorizări și Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. P. 16/18/12.07.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în baza H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

Ținând cont de dispozițiile H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 referitoare la unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), 196 alin. (1) lit a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare al Complexului Agroalimentar Piața Sudului din Sectorul 4 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4. conform Anexei la prezenta.

Art. 2 începând cu data prezentei se abrogă prevederile Regulamentului pentru funcționarea Pieței „Sudului” din cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 108/28.05.2015.

Art. 3 Secretarul Sectorului 4, împreuna cu Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ho târâri, conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019

Nr. 166/30.07.2019Anexa la H.C.L. Sector 4


nr. Z^.£./â2...^2019


Regulament de funcționare a Pieței Sudului

Art.l. Preambul

 • [1] Regulile prevăzute in prezentul regulament, denumite in continuare „Regulamentuf, vor constitui cadrul general de funcționare a Pieței Sudului (denumita in continuare „Piața).

 • (2) Acest Regulament se aplica:

 • •  proprietarilor spatiilor comerciale;

 • •  locatarilor si sublocatarilor pentru spatiile comerciale închiriate de către proprietari acestora;

 • •  utilizatorilor Pieței (de ex. persoane care execita forme specifice de comerț cu amănuntul si prestări servicii] pentru spatiile comerciale special amenajate pentru aceștia (tarabe], in scopul de a le utiliza temporar (permanent sau sezonier] si in scopul de a-si vinde ocazional bunurile proprii;

Art.2. Definiții:

 • a] Administratorul Pieței - entitatea publica cu prerogativa de administrare a activitatii desfășurate in Piața; Acesta are dreptul de a analiza cererile de subinchiriere si de a emite acordurile prevăzut de lege in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, titular al dreptului de administrare asupra imobilelor apartinand piețelor.

b] Titularul dreptului de administrare asupra imobilelor apartinand Pieței - Consiliul Local al Sectorului 4;

 • c] Spațiu comercial - spatiile destinate activitatii comerciale;

 • d] Parti Comune - reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si

dinspre spatiile comerciale, precum si alte spatii comune interne (holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de servi ‘               1 alizate in


interiorul Pieței;


 • e) Suprafețe Comune - reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun de către utilizatori, cumpărători, vizitatori, locatari, proprietari precum drum de acces, zone verzi, logo-uri, rețele, sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica etc;

 • f)  Locatar - persoane fizice/juridice care au inchiriat/sub-inchiriat spatii comerciale, altele decât cele destinate utilizatorilor, aflate in incinta Pieței;

 • g) Proprietar - persoane fizice/juridice care sunt proprietare a unui spațiu comercial, altul decât cel destinat utilizatorilor din incinta Pieței.

 • h) Utilizator - persoane fizice care isi vând ocazional bunurile proprii in spatiile comerciale special amenajate pentru aceștia (tarabe) din incinta Pieței;

- persoane fizice autorizate, producători agricoli care desfasoara activitate de comercializare a produselor si serviciilor permanent sau sezonier pe tarebele sau platoul din incinta Pieței sau in alte locuri stabilite de administratorul Pieței altele decât spatiile comerciale;

Art.3. Prevederi generale (Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 Ia prezentul Regulament)

 • (1) Denumirea pieței:

Piața „Sudului”

 • (2) Sediul pieței:

Str. Serg. Nitu Vasile nr. 1, Sector 4 București

 • (3) Denumirea Administratorului pieței:

Direcția Piețe si Activitati Comerciale Sector 4

 • (4) Autorizația de funcționare acordata de autoritatea publica locala

Art.4. Tipul pieței si categoria de mărfuri comercializate

 • (1) Tipul Pieței:

Piața mixta

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

2

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

3

463

Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

4633

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4

212

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

5

477

Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate

4773

Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

6

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4721

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

ETAJ

1

101

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

1013

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

2

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

3

463

Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului

4633

Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4

472

Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate

4721

Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

5

56

Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

5610

Restaurante

6

562

Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație

5629

Alte servicii de alimentație n.c.a.

 • (3) Programul si caile speciale pentru aprovizionare


Se va stabili la momentul darii in exploatare a spatiilor comș Planul de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regul

 • (4) Periodicitatea pieței:

Permanenta

 • (5) Orarul de funcționare:

 • > Program de vara:

Luni-vineri: 06.00 - 20.00

Sambata : 06.00 - 18.00

Duminica : 06.00 - 14.00

 • > Program de iarna:

Luni-vineri: 06.00 - 19.00

Sambata : 06.00 - 17.00

Duminica : 06.00 - 14.00

Art.5. Planul pieței [Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament)

 • (1) Cai principale de acces in zona:

 • i.    Pietonale

 • ii.   Pentru autoturisme

 • iii.    De aprovizionare

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (2) Spatii de parcare:

Se vor asigura in apropierea Pieței.

 • (3) Caile de acces a cumpărătorilor Ia punctele de vanzare:

 • i.   Pietonale

 • ii.   Pentu autoturisme

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (4) Amplasarea structurilor de vanzare pentru comercializarea produselor

 • a. Alimentare

 • b. Nealimentare

 • c.  Alimentație publica

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul ReguIamentSe va face descrierea conform noii sectorizari a Pieței in funcție de tipul de mărfuri comercializate (ex: sector produse alimentare, sector produse nealimentare, platou producători agricoli-sectorizarea acestuia fiind realizata in conformitate cu prevederile Legii 145/21.10.2014 pe specific de produse comercializate, cu indicarea punctelor de vanzare)

 • (5) Caile de evacuare

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (6] Localizarea cântarului pieței, spațiului de inchiriere a cântarelor si echipamentului de protecție, grupurilor sanitare precum si a celorlalte servicii oferite in cadrul pieței

 • a.     Biroul pieței

 • b.     Magazia de cantare: in incinta Pieței

 • c.     Cântarul cumpărătorului : sunt amplasate cantare semnalizate prin indicatoare

 • d.     Grupuri sanitare

 • e.     Sistem ventilație incalzire si răcire prin ventiloconvectori

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament.

 • (7) Localizarea rețelei electrice, rețelei de apa si de canalizare, precum si a racordurilor de bransare a utilităților pieței la acestea:

 • a.     Rețeaua electrica: tablou electric situat pe platoul Pieței pentru iluminare platou producători si alimentare pentru agregatele frigorifice ale spatiilor comerciale din incinta Pieței;

 • b.     Rețeaua de apa canal: racordarea la rețeaua oraseneasca

 • c.     Alimentarea cu gaze naturale: nu exista

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament.

 • (8) Spatii de depozitare a deșeurilor:

Ghena de gunoi situata conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament, incinta inchisa dotata cu apa curenta si containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile si a gunoiului menajer;

 • (9) Alte obiective considerate ca necesare a fi înscrise in planul

ff

Bazinele alimentate cu apa potabila pentru spalat legume fructe, instalație de aer condiționat, ascensoare de marfa si persoane, scări rulante, sistem de supraveghere video, paza asigurata permanent, asistensa sanitar-veterinara asigurata de medici veterinari din cadrul DSV București.

Art.6. Prezentarea ansamblului Pieței si a platoului

 • (1) Suprafața totala

•Suprafața totala a terenului: 10127.00mp

•Suprafața construita

(Corp Cl)=2835.58mp

(Corp C2)=834.72mp

(Corp C4)=296.48mp

(Corp C1+ Corp C2+ Corp C4)=3966.78mp

Corp C3(existent- Clădire Concordia)=804.19mp •Suprafața desfasurata

C1+C2+C4: =5797,92mp

Cl+C2+C4+C3(existent): = 7406.30mp

Conform Planului de Amplasament prevăzut in Anexa 1 la prezentul Regulament

 • (2) Materialul din care este realizat pavimentul platoului pieței:

Exterior:

Granit rezistent la trafic fiamat

Trepte din bloc de granit cu fete aparente fiamate

Contratrepte din bloc de granit cu fete aparente fiamate

Piatra cubica din granit fiamat

Interior:

Corp CI: Granit rezistent la trafic fiamat (zona tarabe si zona accese) Granit rezistent la trafic lucios cu tratament antiderapant

Corp C2: Granit rezistent la trafic fiamat (zona accese)

Granit rezistent la trafic lucios cu tratament antiderapant

Corp C4: Granit rezistent la trafic fiamat (zona accese)

Granit rezistent la trafic lucios cu tratament antiderapant

 • (3) Amplasarea si enumerarea sectoarelor existente in piața destinate desfacerii de produse

Corp CI: Zona centrala - producători agricoli tarabe - 192 tarabe Spatii inchise (magazine)

Corp C2: Spatii inchise (magazine)

Corp C4: Spatii inchise (magazine)


Parter: Sector cu tarabe pentru producătorii agricoli

 • a) Sector produse alimentare,

 • b) Sector produse farmaceutice

 • c) Sector produse lactate si brânzeturi

 • d) Sector produse nealimentare

 • e) Sector produse din carne si produse din peste

Etaj:

 • a)  sector alimentație publica;

 • b)  Sector activitati distractive-recreative;

 • c) Sector produse lactate si branzeturi/produse din carne;

 • (4] Descrierea mobilierului utilizat pentru sectoarele pieței

 • •  TARABE

Specificații tehnice:

-Dimensiuni 1900 x 100 x 900mm

-Structura din tubulatura de otel zincat si vopsit cu pulbere poliester 40x40mm.

-Structura este prevăzută cu doua rafturi din tabla zincata si vopsita cu pulbere poliester SP 15/10mm.

-In planul frontal sunt prevăzute doua usi cu inchidere cheie.

-Blat din Inox AISI 304 SP 15/10mm cu ranforsare inferioara multistrat SP 20mm. -Picioare pe rotile, doua dintre ele prevăzute cu sistem de franare

 • •  COS DE GUNOI ZINCAT - VOPSIT ÎN PULBERE CU POLIESTER CU SCRUMIERĂ ȘI INEL INTERIOR

Specificații tehnice:

-Capacitate 30-40 litri

-Cos rotund zincat - vopsit în pulbere cu poliester cu scrumieră și inel interior -Picioare laterale din profile de otel vopsite cu tălpi pentru fixare in pardoseala -Sistem de golire prin basculare sau rabatare capac

-Scrumiera

 • •  BĂNCUȚE DIN GRANIT CU ȘEZUT DIN LEMN MOALE (PIN) PREVĂZUTE CU SISTEM DEAUTONIVELARE

Specificații tehnice:

-Dimensiuni in mm(L x 1 x H)= 2000 x 470 x 450

-Blat din granit cu șezut din lemn moale (pin)

-Banca este prevăzută cu sistem de autonivelare

-Șezut din scânduri de lemn moale(molid) tratat cu lac rezistent la apa si anti UV

 • •  MOBILIER FIX CORP CI ETAJ - ZONA DE PREPARARE

Specificații tehnice:

-Dimensiuni in mm(L x 1 x H)= 3000 x 1500 x 850

-bucătărie compusă dintr-o structură de inox AISI 304, realizată din profil rectangular 40x40, închisă la exterior cu tablă de inox AISI 304, sp. 15/10mm

-blat laminat compoxit HPL, bordat cu profil din aluminiu în forma „CIL—

-blatul va fi prevăzut cu sistem pentru fixare a plitei electronice, a£^m^®i^a^Qbinetului -închiderea din inox AISI 304 este lis. în cele 3 din 4 părți

-în partea frontale se vor regăsi 6 casete și 2 uși, prevăzute cu sistem de închidere, fiind executate din inox AISI 304

-în funcție de poziția ușilor se vor prevedea 2 rafturi din inox AISI 304 pentru depozitare -masa este prevăzută cu 4 picioare, cu dopuri din plastic dur

-șuruburile și piulițele vor fi din inox

 • •  MESE DREPTUNGHIULARE 80 X 160CM

Specificații tehnice:

-Dimensiuni in mm(L x 1 x H)= 1600 x 800 x 750

-masă compusă din structură în inox AlSIi 304 REALIZATĂ DIN PROFIL RECTANGULAR PERIMETRAL 60X30,

-picioare sudate rectangulare d=60 mmm- blatul laminat în HPL (compozit), bordurat cu profil de aluminiu în forma „ C ”

-picioarele sunt prevăzute cu dopuri dintr-un plastic dur

-toata feroneria este din inox ( elementele de conectică - șuruburi, piulițe, alte elemente)

 • •  SCAUN CU SPATAR PENTRU MESE

Specificații tehnice:

-Șezut si spatar din material compozit dur

-Cadru metalic din țeava de inox/otel cromat

 • •  BĂNCUȚE VESTIARE

Specificații tehnice:

-bancă cu spătar și brațe laterale executată structura din tub oțel 62x32 cu spătar metalic de grosime 5 mm

-șezutul este din lemn masiv - exotic, cu secțiunea de 62x322

-picioarele sunt prevăzute cu plăci de fixare podea

 • •  VESTIAR METALIC

Specificații tehnice:

-otel de inalta calitate 0,7mm

-sarcina utila polița lOKg

-Corpul vestiarelor va fi realizat din tabla decapata

-încuietoare cu yala cu doua chei

-Vopsit in câmp electorstatic

-Prevăzut cu piciorușe metalice H=15cm

-1 polița Ia partea superioara

-1 perete despărțitor haine personale/haine de lucru

-1 bara umeraș

-Usa batanta cu deschidere la 90

 • •  BIROU

Specificații tehnice:

-Blat din PAL melaminat

-Picioare metalice vopsite in câmp electrostatic

-Polița glisanta tastatura

-Gaura pentru cabluri calculator


 • •  SCAUN BIROURI

Specificații tehnice:

Șezut reglabil cu burete, tapisat cu panza

-Spatar reglabil

-Brațe din plastic

-Picior pe rotile cauciuc

• DULĂPIOARE PENTRU DOCUMENTE

Specificații tehnice:

-Dimensiuni 400 x 400 x 600mm

-Picioare pe rotile

 • (5) Alte precizări considerate necesare:

Corpul CI

Clădire supraterana, cu regimul de inaltime P+l parțial, este corpul central al ansamblului, care adăpostește, la parter, pe de o parte comerțul cu tarabe si pe de alta parte - perimetral - comerțul in magazine independente. La etaj spațiul, este amenajat cu zone de alimentație publica, comerț si zone de relaxare.

La exterior, volumetric, corpul se remarca prin arhitectura propusa - construcție monobloc dominata de vitrajul generos de la nivelul fațadelor de Ia etaj si de copertina de sticla din zona accesului principal, susținuta de o structura metalica sub forma de arce.

La interior, spațiul central - cu o inaltime libera generoasa (cca 8.50m) - zona tarabelor este animat de structura acoperișului - o rețea de bolti intersecate, susținute de o rețea de arce metalice vizibile si placate cu lamele din lemn. La nivelul etajului, dispus perimetral spațiului central, deschis către acesta, sunt prevăzute zone de relaxare amenajate cu spatii verzi. Accesul principal se realizează dinspre piateta de la Strada Nitu Vasile, marcat de o copertina ampla, dispusa in „L" pe zona complet vitrata a celor doua fațade adiacente.

Corpul C2


Clădire supraterana, cu regimul de inaltime parter, definește limita ansamblului spre Strada Nitu Vasile si adăpostește la interior un spațiu ce urmeaza a fi inchiriat, dotat minimal.

Forma dreptunghiulara in plan, cu latura lunga - dominanta, dispusa spre strada, este definita arhitectural de o înșiruire de bolti intersectate.

La exterior, volumul corpului preia conceptul de arce si bolti intersectate de la interiorul corpului CI, rezultând fațade dominate de arcade înșiruite, cu zonele dintre ele complet vitrate, rezultând o interacțiune directa intre spațiu public exterior - zona intens circulata de la nivelul trotuarului si spațiu privat interior - comercial.

Accesul principal se realizează din piateta din nordul amplasamentului, in zona accesului principal al corpului CI.

Corpul C4


Clădire cu regim de inaltime subsol+parter, este amplasat intre corpul CI si C3 - construcție existenta - Clădirea Concordia, completând laturile estice si sudice ale ansamblului, si adăpostește la interior un spațiu ce urmeaza a fi inchiriat, dotat minimal, iar la subsol spatii tehnice de tipul gospodărie de apa instalații stingere incediu si bazin de retentie ape meteorice incinta.

Forma dreptunghiulara in plan, cu latura lunga - dominanta, dispusa spre pe latura de est a ansamblului, spre drumul de aprovizionare incinta, preia conceptul arhitectural de la corpul C2, fiind definita arhitectural de o înșiruire de bolti intersectate, insa cu o raza mai mica decât Corpul CI va avea o un sistem structural combinat astfel: pe zona perimetrala - cadre din beton armat compuse din stâlpi cu secțiune circulara, grinzi si placa peste parter din beton armat monolit, pe zona centrala - stâlpi in consola pana la nivelul acoperișului, acoperișul este o șarpantă metalica rezemata articulat pe stâlpii din b.a.


Construcțiile Corp C2 si Corp C4 vor fi realizate din structura de betona armat (stâlpi si placi) iar invelitorile vor fi realizate din bolti incrucisate din beton armat.

INSTALAȚII

Apele uzate menajere sunt conduse prin rețeaua de canalizare din incinta spre bazine de retentie dimensionate corespunzător pentru fiecare bloc, de unde se pompează spre căminele de racord.

Apele pluviale care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii CI, vor fi preluate printr-un sistem vacuumatic fiind evacuate la un bazin de retentie propriu in nodul corpului CI, de unde se pompează spre căminele de racord. Apele pluviale de la acoperișurile corpurilor C2 si C4 sunt conduse natural spre rigolele perimetrale care le canalizeaza spre bazinul de retentie din subsolul corpului C4.

Apele pluviale convențional curate de pe drumuri sunt conduse prin rețeaua comuna cu cele de terase spre bazinul de retentie propriu.

Apa pluviala de pe platforma pietii agroalimentare se preiau prin rigole pietonale si sunt conduse la rețeaua dedicata care le introduce in decantorul îngropat in exterior si mai departe le deversează la rețeaua menajera si apoi la căminul de racord

 • (6) Spațiul destinat comercializării produselor de uz gospodăresc:

Mai puțin de 10% din suprafața comerciala a platoului.

Art.7. Serviciile prestate utilizatorilor/proprietarilor/locatarilor Pieței

 • (1) Tipul serviciului oferit in cadrul Pieței:

Se va pune la dispoziția Proprietarilor,Locatarilor si Utilizatorilor, pe baza de taxe si tarife, spatii de depozitare, cantare electronice, ustensile specifice comerțului, acces la surse de utilitari, locuri de parcare etc.

 • (2) Serviciile care facilitează desfășurarea activității in cadrul Pieței (după caz):

  • a.

  • b.

  • c.

  • d.


  • e.

  • f.

  g-

  • h.

  • i.

  j-

  k.

  • l.


spațiu (avizier) destinat informațiilor necesare utilizatorilor si consumatorilor; spatii pentru depozitarea mărfurilor si ambalejelor;

spațiu pentru pastrarea si închirierea cântarelor si a echipamentelor de protecție; loc pentru amplasarea cântarului de control;

bazine/compartimente pentru spalarea legumelor si fructelor; fântâni cu jeturi de apa potabila, amplasate pe platou; birou administrativ;

magazie pentru pastrarea materialelor de întreținere si curățenie; locuri de parcare;

punct pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea conjej&ialaj punct pentru mijloace intiale de intervenție P.S.I;

WC-uri publice;                                               ___

 • (3) Piața este racordata la rețeaua electrica, rețeaua de apa potabila, rețeaua de canalizare si rețeaua de gaz (daca este cazul).

Art.8. Drepturile si obligațiile Proprietarilor/Locatarilor/ Utilizatorilor Pieței

 • (1) Drepturile:

 • a.  de a se informa in mod facil asupra tarifelor practicate in Piața;

 • b. producătorilor agricoli de a inchiria de la Administrația pieței cantare verificate metrologic;

 • c.  de a avea acces gratuit la cântarul de 30 kg. pentru o singura cântărire;

 • d. de a putea practica preturile pe care le considera optime pentru mărfurile pe care le comercializează;

 • e.  de a avea acces la toate serviciile oferite de administrarea Pieței;

 • f.  de a fi informat asupra perioadei si orarului de funcționare a Pieței;

 • g.  alte drepturi oferite;

 • (2) Obligațiile:

 • a.  afișarea preturilor pentru produsele oferite la vanzare conform prevederilor legale;

 • b.  respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor;

 • c.  etalarea instrumentelor de măsură;

 • d. folosirea numai a cântarelor verificate metrologic;

 • e.  inscripționarea denumirii persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care sa nu poata fi stearsa;

 • f.  menținerea permanenta a curățeniei de la locul de vanzare si in jurul acestuia si depozitarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul Pieței ori de cate ori este cazul;

 • g. de a nu expune mărfuri in afara locului de vanzare alocat;

 • h. de a nu oferi spre vanzare mărfurile din mers;

 • i.  de a nu oferi spre vanzare produsele inainte de deschiderea Pieței si după inchiderea acesteia.

 • j.  alte drepturi si obligații cuprinse in prevederile actelor normative aflate in vigoare.

Art.9. Drepturile si obligațiile Administratorului pieței

1. Drepturi si obligații:

 • a. elaborează regulamentul pentru funcționarea Pieței si il supune spre avizare autoritatilor publice locale;

 • b. verifica daca Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii Pieței au calitatea de producator/comerciant, conform prevederilor legale si nu permite accesul altor comercianti;

 • c.  verifica daca Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii Pieței au afișate numele si sediul social;


 • d. afiseaza la loc vizibil si in mod vizibil Regulamentul,

si tarifele practicate in Piața;

 • e.  sprijină organele de control autorizate;

 • f.  nu admite in Piața un număr mai mare decât limita locurilor de vanzare existente;

 • g.  stabilește tarifele pentru serviciile prestate si asigura afișarea acestora;

 • h. asigura evidenta solicitărilor spatiilor comerciale destinate utilizatorilor si asigura atribuirea acestora in ordinea solicitărilor;

 • i.  controlează daca mijloacele de măsurare (proprietatea Utilizatorilor/Proprietarilor/Locatarilor) sunt verificate din punct de vedere metrologic si interzice folosirea celor care nu corespund prevederilor legale in domeniu;

 • j.  asigura verificarea periodica, din punct de vedere metrologic a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor Pieței;

 • k. asigura un număr de cantare in stare de funcționare egal cu cel al spatiilor comerciale din Piața destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor si semințelor (daca este cazul);

 • l.  asigura gratuit cantare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • m. asigura salubrizarea Pieței zilnic si ori de cate ori este necesar;

 • n. asigura, in mod gratuit, funcționarea unor cantare tip balanța sau bascula cu capacitate de peste 30 kg. la o singura cântărire, necesara mărfurilor vândute in cantitate mare de către Utilizatori/Proprietari/Locatari;

 • o. asigura respectarea normelor igienico-sanitare;

 • p. in cazul savarsirii de abateri de la regulament administratorul pieței poate dispune evacuarea utilizatorului de la locul de comercializare sub interdicția comercializării de produse in incinta pieței;

 • q. asigura aplicarea in tocmai a Legii 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, verficand in mod frecvent sa fie respecate in special prevederile art 13 privind organizarea de spatii de vanzare distincte, care sunt rezervate in exclusivitate producătorilor agricoli, persoane fizice deținătoare ale unui atestat de producător si ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obținute din gospodaria/ferma proprie.Procentul de alocare a acestor spatii de vanzare este de minimum 40% din totalul spatiilor de vanzare.

 • r.  alte drepturi si obligații cuprinse in prevederile actelor normative aflate in vigoare.

Art.10. Utilizarea pârtilor si suprafețelor comune de către Locatari, Proprietari si Utilizatori

(1)


1.1.


Utilizarea Pârtilor Comune si a Suprafețelor Comune

Părțile si Suprafețele Comune sunt destinate a fi utilizate in comun de către Locatari, Proprietari si Utilizatori ai Pieței.

1.2.


Fiecare Locatar/Proprietar/Utilizator va fi autorizat sa utilize Suprafețele Comune in conformitate cu scopul acestora sirespecta c


mune si si


limitările prevăzute in prezentul Regulament. Aceștia vor fi răspunzători pentru orice daune cauzate de utilizarea necorespunzatoare a Pârtilor Comune si a Suprafețelor Comune.

 • 1.3.  Locatarilor, Proprietarilor si Utilizatorilor le este interzisa depozitarea bunurilor, materialelor sau echipamentelor de orice fel, inclusiv pe perioada lucrărilor de amenajare a Spatiilor comerciale si nici nu vor prezenta sau vinde bunuri sau servicii in Părțile Comune si Suprafețele Comune. In cazul nerespectarii acestei prevederi, Administratorul Pieței are dreptul de a înlătură orice fel de bunuri depozitate, chiar si parțial, in Părțile Comune si/sau in Suprafețele Comune, pe cheltuiala si responsabilitatea Proprietarului.

 • 1.4. Administratorul Pieței poate permite ocuparea temporara a Pârtilor Comune si/sau a Suprafețelor Comune pentru scopul desfășurării activitatilor publicitare si evenimente sau expoziții publicitare. Asemenea ocupări de natura temporara vor avea loc pe spatiile desemnate in prealabil de către Administratorul Pieței, percepand tarifele legale in vigoare stabilite prin hotărârile Consiliului Local.

 • 1.5.  Ciclismul, patinajul pe rotile, roller boarding, skateboarding si traficul vehiculelor motorizate de toate tipurile sunt strict interzise in Piața. De asemenea accesul vânzătorilor ambulanți (neautorizati), cerșetorilor, persoanelor turbulente sau in stare de ebrietate, cantaretilor (neautorizati), persoanelor insotite de animale de companie este strict interzisa. FUMATUL IN INCINTA PIEȚEI ESTE STRICT INTERZIS SI SE CONSIDERA ABATARE DE LA REGULAMENTUL INTERN AL PIEȚEI, ADMINISTRATORUL PIEȚEI PUTÂND UZITA DE DREPTUL CONFERIT DE HG 348/2004 SI SA DISPUNĂ EVACUAREA UTILIZATORULUI PIEȚEI SUB INTERDICȚIA COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR IN INCINTA PIEȚEI.

 • [2] Administrarea si asigurarea securității Pieței

  • 2.1. Administratorul Pieței va asigura administrarea activitatii Pieței, iar Proprietarii si Locatarii sunt obligați sa plateasca o suma ce reprezintă costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si întreaga proprietate imobiliara a Pieței, cum sunt:

   a)


   b)


costul utilităților consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata alocat Pieței, daca este cazul;


 • d)    echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor închiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

 • e)    servicii de curățenie contractate pentru Piața, inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor de acces, furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui serviciu de depozitare si colectare a deșeurilor menajere,;

 • f)    cheltuielile cu servicii privind operarea, întreținerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si încălzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul], scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

 • g)    schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autoritatilor pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc întregul complex agr o alimentar;

 • h)    intretinerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • i)     difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul), biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;

 • j)    reparația, decorarea, intretinerea, curățenia si (daca este cazul) operarea, mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), modificarea, refacerea, reinnoirea sau reconstruirea fiecărei zone din părțile si suprafețele comune;

 • k)    reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul comercial pe care Proprietarul/Locatarul il folosește;

 • l)    toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

  m)


costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ necesar Pieței la o chirie rezonabila, adusa la cunoștința jjjrastora de către Administratorul pieței, precum si angajarea oricărui :oiB15i^^^y)entru, inistr                alte atribuții in legătură cu Piața sau orice parte a acesteia si care se refera la managementul general, administrare, de asigurare a securității, intretinere si curățenie a Pieței sau a oricărei parti a acesteia.

ori in legătură cu, servicii de contabilitate, de a
 • 2.2.   Administratorul Pieței va afișa in cadrul Pârtilor Comune reglementările privind siguranța, precum si harți privind ieșirile de urgenta care sunt solicitate de către autoritatile care se ocupa de siguranța publica, autorizațiile pieței, reglementari privind desfasurarea comerțului in piețe, alte informații utile Locatarilor/Utilizatorilor/Propietarilor Pieței sau cumpărătorilor care tranzitează piața, alte informații de interes public.

 • 2.3.   Este strict interzisa blocarea ușilor de siguranța si a coridoarelor pentru ieșirile de urgenta, precum si intervenirea in orice mod in funcționarea echipamentului de stingere a incendiilor (detectoare de fum, capete de sprinklere etc.). Totodată se interzice locatarilor/utilizatorilor/propietarilor pieței sa intervină asupra contoarelor de energie electrica, apa, gaz ale pieței.

 • 2.4.   Se interzice in mod expres introducerea in Piața a oricăror bunuri care pot implica riscuri de incendiu sau explozie (recipiente de benzina, recipiente cu gaz inflamabil, explozibil, muniție etc), cu excepția mărfii, sub condiția obținerii acordului prealabil al Administratorului Pieței si a avizelor si autorizațiilor necesare.

 • 2.5.   Accesul in Piața, după orele de inchidere va fi permis numai cu acordul Administratorul Pieței, cu condiția efectuării controlului corespunzător de către serviciile de securitate.

 • (3) Prezenta animalelor

  • 3.1. Din motive de sanatate si siguranța publica, nu este permis accesul animalelor in Piața si/sau in Spatiile comerciale, cu excepția cazului spatiilor comerciale autorizate si aduse la cunoștința de către Administratorul Pieței sa desfasoare activitati de vanzare, respectiv de prestare de servicii pentru animale (doar in cazul existentei avizelor/autorizatiilor necesare pentru acest tip de activitate) si a câinilor folosiți pentru ajutorarea persoanelor nevazatoare sau câinilor de paza folosiți de serviciile de securitate (daca este cazul).

 • (4) închidere temporara

  5.1.


  In cazul in care este necesar (in caz de perturbare a activitatii, situații excepționale precum deratizare, dezinfectie etc.) se poate decide inchiderea temporara a Pieței, cu condiția ca Administratorul Pieței sa asigure informarea


Proprietarilor/Locatarilor/Utilizatorilor in legătură cu asemenea decizii, astfel incat sa permită acestora sa ia toate masurile care ar puteali nea mărfurilor depozitate.


 • 5.2. De asemenea, Administratorul Pieței poate inchide temporar Părțile Comune si/sau Spatiile Comune, in întregime sau parțial, in vederea efectuării lucrărilor necesare pentru repararea, reinnoirea, inlocuirea, intretinerea sau reorganizarea Pieței, cu condiția ca Administratorul Pieței sa notifice Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii in prealabil cu cel puțin 15 zile (cu excepția cazurilor de urgenta).

Art.ll. Utilizarea Spatiilor comerciale

 • (1) Utilizarea spatiilor comerciale

  • 1.1.   Spatiile comerciale au ca destinație exclusiva desfasurarea activitatilor comerciale stabilite si autorizate de Consiliul Local Sector 4 si aduse la cunoștința de Administratorul Pieței. Este interzisa schimbarea activitatii si a tipului de produse comercializate agreate de Consiliul Local al Sectorului 4 in cadrul Spatiilor comerciale si aduse la cunoștința de Administratorul Pieței sau stipulate in contractele de inchiriere, după caz, fara acordul scris prealabil al Administratorului Pieței.

  • 1.2.   Pentru desfasurarea activitatilor comerciale stabilite si agreate de Administratorul Pieței, Proprietarii, Locatarii si Utilizatorii vor obține toate avizele si autorizațiile necesare, in conformitate cu obiectul de activitate si specificul mărfurilor pe care le vând (pompieri, mediu, sanitar etc).

  • 1.3.   Proprietarul/Locatarul/Utilizatorul intelege si accepta faptul ca Administratorul Pieței le va aduce la cunoștința tarifele pentru serviciile prestate in cadrul Pieței, stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 4.

  • 1.4.   Utilizatorilor le vor fi atribuite Spatii comerciale in ordinea solicitărilor si in limita Spatiilor comerciale special amenajate pentru aceștia, in sectorul de Piața destinat desfacerii produselor comercializate de ei, precum si in conformitate cu activitatile de comerț agreate de Consiliul Local al Sectorului 4 si aduse la cunoștința de către Administratorul Pieteisi cu respectarea Legii 145/21.10.2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

  • 1.5.   Proprietarii, Locatarii si Utilizatorii vor amenaja Spatiile comerciale, pe cheltuiala si pe răspunderea lor, in conformitate cu indicațiile stabilite de către Consiliul Local al Sectorului 4 si in concordanta cu reglementările in vigoare.

   1.6.


Proprietarii, Locatarii, Utilizatorii nu vor întreprinde niciun fel de activitate de marketing (de ex. afișarea de panouri publicitare sau comercializarea/ afișarea produselor pe care le comercializează in afara spațiului comercial atribuit) in vederea promovării activitatii desfășurate de aceștia fara acordul prealabil al Administratorul Pieței, fara autorizațiile necesaresi doar cu achitarea taxei aferente spațiului pentru reclama.                  ]


1.7. In cazul operării oricăror modificări asupra Spatiilor comerciale, lucrările necesare vor fi efectuate pe cheltuiala si răspunderea Locatarilor/Proprietarilor/Utilizatorilor si doar cu acordul prealabil scris si/sau se vor desfasura sub supravegherea personalului tehnic angajat al Administratorului Pieței.

 • (2] Utilitățile

  • 2.1.   Pentru Spatiile comerciale folosite, Proprietarul/Locatarul va incheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul] sau cu cei existenti in cadrul Spațiului comercial, in funcție de opțiunea Proprietarului/Locatarului.

  • 2.2.   Proprietarul/Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul comercial atribuit.

 • (3] Protecția Împotriva incendiilor

 • 3.2.   Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii sunt responsabili sa asigure in interiorul Spatiilor comerciale echipamentul special de protecție împotriva incendiilor (de ex. extinctoare, hidranti etc.] in conformitate cu actele administrative adoptate de autoritatile competente in domeniu. Aceștia se vor asigura ca echipamentul este sigilat, in stare de funcționare, accesibil cu ușurința in orice moment si pregătit pentru folosire.

 • (4] Eliminarea deșeurilor

 • 1.1. Fiecare dintre Locatari va depozita propriile deșeuri in cadrul spatiilor desemnate in mod special in acest sens. Eliminarea deșeurilor va avea Ioc in conformitate cu reglementările legale aplicabile in materie de salubrizare si conform programului si instrucțiunilor oferite de Administratorul Pieței.

 • (5]  întreținere si curățenie

 • 1.1.   Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii vor menține curate si in deplina ordine spatiile comerciale, inclusiv inscripționările interioare sau exterioare (daca este cazul).

 • 1.2.   Locatarii sunt obligați sa respecte normele fitosanitare privind combaterea dăunătorilor, Locatarii si Proprietarii avand obligația sa incheie un contract cu o firma prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare si sa faca dovada efectuării acesteia in fata organelor de control abilitate.

a incendiilor, a Legii 319/2006 securității si sanatatii in munca si a Legii avand obligația sa incheie un contract cu o firma prestatoare de servicii de dezinsectie si deratizare si sa faca dovada efectuării acesteia in fata organelor de control abilitate.

Art.12. Aprovizionarea cu marfa

 • (1) Aprovizionarea Spatiilor comerciale va avea loc in mod exclusiv prin intermediul zonei de acces a Pieței.

 • (2) Vehiculele de aprovizionare nu vor parca in cadrul suprafețelor destinate zonei pentru acces in cadrul Pieței.

 • (3) Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii se vor asigura ca furnizorii si subcontractorii lor sunt informați in legătură cu termenii, condițiile sau restricțiile aplicabile aprovizionărilor.

 • (4) Spatiile de aprovizionare

Aprovizionarea cu marfa a spatiilor va avea loc in spatiile destinate in mod special sau in cadrul suprafețelor destinate acestui scop.

 • (5) Accesul si Răspunderea

Vehiculele de aprovizionare vor avea asigurat accesul către spatiile destinate aprovizionării prin intermediul drumului destinat serviciilor de natura speciala.

 • (6) Livrarea sau deplasarea oricăror obiecte masive prin incinta Pieței va fi condiționată de notificarea prealabila transmisa Administratorului Pieței.

 • (7) Cărucioarele pentru livrare sau orice alt echipament de livrare utilizat prin incinta Pieței vor fi prevăzute cu cauciucuri si protecție in vederea evitării oricărei daune pereților si podelelor. Administratorul pieței sa isi poata rezerva dreptul sa faciliteze aprovizionarea doar cu anumite tipuri de lize sau cărucioare

 • (8) Fiecare dintre Locatari/Proprietari/Utilizatori va fi răspunzător pentru incarcarea, descărcarea si livrarea către sau din cadrul Spatiilor comerciale.

 • (9) Oricărui furnizor care utilizează alte modalitati de acces sau de parcare decât cele menționate de prezentul Regulament sau menționate in plus de către Administratorul Pieței, sau care nu respecta orarul aferent livrărilor, i se poate interzice accesul in vederea incarcarii si/sau a descărcării in Piața.

Art.13. Sancțiuni

(1) Proprietarii/Locatarii/Utilizatorii sunt obligați sa respecte prevederile prezentului Regulament. In caz de nerespectare, Administratorul Pieței poate dispune evacuarea acestora, interzicandu-li- se a mai comercializa produse in incinta Pieței sau poate impune penalitati, după caz.

(2) In cazul utilizării limbajului neadecvat sau a violentei, precum si                             \

comportament inadecvat in cadrul Pieței, Administratorul PieteLj^^Seiva'd^phil de a

ww

evacua Proprietarul/Locatarul/Utilizatorul in culpa sau ii poate impune penalitati, după caz.

 • [3] In cazul cedării folosinței spatiilor comerciale deținute de Proprietari/Locatari prin contractele de inchiriere, precum si a spatiilor comerciale special amenajate pentru Utilizatori, Administratorul Pieței isi rezerva dreptul de a evacua utilizatorul in culpa.

 • (4) In cazul nerespectarii art. 10 alin. (1) pct. 1.3, Administratorul Pieței are dreptul de a inlatura orice fel de bunuri depozitate, chiar si parțial, in Părțile Comune si/sau in Suprafețele Comune, pe cheltuiala si responsabilitatea Proprietarului. In cazul nerevendicarii bunurilor, materialelor si echipamentelor Administratorul Pieței prin personalul desemnat este indreptatit sa elibereze zona in cauza si sa le arunce la ghena de gunoi a pieței fara a fi tras la răspundere, considerând ca sunt bunuri/obiecte abandonate.

Direcția Piețe si Activitati Comerciale Sector 4