Hotărârea nr. 164/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări nr.P.16.1/105/25.07.2019;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică Anexa nr. 2 "Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, Anexa nr. 3 "Caietul de sarcini” și Anexa nr. 4 "Variantă Contract de închiriere bun viitor”, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și Direcția Autorizări vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor acestora.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019


Nr. 164/30.07.2019

Anexa nr.l Ia H.C.L.S. 4 nr.


Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agr o alimentara „Progresul”

CAPITOLUL I - TERMENI

Art. 1 In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) obiectul dreptului de inchiriere - obiectul contractelor de inchiriere este reprezentat de spatiile comerciale actuale si cele care constituie un bun viitor si care vor fi configurate conform Proiectului tehnic, anexa la Contractul de inchiriere, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul”. Locatarii vor dobândi folosința bunurilor viitoare in momentul in care acestea vor fi realizate parțial, astfel incat sa permită accesul Locatarilor in incinta piețelor in vederea demarării si finalizării lucrărilor necesare amenajării spațiului comercial.

 • b) acte premergătoare incheierii contractului de inchiriere - orice procese-verbale, rapoarte, decizii, precum si orice alte acte intocmite de către comisia de evaluare.

 • c) documentația de atribuire - ansamblul informațiilor si documentelor aferente inițierii, organizării si desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agro alimentara „Progresul”, care cuprinde Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice ^Regulamentul”), Caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, modelele de contract-cadru de inchiriere insotit de Proiectul tehnic al celor doua piețe, formularele si modelele de documente.

 • d) contractul de inchiriere - contractul încheiat in forma scrisa, prin care se transmite folosința temporara a unui bun imobil cu destinație de spațiu comercial, de la locator către locatar, in schimbul unei sume de bani, numita chirie, pe o perioada determinata. Contractul de inchiriere va respecta in mod obligatoriu forma modelului-cadru aprobata prin hotararea de Consiliu Local care aproba organizarea si desfasurarea licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor comerciale din Complexul

Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”.


 • e) termen - este reprezentat de intervalul de timp in care trebuie îndeplinit un anumj da eficienta.

 • f) zi lucratoare - zi din cursul saptamanii de lucru, cu excepția zilelor de repaus saptamanal, zilelor de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • g) zi calendaristica - zilele din timpul saptamanii, care cuprind si zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • h) calculul termenelor - termenele iau in calcul si ziua in care ele incep sa curgă si ziua in care se implinesc.

 • i) spatii libere - spatiile comerciale incluse pe Lista cu situația spatiilor libere ce urmeaza a fi scoase la licitație.

 • j) mijloace de comunicare - orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea, prevăzute de prezentul Regulament, sunt transmise în scris, prin mijloace electronice de comunicare, cu excepția situației in care prin lege se prevede altfel. In acest sens, comunicările prevăzute la art. 48 si art. 56 din prezentul Regulament urmeaza sa fie transmise in scris, cu confirmare de primire.

CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 - Prezentul Regulament stabilește procedura privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor libere din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul”.

Art. 3 - închirierea spatiilor libere din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul” se realizează prin licitație publica si adjudecarea la cel mai mare nivel al chiriei obtinut.

Art. 4 - Procedura de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul” va fi derulata de Sectorul 4 al Municipiului București, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, denumit in continuare ,,Organizatorul", cu sediul in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, nr. 224F, CIF 4316422.

Art. 5 - Orice închiriere a spatiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar Piața Sudului si Pieței Agroalimentare „Progresul” cu nerespectarea prezentului Regulament este lovita de nulitate.

Art. 6 - Structura de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 va

întocmi documentația care cuprinde: lista cu situația spatiilor libere ce urmeaza a va completa caietul de sarcini in funcție de specificul fiecărui spațiu comercial con prin hotarare de Consiliu Local, precum si fisa de date a procedurii conform modelului aprobat prin hotarare de Consiliu Local.


Art. 7 - Lista cu situația spatiilor libere ce vor fi scoase la licitație cuprinde următoarele informații: nr. crt, nr. spațiului comercial si suprafața acestuia, zona unde este amplasat, profilul activitatii/precizarea expresa a activitatii pentru care se solicita incheierea contractului (comercializare produse alimentare sau nealimentare), situația juridica a spațiului (sarcini, privilegii etc), precum si mențiunea ca acestea reprezintă un bun actual sau unul viitor, prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat) si suprafața spațiului de inchiriat.

Art. 8 - Caietul de sarcini va fi completat conform anexa nr. 2 la hotararea de Consiliu Local de aprobare a documentației de atribuire si va fi cumpărat de orice operator economic interesat sa depună oferta la procedura de licitație publica.

Art. 9 - Spatiile libere pot fi inchiriate comerciantilor persoane juridice, asociații familiale, persoane fizice autorizate, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț cu produse alimentare sau nealimentare.

Art. 10 - Sumele incasate din inchirieri se fac venit la bugetul local.

CAPITOLUL III - PROCEDURA LICITAȚIEI

SECȚIUNEA I - Inițierea procedurii de închiriere prin licitație

Art. 11 - Inițiativa închirierii spatiilor comerciale o are Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, in calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului si a Pieței Agroalimentare Progresul prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art. 12 - Organizarea si desfasurarea procedurii de licitație publica se va derula printr-o comisie de evaluare numita printr-o dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art. 13 - Inițierea procedurii de licitație publica se va face prin publicarea anunțului privind desfasurarea licitației, anunț care se va publica cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data fixata pentru organizarea licitației, in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulație naționala si intr-unui de circulație locala, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Art. 14 - Anunțul privind desfasurarea licitației se întocmește după aprobarea documejajatigk^de atribuire si va avea următoarea forma: „Sectorul 4 al Municipiului București, in num&%$ Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectoxu


in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 (persoana de contact________________, telefon________________, e-mail________________) organizează licitație

publica pentru închirierea spatiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului”/Pieței Agroalimentare „Progresul”. Lista cu situația spatiilor comerciale ce urmeaza a fi scoase la licitație poate fi consultata la sediul Sectorul 4 al Municipiului București. Spatiile comerciale care reprezintă un bun viitor vor fi predate in folosința Locatarilor in urma finalizării lucrărilor de

construire si amenajare a Complexului Agroalimentar Piața Sudului! Pieței Agroalimentare „Progresul”. Licitația publica va avea loc la sediul_________ din _________/in locația situata

in___________, la data de___________, ora_________. Caietul de sarcini aferent fiecărui spațiu poate

fi procurat de la sediul.............. incepand cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro, după

achitarea prețului de 200 lei (in numerar la casierie), pana la data de_______________, ora_______.

Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate persoanele care intenționează sa participe la licitația publica. Persoana interesata are dreptul de a vizita spațiul comercial, in măsură in care stadiul lucrărilor o permite, si de a lua cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație, in urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul_______________sau prin e-mail la

__________________, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu in a 10-a zi lucratoare înainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertele însoțite de garanția de participare vor fi depuse pana cel târziu in data de_______________,

ora_______. Cuantumul garanției de participare este echivalentul in lei a 12 de chirii lunare, valoare

calculata raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fiara TVA x suprafața spațiului, preț publicat in cuprinsul Listei cu situația spatiilor comerciale. Persoana de contact:_____________,

telefon _______________. Orice acțiuni formulate împotriva actelor premergătoare încheierii

contractului de închiriere si a deciziilor comisiei de evaluare se înregistrează la instanța competenta de la sediul Organizatorului in termen 15 zile de la comunicarea acestora (fiara ca cererea sa suspende derularea si finalizarea procedurii). Oferta va fi prezentata intr-un singur exemplar. Prezentul anunț a fost transmis in data de____spre publicare in Monitorul Oficial al României, cotidianul de

circulație naționala______, cotidianul de circulație locala_______si pe site-ul www.ps4.ro. ”

Art. 15 - Anunțul va fi completat si adaptat in funcție de specificul spatiilor libere, respectiv spatii

comerciale si de complexul agroalimentar in care acestea sunt situate.


Art. 16 - Anterior publicării anunțului privind desfasurarea licitației, se va afișa la avi lista cu spatiile comerciale ce urmeaza sa fie scoase la licitație.

Art. 17 ~ Organizatorul licitației va publica intreaga documentație de atribuire pe site-ul www.ps4.ro, iar caietul de sarcini se va intocmi pentru fiecare spațiu comercial ce urmeaza a fi scos la licitație, in funcție de specificul acestuia.

Art. 18 - In cazul in care se primesc solicitări de clarificări, comisia de evaluare are obligația de a răspunde in mod clar, complet si fara ambiguități, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul va fi adus la cunoștința tuturor celor care au achiziționat caietul de sarcini cu cel puțin 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Comisia de evaluare are obligația de a transmite răspunsurile insotite de intrebarile aferente către toate persoanele interesate care au obtinut documentația de atribuire, luând masuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. In cazul in care solicitarea de clarificare nu a fost transmisa in timp util, punând astfel comisia de evaluare in imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urma are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare in măsură in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibila primirea acestuia de către persoanele interesate inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Art. 19 - Vizitarea amplasamentului sau a spatiilor comerciale se va efectua in măsură in care stadiul lucrărilor de modernizare o va permite, astfel incat sanatatea si integritatea fizica a vizitatorilor sa nu fie puse in pericol. In cazul in care stadiul lucrărilor nu permite vizitarea spatiilor comerciale, persoanele interesate au dreptul de a consulta, Împreuna cu orice consilieri profesionist! necesari, planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de o informare clara si completa asupra situației spatiilor comerciale. Vizitarea amplasamentului sau consultarea documentațiilor tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se face in baza înregistrării unei cereri scrise la sediul Organizatorului cu cel puțin 3 zile lucratoare inainte de data vizitei, respectiv inainte de data limita de depunere a ofertelor si cu respectarea celor dispuse prin art. 18 de mai sus. In urma vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se va intocmi un Proces verbal conform anexei nr. 4.

Art. 20 - Președintele comisiei de evaluare va desemna o persoana responsabila care va organiza vizitele spatiilor comerciale, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice

referitoare la Spatiile comerciale si va intocmi Procesul verbal de vizitare si informare asupra situației spatiilor comerciale.


SECȚIUNEA II - Constituirea si atribuțiile comisiei de evaluare Art. 21 - Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, condusa prin intermediul unui președinte care deține si calitatea de membru, compusa dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Art.22 - Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si sunt numiți prin dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art. 23 - Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie care nu intra in componenta acesteia si nu beneficiază de drept de vot.

Art. 24 - La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita persoane de specialitate, precum avocati, experti, evaluatori sau alti specialiști in domenii care prezintă relevanta din perspectiva inchirierii bunurilor proprietate publica, aceștia neavand calitatea de membri.

Art. 25 - Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de cate un vot. Persoanele prevăzute la art. 24 beneficiază de un vot consultativ.

Art. 26 - Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majorității membrilor.

Art. 27 - Membrii comisiei de evaluare, supleantii si persoanele de la art. 24 trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 29 si 30. Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitații sunt obligați sa dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate si confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limita de depunere a ofertelor, care se va păstră alaturi de dosarul licitației. Membrii comisiei de evaluare, precum si orice persoana care participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstră confidențialitatea datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in ofertele analizate. In caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare va propune inlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanti.

Art. 28 - Supleantii participa la ședințele comisiei de evaluare numai in situația in care membrii acesteia se afla in imposibilitate de participare.

Art. 29 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire Președintele comisiei de evaluare are obligația de a lua toate masurile necesare pentru a evita situațiile de natura sa determine apariția unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentației de atribuire nu este de natura sa defavorizeze concurenta. Persoanele care sunt implicate direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație. Nu au dreptul sa fie implicate verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica;

 • b) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice, terti susținători sau subcontractanti propuși;

 • c) persoane care dețin parti sociale, parti de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti, terti susținători sau subcontractanti propuși sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, terti susținători sau subcontractanti propuși;

 • d) membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului si/sau acționari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 30 - Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv ori care se afla in relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie in cadrul entitatii contractante.

Art. 31 - Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) intocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire;

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior prin raportare la prevederile caietului de sarcini;

 • c) intocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse in plicul exterior, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • d) elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei documentelor din plicul exterior;

 • e) analizarea si evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • f)  intocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse in plicul interior conform Anexei nr. 2 la Regulament;

 • g) intocmirea raportului procedurii- conform Anexei nr. 3 la Regulament;

 • h) desemnarea ofertei castigatoare;

 • i)  încadrarea in situațiile de anulare a procedurii.

Nota: persoana desemnata de președintele comisiei de evaluare organizează vizitele spatiilor

comerciale, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spatiile comerciale si va întocmi Procesul verbal de vizitare si informare asupra sit^^^^| comerciale.


Art. 32 - Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor, titulari sau supleanti, conform art. 28. Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 33 - Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare:

 • a) întocmirea Registrului de oferte, in care vor fi menționate ofertele înregistrate in ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora, precum si a Registrului de Contracte (completat pana la momentul semnării si înregistrării contractului de închiriere), in care vor fi evidențiate toate contractele încheiate;

 • b) redactarea si comunicarea oricăror documente necesare, precum dar fara a se limita la: răspunsurile de solicitările de clarificări, solicitările de clarificări ce se vor înainta ofertantilor, lista privind ofertele admise, rapoarte de evaluare, procese verbale, decizii etc.;

 • c) îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație.

SECȚIUNEA III - Organizarea si desfasurarea licitației

Art. 34 - închirierea spatiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar Piața Sudului si a Pieței Agroalimentare „Progresul” se va face prin licitație publica impartita in doua etape, respectiv etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate) si etapa de evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător.

Art. 35 - Ședințele de licitație sunt organizate de Organizator la sediul sau in alta locație, stabilita prin Hotarare a Consiliului Local, locații care vor fi specificate in cuprinsul anunțurilor privind organizarea licitațiilor.

Art. 36 - La licitație pot participa persoanele interesate care îndeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini si au depus oferte in conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Art. 37- Persoanele interesate vor achiziționa Caietul de sarcini de la sediul Organizatorului. Prețul caietului de sarcini este 200 lei (ce se vor achita in numerar, la casieria Organizatorului), achiziționarea caietului fiind obligatorie pentru toti participantii la licitație.

Art. 38 - După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertantii interesat! vor depune la sediul Organizatorului ofertele întocmite in conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41, insotite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfasurarea licitației. Oferta depusa la o alta adresa decât cea menționata in c sau după expirarea datei limita pentru depunere se retumeaza nedeschisa.


Art. 39 - (1) Are dreptul de a participa la licitație orice comerciant persoana juridica, asociație familiala, persoana fizica autorizata, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț cu produse alimentare sau nealimentare, care indeplineste cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit contravaloarea caietului de sarcini;

 • b) a plătit garanția de participare;

 • c) a depus oferta si declarația de participare la licitație, impreuna cu toate documentele solicitate la art.

40 lit. c), in termenele prevăzute in documentația de atribuire;

 • c) are indeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plata a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local;

 • d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare.

 • (2) Nu are dreptul sa participe la licitație persoana care a fost desemnata castigatoare la o licitație publica anterioara privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitație.

 • (3) Ofertele vor fi elaborate in conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41 si vor fi depuse la adresa/locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior. Ofertele se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora primirii acestora.

Art. 40 - Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusa oferta: piața in care este situat si numărul spațiului comercial. Plicul exterior va trebui sa conțină:

 • a) o fisa cu informații privind ofertantul;

 • b) declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, ștersături sau modificări;

 • c) dovada constituirii garanției de participare;

 • d) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor (inclusiv), respectiv:

1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare

a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sa^punQtul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrate la bugetul local. Aceste docuiri^ț^Â^fj^c^a ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la mr^entuHife^entani certificatelor.                                                                           II f        \

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu inregistreaza obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Adeverința emisa de Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 care sa ateste faptul ca nu inregistreaza debite fata de aceasta instituție publica, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de intarziere si/sau dobânzi) si ca nu se afla sub incidența prevederilor art. 39 alin. 2) din prezentul Regulament, in original;

 • 3) Cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

 • 4) Actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 5) Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/institutie publica similara, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 6) Certificatul de inregistrare fiscala emis de ANAF, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 7) Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data in forma autentica, in original;

 • 8) Ultima declarație fiscala Înregistrata la ANAF din care sa reiasa Cifra de afaceri, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 9) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 10) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei imputemicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana imputemicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • e) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Art. 41 - Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisa (nivelul chiriei/luna, dovada privind cash-flow-ul, dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent), se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum si datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusa oferta.

Art. 42 - Fiecare participant poate depune doar o singura oferta pentru fiecare spațiu comercial. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita

de organizator de 4 luni.


Art. 43 - Persoana interesata are obligația de a depune oferta la adresa si pana la depunere, stabilite in anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclu cad in sarcina persoanei interesate.

Art. 44 - Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie sa ramana confidențial pana la data deschiderii acestora.

Art 45 - Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

Art. 46 - In urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de către comisia de evaluare, secretarul acesteia Întocmește un proces-verbal privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate, in care menționează ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de licitație. Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute in caietul de sarcini al licitației.

Art. 47 - In baza procesului-verbal care indeplineste condițiile prevăzute la art. 46 comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite Organizatorului.

Art. 48 - In termen de 3 zile lucratoare de la transmiterea raportului comisiei de evaluare către Organizator, comisia de evaluare informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale căror oferte au fost excluse după vizualizarea si evaluarea docmentelor din plicul exterior, indicând motivele excluderii.

Art. 49 - Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire. In caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii si va organiza o noua licitație.

Art. 50 - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la Art. 46 de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertantii prezenti. Refuzul ofertantilor prezenti de a semna procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.

Art. 51 - Deschiderea plicurilor interioare se face in ședința de evaluare la care pot participa doar membrii comisiei de evaluare. Ofertele depuse in plicul interior de către ofertantii respinși conform art. 46 nu se deschid.

Art. 52 - In urma deschiderii plicurilor interioare si analizării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia intocmeste un proces-verbal in care menționează preturile, documentele doveditoare pentru cash-flow, daca este cazul documentul doveditor pentru implementarea standardului de protecție a mediului, nivelul punctajele obținute pentru criteriile de evaluare. Oferta castigatoare este oferta care Întrunește cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire.

Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.


Art. 53 - In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primu acestora se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire ” chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului inchiriat, raportat la suprafața acestuia”, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire ” capacitatea economico-financiara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flowului”. Art. 54 - In baza procesului-verbal care indeplineste condițiile prevăzute la art. 52, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport al procedurii pe care il transmite Organizatorului. Art. 55 - Raportul prevăzut la art. 54 se depune la dosarul licitației.

Art. 56 - Comisia de evaluare are obligația de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la transmiterea raportului prevăzut la art. 54 către Organizator.

Art. 57 - In cadrul comunicării prevăzute la art. 56, comisia de evaluare are obligația de a informa ofertantii ale căror oferte nu fost declarate castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art. 58 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări si, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Solicitarea de clarificări, care urmeaza a se transmite prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicata de către ofertanti, este propusa si se transmite de către comisia de evaluare acestora in termen de 3 zile lucratoare de la data ședinței de evaluare. Ofertantii trebuie sa răspundă la solicitarea de clarificări in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

Art. 59 - Comisia de evaluare nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate sa determine apariția unui avantaj in favoarea unui ofertant.

SECȚIUNEA IV - Criteriile de atribuire

Art. 60 - (1) Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA raportat la suprafața spațiului de inchiriat - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-fînanciara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului inconjurator: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. b) operatorii economici participanti la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala c chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:


 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. c) operatorii economici participant! la procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta documentul de certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

- pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - sfuacgrda 0

puncte.

ff X" ___

jy *

SECȚIUNEA V - Anularea procedurii


II I {SESa 1

Art. 61 - (1) Comisia de evaluare are obligația de a anula procedura daca după deschiderea plicurilor exterioare nu sunt cel puțin doua oferte care sa Întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

 • (2) In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publica nu se depune nicio oferta valabila, comisia de evaluare anuleaza procedura de licitație, insa daca se depune o singura oferta valabila procedura de licitație continua.

 • (3) Pentru cea de-a doua licitație va fi pastrata documentația de atribuire aprobata pentru prima licitație.

 • (4) Cea de-a doua licitație se organizează in aceleași condiții ca procedura inițiala, incepand cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.

 • (5) De asemenea, comisia de evaluare va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 71 si la art. 72, teza a Il-a din prezentul Regulament.

 • (6) In cazul in care nu exista persoane interesate in achiziționarea Caietului de sarcini, in termenul indicat in prezenta procedura, comisia de evaluare va anula procedura, urmând ca in cadrul celei de-a doua proceduri prețul de pornire sa se reducă cu 25% fata de cel inițial.

Art. 62 - Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de inchiriere in situația in care se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitație sau fac imposibila Încheierea contractului.

Art. 63 - In sensul prevederilor art. 62, procedura de licitație se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) in cadrul documentației de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de licitație se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor transparenta, tratamentului egal, proportionalitatii, nediscriminarii si liberei concurente;

 • b) comisia de evaluare se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conducă, la rândul lor, la incalcarea principiilor prevăzute la lit. a).

Art. 64 - Incalcarea prevederilor prezentului Regulament poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

Art. 65 - Comisia de evaluare are obligația de a comunica, tuturor participantilor la procedura de licitație, in cel mult 3 zile lucratoare de Ia data anularii, atat incetarea obligațiilor pe care aceștia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia


SECȚIUNEA VI - încheierea contractului de inchiriere

Art. 66 - Persoana împuternicita sa semneze contractul are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.

Art. 67 - Persoana împuternicita sa semneze contractul poate sa incheie contractul de închiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 56.

Art. 68 - Contractul se incheie in forma scrisa, sub sancțiunea nulității. Contractul se incheie in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

Art. 69 - Neincheierea contractului intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 67 poate atrage plata daunelor-interese de către partea in culpa, constând in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.

Art. 70 - Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese, constând in reținerea garanției de participare de către Organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica (menționata la art. 40 lit.a), ofertantul declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 69 si art. 70 din prezentul Regulament.

Art. 71 - In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar Organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 72 - In cazul in care Organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situație de forța majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibila. In cazul in care nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, Organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 73 - Organizatorul are obligația de a tine evidenta documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publica, constituind in acest sens un Registru al contractelor de închiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

Art. 74 - Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

Art. 75 - Contractul de închiriere va respecta in mod obligatoriu modelul de contract aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 4.

Art. 76 - Contractul de închiriere va fi încheiat pe o durata de 5 ani si poate fi prelungit, prin încheierea unui act adițional, pentru o perioada egala cu termenul inițial, in cazul in care Locata^^^ofeîAMiS semnării actului adițional, îndeplinește in mod cumulativ condițiile prevăzute in C respectarea condițiilor din Regulament de la momentul prelungirii, in condițiile actualizării prețului de închiriere la prețul pietii din momentul respectiv (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat), locatarul avand drept de preemtiune.


Art. 77 - (1) Orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatarul spațiului, pe perioada derulării contractului de închiriere, se executa pe cheltuiala Locatarului, in termen de 30 de zile de la data predării spațiului, si intra de drept in domeniul public local, conform proiectului tehnic pus la dispoziție de Organizator, neputand fi deduse din chirii sau echivalate ori compensate cu alte sume datorate intre parti. La încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatar raman in proprietatea Locatorului, fara ca Locatarul sa aiba dreptul la despăgubiri pentru lucrările efectuate in spațiul închiriat.

Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor putea aduce modificării configurației spațiului doar cu aprobarea prealabila a administratorului activitatii piețelor.

 • (2) Prin excepție, pentru spatiile comerciale construite, amenajate sau imbunatatite de Organizator, in cazul carora intervin situații de impas financiar care împiedica finalizarea investiției, se pot încheia contracte de închiriere in care sa se dea posibilitatea avansarii de către Locatar a sumelor necesare pentru ca Organizatorul sa finalizeze investițiile, urmând ca Locatarul sa recupereze sumele avansate prin deduceri lunare, fixe, din chirii pe întreaga durata de valabilitate a contractului de închiriere, începând cu luna următoare luării in folosința a spațiului finalizat.

Art. 78 - Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării pârtilor comune ale Pieței. Art. 79 - Pe durata contractului de închiriere este permisa subinchirierea spațiului, in condițiile legii, cu acordul prealabil al administratorului activitatii piețelor, manifestat in scris. In cazul in care se accepta subinchirierea, Locatarul si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din Contractul de închiriere, pe durata contractului de subinchiriere, respectând in totalitate regulamentele de funcționare ale piețelor. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat se va efectua cu respectarea condițiilor prevăzute de lege si necesita aprobarea prealabila a administratorului activitatii piețelor.

Secțiunea VIII - Garanții solicitate

Art. 80 - (1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN_________

deschis la Trezoreria Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanti


- Spațiu comercial nr.__- Piața________”

 • (2) Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma prevăzuta în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei.

 • (3) Garanția de participare reprezintă echivalentul a 12 de chirii si va fi plătită in lei, la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata, valoare calculata raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului.

 • (4) Ofertele care nu sunt insolite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

 • (5) Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare spațiu comercial in parte.

Art. 81 - Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza incheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut de art. 69 din prezentul Regulament.

Art. 82 - (1) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • (2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3) In cazul anularii procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Art. 83 - Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție (denumita garanție de buna execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii (conform oferta castigatoare). Modalitatea

Art. 84 - Organizatorul are obligația de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului, in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 85 - Anunțul de atribuire trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind Organizatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact;

 • b) data publicării anunțului de licitație in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

 • c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei castigatoare;

 • d) numărul ofertelor primite si al celor declarate valabile;

 • e) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cărui oferta a fost declarata castigatoare;

 • f) durata contractului;

 • g) nivelul chiriei;

 • h) instanța competenta in soluționarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instanței;

 • i) data informării ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei castigatoare;

 • j) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, in vederea publicării.

CAPITOLUL IV - DISPOZIȚII FINALE

Art. 102 - Administratorul activitatii piețelor are obligația de a urmări derularea contractelor semnate pe tot parcursul lor, de a monitoriza incasarea chiriilor, precum si oricăror alte costuri născute din executarea contractelor si de a lua masurile ce se impun atunci când clauzele contractuale nu sunt respectate, inclusiv de a soma locatarii atunci când neregulile nu sunt remediate.

Art. 103 - Contractele de inchiriere se vor semna de persoana imputemicita in acest sens prin hotarare de consiliu local.

Anexa nr. 1

PROCESUL-VERB AL

privind rezultatele evaluării documentelor din plicul exterior al ofertelor depuse pentru inchirierea spațiului comercial nr.____in suprafața de______mp, situat in Piața_________, Zona_____,

PARTER/ETAJ.

întocmită in data de _______, de Comisia de evaluare numita prin Dispoziția nr.

/___________a......., compusa din :

 • 1.        - Președinte

 • 2.     ' - Membru

 • 3.      -Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

 • 1.        - Secretarul comisiei de evaluare

a procedat astazi_____________, ora_______la evaluarea documentelor depuse de Ofertanti in plicurile

exterioare pentru inchirierea spațiului comercial nr.___in suprafața de______mp, situat in Piața

______, Zona___, PARTER/ETAJ.

In urma publicării anunțului pentru desfasurarea licitației, pana la data limita de depunere a ofertelor, stabilita in anunțul pentru desfasurarea licitației, si anume_______________, ora______, pentru spațiul

comercial nr.___in suprafața de______mp, au depus oferte următorii ofertanti:

1.

SC

, pentru spațiul comercial

in suprafața de

mp,

situat in Piața

2.

SC

, pentru spațiul comercial

in suprafața de

mp,

situat in Piața

3.

SC

, pentru spațiul comercial

in suprafața de

mp,

4.

situat in Piața

După deschiderea plicurilor exterioare si verificarea indeplinirii condițiilor din documentația de atribuire si a documentelor depuse, comisia de evaluare constata următoarele :

 • I. Participantii admiși, care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate si cerințele documentației de atribuire, inclusiv care prezintă garanția de participare in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire, sunt următorii:

  • 1. SC______________, pentru spațiul comercial

  situat in Piața___________;

  • 2. SC______________, pentru spațiul comercial

  situat in Piața___________,


  in suprafața de_____mp,

  in suprafața;II. Participantii declarați respinși sunt următorii:

l.SC___________

Motivul respingerii ofertei:______________________

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________

Prezentul Proces-verbal a fost intocmit astazi, ________________, ora________________, cu prilejul

evaluării conținutului plicurilor exterioare depuse pentru inchirierea spațiului comercial nr.____in

suprafața de_____mp, situat in Piața________, Zona____, PARTER/ETAJ, aflat in administrarea

Consiliului Local Sector 4.

 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      -Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      -Membru

 • 1.        - Secretarul comisiei de evaluare

Participanti (după caz):

 • 1.             Participant

 • 2.            Participant;

 • 3.            Participant

 • 4.            Participant

  Anexa nr. 2


PROCES - VERBAL AL

LICITAȚIEI PUBLICE pentru

«închirierea spațiului comercial nr._____in suprafața de_____mp, situat in Piața

Zona__, PARTER / ETAJ. «

încheiat astazi_______________, ora___________, la sediul

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția nr.

a................., compusa din :


 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      - Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

 • 1.        - Secretarul comisiei de evaluare

a procedat astazi_____________, ora_______la evaluarea ofertelor depuse in plicurile interioare pentru

Închirierea spațiului comercial nr.___in suprafața de______mp, situat in Piața________, Zona

___, PARTER/ETAJ.

In urma analizei ofertelor depuse, au fost declarate admise următoarele oferte :

 • 1. S.C._____________________S.R.L.

 • 2.  S.C.______________________S.A.

3......

Următoarele oferte au fost declarate respinse :

l.SC___________

Motivul respingerii ofertei:______________________

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________


 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului inchiriat, raportat la suprafața acestuia - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flow-ului -pondere 40%;

 • c) protecția mediului inconjurator: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

Participantul declarat câștigător, care a obtinut cel mai mare procentaj, cu care se va incheia contractul de inchiriere a spațiului comercial nr.______in suprafața de______mp din locația Piața

__________ este:

-____________________ reprezentata de dl.___________________________________- in calitate de

administrator, cu o chirie lunara de_________euro/luna.

Pe locurile următoare s-au clasat următorii ofertanti:

Locul 2 : SC__________SRL.

Procentaj:__________________

Modalitatea de calcul a procentajului:____________________

Președintele comisiei de evaluare declara inchisa licitația.

Drept pentru care am incheiat astazi,__________ora_________prezentul proces - verbal in


exemplar unic.


MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE :


- Președinte


2.


- Membru


3.


- Membru


4.


- Membru


5.


- Membru


6.


- Secretarul comisiei de evaluareAnexa nr.3

RAPORTUL PROCEDURII

Comisiei de evaluare privind “închirierea spatiilor comerciale situate in----------------------

--------------------------------------------” aflate in administrarea.....

Comisia de evaluare numita prin Dispoziția nr.

a......., compusa din :


 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      -Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

1.        - Secretarul comisiei de evaluare

Licitația publica are ca obiect închirierea spatiilor comerciale situate in _____________________________________________________________aflate in administrarea.....

Cap. I Principalele date legate de pregătirea licitației

Forma aleasa, de acordare a spatiilor prin închiriere: licitație publica

Documentația de atribuire prevede ca termen limita de depunere a ofertelor, insotite de documentele doveditoare si de dovezile de constituire a garanțiilor de participare data de___________,

ora_________, pentru desfasurarea licitațiilor publice, la sediul organizatorului,___________.

Cap. II Modul de organizare si derulare a licitației

Licitația a fost organizata si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile:

- HCL S4 nr /_____________de modificare al HCL S4 nr /_____________privind

aprobarea Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru inchirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de inchiriere, precum si a Fisei de date

In urma publicării anunțului pentru desfasurarea licitației, pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in Complexul Agroalimentar____________, nr..............supuse licitației din data

de_____________________, au fost achiziționate un număr de_______caiete de sarcini.

Pana la data limita de depunere a ofertelor si garanțiilor de. participare si anume _________________, ora________, s-au depus la sediul organizatorului un număr de_______oferte.


Următoarele oferte au fost excluse, avand in vedere considerentele expuse J următoare:

 • 1. SC

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________

Următoarele oferte au fost declarate valabile:

 • 1) SC______

 • 2) SC______________

 • 3) SC______________

In urma deschiderii plicurilor exterioare si analizării conținutului acestora prin prisma criteriilor de valabilitate, a fost intocmit un Proces verbal ce a fost semnat de toti membrii comisiei si de reprezentanții ofertantilor.

Astfel, numărul final de oferte valabile este de_____oferte. Cu ocazia evaluării ofertelor propriu-zise

s-a intocmit un proces-verbal, ce a fost semnat de membrii Comisiei de evaluare.

Astfel, participantii câștigători care vor fi contactați in vederea încheierii contractelor de închiriere sunt:

- pentru spațiul comercial_______in suprafața de

situat in Piața

- procesului verbal

nr.

situat in Piața

- procesului verbal

nr.

situat in Piața

- procesului verbal

nr.

situat in Piața

- procesului verbal

»

nr.


SC __________ SRL- cu o chirie de ___ Euro/luna conform

- pentru spațiul comercial _______in suprafața de

SC __________ SRL- cu o chirie de ___ Euro/luna conform

- pentru spațiul comercial _______ in suprafața de

SC __________ SRL- cu o chirie de ___ Euro/luna conform

- pentru spațiul comercial _______ in suprafața de

SC __________ SRL- cu o chirie de ___ Euro/luna conform

Reluarea licitației publice pentru spatiile din tabelul de mai jos se va face in aceleași condiții, la o data stabilita si comunicata ulterior.

Piața______


-

-

-

Conform caiet sarcini

-

-

-

Conform caiet sarcini

Contractele de închiriere se vor incheia cu persoanele declarate castigatoare, in termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor procedurii, in scris, către participanti.

COMISIA DE EVALUARE:

 • 1.      - Președinte

 • 2.     - Membru

 • 3.    -Membru

 • 4.     - Membru

 • 5.     - Membru

1.        - Secretarul comisiei de evaluare

PROCES - VERBAL AL

VIZIONARII

spațiului comercial nr._____in suprafața de_____mp, situat in Piața________, Zona

PARTER/ETAJ.

întocmit in data de___________, ora, intre:

 • 1) ________________________, pentru Locator, pe de o parte,

si

 • 2) ________________________________

In baza cererii de vizionare a spațiului comercial/ consultării documentațiilor si informațiilor tehnice referitoare la Spațiul comercial nr______din incinta_______________inregistrate sub nr._____din data

de___________.

Cu prilejul ședinței de vizionare, reprezentantul Locatorului, după caz, a permis accesul ________________in incinta Spațiului comercial, descriindu-i cu acest prilej toate detaliile si termenele de execuție ale lucrărilor de modernizare ale Pieței ________________ sau a pus la dispoziția

______________, care a venit insotit de un consilier profesionist, toate planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație.

In urma vizitei,________________declara ca a luat cunoștința de situația spațiului comercial si de

documentația tehnica si ca a primit toate informațiile solicitate cu privire la Spațiul comercial_______.

Data:

[Semnaturile pârtilor]Anexa nr. 2 la H.C.L.S. 4 nr

019


CAIET DE SARCINI

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI -


Informații generale

Condiții de participare la licitație

Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

Criteriile de atribuire a Contractului de Închiriere Desfasurarea licitației

Incidente


CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

APROBAT


CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație publica cu privire la

Spațiul nr._________

in suprafața de______mp,

avand destinația de__________

situat in piața_________________

Pret/mp:___________

Preț pornire licitație:________________ aflat in proprietatea Municipiului București si in administrarea Consiliului Local Sector 4

Capitolul I

Informații generale

LI Organizatorul licitației:

Denumire : Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, in calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului_________prin

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Cod fiscal    : 4316422

Adresa       : București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1

Cont         : __________________________________, Trezoreria Sector 4

Cont         : ______________________________________ cont garanții de participare

pentru licitații Trezoreria Sector 4

1.2


Baza legala

- HCL S4

/


nr.


1.3


1.4


/_____________ privind modificarea HCL S4 nr.

referitor la Regulamentul privind modul de organizare si desfășurare a licitațiilor publice pentru inchirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract d&â precum si a Fisei de date


Tipul procedurii

Licitație publica


Obiectul proceduriiA) In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.4 va avea următorul continui:

Spațiul supus licitației publice, va fi situat in____________________, si va avea numărul

_____, suprafața de______mp si destinația_____________.

Spațiul comercial care va forma obiectul Licitației publice reprezintă un bun viitor si va fi configurat conform Anexei [•] la prezentul Caiet de sarcini, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Complexului Agroalimentar_______.

Locatarul va beneficia de un termen de excutie lucrări de 30 de zile, care va incepe sa curgă de la data predării spațiului. Termenul va putea fi prelungit doar pentru motive obiective rezultând din imposibilitatea furnizorilor de a livra in termen echipamentele si materialele necesare realizării lucrărilor.

Data de deschidere pentru comerț a spațiului comercial va fi in______________, dar nu

mai târziu de _____________de zile calendaristice de la data incheierii Procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor Complexul Agroalimentar_________.

Suprafața marcata cu denumirea [•] pe planul Complexului Agroalimentar______,

atașat ca Anexa [•] a Caietului de sarcini, reprezintă spațiul comercial din cadrul Pieței care formează obiectul licitației publice.

B) In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.4 va avea următorul conținut:

Spațiul supus licitației publice este situat in____________________, avand numărul_____,

suprafața de ______ mp si destinația ____________, fiind amplasat pe planul

Complexului Agroalimentar_______, atașat ca Anexa [•] a Caietului de sarcini.

 • 1.5    Spațiul ce urmeaza a fi inchiriat va fi utilizat conform destinației si profilului declarat conform art. 1.6 de mai jos, Locatarul fiind obligat, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului de inchiriere, sa obțină toate avizele si autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfasurata in spațiul inchiriat si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la eliberării avizului si autorizației de Securitate la incendiu (art.9 din Legea, nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare). Totodată, Locatarul are obligația de a incheia direct toate contractele de furnizare de utilități publice necesare funcționarii spațiului inchiriat si de a achita utilitățile aferente spatiilor comune.

 • 1.6    Spațiul comercial se incadreaza, in mod limitativ, in următoarele coduri CAEN:

 • 1.7 In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.7 va avea următorul continui:

Avand in vedere faptul ca Spațiul comercial constituie un bun viitor, vizitarea


;are stadiul


:gritatea


lucrurilor nu le a cqnsulta,

entajiile si


clara si completa asupra situației spatiilor comerciale. Vizitarea amplasamentului sau consultarea documentațiilor tehnice se face in baza înregistrării unei cereri scrise la sediul _______________ cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei, cu

respectarea termenului de solicitare de clarificări conform art. 5.3.. In urma vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice, se va intocmi un Proces verbal.

In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun actual, Art. 1.7 va avea următorul continui:

Persoana interesata are dreptul de a vizita spațiul comercial pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație, in urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul________________sau prin e-

mail la___________________, cu cel puțin 3 zile lucratoare inainte de data vizitei, cu

respectarea termenului de solicitare de clarificări conform art. 5.3..

 • 1.8    Persoana juridica, poate sa achiziționeze caiete de sarcini pentru mai multe spatii, insa poate participa la licitație doar pentru spatiile pentru care a depus oferta si a achiziționat caietele de sarcini aferente.

 • 1.9    Oferta si garanția de participare se depun distinct pentru fiecare spațiu in parte.

 • 1.10   Contravaloarea caietului de sarcini/spatiu este de 200 de lei.

 • 1.11   Perioada închirierii

 • 1.12  Perioada de Închiriere a spațiului este de 5 ani, calculata de la data semnării contractului de închiriere. După expirarea perioadei menționate mai sus perioada contractuala poate fi prelungita, doar cu acordul Locatorului, in baza solicitării scrise a Locatarului, formulata cu 30 de zile inainte de expirarea duratei inițiale a contractului. Prelungirea contractului nu va depăși termenul de 5 ani.

In condițiile anterior menționate, prelungirea perioadei de valabilitate se va face prin act adițional la contractul de închiriere, daca Locatarul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) si-a îndeplinit in mod corespunzător si integral obligațiile asumate prin Contractul de închiriere;

 • b) accepta faptul ca prețul chiriei va fi majorat in condițiile actualizării prețului de închiriere la prețul pietii din momentul respectiv (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat);

 • c) prezintă certificate de atestare fiscala din care rezulta ca nu inregistrareaza debite fata de bugetul local sau fata de bugetul consolidat de stat ori fata de DPGAC S4 la data semnării actului adițional de prelungire;

 • d) nu a fost sancționat in legătură cu desfasurarea activitatii in spațiul închiriat pe durata contractului prin acte ale organelor abilitate sa controleze modul in care isi desfasoara activitatea comerciala;

 • e) prezintă un certificat constatator emis de Registrul comerțului sau de o autoritate/institutie publica similara, in funcție de forma de constituire, din care sa reiasa ca nu este supus procedurilor de dizolvare, lichidare, insolventa sau fa}iffi§nS^

 • 1.13 In ceea ce privește predarea spatiilor comerciale ce reprezintă un bun viitor, Locatorul transmite o notificare Locatarului in scopul încheierii Procesului verbal de predare primire a Spațiului inchiriat.

Capitolul II

Condiții de participare la licitație

 • 2.1 Au dreptul sa participe la licitație persoane juridice, romane sau străine, constituite in condițiile legii, ale convențiilor si acordurilor la care Romania este parte, care indeplinesc, in mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) au depus oferta si cererea de participare la licitație, impreuna cu toate documentele solicitate in cuprinsul art. 3.4 si art. 3.7, in termenele prevăzute in Anunțul privind desfasurarea licitației;

 • c) au indeplinit, la zi, toate obligațiile de plata exigibile a impozitelor, a taxelor si a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului si către bugetul local, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de intarziere si/sau dobânzi) către Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

 • d) nu este in stare de insolventa, faliment sau lichidare, activitatea comerciala a acesteia nu este administrata de către un judecător sindic si nici nu a fost inceputa procedura insolventei, falimentului sau lichidării împotriva acestuia.

 • e) Nu au fost condamnate prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • i) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • ii) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 - 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • iii) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18A1 - 18A5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • iv) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • v) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau

  terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a sta respectivul operator economic a fost condamnat;

  vi) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau d^qdfș corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator eco condamnat;c

vii) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

 • 2.2. Nu are dreptul sa participe la licitație persoana fizica sau juridica care a fost desemnata castigatoare la o licitație publica anterioara privind bunurile statului sau unităților administrativ-teritoriale, in ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie. Restricția operează pentru o durata de 3 ani, calculata de la desemnarea persoanei respective drept castigatoare la licitație.

 • 2.3. In vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare in valoare echivalenta cu contravaloarea a 12 chirii lunare, si va fi plătită in lei, la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata, valoare calculata raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului

Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere. Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător. în cazul anularii procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei mai sus menționate, dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

 • 2.4. Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN_________

deschis la Trezoreria Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - Spațiu comercial nr.__- Piața________

Garanția de participare trebuie să fie constituită în forma, suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

 • 2.5. Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut de art. 6.5 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.6. Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sales&b^^ procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție garanție de buna execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii, calcuRft^raportat    *

la valoarea de adjudecare a chiriei. Modalitatea de constituire a garanției este ce^prevazdfel^\k * art. 2.4 si va conține mențiunea „Garanție de buna execuție - Spațiu comercial rțir.___(         j

Restituirea acestei garanții se face conform clauzelor contractuale.                  J

Capitolul III

Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 3.2. Ofertele se redactează in limba romana si se depun la locul precizat in anunțul de licitație, in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior (inserat in interiorul plicului exterior), care se inregistreaza de Organizator, in ordinea primirii lor, in registrul Oferte, precizandu-se data si ora.

 • 3.3. Pe plicul exterior ofertantii vor menționa numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, obiectul licitației pentru care este depusa oferta: denumirea complexului agroalimentar si nr. spațiului comercial.

 • 3.4. Plicul exterior va trebui sa conțină, in mod obligatoriu, următoarele documente, depuse in ordinea mai jos menționata, insotite de un OPIS al acestora:

 • a) o fisa cu informații privind ofertantul completata conform Anexei C, in original;

 • b) o Declarație de participare la licitația publica, completata conform Anexei A, fara ingrosari, ștersături sau modificări si semnata de ofertant, in original;

 • c) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, in copie;

 • d) dovada achitării garanției de participare in cuantumul menționat la art. 2.3 din Caietul de sarcini;

 • e) următoarele acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor:

 • 1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu inregistreaza obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Adeverința emisa de Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 care sa ateste faptul ca nu inregistreaza debite fata de aceasta instituție publica, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de intarziere si/sau dobânzi) si ca nu se afla sub incidența prevederilor art. 2.2 din prezentul caiet de sarcini, in original;

 • 3) Cazierul judiciar al operatorului economic (persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul

 • 7) Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data in forma autentica, in original;

 • 8) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 9) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei Împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana imputemicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • 3.5. Lipsa oricărui document prevăzut la art. 3.4., lipsa garanției de participare, depunerea garanției de participare intr-o forma si/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial in alta zi/ora decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor, atrage descalificarea ofertantului.

 • 3.6. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 3.7. Oferta va fi depusa in plicul interior, intr-un singur exemplar, si conține următoarele mențiuni:

 • 1)  numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz;

 • 2)  obiectul licitației pentru care este depusa oferta: denumirea complexului agroalimentar si nr. spațiului comercial;

 • 3) prețul ofertat/luna, plecând de la prețul de pornire al licitației;

 • 4) Documente doveditoare privind cash-flow-ul, respectiv dovada că ofertantul va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului închiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.;

 • 5) dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent;

 • 6) Semnătură ofertant;

 • 3.8. Fiecare participant poate depune doar o singura oferta pentru fiecare spațiu comercial in parte.

 • 3.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata


valabilitate stabilita de Organizator.                                                 ,

 • 3.10. Persoana interesata are obligația de a depune oferta la adresa si pana la

pentru depunere, stabilite in anunțul pentru desfasurarea licitației.               U

 • 3.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majora, cad in sarcii interesate.

 • 3.12. Oferta depusa la o alta adresa decât cea stabilita in anunțul pentru desfasurarea licitației sau după expirarea datei si orei limita pentru depunere se retumeaza nedeschisa.

 • 3.13. Conținutul ofertelor din plicurile interioare va ramane confidențial pana la data stabilita pentru deschiderea acestora.

Capitolul IV

Criteriile de atribuire a Contractului de închiriere

 • 4.1 Criteriile de atribuire a contractului de inchiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA raportat la suprafața spațiului de inchiriat - pondere 40%;

 • b) capacitatea economi co-fînanciara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului inconjurator: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

 • 4.2 Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. b) operatorii economici participanti la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului inchiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

 • 4.3. Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. c) operatorii economici participanti la procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta documentul de certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • 4.4 Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;


 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării &istemi\ld protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; D          ..      „

nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO echivalent valabil - se acorda 0 puncte.

Capitolul V

Desfasurarea licitației

 • 5.1    Anunțul pentru desfasurarea licitației se va publica cu cel puțin 20 zile calendaristice inainte de data fixata pentru organizarea licitației, in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, intr-un cotidian de circulație naționala si intr-unui de circulație locala, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

 • 5.2    Oferta depusa la o alta adresa decât cea stabilita sau după expirarea datei limita pentru depunere se retumeaza nedeschisa.

 • 5.3    Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire, care urmeaza a se transmite prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail indicata de către Organizator. Solicitarea clarificărilor va fi transmisa cel mai târziu cu 10 zile lucratoare inainte de data organizării licitației, iar Organizatorul va răspunde in mod clar, complet si fara ambiguități, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitări, insa cel târziu cu cel puțin 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

 • 5.4    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Organizatorul are dreptul de a solicita clarificări ofertantilor pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate, care urmeaza a se transmite prin mijloace electronice, pe adresa de e-mail indicata de către ofertanti. Solicitarea de clarificări este propusa si se transmite de către de către comisia de evaluare ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la data ședinței de evaluare. Ofertantii trebuie sa răspundă la solicitarea de clarificări in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.

 • 5.5    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

 • 5.6    Persoanele care au depus oferte au dreptul sa participe la ședințele de licitație.

 • 5.7    După deschiderea plicurilor exterioare in ședința publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu respecta prevederile art. 3.4 din Caietul de sarcini, cu privire la conținutul plicului exterior, respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate si in forma solicitata, precum si Îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

  5.8


  5.9


Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin doua oferte sa intruneasca condițiile prevăzute in documentația de atribuire. In caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii si va organiza o noua licitație.


In urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabd^^^le către comisia de evaluare, secretarul acesteia intocmeste un proces-vertj indeplinirea criteriilor de eligibilitate, in care menționează ofertele valabițjb, ofc^slejf care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora la procedura de licitație. Procesul verbal se semnează de către toti membrii evaluare si de către ofertantii prezenti. Refuzul ofertantilor prezenti de procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.


 • 5.10   In urma întocmirii procesului verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se va proceda la deschiderea plicurilor interioare si la analizarea ofertelor depuse prin raportare la criteriile de atribuire menționate la Capitolul IV.

 • 5.11   Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la art. 4.1. Oferta castigatoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire.

 • 5.12   In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire „cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA raportat la suprafața spațiului de închiriat”, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire ”capacitatea economico-financiara a ofertantilor: cel mai mare nivel al cash-flowului”.

 • 5.13   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal al licitației publice, care trebuie semnat de toti membrii comisiei.

 • 5.14   Organizatorul va incheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.

 • 5.15   Organizatorul va informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, in scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.

 • 5.16   In cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, Organizatorul va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • 5.17   In cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, comisia de evaluare are obligația de a informa ofertantii care au fost respinși sau a căror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • 5.18   In cazul prevăzut la art. 5.8, pentru cea de-a doua licitație va fi pastrata documentația de atribuire aprobata pentru prima licitație. Cea de-a doua licitație se organizează in aceleași condiții ca procedura inițiala, începând cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.

  5.19


  5.20


Organizatorul va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art. 6.6. Organizator are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere in situația in care se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de licitație sau fac imposibila încheierea contractului. De asemenea, Organizatorul are dreptul de a anula procedura daca nu exista persoane interesate de achiziționarea Caietului de sarcini, urmând a avea loc o a doua procedura, in cadrul careia prețul de pornire va fi redus cu 25% fata de cel inițial.


In sensul prevederilor art. 5.19 procedura de licitație se considera afectat

care sunt îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) in cadrul documentației de atribuire si/sau in modul de aplicare a/fprocedu®^ licitație se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcar transparenta, tratamentului egal, proportionalitatii, nediscrimin concurente;

 • b) Organizatorul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca>âchSt6a^g sa conducă, la rândul lor, la incalcarea principiilor prevăzute la lit. a).

5.21 In cazul in care procedura de licitație se anuleaza, Organizatorul va comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de licitație, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligațiilor pe care aceștia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Capitolul VI încheierea contractului de închiriere

 • 6.1    Contractul de închiriere se va încheia cu ofertantul câștigător numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 5.15.

 • 6.2    Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

 • 6.3   . Modelul contractului de închiriere este prevăzut in cuprinsul Anexei 3 la HCL nr.___

din __________. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație

publica, ofertantul declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art. 6.6.

 • 6.4. Contractul se încheie in forma scrisa, sub sancțiunea nulității si va fi înregistrat la organele fiscale.

 • 6.5    Neincheierea contractului de închiriere intr-un termen de 20 de zile calendaristice, calculat de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 6.1 atrage plata daunelor-interese de către partea in culpa, constând in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.

 • 6.6    Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage după sine plata daunelor-interese, constând in reținerea garanției de participare de către Organizator.

 • 6.7    In cazul in care ofertantul declarat câștigător refuza încheierea contractului, procedura de licitație se anuleaza, iar Organizatorul reia procedura.

 • 6.8    In cazul in care Organizatorul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situație de forța majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in condițiile in care aceasta este admisibila. In cazul in care nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, Organizatorul reia procedura de licitație.

  6.9


  6.10


In situația in care au avut loc modificări legislative care au ca obiect insfițuirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locate efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-z<rtfndamentat^7 \ prețul contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricărei parti. II                   *

încetarea închirierii are loc in condițiile contractuale prevăzute in mod^^tgQnțracmnn/ de închiriere.

 • 6.11   Organizatorul poate denunța contractul de inchiriere, cu notificarea prealabila a titularului dreptului de inchiriere, daca interesul național sau local justifica reîntoarcerea bunului in folosința publica.

 • 6.12   In cazul in care in cartea funciara a fost notat contractul de inchiriere, radierea acestei notari, se efectuează in baza actului emis de Organizatorul prin care se comunica intervenirea rezilierii.

 • 6.13 Orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de chiriaș spațiului, pe perioada derulării contractului de inchiriere, se executa pe cheltuiala Locatarului, conform proiectului tehnic pus la dispoziție de Organizator si intra de drept in domeniul public local, neputand fi deduse din chirii sau echivalate ori compensate cu alte sume datorate intre parti. La incetarea contractului, orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de chiriaș raman in proprietatea Locatorului, Locatarul renunțând in mod expres la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate in spațiul inchiriat sau pentru materialele utilizate. Pe durata contractului de inchiriere, Locatarii vor putea aduce modificării configurației spațiului doar cu aprobarea prealabila a administratorului activitatii piețelor.. Prin excepție, pentru spatiile comerciale construite, amenajate sau imbunatatite de Organizator, in cazul carora intervin situații de impas financiar care impiedica finalizarea investiției, se pot incheia contracte de inchiriere in care sa se dea posibilitatea avansarii de către Locatar a sumelor necesare pentru ca Organizatorul sa finalizeze investițiile, urmând ca Locatarul sa recupereze sumele avansate prin deduceri lunare, fixe, din chirii pe intreaga durata de valabilitate a contractului de inchiriere, începând cu luna următoare luării in folosința a spațiului finalizat.

 • 6.14  Totodată, Locatarii au obligația de a executa lucrările de amenajare in vederea punerii

in funcțiune a spațiului comercial, din fonduri finaciare proprii si de a obține toate avizele si autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfasurata in spațiul inchiriat, inclusiv avizul si autorizația de securitate la incendiu, prevăzut de lege, in termen de _______ de la data incheierii contractului de inchiriere, sub sancțiunea

rezilierii de plin drept a acestuia, Locatarul renunțând in mod expres la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate in spațiul inchiriat sau pentru materialele utilizate. Totodată, Locatarul are obligația de a incheia direct toate contractele de furnizare de utilitati publice necesare funcționarii spațiului inchiriat.

 • 6.15   Pe durata contractului de inchiriere, Locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare intretinerii si administrării pârtilor comune ale Pieței.

  6.16


  6.17


Pe durata contractului de inchiriere este permisa subinchirierea spațiului, in condițiile legii, cu acordul prealabil al administratorului activitatii piețelor, manifestat in scris. In cazul in care se accepta subinchirierea, Locatarul si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din Contractului de inchiriere, pe durata contractului de subinchiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat se va efe respectarea condițiilor prevăzute de lege si necesita aprobarea pr administratorului activitatii piețelor.


La incheierea contractului, ofertantul câștigător trebuie sa faca do contravalorii garanției de buna execuție echivalenta a 2 chirii lunare, calcVlhâj^orfa la Prețul adjudecat al chiriei. Fara prezentarea acestei dovezi, se conșî ofertantul câștigător refuza semnarea contractului de inchiriere, caz in cafejff incidente dispozițiile art. 2.2, iar garanția de participare va fi reținuta, in conformitate cu prevederile art. 2.5 lit. b).

 • 6.18   Garanția de participare la licitație depusa de ofertantul câștigător se pastreaza de către Organizatorul licitației pana la constituirea garanției de buna execuție. Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • 6.19   Garanția de buna execuție va putea fi eliberata la încetarea contractului numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca Locatarul nu prezintă debite, ca acesta si-a îndeplinit in mod corespunzător obligațiile asumate prin contract si după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului.

 • 6.20   Contractul de închiriere va fi încheiat in forma scrisa, in trei exemplare, unul pentru fiecare parte si unul care va fi înregistrat la organele fiscale si constituie titlu executoriu pentru evacuarea chiriașului, in cazul neindeplinirii obligațiilor contractuale si pentru plata chiriei, utilităților, penalităților si cheltuielilor justificate la termenele si modalitățile stabilite in contract sau, in lipsa acestora prin lege, art. 1798 din Codul Civil.

Capitolul VII Incidente

 • 7.1    Revocarea ofertei după comunicarea rezultatului procedurii, neprezentarea ofertantului câștigător la încheierea contractului de închiriere in termenul prevăzut la art. 6.5 din prezentul Caiet de sarcini, precum si refuzul ofertantului câștigător de a semna Contractul de închiriere, cu excepția situațiilor de forța majora sau caz fortuit, conduce la pierderea garanției de participare depusa si a dreptului de a mai participa la procedurile ulterioare organizate pentru închirierea bunurilor statului sau ale unitatii administrativ-teritoriale pe o durata de 3 ani de la data ședinței de licitație.

 • 7.2    Ofertantii pentru care exista indicii sau dovezi ca au stabilit înțelegeri pentru trucarea sau falsificarea rezultatelor licitației in scopul obținerii unor preturi mai avantajoase, pierd garanția de participare si vor fi excluși de la licitație.

 • 7.3    In timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise acțiunile corelate ale licitatorilor ce au ca scop perturbarea ședinței sau influențarea membrilor comisiei de evaluare.

ANEXA A

Declarație de participare la Licitația publica pentru

■ < închirierea spațiului comercial nr.______in suprafața de______mp, situat in

Piața_______, Zona___, PARTER / ETAJ. «

Subscmnatul(a)’........................... , cu domiciliul in......................., posesor al

B.f. YC.I. / Pașaport seria;.............., nr...................., eliberat la data de..................., de

c-iuvc ...............avand C.N.P............................., in calitate de reprezentant al

......................, cu sediul in ............................., înregistrata la ............................. sub ru................................, avand cod de identificare fiscala..................................si cont

IEaN..............................,  deschis la ......................................,  telefon...............,

Qx...,...................., e-mail.........................

• nrin prezenta.vavsolicit: înscrierea pentru participarea la licitația privind publica pentru n spațiului comercial nr._____in suprafața de______mp, situat in Piața

Zona_______, PARTER / ETAJ. Valoarea de incepere a licitației este de

..........ici.

; . . E : t mi-am insusit si sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si ale

. ;      ior HOL Sector 4 nr.____/2019 care aproba procedura de desfășurare a

'■ rublice deschise cu strigare pentru spațiul comercial mai sus indicat.

: . svica. declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează

\       licitației publice deschise cu strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am

Jxc/titat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la i ■/Spațiul comercial/.anterior depunerii Ofertei de participare la licitație.

Semnătură

ANEXAB

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) _______________________________________ cu domiciliul situat in

____________________________________- strada______________________________________________nr._______________, bloc_____________________________, scara______________________, apartament________________,

sector/judet_______________________, identificat(a) cu BI/CI seria________ număr___________

emis de ______________________________________, la data de _________________, avand

CNP______________________________________________, in calitate de reprezentant legal al

______________________________________________________________________, prin prezenta, declar pe propria răspundere, avand cunostiinta de prevederile art. 326 Codul Penal, ca ________________________________________________ nu se afla in insolventa, reorganizare judiciara sau faliment, nu este gajata sau ipotecata, este lipsita de sarcini de orice natura si nu are ca reprezentanți legali persoane care au fost reprezentanți legali a unei alte persoane juridice care a Înregistrat debite la bugetul local al Sectorului 4 sau fata de DPGAC S4 ori litigii in contradictoriu cu Sectorul 4 al Municipiului București, Consiliul Local Sector 4 sau DPGAC S4. De asemenea, menționez ca in ultimii 3 ani nu am fost reprezentant legal al unei persoane juridice care a fost desemnata castigatoare la o licitație publica anterioara privind bunurile statului sau unităților administrativ-teritoriale, in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpa proprie.

Totodată, declar ca nu am rude de gradul I angajate in cadrul DPGAC S4 si ca nu voi participa la licitație cu o alta persoana juridica in care sa am calitatea de asociat/administrator sau asociat unic, iar in cazul in care, in perioada scursa de la data depunerii documentației de licitație, pana la licitație, voi dobândi calitatea de asociat/administrator sau asociat unic al unei persoane juridice participanta si ea la aceeași licitație, in mod expres voi face toate demersurile sa retrag de la licitație una dintre persoanele juridice, astfel incat sa ramana o singura persoana juridica participanta, in care am calitatea de asociat sau asociat unic.

De asemenea, declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează obiectul licitației publice deschise cu strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am exercitat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul comercial, anterior depunerii Ofertei de participare la licitație.

De asemenea, in cazul in care (denumirea persoanei juridice care depune oferta) va fi desemnata câștigător al spațiului comercial nr.______in suprafața de______mp, situat in Piața

_______, Zona___, PARTER / ETAJ, declar ca sunt de acord ca:

- orice lucrări de amenajare, modernizare, imbunatatire sau de intretinere a spatiul^2^0'Ci^^x se vor face cu fonduri financiare proprii si renunț la dreptul de a solicita dorftravalorea

manoperei si/sau a materialelor consumate. Ele se vor face conform Proiectului tehni/puâjaN

dispoziție de Organizator, precum si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale; j o

c

 • - sa obțin toate avizele si autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfasurata in spațiul Închiriat, in condițiile prevăzute de legislația in vigoare, din fonduri proprii, fara pretenția rambursării cheltuielilor inaintate in acest scop;

 • -  sa solicit acordul scris al administratorului activitatii piețelor pentru schimbarea obiectului de activitate desfasurat in spațiu, precum si pentru subinchirierea spațiului comercial inchiriat;

 • -  sa nu aduc modificări la structura interioara si/sau exterioara a spațiului comercial sau a clădirii, decât cu aprobarea prealabila, in scris, a Locatorului (conform art. 6.13);

in situația in care Consiliul Local Sector 4 decide consolidarea, modernizarea sau efectuarea de reparații cu privire la imobilului in care se gaseste spațiul comercial si in măsură in care execuția lucrărilor anterior menționate necesita incetarea activitatii societății ofertante, voi evacua spațiul comercial ce face obiectul Contractului de inchiriere, pe perioada executării lucrărilor si voi fi scutit de la plata contravalorii dreptului de folosința a spațiului pentru perioada respectiva;

 • -  la incetarea Contractului de inchiriere, sa predau spațiul comercial in stare de funcționare, pe baza de proces verbal de prcdarc-primire, cu toate investițiile efectuate in spațiu in vederea amenajării, modernizării sau imbunatatirii acestuia si sa achit toate obligațiile de plata născute pana la acel moment;

 • - renunț, in mod expres, sa solicit Locatorului contravaloarea oricăror investiții, materiale sau lucrări executate in vederea punerii in funcțiune a spațiului comercial folosit in baza Contractului de inchiriere, cu ecxeptia celor indicate in art. 6.13. teza finala;

-renunț, in mod expres, la dreptul de a solicita despăgubiri sau alte sume de bani Locatorului, in cazul in care Contractul de inchiriere va fi desființat printr-o hotarare judecătoreasca definitiva;

- inteleg si accept faptul ca, la incetarea contractului, orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatar in spațiul inchiriat raman in proprietatea Locatorului, intrând in domeniul public.

- in ipoteza in care Contractul de inchiriere va inceta inainte de implinirea termenului contractual, din culpa Locatarului, declar ca renunț in mod expres si irevocabil la dreptul de a ridica pretenții de ordin financiar sau de alta natura cu privire la investițiile realizate in Spațiul inchiriat, precum, dar fara a se limita la lucrări de amenajare, modernizare, imbunatatire sau de intretinere a spațiului comercial si materiale utilizate.


neutilizarea spațiului comercial in anumite perioade aleanului din orice excepția situației in care Consiliul Local Sector 4 decide consolidarea, mo efectuarea de reparații cu privire la imobilului in care se gaseste spațiul comei plata contravalorii dreptului de folosința pentru aceste perioade ori a util spațiului comercial ori ale spatiilor comune ;

Prezenta este valabila pentru licitația spațiului comercial nr. _________ din

Data:


Semnătură


ANEXA C


CANDIDATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare__________________________________________

(numărul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________________

(adrese complete, telefon/fax,

certificate               de

inmatriculare/inregistrare)

 • 8. Principala piața a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala                  Cifra de

afaceri anuala

Anul                                                         la 31 decembrie

la 31 decembrie

(mii                             lei)

(echivalent euro) 1.

2.

3.

Media anuala:


Candidat/ofertant,

(semnătură autorizata)

I&h 5o.ey,

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr .'xx din..............2019

Varianta Contract de închiriere bun viitor

Contract de închiriere de spatii comerciale situate in Pi ata[«]/Complexul Agroalimentar [•]

Nr.[.]/[.]

încheiat astazi, [•], intre:

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, in calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului/al Pieței Agr o alimentare Progresul, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul in București, Bdul. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, cod fiscal 4316422, cont nr. R051TREZ7042142265XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, tel. 021.335.92.30, reprezentat convențional prin [♦], persoana imputernicita cu semnarea prezentului Contract de închiriere, conform HCL Sector 4 nr.__/___,

denumita in continuare „Locatorul",

si

'[•], cu sediul social in [•], înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. [•], CUI [•], cont bancar [•] deschis la [•], reprezentata de Dl./Dna. [•], in calitate de [•], numit in continuare „Locatarul",

Denumite in continuare, in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Părțile",

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere (denumit in continuare "Contractul"'), cu respectarea următoarelor clauze:

1) Obiectul Contractului. Spațiul închiriat

 • 1.1.   Locatarul incheie cu Locatorul prezentul contract in scopul inchirierii unui spațiu comercial, in care Locatarul sa desfasoare o activitate cu caracter comercial, situat in incinta Pietei[*]/Complexului Agroalimentar [•], denumita in continuare „Piața".

 • 1.2.   Spațiul închiriat reprezintă un bun viitor si va fi configurat conform Anexei nr. 1 -„Proiectul tehnic al Pieței" Ia prezentul Contract, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Pieței.

  1.3.


  1.4.


Data de deschidere pentru comerț a spațiului închiriat va fi denumita in continuare „Data de deschidere" si va fi in [•]. In cazul in care Data de deschidere va fi stabilita


pentru o data ulterioara celei anterior menționate, acest aspect va fi notificat in mo corespunzător Locatarului.

Suprafața marcata cu denumirea [•] pe Proiectul tehnic al Pieței, reprezirj^a spati comercial din cadrul Pieței care este dat spre închiriere Locatarului, respectiv: Unitatea constituita din spațiul comercial [•], denumita in continuare „Spațiul închiriat" cu o suprafața de aproximativ [•] m2.

 • 1.5. O marja de variație acceptabila de (+)/ (-) 1% va fi permisa in calculul ariei spațiului închiriat. Daca suprafața consemnata in Procesul verbal de predare primire:

 • i.    va depăși marja de variație acceptabila, toate obligațiile de plata vor fi calculate raportat la suprafața reala a Spațiului închiriat, conform măsurătorilor făcute de inginerul topograf al Locatorului. In acest caz, Părțile vor încheia un act adițional la Contract in care se vor stipula suprafața reala si prețul calculat prin raportare la aceasta;

 • ii.    nu va depăși marja de variație acceptabila, toate obligațiile de plata vor fi raportate la suprafața Spațiului închiriat consemnata in cuprinsul prezentului Contract.

2) Perioada de închiriere

 • 2.1.   Părțile au convenit o perioada fixa de închiriere a Spațiului închiriat de 5 (cinci) ani, calculata începând cu data semnării prezentului Contract -[•], (denumita in continuare „Perioada").

 • 2.2.   Daca după expirarea duratei Contractului de închiriere, Locatarul dorește sa reînnoiască prezentul Contract, trebuie sa notifice intenția in scris Locatorului, nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea Perioadei.

 • 2.3.   Reînnoirea perioadei contractuale se poate efectua prin încheierea unui act adițional la prezentul Contract, a cărei durata nu va depăși un termen de 5 (cinci) ani, sub condiția ca Locatarul sa îndeplinească cumulativ condițiile stipulate in cuprinsul art. [•] din Caietul de sarcini, la momentul încheierii actului adițional.

 • 2.4.   In cazul in care intenția Locatarului de a prelungi perioada contractuala nu este notificata la timp, conform art. 2.2. de mai sus, Contractul inceteaza de drept, in conformitate cu clauzele stipulate mai sus.

3) Predarea si folosirea Spațiului Închiriat

 • 3.2. Locatarul declara ca, anterior încheierii acestui Contract de închiriere, a luat la cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul închiriat, le-a inteles si in consecința a dispus de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul închiriat înainte de a semna Contractul de închiriere si de faptul ca acesta constituie un bun viitor.

  3.3.


  3.4.


In vederea predării Spațiului închiriat către Locatar pentru demararea lucrărilor de amenajare si/sau compartimentare, după caz, si pentru obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare necesare, Locatorul va notifica Locatarul in sc încheierii Procesului verbal de predare primire a Spațiului închiriat.


Locatorul va preda Locatarului Spațiul închiriat in condițiile de existente la data încheierii Procesului-verbal de predare-primire.

 • 3.5.   In cazul in care Locatarul nu se prezintă pentru încheierea Procesului-verbal de predare-primire, Locatorul ii va acorda Locatarului un nou termen, respectiv 5 zile calendaristice de la Data de predare inițiala. Daca Locatarul nu se prezintă nici la noul termen, predarea Spațiului închiriat este considerata ca acceptata de către Locatar, libera de orice vicii.

 • 3.6.   La Data predării Spațiului inchiriat Locatarului, ambele Parti vor semna un Proces verbal de predare - primire (numit in continuare „Procesul verbal de predare-primire"], unde vor fi menționate viciile constatate in Spațiul inchiriat. Daca niciun viciu nu este menționat in Procesul verbal de predare-primire, Locatarul consimte ca a preluat Spațiul inchiriat in condiții optime pentru derularea lucrărilor de amenajare si/sau compartimentare, după caz. Procesul verbal de predare-primire se va constitui ca Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

 • 3.7.   Locatarul va avea in posesie Spațiul inchiriat, liber si netulburat, cu condiția de a desfasura activitatea comerciala menționata pe perioada Contractului, de a plăti sumele datorate conform prezentului Contract si de a-si indeplini toate celelalte obligații legale si contractuale.

 • 3.8.   Locatarul va întreprinde pe cheltuiala si riscul sau lucrările de amenajare si utilizare a Spațiului, in termen de 30 de zile de la Data predării, dar fara a depăși data finalizării lucrărilor Pieței, [•].

 • 3.9.   Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si întreținerii Spațiului se vor face pe cheltuiala proprie a Locatarului si fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si/sau a materialelor consumate la incetarea prezentului Contract.

 • 3.10.  Locatarul va plăti toate cheltuielile si taxele necesare activitatii comerciale pe care o va desfasura in cadrul Spațiului inchiriat, inclusiv taxele, licențele, autorizațiile, avizele etc. care privesc suprafața închiriata. In caz contrar, Contractul se reziliaza de drept, iar Locatarul pierde garanția de buna-executie.

 • 3.11.  Spațiul inchiriat are ca destinație exclusiva desfasurarea activitatii de comerț cu [•], avand codul CAEN [•].

 • 3.12.  Orice schimbare a activitatii agreate si a tipului de produse comercializate in cadrul Spațiului inchiriat va fi făcută numai cu notificarea si acordul prealabil scris al acordul prealabil al administratorului activitatii piețelor, manifestat in scris.

 • 3.13. In cazul nerespectarii art. 3.11 si art. 3.12, Locatarul este de drept in întârziere, iar prezentul Contract se reziliaza de drept.

  • 3.14.

  • 3.15.


Locatarul este obligat sa nu neglijeze Spațiul inchiriat, parțial sau in totalitate, pe durata Contractului.


Locatarul va avea următoarele drepturi neexclusive in comun cu Locatorul si cu toate persoanele care beneficiază de drepturi similare:

 • a) un drept de a folosi Părțile si Suprafețele comune asa cum au fost proiectate de către Locator pentru a fi folosite de Locatarii Pieței, iar Locatarul nu va obstructiona Părțile si Suprafețele comune si nici nu va împiedica in vreun fel accesul in si din Piața; si

 • b) un drept de trecere al tuturor utilităților de la si către Spațiul inchiriat, prin oricare din traseele de utilitati din vecinătatea Spațiului inchiriat care deservesc Spațiul inchiriat si care acum sau in viitor trec prin, pe dedesubt sau peste oricare parte a Pieței, furnizând utilitati Spațiului inchiriat.

„PARTI COMUNE" reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si dinspre spatiile închiriate, precum si alte spatii comune interne (holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de serviciu si tehnice], localizate in interiorul Pieței.

„SUPRAFEȚE COMUNE'' reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun de către Locatari, precum drum de acces, zone verzi, curte interioara, logo-uri, totem, rețele, sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica, trotuare etc.

 • 3.16.  Locatarul este obligat sa respecte legile si regulile impuse odata cu închirierea Spațiului inchiriat si este obligat sa aiba toate licențele si autorizațiile Ia zi necesare funcționarii si desfășurării activitatii comerciale in Spațiul inchiriat conform celor prevăzute in prezentul Contract si pe toata durata acestuia.

 • 3.17.  Locatorul are dreptul de a folosi in orice moment, in mod liber si nestingherit, toate Traseele de utilitati dinspre si către toate Părțile comune ale Pieței, precum si către alte clădiri si terenuri ce deservesc Pieței, ce trec prin interiorul Spațiului inchiriat, dar care nu deservesc in mod exclusiv Spațiului inchiriat.

"TRASEE DE UTILITATI": reprezintă toate canalizările, țevile, cablurile, conductele precum si orice alt canal conductor.

 • 3.18. Locatarul se obliga sa deschidă Spațiul inchiriat conform orarului de funcționare al Pieței, asa cum este clar definit si stipulat in Regulamentul intern de funcționare a Pieței. Excepție fac situațiile care impun ca spațiul inchiriat sa fie închis, cu condiția notificării prealabile in scris a Locatorului.

 • 3.19.  Locatarul va lua la cunoștința si va aplica orice modificare a orarului de funcționare a Pieței, modificare decisa periodic de către Locator. Orice modificare a orarului de funcționare va fi anunțata de către Locator cu 15 zile in avans.

 • 3.20. Locatarul are obligația sa respecte Regulamentul intern de funcționare a Pieței ce face parte integranta din prezentul Contract de închiriere.


„REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE": reprezintă regulile seri desfasurarea activitatii in cadrul Pieței, pregătit de către Administrate in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, cu modificările si coi ulterioare, cu scopul de a implementa toate regulile aplicabile pietei/co

4) Chirie

 • 4.1.   Chiria pentru Spațiul inchiriatva fi in suma de [•] Euro/mp + TVA pe luna, platibila in lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua in care se emite factura.

 • 4.2.   Chiria pentru Spațiul închiriat va fi datorata începând cu Data predării Spațiului comercial.

 • 4.3.   Facturile fiscale vor fi emise pana la data de 15 ale fiecărei luni si vor cuprinde cuantumul chiriei aferent lunii următoare. Plata Chiriei se va face intr-un termen de 15 zile calculat de la data emiterii facturilor, dar fara a depăși data de 1 a lunii, in Lei, la cursul oficial de schimb B.N.R. valabil pentru ziua emiterii facturilor fiscale.

 • 4.4.   Chiria se va plăti integral in contul de Trezorerie indicat in cuprinsul facturilor fiscale.

 • 4.5.   Neplata chiriei la termenele si modalitățile prevăzute prezentul contract indrituieste pe locator sa încaseze penalitati de întârziere in cuantum de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in caz de neplata a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile, calculata de la data scadentei ultimei chirii, contractul se reziliaza de plin drept, fara intervenția instanțelor de judecata si fara a fi afectate drepturile Locatorului conferite prin prezentul Contract, precum, dar fara a se limita la: dreptul de a retine garanția de buna execuție in contul creanței, dreptul de a solicita penalitati de intarziere si/sau despăgubiri, dreptul de a evacua Locatarul, dreptul de a beneficia de investițiile, materialele si lucrările de amenajare si investițiile realizate de Locatar in spațiul închiriat etc.

 • 4.6.   In situația in care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locale, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul Contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricărei parti.

 • 4.7.   La prelungirea Contractului, Chiria urmeaza sa se actualizeze la prețul pietii din momentul respectiv (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat).

5) Costurile aferente utilităților si serviciilor

5.1.


Pe langa Chiria prevăzută mai sus, începând cu Data predării Spațiului închiriat, Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul inchiriat o suma ce reprezintă

Costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si întreaga propriejâ^^tA/V^ imobiliara a Pieței, cum sunt:                                          "


a) costul utilităților consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

 • b) taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata alocat Pieței, daca este cazul;

 • c)  servicii de securitate si paza, portar, inclusiv echipamente si sistemele de securitate ale Pieței după cum Locatorul considera potrivite;

 • d) echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor inchiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

 • e)  servicii de curățenie contractate pentru Piața [•]/ Complexul Agroalimentar [•], inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor de acces, furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui serviciu de depozitare si colectare a deșeurilor menajere, in măsură in care aceste servicii nu sunt asigurate de operatorul de salubrizare;

 • f)  cheltuielile cu servicii privind operarea, întreținerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si incalzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul), scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

 • g)  schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autoritatilor pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc intraga piața/ întregul complex agroalimentar;

 • h) întreținerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • i)   difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul), biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;

 • j)  reparația, decorarea, întreținerea, curățenia si (daca este cazul) operarea, mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), modificarea, refacerea, reinnoirea sau reconstruirea flecarei zone din părțile si suprafețele comune;

 • k)  reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul închiriat de către Locatar;

  1)


toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

m) costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ


Pieței la o chirie rezonabila, determinata de către Locator, precum si a: oricărui personal necesar pentru, ori in legătură cu, servicii de contabi administrare sau orice alte atribuții in legătură cu Piața sau orice acesteia si care se refera la managementul general, administrare, de asigurare a securității, intretinere si curățenie a Pieței sau a oricărei parti a acesteia.

©gjare^g^ itate, de parte\ai®$


 • 5.2.    Locatarul este obligat sa plateasca Locatorului Costurile aferente utilităților si serviciilor începând cu Data predării Spațiului comercial conform facturilor emise de Locator, indiferent de statusul lucrărilor desfășurate in cadrul Spațiului închiriat, cu condiția ca predarea sa se fi realizat conform termenelor agreate prin Contract.

 • 5.3.   Cota Locatarului din totalitatea cheltuielilor prevăzute mai sus va fi determinata de către Locator pe baza raportului dintre suprafața Spațiului inchiriat si suprafața totala a construcției.

 • 5.4.   LOCATORUL va fi indreptatit sa perceapă taxe pentru orice servicii adiționale celor cuprinse in Costurile aferente utilităților si serviciilor, daca aceste servicii sunt solicitate de către LOCATAR, pe baza consumului lunar al LOCATARULUI, la preturile agreate de către Parti in scris anterior furnizării serviciilor.

6) Utilitati

 • 6.1.   Pentru Spațiul inchiriat, Locatarul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul] sau cu cei existenti in cadrul Spațiului inchiriat, in funcție de opțiunea Locatarului.

 • 6.2.   Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul inchiriat.

Locatorul este de acord sa isi dea consimțământul in*scris in-vederea incheierii de către Locatar a contractelor pentru furnizarea utilitatilor/serviciilor in Spațiul inchiriat direct cu furnizorii de utilitati respectivi, oricând pe durata valabilitatii Contractului de închiriere si ca Locatarul sa isi aleaga furnizorii tuturor utilităților necesare.

7) Drepturile si obligațiile Locatorului

 • 7.1.  LOCATORUL are obligația de a preda SPAȚIUL ÎNCHIRIAT LOCATARULUI la data DATA PREDĂRII SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, pe baza Procesului verbal de predare-primire semnat de ambele Parti, ce se constituie ca Anexa nr. 2 a prezentului Contract.

 • 7.2.   Sa controleze periodic modul in care este folosit Spațiul inchiriat (potrivit destinației si a obiectului de activitate declarat de Locatar in condițiile art. 3.11.] si sa asigure folosința netulburata a Spațiului inchiriat pe toata perioada de închiriere?

 • 7.3. Cu condiția ca LOCATARUL sa plateasca Costurile aferente utilităților si serviciilor, LOCATORUL va utiliza toate mijloacele rezonabile in vederea furnizării deiservicil in condiții normale si anume:                                                  \

 • i. sa mențină, sa repare, sa păstreze, sa protejeze si sa decoreze PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE ale Pieței;

 • ii. sa mențină PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE curate, Ia un standard rezonabil, iluminate corespunzător, unde este necesar, in timpul orarului de funcționare;

 • iii.  sa asigure echiparea toaletelor publice cu echipamente sanitare adecvate si sa le mențină in buna stare.

 • 7.4.   LOCATORUL nu va fi făcut responsabil fata de LOCATAR in ceea ce privește:

 • (a) Orice avarie sau întrerupere in furnizarea serviciilor din cauza executării unor reparații necesare, a întreținerii sau înlocuirii oricărei instalații sau aparate sau defectarea sau distrugerea acestora sau din motive de defecțiune mecanica sau de alta natura sau distrugerea sau înghețarea sau orice alte condiții imprevizibile, precum si de situațiile de criza de combustibil sau de forța de munca, sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de LOCATOR, dar LOCATORUL va depune toate eforturile pentru a restabili starea inițiala intr-un timp cat mai scurt, si

 • (b) Orice acțiune, omisiune sau neglijenta a unei terte parti, care se obliga sa asigure asistenta pe baza contractelor sau sub-contractelor semnate cu LOCATORUL sau cu Administratorul Pieței.

 • 7.5.  Următoarele drepturi sunt rezervate LOCATORULUI precum si persoanelor autorizate de acesta:

 • a) Sa ridice construcții (schele/scări) pentru accesul la TRASEELE DE UTILITATI, chiar daca acestea vor restricționa temporar accesul către SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau buna folosire a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT; si

 • b) Sa fixeze pe partea exterioara, laterala sau in spatele pereților principali ai SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT (cu condiția sa nu afecteze accesul in SPAȚIUL ÎNCHIRIAT) orice obiect pe care LOCATORUL il considera necesar sau dorit.

8) Drepturile si obligațiile Locatarului

 • 8.1.   LOCATARUL va comunica in scris, in termen de 15 zile calendaristice, orice modificare a actului constitutiv si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate.

 • 8.2.   Locatarul nu va aduce atingere dreptului de proprietate publica asupra Spațiului închiriat prin actele si faptele savarsite.

 • 8.3.  LOCATARUL este responsabil pentru pagubele provocate LOCATORULUI de el insusi sau de angajatii, furnizorii si sub-contractorii acestuia.


  8.4.


Locatarul nu va aduce modificări structurii interioare si exterioare a ciad obține acordul prealabil si scris al Locatorului si condiționat detft

 • 8.5.   LOCATARUL va informa imediat pe LOCATOR despre pagubele si deficientele aparute in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, a SUPRAFEȚELOR si PÂRTILOR COMUNE.

 • 8.6.   LOCATARUL este făcut responsabil fata de LOCATOR pentru daunele aduse printre altele, incintei Pieței, ușilor, pardoselilor (daca este cazul], spatiilor comune, cailor de acces aparute datorita aprovizionării / livrării mărfii cu mijloace de transport proprii sau contractate.

 • 8.7.   LOCATARUL este obligat sa repare toate deficientele pentru care este făcut responsabil conform paragrafelor de mai sus. In caz contrar LOCATORUL poate sa aleaga, la discreția sa, o companie de construcții care sa repare daunele provocate de LOCATAR si sa efectueze lucrările necesare, pe cheltuiala LOCATARULUI.

 • 8.8.   Daca vor fi necesare lucrări de consolidare ce necesita incetarea activitatii Locatarului, acesta va evacua Spațiul inchiriat pe intreaga perioada a executării lucrărilor si va fi scutit de plata Chiriei pentru perioada respectiva.

9) Garanție

 • 9.6.   La data incheierii prezentului contract, Locatarul va prezenta dovada constituirii garanției de buna execuție, sub forma de depozit bancar, in contul de Trezorerie indicat de Locator in cuprinsul Caietului de sarcini,

 • 9.7.   Garanția de buna execuție este in cuantum de [•] Lei si reprezintă echivalentul chiriei pe 4 (patru) luni, platibila in lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata. Locatarul se obliga sa mențină garanția la valoarea inițiala pe toata durata perioadei contractuale.

 • 9.8.   Eventualele daune, inclusiv neplata chiriei, a utilităților si/sau penalităților de intarziere vor fi recuperate din garanția de buna execuție pana la concurenta celei mai mici dintre sume, iar in cazul in care garanția de buna execuție nu acopera cuantumul datoriilor, Locatarul se obliga sa plateasca de indata diferența existenta, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.

 • 9.9.   Locatorul va putea executa sumele constituite drept garanție, fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care Locatarul nu isi indeplineste obligațiile contractuale.

 • 9.10. Garanția de buna execuție va putea fi eliberata Locatarului numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite fata de Locator, in măsură in care nu a fost executata in conformitate cu prevederile art. 9.9 din Contract si doar după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului la incetarea Contractului.

  9.11.


Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Locatorului către instituția bancara care a constituit depozitul bancar.


 • 10) Subinchirierea drepturilor de închiriere

  • 10.1.  LOCATARUL poate subinchiria in tot sau in parte drepturile si obligațiile care rezulta din acest Contract de închiriere doar cu acordul prealabil al Locatorului, manifestat in scris, printr-o persoana împuternicita din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, si in condițiile prevăzute de lege. Cesiunea prezentului Contract nu este permisa in nicio modalitate.

  • 10.2.  In cazul in care LOCATORUL accepta sub-inchirierea, in tot sau in parte, a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din prezentul contract, pe durata de sub-inchiriere a acestui Contract de închiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat necesita aprobarea prealabila a LOCATORULUI, printr-o persoana împuternicita in acest sens, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4.

  • 10.3.  LOCATARUL este obligat sa plateasca taxele si impozitele ce ii revin in urma încheierii contractului de sub-inchiriere.

  • 10.4. In cazul nerespectarii prevederilor art. 10.1, Locatarul se afla de drept in întârziere, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta avand obligația sa elibereze necondiționat Spațiul închiriat si sa-1 predea Locatorului împreuna cu procesul verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana la data predării Spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile Locatarului (penalitati, utilitati, deteriorări ale Spațiului sau numai a unor elemente ale Spațiului etc.)

11) Clauza de neexclusivitate

 • 11.1. LOCATARUL este de acord sa nu ceara LOCATORULUI pe perioada prezentului Contract de Închiriere, orice clauza de exclusivitate sau obligație de a interzice competiția, astfel incat LOCATORUL va fi liber sa decidă asupra închirierii spatiilor ramase libere in Piața către orice terte parti.

12) Costuri de publicitate

 • 11.2. Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul închiriat o contribuție pentru activitatea de marketing in suma de [•] Lei/mp/luna + TVA, incepand cu data de deschidere.

 • 11.3. Sumele plătite de către Locatar, reprezentând contribuția pentru marketing vor fi folosite pentru activitatea de marketing necesara promovării Pieței.

13)Accesul in spațiul închiriat

13.1.


In cazul in care LOCATORUL trebuie sa efectueze reparații care necesita permiterea accesului Locatorului in incinta Spațiului inchiriat sau eliberarea SPAȚIULUI


ÎNCHIRIAT de către LOCATAR pe durata reparațiilor (care trebuie sa fie cat ® scurta] sau care impiedica funcționarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARL^/i^jă^


cunoștința si accepta acest drept al LOCATORULUI. Acesta din urma nu est/^dbliga sa asigure LOCATARULUI spatii alternative in cadrul Pieței pe durat aces lucrări. Cu toate acestea, in cazul in care aceste lucrări depasesc ca durata 48 de ore, LOCATARUL este indreptatit sa ceara reducerea Chiriei proporțional cu perioada in care a fost împiedicat sa-si desfasoare activitatea.


 • 13.2.  LOCATARUL nu va ridica niciun fel de pretenții ori obiectiuni si nu va interveni asupra deciziilor luate de LOCATOR cu privire la lucrările desfășurate in afara SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, iar LOCATORULUI i se va permite de către LOCATAR accesul in absoluta discreție in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT ori de cate ori este necesar pentru efectuarea lucrărilor sus menționate.

 • 13.3.  In cazul in care LOCATARUL nu asigura LOCATORULUI accesul in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL se face responsabil pentru orice daune cauzate lui sau unei terte parti din aceasta cauza.

14) Predarea Spațiului închiriat

 • 14.1.  La incetarea Contractului de închiriere, conform art. 15 al prezentului Contract sau a expirării PERIOADEI pentru care a fost incheiat, LOCATARUL este obligat sa predea SPAȚIUL ÎNCHIRIAT in stadiul in care se afla la momentul încetării Contractului.

 • 14.2. Odata cu predarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT se va întocmi un proces verbal de constatare, mentionandu-se starea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si fiecare obiect care trebuie mutat, înlocuit sau reînnoit, precum si cele ce vor ramane in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, conform înțelegerii intre Parti, daca aceasta va exista.

 • 14.3.  Ca regula generala, la incetarea contractului, orice investiții, modernizări sau imbunatatiri aduse de Locatar intra de drept in domeniul public local. In cazul in care Contractul inceteaza din culpa Locatarului, înainte de împlinirea termenului contractual, acesta renunța la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru investițiile si lucrările efectuate in spațiul inchiriat sau pentru materialele utilizate sau orice contraprestatii. Lucrările de amenajare interioara vor fi efectuate de către LOCATAR, iar perioada afectata acestor lucrări va fi inclusa in PERIOADA Contractului de închiriere.

 • 14.4.  LOCATARUL va plăti Costurile aferente utilităților si serviciilor pana la expirarea PERIOADEI / rezilierea Contractului de închiriere sau denunțarea Contractuluig si, in orice caz, pana când SPAȚIUL ÎNCHIRIAT este efectiv eliberat.

 • 14.5. Toate cheile SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT vor fi predate LOCATORULUI la terminarea Contractului de închiriere.

(*) "Capitolul 15 - Lucrări de edificare" va fi aplicabil doar in ipoteza in care investiția nu

va fi finalizata de LOCATOR


 • 15) Lucrări de edificare

 • 15.1.  In situația in care finalizarea lucrărilor de edificare este impiedicata din cauza unui impas financiar, LOCATARUL va avansa toate sumelor necesare pentru ca LOCATORUL sa finalizeze investițiile.

 • 15.2.  Sumele avansate in condițiile indicate la art. 15.1 de mai sus urmeaza sa se recupereze prin deduceri lunare, fixe, din chirii pe intreaga durata de valabilitate a contractului de inchiriere, incepand cu luna următoare luării in folosința a spațiului comercial finalizat.

16) încetarea Contractului

 • 16.1.  încetarea Închirierii are loc in condițiile prevăzute de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare.

 • 16.2.   Fara a afecta clauzele prezentului Contract de închiriere, drepturile si obligațiile Pârtilor ce rezulta din prezentul Contract inceteaza cu efect imediat si fara alte proceduri legale prealabile sau formalități, la data expirării PERIOADEI Contractului, in cazul in care durata acestuia nu a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. 2.2 si art. 2.3 din Contract.

 • 16.3. LOCATORUL are dreptul de a considera prezentul Contract de închiriere desființat de plin drept in cazul in care Locatarul a incalcat vreuna dintre obligațiile materiale prevăzute in Contract, după cum urmeaza:

 • a)  Locatarul nu isi indeplineste oricare din obligațiile pecuniare potrivit prezentului Contract, inclusiv dar nu limitativ cu privire la CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor etc., si daca aceste obligații nu sunt indeplinite in 5 zile de la notificarea in scris data de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • b)  LOCATARUL nu completează GARANȚIA conform termenelor si condițiilor prevăzute in prezentul Contract;

 • c)  LOCATARUL folosește fara acordul LOCATORULUI SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau o parte a acestuia in alte scopuri decât cele stabilite in Contract;

 • d)  LOCATARUL sub-inchiriaza dreptul de folosința asupra SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau a Contractului de închiriere unei terte persoane, fara aprobarea scrisa prealabila a LOCATORULUI;

 • e)  LOCATARUL cesionează sau transfera dreptul de folosința sau prezentul Contract de inchiriere;

 • h)  LOCATARUL are un comportament neadecvat si neacceptat fata de LOCATOR sau alti Locatari sau vizitatori ai Pieței;

 • i)   LOCATARUL incalca obligațiile materiale specificate in Regulamentul intern de funcționare a Pieței, iar daca aceste incalcari continua pe o perioada de 5 zile după notificarea scrisa făcută de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • j)   LOCATARUL nu respecta orarul de funcționare al Pieței;

 • k)  LOCATARUL nu-si indeplineste oricare dintre obligațiile rezultând din prezentul Contract de închiriere sau care sunt prevăzute de lege, iar aceasta incalcare continua timp de 5 zile de la notificarea scrisa transmisa de LOCATOR LOCATARULUI;

 • l)   LOCATARUL nu finalizează lucrările de amenajare in termenul indicat in art. 3.8. de mai sus.

Denumite in continuare „Evenimente de încetare". In cazul apariției vreunui eveniment de încetare, LOCATARUL renunța la dreptul sau de a cere orice tip de despăgubiri.

 • 16.4. Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a aplica penalitati, in cazul apariției unui EVENIMENT DE ÎNCETARE, după dovada primirii notificării scrise de reziliere transmise de către LOCATOR, acest Contract de închiriere va înceta de plin drept, fara indeplinirea altor formalități legale ori fara a urma vreo procedura judecătoreasca.

 • 16.5. In cazul incetarii din orice motiv a acestui Contract de închiriere, LOCATARUL este obligat sa elibereze SPAȚIUL ÎNCHIRIAT si sa-1 predea LOCATORULUI, in stare corespunzătoare folosinței, cu toate lucrările de conservare si amenajare în funcțiune, in termen de 5 zile de la data incetarii.

 • 16.6. LOCATARUL poate rezilia Contractul de închiriere prin transmiterea unui notificări scrise LOCATORULUI in cazul in care LOCATORUL isi incalca de doua ori consecutiv obligațiile sale materiale ce-i revin conform Contractului si daca aceasta incalcare continua 5 zile după notificarea scrisa transmisa LOCATORULUI.

  16.7.


In cazul in care după expirarea PERIOADEI Contractului de închiriere sau după rezilierea acestuia, LOCATARUL continua sa folosească SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, acest

fapt va fi considerat ca ilegal si in niciun caz nu se va considera drept extindere a PERIOADEI Contractului de închiriere sau drept reînnoire a acestuia sau acceptarea ocupării SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. LOCATARUL declara in mod expres ca renunța la notificarea de 30 de zile prevăzută de art. 1038 din Codul de Procedura Civila si

recunoaște caracterul de titlu executoriu al prezentului Contract, precum si dreptul LOCATORULUI de a recurge imediat la procedura de evacuare Capitolul II Titlul XI din Codul de Procedura Civila, la expirarea terme Suplimentar, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o penalitate ce reprezi^l^dub Chiriei datorate de LOCATAR conform ultimului an al PERIOADEI prec


alte sume pe care acesta le-ar fi datorat conform Contractului, ajustate pro rata temporis pentru fiecare zi de ocupare neautorizata a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. Orice alte penalitati pot fi cerute oricând de către LOCATOR conform prezentului Contract, in cazul in care acestea nu au fost onorate.

 • 16.8. In caz de reziliere a contractului datorita EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATARUL este obligat sa plateasca drept penalitate contractuala următoarele:

 • a) toate sumele pe care le datoreaza conform Contractului (CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor si alte plăti) pana Ia eliberarea efectiva a Spațiului închiriat;

 • b) costurile de curățenie, reparații si renovare legate de pregătirea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT pentru închiriere viitorilor chiriași; si

 • c) Orice alte costuri directe solicitate de LOCATOR ca rezultat al încetării acestui Contract.

 • 16.9.  Contractul de închiriere inceteaza, fara intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități prealabile, prin denunțare unilaterala de către LOCATOR (daca interesul național sau local, justifica reîntoarcerea bunului in folosința publica), prin transmiterea unei notificări scrise cu 90 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. In acest caz LOCATORUL nu va fi tinut sa plateasca nicio despăgubire LOCATARULUI. Denunțarea nu produce efecte cu privire la obligațiile executate sau aflate in curs de executare, iar sumele scadente pana la data încetării efective a Contractului vor fi achitate in mod corespunzător.

 • 16.10. Contractul inceteaza la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului închiriat sau in cazul imposibilității obiective a Locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata.

 • 16.11. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unei hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, sau anularea prezentului Contract, Locatarul este de acord ca prezentul Contract sa inceteze prin simpla notificare a Locatorului, acesta din urma fiind absolvit de orice răspundere fata de Locatar.

 • 16.12. In cazul in care Contractul de închiriere a fost notat in Cartea Funciara, radierea acestei notari, in cazul rezilierii Contractului, se efectuează in baza actului emis de autoritatea contractanta, prin care se comunica intervenirea rezilierii.

17) Nerespectarea Contractului si penalitati

ÎNCHIRIAT sau orice acțiune sau omisiune a LOCATARULUI sau a oricărei persoane autorizate a acestuia.

 • 17.2. In cazul in care orice sume datorate de LOCATAR conform prezentului Contract au devenit scadente si nu au ramas neachitate integral sau parțial pentru o perioada care depășește 5 zile lucratoare de la DATA SCADENTA, LOCATARUL este obligat sa plateasca la cererea LOCATORULUI o penalitate de 0,5% din sumele datorate pentru fiecare zi de întârziere, pana când suma datorata este plătită in totalitate. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul sumelor datorate.

 • 17.3.  Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a-si exercita dreptul de reziliere a Contractului de închiriere si de a aplica alte remedii prevăzute de acesta in cazul rezilierii ca urmare a EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATORUL are dreptul sa retina cu titlu de penalitate contractuala GARANȚIA si orice alte sume plătite LOCATORULUI de către LOCATAR conform Contractului.

 • 17.4. Părțile au agreat prin prezentul Contract, ca LOCATORUL nu se face resposabil fata de LOCATAR pentru:

 • a)  Daunele cauzate de incendiu, inundație, furt, alta infracțiune sau orice deteriorare produse asupra dotărilor, mobilei sau stocului de marfa a LOCATARULUI neacoperite de asigurarea sa proprie;

 • b) Atitudinea daunatoare a celorlalți Locatari, vizitatori, furnizori sau utilizatori ai Pieței;

 • c)  întreruperea serviciilor de furnizare a utilităților publice si a serviciilor comune, inclusiv climatizarea si sistemul de prevenire si stingere a incendiilor, cu excepția cazurilor in care acestea sunt întrerupte pentru mai mult de 48 de ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • d) Eroare sau întrerupere in sistemul de securitate datorita schimbării prestatorului sau omisiunea serviciului de securitate angajat pentru Piața, cu excepția cazurilor in care eroarea, întreruperea si omisiunea dureaza mai mult de 48 ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • e) Atitudinea neglijenta sau de rea-credinta a unei terte persoane, care afecteaza SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, PIAȚA sau parcarea acesteia.

 • 17.5. In niciun caz LOCATORUL nu este responsabil pentru pierderile de profit ale LOCATARULUI sau pentru orice alte pierderi indirecte sau daune.

18) Forța majora

 • 18.1. Forța Majora reprezintă orice circumstanța care este independenta Pârtilor si care le împiedica pe acestea sau numai pe una din Parti sa-obligatiile din Contractul de închiriere sau ce rezulta din Contractul de considerandu-se ca o asemenea circumstanța nu poate fi evitata in ciuda previziunii si efortului Pârtii afectate de o asemenea circumstanța. De este agreat in mod expres ca Forța Majora va include orice circumstanța care este independenta de controlul LOCATORULUI si care il pune pe acesta in imposibilitatea de a furniza serviciile datorita schimbărilor legislative sau actelor administrative de stat in vigoare ori datorita oricăror altor intarzieri nejustificate fata de termenele legale prevăzute pentru eliberarea pentru LOCATOR a autorizațiilor de către autoritatile competente.

  si o

  Inj£


  îiriere^-'-^px^^


  a:


 • 18.2. Părțile vor fi exonerate de răspundere, una fata de cealalta, pentru nerespectarea obligațiilor ce rezulta din prezentul Contract de închiriere datorata Forței Majore, cu excepția cazului in care Partea impiedicata de un astfel de eveniment incalcase obligațiile sale contractuale si fara aceasta incalcare (daca acea Parte si-ar fi indeplinit obligațiile la timp] respectiva circumstanța nu s-ar fi ivit.

19) Nerenuntare

 • 19.1.   Nicio neexercitare sau intarziere in exercitarea oricăror drepturi ale LOCATORULUI ce rezulta din acest Contract nu va fi considerata sau interpretata drept renunțare sau încetare a exercitării acestora.

20) Independenta clauzelor

 • 20.1.   In cazul in care oricare dintre clauzele acestui Contract de închiriere devine invalida, neaplicabila sau ilegala, parțial sau in totalitate, restul clauzelor vor ramane valabile, neschimbate si Părțile se vor intalni cat mai curând posibil si vor agrea cu buna credința clauza legala cea mai apropiata scopului Contractului de Închiriere si care are un efect economic egal.

21) Legea aplicabila. Limba

 • 21.1.  Prezentul Contract de închiriere este guvernat de si conceput in concordanta cu legile din Romania.

 • 21.2. Acest Contract de închiriere a fost redactat in limba romana..

22) Litigii

 • 22.1.   In caz de litigii aparute in legătură cu încheierea, executarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract, Părțile vor rezolva conflictul pe cale amiabila. In cazul in care soluționarea amiabila nu este posibila, respectivul conflict va fi soluționat exclusiv de către instanțele de judecata competente de pe raza Municipiului București.

 • 22.2. Orice neînțelegere se va rezolva pe cale amiabila. Daca, după 10 zile de la începerea tratativelor de soluționare, părțile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca neînțelegerea sa se către instanțele judecătorești de la sediul Locatorului.

  soluționez;2 3) Alte Clauze

 • 23.1.   Părțile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condițiile legii.

 • 23.2.  Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acte adiționale la prezentul contract care vor fi semnate de ambele parti, in caz contrar acestea neproducand efecte juridice.

 • 23.3.  Locatorul este de acord ca Locatarul sa isi înregistreze un punct de lucru in spațiul închiriat. La încetarea in orice modalitate a prezentului contract, Locatarul se obliga sa radieze punctul de lucru de la adresa spațiului închiriat.

 • 23.4.  Se interzice Locatarului sa desfasoare alte activitati decât cele prevăzute in Contract.

 • 23.5.  Orice modificare in statutul juridic, a actului de înființare, a sediului, etc., va trebui anunțata in termenul limita de 15 zile calendaristice, locatorului.

24) Comunicari

 • 24.1.   Orice comunicare dintre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la Pârtilor, prin posta sau către:

Locatar: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

Locator: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail '[•];

 • 24.2.  Urmărirea si derularea prezentului Contract se va face prin intermediul [•], in calitate de [•] al Locatorului.

 • 24.3.  Comunicările intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

25) Acceptarea

 • 25.1. Subsemnatul, [•], in calitate de [•] al [•], Locatar al spațiului ce face obiectul prezentului Contract, declar ca am luat la cunoștința de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul închiriat, le-am inteles si le-am acceptat, neavand nicio pretenție fata de ceea ce s-a constatat.

26) Documentele contractului

 • 26.1. Prezentul Contract se completează cu documentele mai jos menționate, care fac parte integranta din acesta, respectiv:

 • 1) Anexa nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței";


 • 2) Anexa nr. 2 - „Procesul verbal de predare-primire";

 • 3) Anexa nr. 3 - Garanția de buna execuție;

 • 4) Anexa nr. 4 - Caietul de sarcini;

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, [•], in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

Locator,

Locatar,


Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului [•] București, in calitatea sa de titular al dreptului Prin: [•] de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului/ a Pieței Agroalimentare

Progresul prin Aparatul de specialitate al       _______

Primarului Sectorului 4

Prin: [•]

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața_____, Zona__,

PARTER / ETAJ

Încheiat astazi, ____________, in conformitate cu prevederile Contractul de inchiriere

inregistrat sub nr............./......................intre:

 • 1) .................................., reprezentat prin..............................................., in calitate de Locator, care

preda

si

 • 2) ......................, reprezentata de............................................in calitate de Locatar, care primeSte

in folosința spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața ____,

Zona_, PARTER / ETAJ.

Inventarul încăperilor ce compun spațiul inchiriat este menționat pe schița ce constituie Anexa nr.________la contractul de inchiriere.

Starea in care se preda Si se primeSte spațiul cu alta destinație, se prezintă astfel/*

7     -----\

a) pereții, duSumelele Si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.):


' ■ '

 • b)  uSile, ferestrele, (vopsitoriile, incuietorile, drucherele, broaStele, cremoanele,

geamurile, galeriile etc.):.............................................................;

 • c)  instalația electrica (prizele, întrerupătoarele, locurile de lampa, tablourile electrice,

etc.):.................................................

 • d)      instalația de incalzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, etc.)

 • e)  instalația sanitara (vase, scaune si capac WC, chiuvete, robinete, etc.)...............................

 • f) altele bunuri neprevăzute mai sus :............................

  Prezentul Proces-verbal a fost incheoat astazi. pentru fiecare parte.

  . in doua exemplare, cate unul

  Am predat,

  Am primit,

  LOCATOR

  LOCATAR

  Reprezentat prin

  Reprezentat prin

Varianta Contract de închiriere bun actual

Contract de închiriere de spatii comerciale situate in Piața [•]/Complexul Agroalimentar [•]

Nr. [.]/[.]

încheiat astazi, [•], intre:

Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, in calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului/al Pieței Agroalimentare Progresul, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul in București, Bdul. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, cod fiscal 4316422, cont nr. R051TREZ7042142265XXXXX deschis la Trezoreria Sector 4, tel. 021.335.92.30, reprezentat convențional prin [•], persoana împuternicita cu semnarea prezentului Contract de închiriere, conform HCL Sector 4 nr.__/___,

denumita in continuare „Locatorul",

si

[•], cu sediul social in [•], înregistrata Ia Registrul Comerțului cu nr. [•], CUI [•], cont bancar [•] deschis la [•], reprezentata de Dl./Dna. [•], in calitate de [•], numit in continuare „Locatarul",

Denumite in continuare, in mod individual „Partea’1 si in mod colectiv „Părțile”,

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere (denumit in continuare “Contracturi, cu respectarea următoarelor clauze:

1) Obiectul Contractului. Spațiul închiriat

 • 1.1.   Locatarul încheie cu Locatorul prezentul contract in scopul închirierii unui spațiu comercial, in care Locatarul sa desfasoare o activitate cu caracter comercial, situat in incinta Pieței [•]/ Complexului Agroalimentar [•], denumita in continuare „Piața".

 • 1.2.   Spațiul închiriat va fi configurat conform Anexei nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței" la prezentul Contract.

 • 1.3. Data de deschidere pentru comerț a spațiului închiriat va fi denumita in continuare „Data de deschidere" si va fi in [•], moment pana la care Locatarul va efectua, pe cheltuiala si riscul sau, toate lucrările de amenajare a Spațiului si va obține toate autorizațiile de funcționare impuse de lege.

  1.4.


Suprafața marcata cu denumirea [•] pe Proiectul tehnic al Pieței, reprezintă

comercial din cadrul Pieței care este dat spre inchiriere Locatarului, respgp^^O^-^/1/^


Unitatea constituita din spațiul comercial [•], denumita in conțin închiriat” cu o suprafața de aproximativ [•] m2.

2) Perioada de închiriere

 • 2.1.   Părțile au convenit o perioada fixa de inchiriere a Spațiului inchiriat de 5 (cinci) ani, calculata incepand cu data semnării prezentului Contract [•], (denumita in continuare „Perioada").

 • 2.2.   Daca după expirarea duratei Contractului de închiriere, Locatarul dorește sa reinnoiasca prezentul Contract, trebuie sa notifice intenția in scris Locatorului, nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea Perioadei.

 • 2.3.   Reînnoirea perioadei contractuale se poate efectua prin incheierea unui act adițional la prezentul Contract, a cărei durata nu va depăși un termen de 5 (cinci) ani, sub condiția ca Locatarul sa îndeplinească cumulativ condițiile stipulate in cuprinsul art. [•] din Caietul de sarcini, Ia momentul încheierii actului adițional.

 • 2.4.   In cazul in care intenția Locatarului de a prelungi perioada contractuala nu este notificata la timp, conform art. 2.2. de mai sus, Contractul inceteaza de drept, in conformitate cu clauzele stipulate mai sus.

3) Predarea si folosirea Spațiului închiriat

 • 3.1. Locatarul declara ca a vizitat si inspectat Spațiul inchiriat anterior incheierii acestui Contract de închiriere, ca a luat la cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul inchiriat, le-a înțeles si in consecința a dispus de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul inchiriat inainte de a semna Contractul de închiriere.

 • 3.2. Locatorul va preda Locatarului Spațiul inchiriat la data semnării prezentului Contract, [•] (numita in continuare „Data de predare”).

 • 3.3.   Locatorul va preda Locatarului Spațiul inchiriat in condițiile de amenajare existente la data semnării prezentului Contract de Închiriere.

 • 3.4.   In cazul in care Locatarul nu este prezent la Data de predare, Locatorul ii va acorda Locatarului un nou termen, respectiv 5 zile calendaristice de la Data de predare inițiala. Daca Locatarul nu se prezintă nici la noul termen, predarea Spațiului inchiriat este considerata ca acceptata de către Locatar, libera de orice vicii.

  3.5.


La Data predării Spațiului inchiriat Locatarului, ambele Parti vor semna un

Proces-verbal de predare- primire (numit in continuare „Procesul verbal de predare-primire"), unde vor fi menționate viciile constatate in Spațiul inchiriat.

Daca niciun viciu nu este menționat in Procesul verbal de predare-primire Locatarul consimte ca a preluat Spațiul inchiriat in condiții normale de prevăzute in Contract. Procesul verbal de predare-primire se va constitui c nr. 2 la prezentul Contract.


 • 3.6.   Locatarul va avea in posesie Spațiul inchiriat, liber si netulburat, cu condiția de a desfasura activitatea comerciala menționata pe perioada Contractului, de a plăti sumele datorate conform prezentului Contract si de a-si indeplini toate celelalte obligații legale si contractuale.

 • 3.7.   Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si intretinerii Spațiului se vor face pe cheltuiala proprie a Locatarului si fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si/sau a materialelor consumate la încetarea prezentului Contract.

 • 3.8.   Locatarul va plăti toate cheltuielile si taxele necesare activitatii comerciale pe care o va desfasura in cadrul Spațiului inchiriat, inclusiv taxele, licențele, autorizațiile, avizele etc. care privesc suprafața închiriata. In caz contrar, Contractul se reziliaza de drept, iar Locatarul pierde garanția de buna-executie.

 • 3.9.   Spațiul inchiriat are ca destinație exclusiva desfasurarea activitatii de comerț cu [•], avand codul CAEN [•].

 • 3.10.  Orice schimbare a activitatii agreate si a tipului de produse comercializate in cadrul Spațiului inchiriat va fi făcută numai cu notificarea si acordul prealabil scris al administratorului activitatii pieței.

 • 3.11.  In cazul nerespectarii art. 3.11 si art. 3.12, Locatarul este de drept in întârziere, iar prezentul Contract se reziliaza de drept;

 • 3.12.  Locatarul este obligat sa nu neglijeze Spațiul inchiriat, parțial sau in totalitate, pe durata Contractului.

 • 3.13. Locatarul va avea următoarele drepturi neexclusive in comun cu Locatorul si cu toate persoanele care beneficiază de drepturi similare:

 • c) un drept de a folosi Părțile si Suprafețele comune asa cum au fost proiectate de către Locator pentru a fi folosite de Locatarii Pieței, iar Locatarul nu va obstructiona Părțile si Suprafețele comune si nici nu va impiedica in vreun fel accesul in si din Piața; si

 • d) un drept de trecere al tuturor utilităților de la si către Spațiul inchiriat, prin oricare din traseele de utilitati din vecinătatea Spațiului inchiriat care deservesc Spațiul inchiriat si care acum sau in viitor trec prin, pe dedesubt sau peste oricare parte a Pieței, furnizând utilitati Spațiului inchiriat.

„PARTI COMUNE" reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si dinspre spatiile închiriate, precum si alte spatii comune interne [holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de serviciu si tehnice), localizate in interiorul Pieței.


„SUPRAFEȚE COMUNE" reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun către Locatari, precum drum de acces, zone verzi, curte interioara, logo-uri, tote-pi, ret sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica, trotuare etc.

 • 3.14.  Locatarul este obligat sa respecte legile si regulile impuse odata cu inchirierea Spațiului inchiriat si este obligat sa aiba toate licențele si autorizațiile la zi necesare funcționarii si desfășurării activitatii comerciale in Spațiul inchiriat conform celor prevăzute in prezentul Contract si pe toata durata acestuia.

 • 3.15.  Locatorul are dreptul de a folosi in orice moment, in mod liber si nestingherit, toate Traseele de utilitati dinspre si către toate Părțile comune ale Pieței, precum si către alte clădiri si terenuri ce deservesc Pieței, ce trec prin interiorul Spațiului inchiriat, dar care nu deservesc in mod exclusiv Spațiului inchiriat.

"TRASEE DE UTILITATI": reprezintă toate canalizările, țevile, cablurile, conductele precum si orice alt canal conductor.

 • 3.16. Locatarul se obliga sa deschidă Spațiul inchiriat conform orarului de funcționare al Pieței, asa cum este clar definit si stipulat in Regulamentul intern de funcționare a Pieței. Excepție fac situațiile care impun ca spațiul inchiriat sa fie inchis, cu condiția notificării prealabile in scris a Locatorului.

 • 3.17.  Locatarul va lua la cunoștința si va aplica orice modificare a orarului de funcționare a Pieței, modificare decisa periodic de către Locator. Orice modificare a orarului de funcționare va fi anunțata de către Locator cu 15 zile in avans.

 • 3.18. Locatarul are obligația sa respecte Regulamentul intern de funcționare a Pieței ce face parte integranta din prezentul Contract de închiriere.

„REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE": reprezintă regulile scrise privind desfasurarea activitatii in cadrul Pieței, pregătit de către Administratorul Pieței, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, cu modificările si completările ulterioare, cu scopul de a implementa toate regulile aplicabile pietei/complexului agroalimentar.

4) Chirie

 • 4.1.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi in suma de [•] Euro/mp + TVA pe luna, platibila in lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua in care se emite factura.

 • 4.2.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi datorata incepand cu Data predării Spațiului comercial.

 • 4.3.   Facturile fiscale vor fi emise pana la data de 15 ale fiecărei luni si vor cuprinde cuantumul chiriei aferent lunii următoare. Plata Chiriei se va face intr-un termen de 15 zile calculat de la data emiterii facturilor, dar fara a depăși data de 1 a lunii,

 • 4.5.   Neplata chiriei la termenele si modalitățile prevăzute prezentul contract indrituieste pe locator sa incaseze penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in caz de neplata a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile, calculata de la data scadentei ultimei chirii, contractul se reziliaza de plin drept, fara intervenția instanțelor de judecata si fara a fi afectate drepturile Locatorului conferite prin prezentul Contract, precum, dar fara a se limita la: dreptul de a retine garanția de buna execuție in contul creanței, dreptul de a solicita penalitati de intarziere si/sau despăgubiri, dreptul de a evacua Locatarul, dreptul de a beneficia de investițiile, materialele si lucrările de amenajare si investițiile realizate de Locatar in spațiul inchiriat etc.

 • 4.6.   In situația in care au avut Ioc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locale, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul Contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricărei parti.

 • 4.7.   La prelungirea Contractului, Chiria urmeaza sa se actualizeze la prețul pietii din momentul respectiv (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat].

5) Costurile aferente utilităților si serviciilor

 • 5.1. Pe langa Chiria prevăzută mai sus, incepand cu Data predării Spațiului inchiriat, Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul inchiriat o suma ce reprezintă Costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si intreaga proprietate imobiliara a Pieței, cum sunt:

n) costul utilităților consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

o) taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata alocat Pieței, daca este cazul;

p] servicii de securitate si paza, portar, inclusiv echipamente si sistemele de securitate ale Pieței după cum Locatorul considera potrivite;

q) echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor inchiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

r)servicii de curățenie contractate pentru Piața [•] /Complexul Agr o alimentari inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor^qpî£?t$^Z^ furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui depozitare si colectare a deșeurilor menajere, in măsură in care nu sunt asigurate de operatorul de salubrizare;

s)  cheltuielile cu servicii privind operarea, intretinerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si încălzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul), scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

t)  schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autoritatilor pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc întreaga piața/ întregul complex agroalimentar;

u)  intretinerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • v)  difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul), biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;

w) reparația, decorarea, intretinerea, curățenia si (daca este cazul) operarea, mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), modificarea, refacerea, reînnoirea sau reconstruirea fiecărei zone din părțile si suprafețele comune;

 • x)  reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul închiriat de către Locatar;

y)  toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

z)  costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ necesar Pieței la o chirie rezonabila, determinata de către Locator, precum si angajarea oricărui personal necesar pentru, ori in legătură cu, servicii de contabilitate, de administrare sau orice alte atribuții in legătură cu Piața sau orice parte a acesteia si care se refera la managementul general, administrare, de asigurare a securității, intretinere si curățenie a Pieței sau a oricărei parti a acesteia.

 • 5.2.   Locatarul este obligat sa plateasca Locatorului Costurile aferente utilităților si serviciilor începând cu Data predării Spațiului comercial conform facturilor emise de Locator.

 • 5.3.   Cota Locatarului din totalitatea cheltuielilor prevăzute mai sus va fi determinata de către Locator pe baza raportului dintre suprafața Spațiului închiriat si suprafața totala a construcției.

  5.4.


LOCATORUL va fi indreptatit sa perceapă taxe pentru orice servicii adiționale celor cuprinse in , daca aceste servicii sunt solicitate de către LOCATAR, pe consumului lunar al LOCATARULUI, Ia preturile agreate de către Parti 2^sc anterior furnizării serviciilor.


6) Utilitati

 • 6.1. Pentru Spațiul închiriat, Locatarul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul) sau cu cei existenti in cadrul Spațiului închiriat, in funcție de opțiunea Locatarului.

 • 6.2.   Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul închiriat.

 • 6.3.   Locatorul este de acord sa isi dea consimțământul in scris in vederea incheierii de către Locatar a contractelor pentru furnizarea utilitatilor/serviciilor in Spațiul închiriat direct cu furnizorii de utilitati respectivi, oricând pe durata valabilitatii Contractului de închiriere si ca Locatarul sa isi aleaga furnizorii tuturor utilităților necesare.

7) Drepturile si obligațiile Locatorului

 • 7.1.  LOCATORUL are obligația de a preda SPAȚIUL ÎNCHIRIAT LOCATARULUI la data DATA PREDĂRII SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, pe baza Procesului verbal de predare-primire semnat de ambele Parti, ce se constituie ca Anexa nr. 2 a prezentului Contract.

 • 7.2.   Sa controleze periodic modul in care este folosit Spațiul închiriat (potrivit destinației si a obiectului de activitate declarat de Locatar in condițiile art. 3.10) si sa asigure folosința netulburata a Spațiului inchiriat pe toata perioada de închiriere.

 • 7.3.   Cu condiția ca LOCATARUL sa plateasca Costurile aferente utilităților si serviciilor, LOCATORUL va utiliza toate mijloacele rezonabile in vederea furnizării de servicii in condiții normale si anume:

 • iv. sa mențină, sa repare, sa păstreze, sa protejeze si sa decoreze PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE ale Pieței;

 • v. sa mențină PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE curate, la un standard rezonabil, iluminate corespunzător, unde este necesar, in timpul orarului de funcționare;

 • vi. sa asigure echiparea toaletelor publice cu echipamente sanitare adecvate si sa le mențină in buna stare.

 • 7.4. LOCATORUL nu va fi făcut responsabil fata de LOCATAR in ceea ce privește:

(a) Orice avarie sau întrerupere in furnizarea serviciilor din cauza executării unor reparații necesare, a intretinerii sau inlocuirii oricărei instalații sau aparatfe^aff^^-^ defectarea sau distrugerea acestora sau din motive de defecțiune mecanioâ's^Me alta natura sau distrugerea sau înghețarea sau orice alte condiții imprevizibile;-— precum si de situațiile de criza de combustibil sau de forța de munca, saju oricefalt-e^s \ cauze care nu pot fi controlate de LOCATOR, dar LOCATORUL va depune toate eforturile pentru a restabili starea inițiala intr-un timp cat mai scurt, si

(b) Orice acțiune, omisiune sau neglijenta a unei terte parti, care se obliga sa asigure asistenta pe baza contractelor sau sub-contractelor semnate cu LOCATORUL sau cu Administratorul Pieței.

 • 7.5. Următoarele drepturi sunt rezervate LOCATORULUI precum si persoanelor autorizate de acesta:

 • c)  Sa ridice construcții (schele/scari) pentru accesul la TRASEELE DE UTILITATI, chiar daca acestea vor restricționa temporar accesul către SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau buna folosire a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT; si

 • d) Sa fixeze pe partea exterioara, laterala sau in spatele pereților principali ai SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT (cu condiția sa nu afecteze accesul in SPAȚIUL ÎNCHIRIAT) orice obiect pe care LOCATORUL il considera necesar sau dorit.

8) Drepturile si obligațiile Locatarului

 • 8.1.   LOCATARUL va comunica in scris, in termen de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate.

 • 8.2.   Locatarul nu va aduce atingere dreptului de proprietate publica asupra Spațiului inchiriat prin actele si faptele savarsite.

 • 8.3.  LOCATARUL este responsabil pentru pagubele provocate LOCATORULUI de el insusi sau de angajatii, furnizorii si sub-contractorii acestuia.

 • 8.4.   Locatarul nu va aduce modificări structurii interioare si exterioare a clădirii fara a obține acordul prealabil si scris al Locatorului si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare.

 • 8.5.   LOCATARUL va informa imediat pe LOCATOR despre pagubele si deficientele aparute in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, a SUPRAFEȚELOR si PÂRTILOR COMUNE.

 • 8.6.   LOCATARUL este făcut responsabil fata de LOCATOR pentru daunele aduse printre altele, incintei Pieței, ușilor, pardoselilor (daca este cazul), spatiilor comune, cailor de acces aparute datorita aprovizionării / livrării mărfii cu mijloace de transport proprii sau contractate.

 • 8.7.   LOCATARUL este obligat sa repare toate deficientele pentru care este făcut responsabil conform paragrafelor de mai sus. In caz contrar LOCATORUL poate sa aleaga, la discreția sa, o companie de construcții care sa repare daunele provocate de LOCATAR si sa efectueze lucrările necesare, pe cheltuiala LOCATARULUI.

 • 8.8.   Daca vor fi necesare lucrări de consolidare ce necesita incetarea activi^tfi

Locatarului, acesta va evacua Spațiul inchiriat pe intreaga perioada a executării lucrărilor si va fi scutit de plata Chiriei pentru perioada respectiva.        ți l

9) Garanție

 • 9.1.   La data încheierii prezentului contract, Locatarul va prezenta dovada constituirii garanției de buna execuție, sub forma de depozit bancar, in contul de Trezorerie indicat de Locator in cuprinsul Caietului de sarcini.

 • 9.2.   Garanția de buna execuție este in cuantum de [•] Lei si reprezintă echivalentul chiriei pe 4 (patru) luni, platibila in lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata. Locatarul se obliga sa mențină garanția la valoarea inițiala pe toata durata perioadei contractuale.

 • 9.3.   Eventualele daune, inclusiv neplata chiriei, a utilităților si/sau penalităților de întârziere vor fi recuperate din garanția de buna execuție pana la concurenta celei mai mici dintre sume, iar in cazul in care garanția de buna execuție nu acopera cuantumul datoriilor, Locatarul se obliga sa plateasca de indata diferența existenta, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.

 • 9.4.   Locatorul va putea executa sumele constituite drept garanție, fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care Locatarul nu isi indeplineste obligațiile contractuale.

 • 9.5.   Garanția de buna execuție va putea fi eliberata Locatarului numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite fata de Locator, in măsură in care nu a fost executata in conformitate cu prevederile art. 9.9 din Contract si doar după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului la încetarea Contractului.

 • 9.6.   Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Locatorului către instituția bancara care a constituit depozitul bancar.

10) Subinchirierea drepturilor de închiriere

 • 10.1. LOCATARUL poate subinchiria in tot sau in parte drepturile si obligațiile care rezulta din acest Contract de închiriere doar cu acordul prealabil al Locatorului, manifestat in scris, printr-o persoana împuternicita din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 si in condițiile prevăzute de lege.

 • 10.2. In cazul in care LOCATORUL accepta sub-inchirierea, in tot sau in parte, a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din prezentul contract, pe durata de sub-inchiriere a acestui Contract de închiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat necesita aprobarea prealabila a LOCATORULUI, printr-o persoana împuternicita in acest sens, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4.

  • 10.3.

  • 10.4.LOCATARUL este obligat sa plateasca taxele si impozitele ce ii revin in încheierii contractului de sub-inchiriere.

In cazul nerespectarii prevederilor art. 10.1, Locatarul se afla de drept iitfintarz&i^Ș^ iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta avaiiM^ obligația sa elibereze necondiționat Spațiul închiriat si sa-1 predea Locatorului impreuna cu procesul verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana la data predării Spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile Locatarului (penalitati, utilitati, deteriorări ale Spațiului sau numai a unor elemente ale Spațiului etc.)


11) Clauza de neexclusivitate

 • 11.1. LOCATARUL este de acord sa nu ceara LOCATORULUI pe perioada prezentului Contract de închiriere, orice clauza de exclusivitate sau obligație de a interzice competiția, astfel incat LOCATORUL va fi liber sa decidă asupra inchirierii spatiilor ramase libere in Piața către orice terte parti.

12) Costuri de publicitate

 • 12.1.   Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul inchiriat o contribuție pentru activitatea de marketing in suma de [•] Lei/mp/luna+TVA, incepand cu data de deschidere.

 • 12.2. Sumele plătite de către Locatar, reprezentând contribuția pentru marketing vor fi folosite pentru activitatea de marketing necesara promovării Pieței.

13) Accesul in spațiul inchiriat

 • 13.1.  In cazul in care LOCATORUL trebuie sa efectueze reparații care necesita permiterea accesului Locatorului in incinta Spațiului inchiriat sau eliberarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT de către LOCATAR pe durata reparațiilor (care trebuie sa fie cat mai scurta) sau care impiedica funcționarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL ia la cunoștința si accepta acest drept al LOCATORULUI. Acesta din urma nu este obligat sa asigure LOCATARULUI spatii alternative in cadrul Pieței pe durata acestor lucrări. Cu toate acestea, in cazul in care aceste lucrări depasesc ca durata 48 de ore, LOCATARUL este indreptatit sa ceara reducerea Chiriei proporțional cu perioada in care a fost impiedicat sa-si desfasoare activitatea.

 • 13.2.  LOCATARUL nu va ridica niciun fel de pretenții ori obiectiuni si nu va interveni asupra deciziilor luate de LOCATOR cu privire la lucrările desfășurate in afara SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, iar LOCATORULUI i se va permite de către LOCATAR accesul in absoluta discreție in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT ori de cate ori este necesar pentru efectuarea lucrărilor sus menționate.

 • 13.3.  In cazul in care LOCATARUL nu asigura LOCATORULUI accesul in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL se face responsabil pentru orice daune cauzate lui sau unei terte parti din aceasta cauza.


14) Predarea Spațiului închiriat

 • 14.1. La incetarea Contractului de închiriere, conform art. 15 al prezentului Co a expirării PERIOADEI pentru care a fost incheiat, LOCATARUL este predea SPAȚIUL ÎNCHIRIAT in stadiul in care se afla la momentul incetarii Contractului.

 • 14.2. Odata cu predarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT se va întocmi un proces verbal de constatare, mentionandu-se starea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si fiecare obiect care trebuie mutat, înlocuit sau reinnoit, precum si cele ce vor ramane in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, conform înțelegerii intre Parti, daca aceasta va exista.

 • 14.3.  Ca regula generala, la incetarea contractului, orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de Locatar intra de drept in domeniul public local. In cazul in care Contractul inceteaza din culpa Locatarului, înainte de împlinirea termenului contractual, acesta renunța la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru investițiile si lucrările efectuate in spațiul închiriat sau pentru materialele utilizate sau orice contraprestatii.Lucrarile de amenajare interioara vor fi efectuate de către LOCATAR, iar perioada afectata acestor lucrări va fi inclusa in PERIOADA Contractului de închiriere.

 • 14.4.  LOCATARUL va plăti Costurile aferente utilităților si serviciilor pana la expirarea PERIOADEI / rezilierea Contractului de închiriere sau denunțarea Contractuluig si, in orice caz, pana când SPAȚIUL ÎNCHIRIAT este efectiv eliberat.

 • 14.5. Toate cheile SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT vor fi predate LOCATORULUI la terminarea Contractului de închiriere.

15) încetarea Contractului

 • 15.1.  încetarea închirierii are loc in condițiile prevăzute de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare.

 • 15.2.  Fara a afecta clauzele prezentului Contract de închiriere, drepturile si obligațiile Pârtilor ce rezulta din prezentul Contract inceteaza cu efect imediat si fara alte proceduri legale prealabile sau formalități, la data expirării PERIOADEI Contractului, in cazul in care durata acestuia nu a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. 2.2 si art. 2.3 din Contract.

 • 15.3. LOCATORUL are dreptul de a considera prezentul Contract de închiriere desființat de plin drept in cazul in care Locatarul a incalcat vreuna dintre obligațiile materiale prevăzute in Contract, după cum urmeaza:

m)  Locatarul nu isi îndeplinește oricare din obligațiile pecuniare potrivit prezentului Contract, inclusiv dar nu limitativ cu privire la CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor etc., si daca aceste obligații nu sunt îndeplinite in 5 zile de la notificarea in scris data de către LOCATOR LOCATARULUI;

n)  LOCATARUL nu completează GARANȚIA conform termenelor prevăzute in prezentul Contract;


o)  LOCATARUL folosește fara acordul LOCATORULUI SPAȚIUL INC parte a acestuia in alte scopuri decât cele stabilite in Contract;

p)  LOCATARUL sub-inchiriaza dreptul de folosința asupra SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau a Contractului de închiriere unei terte persoane, fara aprobarea scrisa prealabila a LOCATORULUI;

q)  LOCATARUL cesionează sau transfera dreptul de folosința sau prezentul Contract de închiriere;

r)  LOCATARUL distruge sau aduce daune structurii SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si/sau PÂRTILOR SI SUPRAFEȚELOR COMUNE;

s)  LOCATARUL nu respecta obligațiile privind masurile de siguranța si prevenire legale in caz de incendiu;

t)  LOCATARUL are un comportament neadecvat si neacceptat fata de LOCATOR sau alti Locatari sau vizitatori ai Pieței;

u)  LOCATARUL incalca obligațiile materiale specificate in Regulamentul intern de funcționare a Pieței, iar daca aceste încălcări continua pe o perioada de 5 zile după notificarea scrisa făcută de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • v)  LOCATARUL nu respecta orarul de funcționare al Pieței;

w)  LOCATARUL nu-si îndeplinește oricare dintre obligațiile rezultând din prezentul Contract de închiriere sau care sunt prevăzute de lege, iar aceasta incalcare continua timp de 5 zile de la notificarea scrisa transmisa de LOCATOR LOCATARULUI;

Denumite in continuare „Evenimente de încetare". In cazul apariției vreunui eveniment de încetare, LOCATARUL renunța la dreptul sau de a cere orice tip de despăgubiri.

 • 15.4.  Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a aplica penalitati, in cazul apariției unui EVENIMENT DE ÎNCETARE, după dovada primirii notificării scrise de reziliere transmise de către LOCATOR, acest Contract de închiriere va inceta de plin drept, fara îndeplinirea altor formalități legale ori fara a urma vreo procedura judecătoreasca.

 • 15.5.  In cazul încetării din orice motiv a acestui Contract de închiriere, LOCATARUL este obligat sa elibereze SPAȚIUL ÎNCHIRIAT si sa-1 predea LOCATORULUI, in stare corespunzătoare folosinței, cu toate lucrările de conservare si amenajare in funcțiune, in termen de 5 zile de la data încetării.

 • 15.6.  LOCATARUL poate rezilia Contractul de închiriere prin transmiterea unui notificări scrise LOCATORULUI in cazul in care LOCATORUL isi incalca de doua ori consecutiv obligațiile sale materiale ce-i revin conform Contractului si daca aceasta continua 5 zile după notificarea scrisa transmisa LOCATORULUI.


 • 15.7.  In cazul in care după expirarea PERIOADEI Contractului de închiriere rezilierea acestuia, LOCATARUL continua sa folosească SPAȚIUL INCHIR fapt va fi considerat ca ilegal si in niciun caz nu se va considera drept extindere a PERIOADEI Contractului de închiriere sau drept reinnoire a acestuia sau acceptarea ocupării SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. LOCATARUL declara in mod expres ca renunța Ia notificarea de 30 de zile prevăzută de art. 1038 din Codul de Procedura Civila si recunoaște caracterul de titlu executoriu al prezentului Contract, precum si dreptul LOCATORULUI de a recurge imediat la procedura de evacuare prevăzută la Capitolul 11 Titlul XI din Codul de Procedura Civila, la expirarea termenului de 5 zile. Suplimentar, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o penalitate ce reprezintă dublul Chiriei datorate de LOCATAR conform ultimului an al PERIOADEI precum si orice alte sume pe care acesta le-ar fi datorat conform Contractului, ajustate pro rata temporis pentru fiecare zi de ocupare neautorizata a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. Orice alte penalitati pot fi cerute oricând de către LOCATOR conform prezentului Contract, in cazul in care acestea nu au fost onorate.

 • 15.8. In caz de reziliere a contractului datorita EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATARUL este obligat sa plateasca drept penalitate contractuala următoarele:

 • a) toate sumele pe care le datoreaza conform Contractului (CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor si alte plăti) pana la eliberarea efectiva a Spațiului inchiriat;

 • b) costurile de curățenie, reparații si renovare legate de pregătirea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT pentru închiriere viitorilor chiriași; si

 • c) Orice alte costuri directe solicitate de LOCATOR ca rezultat al încetării acestui Contract.

 • 15.9.  Contractul de închiriere inceteaza, fara intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități prealabile, prin denunțare unilaterala de către LOCATOR (daca interesul național sau local, justifica reîntoarcerea bunului in folosința publica), prin transmiterea unei notificări scrise cu 90 de zile inainte de data la care se dorește incetarea contractului. In acest caz LOCATORUL nu va fi tinut sa plateasca nicio despăgubire LOCATARULUI. Denunțarea nu produce efecte cu privire la obligațiile executate sau aflate in curs de executare, iar sumele scadente pana Ia data încetării efective a Contractului vor fi achitate in mod corespunzător.

 • 15.10. Contractul inceteaza la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a Locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata.

 • 15.11. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unei hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, sau anularea prezentului Contract,

Locatarul este de acord ca prezentul Contract sa înceteze prin simpla note Locatorului, acesta din urma fiind absolvit de orice răspundere fata deJ^oj!

 • 15.12. In cazul in care Contractul de închiriere a fost notat in Cartea Funciara, radierea acestei notari, in cazul rezilierii Contractului, se efectuează in baza actului emis de autoritatea contractanta, prin care se comunica intervenirea rezilierii.

16) Nerespectarea Contractului si penalitati

 • 16.1. LOCATARUL este considerat responsabil si va plăti daune LOCATORULUI pentru toate acțiunile, plângerile, solicitările, pierderile, costurile, cheltuielile, pagubele sau obligațiile (inclusiv orice obligație si/sau reclamatie de vatamare aduse vreunei persoane sau deteriorarea oricărui teren sau oricărei alte proprietăți) ce rezulta direct din orice incalcare a oricăror obligații ale LOCATARULUI conform prezentului Contract sau privind starea si condiția sau utilizarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau orice acțiune sau omisiune a LOCATARULUI sau a oricărei persoane autorizate a acestuia.

 • 16.2. In cazul in care orice sume datorate de LOCATAR conform prezentului Contract au devenit scadente si nu au ramas neachitate integral sau parțial pentru o perioada care depășește 5 zile lucratoare de la DATA SCADENTA, LOCATARUL este obligat sa plateasca la cererea LOCATORULUI o penalitate de 0,5% din sumele datorate pentru fiecare zi de întârziere, pana când suma datorata este plătită in totalitate. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul sumelor datorate.

 • 16.3.  Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a-si exercita dreptul de reziliere a Contractului de închiriere si de a aplica alte remedii prevăzute de acesta in cazul rezilierii ca urmare a EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATORUL are dreptul sa retina cu titlu de penalitate contractuala GARANȚIA si orice alte sume plătite LOCATORULUI de către LOCATAR conform Contractului.

 • 16.4.  Părțile au agreat prin prezentul Contract, ca LOCATORUL nu se face resposabil fata de LOCATAR pentru:

 • a)  Daunele cauzate de incendiu, inundație, furt, alta infracțiune sau orice deteriorare produse asupra dotărilor, mobilei sau stocului de marfa a LOCATARULUI neacoperite de asigurarea sa proprie;

 • b) Atitudinea daunatoare a celorlalți Locatari, vizitatori, furnizori sau utilizatori ai Pieței;

 • c)  întreruperea serviciilor de furnizare a utilităților publice si a serviciilor comune, inclusiv climatizarea si sistemul de prevenire si stingere a incendiilor, cu excepția cazurilor in care acestea sunt întrerupte pentru mai mult de 48 de ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • d) Eroare sau întrerupere in sistemul de securitate datorita schimbării prestatorului sau omisiunea serviciului de securitate angajat pentru

excepția cazurilor in care eroarea, întreruperea si omisiunea din^âza mai mult de 48 ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI; tt *


 • e) Atitudinea neglijenta sau de rea-credinta a unei terte persoane, care afecteaza SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, PIAȚA sau parcarea acesteia.

 • 16.5. In niciun caz LOCATORUL nu este responsabil pentru pierderile de profit ale LOCATARULUI sau pentru orice alte pierderi indirecte sau daune.

17) Forța majora

 • 17.1.  Forța Majora reprezintă orice circumstanța care este independenta de voința Pârtilor si care le împiedica pe acestea sau numai pe una din Parti sa-si onoreze obligațiile din Contractul de închiriere sau ce rezulta din Contractul de închiriere, considerandu-se ca o asemenea circumstanța nu poate fi evitata in ciuda prudentei, previziunii si efortului Pârtii afectate de o asemenea circumstanța. De asemenea, este agreat in mod expres ca Forța Majora va include orice circumstanța care este independenta de controlul LOCATORULUI si care il pune pe acesta in imposibilitatea de a furniza serviciile datorita schimbărilor legislative sau actelor administrative de stat in vigoare ori datorita oricăror altor întârzieri nejustificate fata de termenele legale prevăzute pentru eliberarea pentru LOCATOR a autorizațiilor de către autoritatile competente.

 • 17.2.  Părțile vor fi exonerate de răspundere, una fata de cealalta, pentru nerespectarea obligațiilor ce rezulta din prezentul Contract de închiriere datorata Forței Majore, cu excepția cazului in care Partea împiedicata de un astfel de eveniment incalcase obligațiile sale contractuale si fara aceasta incalcare (daca acea Parte si-ar fi indeplinit obligațiile la timp) respectiva circumstanța nu s-ar fi ivit.

18) Nerenunțare

 • 18.1. Nicio neexercitare sau întârziere in exercitarea oricăror drepturi ale LOCATORULUI ce rezulta din acest Contract nu va fi considerata sau interpretata drept renunțare sau încetare a exercitării acestora.

19) Independenta clauzelor

 • 19.1. In cazul in care oricare dintre clauzele acestui Contract de închiriere devine invalida, neaplicabila sau ilegala, parțial sau in totalitate, restul clauzelor vor ramane valabile, neschimbate si Părțile se vor intalni cat mai curând posibil si vor agrea cu buna credința clauza legala cea mai apropiata scopului Contractului de închiriere si care are un efect economic egal.

20) Legea aplicabila. Limba

 • 20.1. Prezentul Contract de închiriere este guvernat de si conceput in concordanta cu legile din Romania.


 • 20.2. Acest Contract de închiriere a fost redactat in limba romana..

21) Litigii

 • 21.1. In caz de litigii aparute in legătură cu încheierea, executarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract, Părțile vor rezolva conflictul pe cale amiabila. In cazul in care soluționarea amiabila nu este posibila, respectivul conflict va fi soluționat exclusiv de către instanțele de judecata competente de pe raza Municipiului București.

 • 21.2. Orice neînțelegere se va rezolva pe cale amiabila. Daca, după 10 zile de la începerea tratativelor de soluționare, părțile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca neînțelegerea sa se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul Locatorului.

22) Alte Clauze

 • 22.1. Părțile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condițiile legii.

 • 22.2.  Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acte adiționale Ia prezentul contract care vor fi semnate de ambele parti, in caz contrar acestea neproducand efecte juridice.

 • 22.3.  Locatorul este de acord ca Locatarul sa isi înregistreze un punct de lucru in spațiul închiriat. La încetarea in orice modalitate a prezentului contract, Locatarul se obliga sa radieze punctul de lucru de la adresa spațiului închiriat.

 • 22.4.  Se interzice Locatarului sa desfasoare alte activitati decât cele prevăzute in Contract.

 • 22.5.  Orice modificare in statutul juridic, a actului de înființare, a sediului, etc., va trebui anunțata in termenul limita de 15 zile calendaristice, locatorului.

23) Comunicari

 • 23.1. Orice comunicare dintre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la Pârtilor, prin posta sau către:

Locatar: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

Locator: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

 • 23.2. Urmărirea si derularea prezentului Contract se va face prin intermediul [•], in calitate de [•] al Locatorului.

 • 23.3.  Comunicările intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.


 • 24) Acceptarea

  • 24.1. Subsemnatul, [•], in calitate de [•] al [•], Locatar al spațiului ce prezentului Contract, declar ca am luat la cunoștința de planurile, doc informațiile tehnice referitoare la Spațiul închiriat, le-am inteles si le-am acceptat, neavand nicio pretenție fata de ceea ce s-a constatat.

 • 25) Documentele contractului

  • 25.1. Prezentul Contract se completează cu documentele mai jos menționate, care fac parte integranta din acesta, respectiv:

 • 1) Anexa nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței";

 • 2) Anexa nr. 2 - „Procesul verbal de predare-primire";

 • 3) Anexa nr. 3 - Garanția de buna execuție;

 • 4) Anexa nr. 4 - Caietul de sarcini;

Prezentul Contract a fost încheiat astazi, [•], in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

Locator,

Locatar,


Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului [•] București, in calitatea sa de titular al dreptului Prin: [•] de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului/ a Pieței Agroalimentare

Progresul prin Aparatul de specialitate al       _______

Primarului Sectorului 4

Prin: [•]


PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața_____, Zona__,

PARTER / ETAJ

încheiat astazi,____________, in conformitate cu prevederile Contractul de inchiriere

inregistrat sub nr............./......................intre:

 • 1] .................................. reprezentat prin............................................... in calitate de Locator, care

preda

si

 • 2] ......................, reprezentata de............................................in calitate de Locatar, care primeSte

in folosința spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața______,

Zona_, PARTER / ETAJ.

Inventarul incaperilor ce compun spațiul inchiriat este menționat pe schița ce constituie

Anexa nr.________la contractul de inchiriere.

Starea in care se preda Si se primeSte spațiul cu alta destinație, se prezintă astfel:

 • a) pereții, duSumelele Si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.J:.......................;

 • b)  uSile, ferestrele, (vopsitoriile, incuietorile, drucherele, broaStele, cremoanele,

geamurile, galeriile etc.J:.............................................................;

 • c)  instalația electrica (prizele, intrerupatoarele, locurile de lampa, tablourile electrice,

etc.J:.................................................

dj instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, etc.J

ej instalația sanitara (vase, scaune si capac WC, chiuvete, robinete, etc.J...............................

fj altele bunuri neprevăzute mai sus :............................

Prezentul Proces-verbal a fost incheiat astazi,_____________, in doua exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.