Hotărârea nr. 163/2019

Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +0)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar

Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate comun al Direcției Autorizări nr. P.16.1/104/25.07.2019 și Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu Raportul de evaluare întocmit de către societatea Deloitte Consultanță S.R.L., înregistrat sub nr. 52245/25.07.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă raportul de evaluare a chiriilor de piață pentru spațiile comerciale din Piața Agroalimentară Berceni-Sudului, Piața Progresul și Complexul Comercial Agroalimentar Progresul amplasat în Șos. Giurgiului nr. 94 , sector 4, București, raport întocmit de către societatea Deloitte Consultanță S.R.L. și înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. nr. 52245/25.07.2019.

Art.2 în cazul în care cuantumul chiriilor stabilite în raportul de evaluare este mai mic decât cuantumul chiriilor aprobate prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Consiliului Local Sector 4, se vor aplica acestea din urmă.

Art.3 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de


30.07.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 163/30.07.2019