Hotărârea nr. 162/2019

Hotărâre privind respingerea rectificării bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind respingerea rectificării bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru

anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local

al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 5805/25.07.2019 al Direcției Economice;

- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Nu se aprobă rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019


Nr. 162/30.07.2019