Hotărârea nr. 160/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refînanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4,

Luând act de:

Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de inițiator;

Raportul de Specialitate nr. P.9/1977/24.07.2019 întocmit de Direcția de Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București.

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. 4’f” și 4’g” și art. 61 aliri. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare corelate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la prevederile art. 29 lit(f) din Legea achizițiilor publice nr. 95/2016;

Având în vedere prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;


Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autono la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere:

- HCL Sector 4 nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

-HCL Sector 4 nr. 224 din 17.08.2017 privind modificarea si completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 138/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 /28643 / 03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

-HCL Sector 4 nr. 337 din 28.11.2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 138 din 31.05.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 137.325.270 lei, in vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (19 / 28643 / 03.10.2005), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 224/17.08.2017;

-HCL Sector 4 nr. 127 din 21.05.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 138 din 30.05.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 154 din 14.06.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

-HCL Sector 4 nr. 186 din 02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l 9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată

-HCL Sector 4 nr. 254 din 02.10.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

-HCL Sector 4 nr. 68 din 24.04.2019 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l 9/28643/03.10.200|)^piecuni și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu ulterioare


-HCL Sector 4 nr. 100 din 15.05.2019 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017,/^rivin contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.3252 refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l 9/28643/03. și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările^ ulterioare

-HCL Sector 4 nr. 123 din 10.06.2019 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(l 9/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4) și art.

197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.I. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19 / 28643 / 03.10.2017) cu Anexa la prezenta hotărâre, ce devine parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local Sector4nr. 138/31.05.2017.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 138/31.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IH. Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București , Direcția Economica, Direcția Investiții vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.07.2019

Nr. 160/30.07.2019

Anexa la HCLS4 nr. 6$o/    &/-.

înlocuiește Anexa la HCLS4 nr. 138/31.05.2017


Nr.Crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție RON - TVA inclus

HCLS4 indicatori

Co-fi nan tare proiecte dezvoltare infrastructura urbana

301,675,262.16

1

Amenajare parcare statia metrou - 1MGB - Sos. Berceni

4,704,117.11

336/28.11.2017

2

Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brancoveanu, inclusiv sens giratoriu intersecția cu Tumu Magureie si Luica

12,172,827.22

231/20.09.2018

3

Amenajare parcare sol Str. Atunisului

1,465,248.86

336/28.11.2017

4

Amenajare parcare sol Str. Izvorul Rece

1,530,333.27

336/28.11.2017

5

Amenajare parcare spic Sos. Berceni - tronson 1 (Pta. Sudului - Str. ion Iriceanu)

12,741,573.40

249/2.10.2018

6

Amenajare parcare spic Bd. Obregia

13,767,081.36

153/14.06.2018

7

Amenajare parcare spic Bd. Tineretului

5,427,233.73

336/28.11.2017

8

Amenajare parcare P+2 intersecția Sos. Olteniței cu Sos. Berceni

35,337,071.21

71/24.04.2019

9

Amenajare parcare Piața Big Berceni

17.728,797.90

105/10.06,2019

10

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.45

72/24.04.2019

11

Amenajare parcare la soi Sos. Olteniței nr. 9

7,379,140.00

222/17.08.2017

12

Supralargire Str. Tumu Măgurele (Bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni)

18,399,719.78

249/2.10.2018

13

Supralargîre Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si statia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - statia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161.41

116/10.06.2019

14

Supralargire Str. Luica (Sos. Giurgiului pana la Bd. C-tin Brancoveanu)

15,182,063.16

249/02.10.2018

15

Reabilitare / Modernizare sistem rutier si amenajare spatii urbane in zonele adiacente sos. Giurgiului

86,286,430.30

96/15.05.2019

Co-finantare Programului de Reabilitare Termica 2 derulat cu Banca Europeana de Investiții

163,825,868.86

15

Bloc 19, Str. Cercetătorilor, nr. 3

1,423,988.80

238-13.09.2017

16

Bloc 7, Aleea Mirea Mioara Luiza, nr. 8

1,370,326.34

238-13.09.2017

17

Bloc 11 ASPRO, sc. 1-2, Sos. Giurgiului.nr. 119

2,426,674.18

238-13.09.2017

18

Bloc 4, Sos. Berceni, nr. 18

1,314,895.26

238-13.09.2017

19

Bloc 2A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 2A Bis

4,381,807.00

206-25.07.2018

20

BlocM6, Bd. Constantin Brancoveanu,nr. 97

3,866,294.53

238-13.09.2017

21

Bloc 107, Sos. Berceni,nr. 39

2,880,314.08

238-13.09.2017

22

Bloc 2B, Sos. Giurgiului,nr. 127

7,424,258.00

239-13.09.2017

23

Bloc 2, sc. 1-2, Sos. Berceni,nr. 3

3,367,704.76

238-13.09.2017

24

Bloc 3, Sos. Berceni, nr. 9

1,365,453.60

238-13.09.2017

25

Bloc 34, sc. 1-2, Str. Argeselul, nr. 9, sc. 3-4, Str. Reșița, nr. 35

1,643,341.21

238-13,09.2017

26

Bloc 106, sc. 1, Str. Samoila Dumitru, nr. 11 si sc. 2, Sos. Berceni.nr. 37

3,325,560.91

238-13.09.2017

27

Bloc 1, sc. 2, Sos. Berceni,nr. 5

1,590,963,36

238-13.09.2017

28

Blod, sc. 1, Sos. Olteniței,nr. 218

1,360,831.64

238-13.09.2017

29

Bloc 8, Sos. Olteniței,nr. 220

3,045,983.50

238-13.09.2017

30

Bloc M2, Str. Uioara, nr. 3

8,394,256.40

206-25.07.2018

31

Blod, sc. 2, Sos. Olteniței,nr. 188

1,043,219.45

238-13.09.2017

32

Blod2C, Str. Alunisului, Nr. 3

3,041,227.59

68-30.03.2018

33

Bloc 39, Sos. Berceni, Nr. 27

2,142,012.48

68-30.03.2018

34

Blod30, sc. 1,2, Sos. Berceni, Nr. 53

2,373,391.85

316-20.11.2017

35

Bloc 12A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 4

2,461,754.72

68-30.03.2018

36

Blod 03, Str. Gheorghe Ion, Nr. 11

1,991,726.00

68-30.03.2018

37

Bloc4B, Sos. Giurgiului, Nr. 123

7,596,506.20

68-30.03.2018

38

Bloc 2A, Sos. Giurgiului, Nr. 129

8,806,000.03

68-30.03.2018

39

Btoc16, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 16

2,161,297.99

68-30.03.2018

40

Blod 0-14, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 10-14

6,192,843.66

68-30.03.2018

41

Bloc 108, sc. 1,2,3, Sos. Berceni, Nr. 41

3,250,870.26

68-30.03.2018

42

Bloc 109, sc. 1, Sos. Berceni, Nr. 43

1,011,740.86

68-30.03.2018

43

BlocAmiro, Sos. Berceni, Nr. 8Bis

2,209,837,02

68-30.03.2018

44

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 2

835,209.21

68-30.03.2018

45

Bloc P1, Str. Costila, Nr. 4

1,507,230.85

68-30.03.2018

46

Bloc M1/1, sc. 8,10,11,12, Str. Izvorul Rece, Nr. 1

5,566,868.35

68-30.03.2018

47

BlocAS, Str. Izvorul Rece, Nr. 7

4,553,432.16

68-30.03.2018

48

Bloc 62, Str. Lamotesti, Nr. 3-5

6,992,169.12

68-30.03,2018

49

Bloc 8, Str. Reșița, Nr. 1

2,852,784.35

68-30.03.2018

50

Bloc M1, Str. Reșița, Nr. 4

4,074,797.71

68-30.03.2018

51

BlodO, Str. Tumu Magureie, Nr. 31

1,312,835.05

68-30.03.2018

52

Bloc 7A, sc. 2,3,4, Sos. Olteniței, Nr. 46-50

3,168,639.67

316-20.11.2017

53

Bloc 2B, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 2B

2,040,886.53

68-30.03.2018

54

Bloc OD1, Bd, Alexandru Obregia, Nr. 4

5,854,848.18

68-30.03.2018

55

Bloc OD2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 8

6,095,182.52

68-30.03.2018

56

Bloc I4A, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 25

5,887,155.80

68-30.03.2018

57

Bloc I5, sc. 1,2,3, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 31

3,972,085.52

68-30.03.2018

58

BlocM1/1, sc. 1-7, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 114         // *                    *

10,235,403.41

68-30.03.2018

59

BlocC4A, Bd. Constantin Brancoveanu, Nr. 99                 //                           ""

2,727,195.14

68-30.03.2018

60

Bloc 1, sc. 1.3, Sos. Olteniței, Nr. 188                           // rtfcr /             \         \\

2,684,063.61

68-30.03.2018

total                                         ((      ( WMHij |       li

465,501,131.01


Președiij Cosmin Con