Hotărârea nr. 16/2019

Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr.P.6.1/81/14.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Văzând Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr.3440/20.12.2018 prin care s-a stabilit indemnizația lunară unică a Viceprimarului Sectorului 4, începând cu data de 01.01.2019;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ținând seama de prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se completează și se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 cu Anexa nr. I la prezenta.

Art.II Se completează și se înlocuiește Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 cu Anexa nr. II la prezenta.

Art.III Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


INTE DE ȘEDINȚĂ,


onsfantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

_ /Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 16/22.01.2019


Anexa nr.I la H.C.L.Sector 4 nr._ /£/<£?. o/. âOW

I. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE CONDUCERE Șf pE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția Publică

Nivelul

Studiilor

Grad profesional

Coeficient de salarizare la

01.01.2019

^7^

N "

« « « O « U cn o

1

Director General

s

II

7.31

15205

2

Director General Adjunct

s

II

7.01

14581

3

Director Executiv

s

n

6.68

13894

4

Sef Serviciu

s

n

4.36

9069

5

Sef Birou

s

n

3.88

8070

6

Auditor

s

Superior

3.08

6406

7

Auditor

s

Principal

2.26

4701

8

Auditor

s

Asistent

1.97

4098

9

Consilier/Consilier juridic

s

Superior

2.62

5450

10

Consilier/Consilier juridic

s

Principal

1.9

3952

11

Consilier/Consilier juridic

s

Asistent

1.68

3494

12

Consilier/Consilier juridic

s

Debutant

1.3

2704

13

Referent de specialitate

SSD

Superior

1.9

3952

14

Referent de specialitate

SSD

Principal

1.43

2974

15

Referent de specialitate

SSD

Asistent

1.1

2288

16

Referent de specialitate

SSD

Debutant

1.06

2205

17

Referent

M

Superior

1.3

2704

18

Referent

M

Principal

1.14

2371

19

Referent

M

Asistent

1.02

2122

20

Referent

M

Debutant

1.01

2101


II. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivelul

Studiilor

Grad profesional

Coeficient de salarizare la

01.01.2019

Salariul de bază Ia data de 01.01.2019

1

Director general Adjunct

S

II

7.01

14581

2

Director Executiv

s

II

6.68

13894

3

Sef Serviciu

s

II

4.36

9069

4

Sef Birou

s

II

3.88

8070

5

Coordonator de specialitate

s

n

2.82

5866

6

Inspector de specialitate

s

IA

1.96

4077

7

Inspector de specialitate

s

I

1.55

3224

8

Inspector de specialitate

S

fi

1.36

2829

9

Inspector de specialitate

S

debutant

1.3

2704

10

Referent de specialitate

SSD

IA

1.59

3307

11

Referent de specialitate

SSD

I

1.17

2434

12

Referent de specialitate

SSD

II

1.1

2288

13

Referent de specialitate

SSD

debutant

1.06

2205

14

Inspector, Referent

M

IA

1.15

2392

15

Inspector, Referent

M

I

1.11

2309

16

Inspector, Referent

M

II

1.03

2142

17

Inspector, Referent

M

debutant

1.01

2101

18

Magaziner

M

I

1.15

2392

19

Administrator

M

I

1.15

2392

20

Administrator

M

II

1.06

2205

21

Arhivar

M

1.15

2392

22

Curier

G

1.06

2205

23

Muncitor calificat

G

I

1.11

2309

24

Muncitor calificat

G

n

1.06

2205

25

Muncitor calificat

G

ni

1.03

2142

26

Muncitor calificat

G

IV

1.02

2122

27

Muncitor necalificat

G

1

2080

28

Șofer, Conducător auto

G

i

1.15

2392

29

Șofer, Conducător auto

G

ii

1.06

2205

Anexa nr.n la H.C.L.Sector 4 nr.       lâa.ol-

I. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția publică

Nivelul

Studiilor

Gradul profesional

Coeficient salarizare la

01.01.2019

[______________________________________________________________________________

Salariul de bază Ia data de

01.01.2019

1

DIRECTOR GENERAL

s

n

7.31

15205

2

DIRECTOR EXECUTIV

S

n

6.07

12626

3

DIRECTOR GENERAL ADJ

s

n

6.07

12626

4

ȘEF SERVICIU

s

n

5.00

10400

5

ȘEF BIROU

s

n

4.71

9797

6

Consilier/ Consilier juridic

s

superior

3.00

6240

7

Consilier / Consilier juridic

s

principal

2.45

5096

8

Consilier / Consilier juridic

s

asistent

2.14

4451

9

Consilier/ Consilier juridic

s

debutant

1.60

3328

10

Referent de specialitate

SSD

superior

2.47

5138

11

Referent de specialitate

SSD

principal

2.14

4451

12

Referent de specialitate

SSD

asistent

1.88

3910

13

Referent de specialitate

SSD

debutant

1.52

3162

14

Referent

M

superior

1.88

3910

15

Referent

M

principal

1.64

3411

16

Referent

M

asistent

1.48

3078

17

Referent

M

debutant

1.40

2912

n. SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4

Nr. crt.

Funcția contractuală

Nivelul

Studiilor

Gradul profesional

Coeficient salarizare Ia

01.01.2019

Salariul de bază Ia 01.01.2019

1

DIRECTOR

S

II

6.07

12626

2

ȘEF SERVICIU

S

II

5.00

10400

3

ȘEF BIROU

S

n

4.71

9797

4

Inspector de specialitate

S

IA

2.66

5533

5

Inspector de specialitate

S

I

2.11

4389

6

Inspector de specialitate

s

n

1.77

3682

7

Inspector de specialitate

s

debutant

1.48

3078

8

Referent de specialitate

SSD

IA

1.88

3910

9

Referent de specialitate

SSD

I

1.65

3432

10

Referent de specialitate

SSD

II

1.44

2995

11

Referent de specialitate

SSD

debutant

1.40

2912

12

Referent

M

IA

1.80

3744

13

Referent

M

I

1.57

3266

14

Referent

M

n

1.36

2829

15

Referent

M

debutant

1.32

2746

16

Muncitor

M

I

1.44

2995

17

Casier / Magaziner

M/G

I

1.67

3474

18

îngrijitor / Curier

M/G

I

1.36

2829

PREȘEDINTE DE ȘEDTN rĂ^__ Cosmin Constantin BĂ