Hotărârea nr. 159/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte și 149,00 mp din măsurători, aparținând lui .............., situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 137,00 mp din acte si 149,00 mp din măsurători, aparținând lui

situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P.17.1/246/27.06.2019, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/247/27.06.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cunr. P.17.1/248/27.06.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 11/12 din data de 22.03.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru etajare prin mansardare construcție existentă, pe un teren situat în str. Vultureni nr. 56, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate particulară a lui . în suprafață de 137,00 mp din acte și J4Ș,Q0t/pip^i^ măsurători.                                                                                               <'c'

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptu^e construireN,

II

’Â

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 159 /15.07.2019