Hotărârea nr. 156/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui ........... , situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere în plan, consolidare, remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înălțime P, cu scopul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 404,00 mp din măsurători, 405,00 mp din acte, aparținând lui                  > și

, situat în Intr. Ciurului nr. 28, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P. 17.1/243/27.06.2019, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/244/27.06.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.17.1/245/27.06.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 4/8 din data de 15.02.2019, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e), art. 166 alin. (2) lit. j) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu, pentru extindere în plan, consolidare,.remodelare, supraetajare și mansardare construcții existente cu funcțiunea de locuință și regim de înăltiine^.cu£șc&pul realizării unei locuințe cu regim de înălțime P+1E+M, pe un teren situat în Intr. Ciurului‘nr. 28, Sectori4;; București.                                                                           jj

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate pa^tipihara a lui , în suprafață de 404.00 mp di^’;mășurșto§^ 405.00 mo d in acte.                                                                 T

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire. Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

ȘEDINȚĂ,Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 156 /15.07.2019