Hotărârea nr. 155/2019

Hotărâre privind darea in folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind darea in folosință cu titlu gratuit a unui autoturism de teren către Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 de către Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. P. 15.2/285/10.07.2019 al Direcției Administrative din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 48335/10.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea in folosință cu titlu gratuit a autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare B-404-WPX, din parcul auto aparținând Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze Procesul Verbal de predare-primire privind transferul dreptului de folosință al autovehiculului menționat.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă, Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


tlintin SĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 155 /15.07.2019