Hotărârea nr. 154/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Directorului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 3215/2.07.2019

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 194 din Codul Civil;

Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică poziția nr. 21 și poziția nr. 28 din Anexa nr. 2 „Statul de funcții al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4”, la Hotărârea Consiliul Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr.crt

Structura

Funcția contractuală

Grad/Treaptă profesională

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție*

21

inspector de specialitate

IA

S

23

inspector de specialitate

IA

SArt. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


C ont ras emneaza

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 154 /15.07.2019