Hotărârea nr. 153/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 – București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 - București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/733/01.07.2019;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 27/26.02.2015, modificată și completată, care va avea următorul cuprins: “Se aprobă finanțarea în valoare de 1.680.078 lei cu TVA (din care 391.953,64 lei plătit, iar 1.288.124,36 lei rest plată) din bugetul local, reprezentând valoarea cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, conform OUG nr. 28/2013 cu modificările și completările ulterioare pentru obiectivul de investiții Modernizare și extindere a două corpuri de clădire la sediul Primăriei Sectorului 4 -București".

Art.II. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019ȘEDINȚĂ,

istantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 153 /15.07.2019