Hotărârea nr. 152/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investitii pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizarii lucrarilor de constructii necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare si/sau pentru realizarea unor lucrari de extinderi si modernizari, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investiții pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare si/sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi si modernizări, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 - 2020, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții, Serviciul Management Proiecte cu nr. P. 9.4/ 636/28.06.2019;

Având în vedere Ordinul MDRAPFE nr. 3608/ 11.07.2017 prin care au fost aprobate spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală un număr de 24 de obiective de investiții la nivelul Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1851/ 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr, 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și de Ghidul Programului Național de Dezvoltare Locală 2016;

Considerând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 377/ 28.12.2017 privind modificarea Anexei 1 la HCL nr. 344/ 18.12.2017 privind aprobarea cofînanțării obiectivelor de investiții pentru un număr de 24 de unități de învățământ de pe raza Sectorului 4 și aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare și/ sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi și modernizări în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, perioada 2017-2020;

Luând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 239/ 20.09.2018 privind cofinanțării pentru un număr de 18 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;


Considerând Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 117/ 10.06.2019 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 14 obiective finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), k), 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 344/18.12.2017 privind aprobarea cofinantarii obiectivelor de investiții pentru un nr. de 24 de unitati de invatamant de pe raza teritoriala a Sectorului 4 si aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, in vederea realizării lucrărilor de construcții necesare pentru obținerea autorizației de funcționare si/sau pentru realizarea unor lucrări de extinderi si modernizări, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala, perioada 2017 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei la prezenta, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Art.2. - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 152 /15.07.2019

Anexa

Structura de finanțare pentru un număr de 14 unități de învățământ preșcolar de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala 2017-2020, conform Ordinului MDRAPFE nr. 3608/11.07.2017

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totală a investiției

Valoare PNDL conform Ordin nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017 - 2020

Valoare Buget local

- cota de cofinanțare Sector 4

Iei, inel. TVA

lei, inel, TVA

lei, inel. TVA

1

Lucrări de extindere și modernizare Școala

Gimnazială nr. 308 (pentru fosta grădiniță nr. 28)

4.393.097,80

3.788.243,50

604.854,30

2

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Dumbrava Minunată (fosta grădiniță nr. 193)

5.363.858,56

996.631,13

4.367.227,43

3

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița înșir’te » » > Mărgărite (fosta grădiniță nr. 243)

5.724.525,11

818.317,46

4.906.207,65

4

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 225

6.212.867,32

1.247.100,08

4.965.767,24

5

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluta

* > > (fosta grădiniță nr. 166) corp A

2.762.272,05

394.308,43

2.367.963,62

6

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Panseluta (fosta grădiniță nr. 166) corp B

868.541,62

71.408,92

797.132,70

7

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Albă ca Zăpada și Piticii (fosta grădiniță nr. 262)

3.496.459,90

367.417,269

3.129.042,63

8

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Ciupercuța (fosta grădiniță nr. 263) corp A

3.549.010,46

1.256.516,84

2.292.493,62

9

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcțion^^ffig3^ unitatea de învățământ Grădimța^?Z^/e/dAf2r (fosta grădiniță nr. 263) corwB^   —

--:----—----

2.152.549,60

*

1.183.588,28

968.961,32

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoarea totală a investiției

Valoare PNDL conform Ordin nr.3608/2017 alocați de la bugetul de stat 2017-2020

Valoare Buget local - cota de cofinanțare

Sector 4

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

lei, inel. TVA

10

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Floare albastră (fosta grădiniță nr. 207)

4.690.907,03

746.777,00

3.944.130,03

11

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 4

5.673.561,47

1.598.158,08

4.075.403,39

12

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 62

3.870.290,30

844.553,47

3.025.736,83

13

Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița Strop de rouă (fosta grădiniță nr. 199)

6.004.267,73

1.664.418,44

4.339.849,29

14

Lucrări de mansardare a clădirii

Grădiniței nr. 30

1.157.410,10

1.123.838,71

-