Hotărârea nr. 151/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 ( trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică si relocării celor 3 (trei) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI I”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/789/10.07.2019;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.10/22.01.2019 privind solicitaarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgentă “ Bagdasar - Arseni”, Ministerul Sănătății si alte institutii/persoane juridice cu atribuții in domeniu, pentru finanțarea si realizarea in comun a unor lucrări de interes public local;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.264/23.04.2019 privind imputemicirea expresa, in condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea si realizarea în comun a unor lucrări de interes public local;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k), 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare bloc operator Corp C, etaj 2 în vederea amenajării sălii de intervenție Chirurgie plastică și relocării celor 3 (trei ) rezerve mari arși, existente în cadrul Sectorului ATI 7, în conformitate cu Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile de Specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 151/15.07.2019

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

AMENAJARE SALOANE Șl SĂLI DE OPERAȚIE - STRUCTURĂ MARI ARȘI - SPITALUL DE URGENTĂ BAGDASAR-ARSENI, BUCUREȘTI

1 1 1

Curs euro (05.07.2019) = 4,7240         TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

fara TVA)

TVA 19%

Valoare (Inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1.

1.2.

  • 1.3.

  • 1.4.

Obținerea terenului                           -     -       ...

Amenajări exterioare                         ■             ...

Amenajări pentru protecția mediului                       ■       -        ...

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                    -        -          ...

Total capitolul 1:                           -     -       ...

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1

Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

-

-

-

-

-

Total capitolul 2:

-

-

-

-

CAPITOLUL 3; Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

*

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,64

0,57

3,57

0,76

3.3.

Expertizare tehnică

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

-

3.5.

Proiectare

76,21

16,13

14,48

90,69

19,20

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3.5.3.

DALl

-

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

76,21

16,13

14,48

90,69

19,20

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

-

-

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

-

-

-

-

3.8.

Asistență tehnică

14,98

3,17

2,85

17,83

3,77

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

9,15

1,94

1,74

10,89

2,30

3.8.1.1.

Asistență tehnică pe perioada de execuție

6,94

1,47

1,32

8,26

1,75

3.8.1.2.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execuție

2,21

0,47

0,42

2,63

0,56

3.8.2.

Dirigenție de șantier

5,83

1,23

1,11

6,94

1,47

Total capitolul 3:

94,19

19,94

17,90

112,08

23,73..


CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază


4.1.

Construcții si instalații

1.499,20

317,36

284,85

1.784,05

377,66

4.1.1.

Demolări și desfaceri

15,37

3,25

2,92

18,29

3,87

4.1.2.

Lucrări de rezistență

95,38

20,19

18,12

113,50

24,03

4.1.3.

Lucrări de arhitectură

1.060,70

224,53

201,53

1.262,23

267,19

4.1.4.

Lucrări de instalații sanitare

53,94

11,42

10,25

64,18

13,59

4.1.5.

Lucrări de instalații HVAC

103,00

21,80

19,57

122,57

25,95

4.1.6.

Lucrări de instalații electrice

79,02

16,73

15,01

94,04

19,91

4.1.7.

Lucrări de instalații curențî slabi

18,77

3,97

3,57

22,34

4,73

4.1.8.

Lucrări de instalații gaze și fluide medicale

73,03

15,46

13,87

86,90

18,40

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.040,99

220,36

197,79

1.238,78

262,23

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

-

Total capitolul 4:

2.540,20

537,72

482,64

3.022,83

639,89

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

63,50

13,44

12,07

75,57

16,00

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

63,50

13,44

12,07

75,57

16,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,63

5,43

4,87

30,50

6,46

5.2.1.

_ Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în autorizarea construcțiilor

9,38

1,98

1,78

11,16

2,36

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,81

1,65

1,48

9,30

1,97

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

8,44

1,79

1,60

10,04

2,13

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

254,02

53,77

48,26

302,28

63,99

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

Total capitolul 5:

343,15

72,64

65,20

408,35

86,44

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

1,00

0,21

0,19

1,19

0,25

Total capitolul 6:

1,00

0,21

0,19

1,19

0,25

TOTAL GENERAL;

2.978,54

630,51

565,92

3.544,45

750,31

Din care C+M {1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):

1.562,70

330,80

296,91

1.859,62

393,65