Hotărârea nr. 150/2019

Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei, nr. 12 -18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordării de stimulente pentru proiectul „Vara în...Grădiniță”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr 7368/08.07.2019 întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în baza prevederilor art. 9 alin. (7), art. 102 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă desfășurarea proietului „Vara în...Grădiniță” în perioada 01 iulie 2019-31 august 2019 la care vor participa două unități de învățământ preșcolar din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, astfel: în perioada 1-31 iulie 2019 va fi deschisă Grădinița Nr 225, iar în perioada 1-31 august 2019 va fi disponibilă Grădinița Dumbrava Minunată.

Art. 2 Bugetul total pentru proiect este de 16.520 lei, fiind necesar pentru plata unor stimulente financiare către cele 24 cadre didactice participante, respectiv 70 lei/zi/cadru didactic.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, Grădinița nr. 225 și Grădinița Dumbrava Minunată vor aduce la îndeplinire prevederile prezenei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 150/15.07.2019