Hotărârea nr. 15/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piata Sudului, din administrarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTARARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având in vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București; Raportul de specialitate al Direcției Economice, nr. P.8.1/363/18.01.2019;

Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; dispozițiile Hotărârii Guvernului Romanieknr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice, cu modificările si completările ulterioare; dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare,

prevederile Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 3/ 200, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 7/29.01.2015 privind reorganizarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, potrivit careia instituita se reorganizează sub denumirea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 216/30.08.2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, modificata prin Hotararea Consiliului Local Sector4nr. 3/08.01.2019;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 66 din 29.09.2016 privind aprobarea modelului de autorizație de funcționare, condițiile de autorizare si metodologia de eliberare a, de funcționare pentru piețele de pe raza administrativ-teritoriala a Sectorului Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecea Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gesaonaref Comerciale Sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucurcsm^.^^

__\

sa CoguMfcattui ' :a|


In temeiul prevederilor 45 alin. (3), art 81 alin (4) și art 115 alin. (1) lit. (b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 5 din HCL Sector 4 nr. 147 din 19.12.2016 privind trecerea Complexului Agroalimentar Piața Sudului, din administrarea Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, se abroga incepand cu data intrării in vigoare a prezentei hotarari.

Art.II. Anexa nr.l la HCL S4 nr.147/19.12.2016, se abrogă, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.III. Celelalte prevederi ale HCL Sector 4 nr. 147 din 19.12.2016, raman neschimbate.

Art.IV. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, iar comunicarea acesteia va fi efectuata de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019


^Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 15/22.01.2019