Hotărârea nr. 149/2019

Hotărâre privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 – 2019 precum și cuantumul acestora

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea premierii elevilor din Sectorul 4 al Municipiului București care au obținut rezultate deosebite, respectiv media 10, în urma susținerii examenului de Evaluare Națională în anul școlar 2018 - 2019 precum și cuantumul acestora

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 7391/09.07.2019 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art 12 alin. (3), alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. I) și art. 197 din OUG nr.

57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

s

Art. 1 - Se aprobă premierea unui număr de 7 elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 al Municipiului București, care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională, în anul școlar 2018-2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta, în cuantum de 10000 lei/elev.

Art. 2 - Se aprobă programul de pregătire gratuită a absolvenților unităților de învățământ liceal din Sectorul 4 pentru susținerea celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat, precum și cuantumul stimulentelor financiare acordate cadrelor didactice participante la program, conform Anexei nr. 2, la prezenta.

Art. 3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


ă-Consiantin BARBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Nr 149/15 07 7010


Anexa nr. 1 la HCL S4 nr. 149/15.07.2019

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE AU OBȚINUT MEDII DE 10,00 LA EXAMENUL NAȚIONAL:

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA a VTII-a 2019

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - SECTOR 4

5                                                   ?

Nr. Crt.

Numele      si

prenumele elevului

Unitatea        de

proveniență

Examenul național la care a

>

obținut   media

10,00-2019

Clasa

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 194

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 79

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

3

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 97

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

4

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA"

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

5

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR. 190

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

6

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR. 190

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

7

1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 79

EVALUARE

NAȚIONALĂ

a VlII-a

/WK

PREȘEDINTE,.PE’ȘEDINȚA^ / Z5K\ ■ Cosmin-Constantin BÂRBĂLĂU

Anexa nr.2

La HCLS4 nr.149/15.07.2019

privind aprobarea programului de pregătire gratuită a absolvenților unităților de învățământ liceal din Sectorul 4pentru susținerea celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, organizată în perioada 21 august - 3 septembrie 2019.

Proiectul “Susținem performanța la Bacalaureat” derulat în unitățile de învățământ liceal din Sectorul 4, este un program de pregătire GRATUITĂ a absolvenților de liceu din sectorul 4, în vederea susținerii sesiunii de toamnă a Bacalaureatului din 2019, organizată, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației Naționale, în perioada 21 august - 3 septembrie 2019.

  • •  Programul se adresează unui număr de aproximativ 200 de absolvenți de liceu care au domiciliul în sectorul 4, au absolvit ciclul de învățământ liceal în anul 2019, dar au fost declarați respinși sau au absentat, din diferite motive, la prima sesiune a Bacalaureatului, care s-a încheiat în luna iulie 2019.

  • •  Programul va consta în cursuri de pregătire (12 ore / săptămânal), organizate, în perioada 22 iulie - 19 august, în unități de învățământ liceal din sectorul 4, la materiile de studiu obligatorii pentru examenul de bacalaureat, astfel:

  • -  4 ore/saptămână pregătire la Limba și literatura română.

  • -  4 ore / săptămână pregătire la Matematică,

  • -   4 ore / săptămână pregătire la Istorie.

Cadrele didactice care doresc să participe ia prezentul program de pregătire vor primi stimulente financiare de câte 125 lei /oră, pentru minimum 16 - maximum 20 de ore lucrate la catedră în cadrul ședințelor de pregătire a absolvenților participanți în program.

PREȘEDINTE

A

Cosmin-Constantin BĂRBaEĂU