Hotărârea nr. 148/2019

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piata Sudului” si din Piata „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date

Consiliul Local al Sectorului 4,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4. precum si Raportul de specialitate comun al Direcției Autorizări nr.P. 16/17/12.07.2019 și Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr.2176/12.07.2019;

Având in vedere dispozițiile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba inchirierea spatiilor comerciale libere, care nu formează obiectul contractelor de schimb din Complexul Agroalimentar Piața Sudului si din Piața Progresul, prevăzute în Anexa nr. 1- extras din documentația tehnică- planurile nivelurilor Piața Sudului și Piața Progresul.

Art.2 începând cu data prezentei, se aproba Regulamentul privind modul de


organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din


Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din ”Piata Progresul”, a caietului de sarcini, a


modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date, prevăzute in Anexele nr. 2,3,4


și 5 la prezenta hotarare.Art.3 De la data intrării in vigoare a prezentei se abroga prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 260/02.10.2018 pentru aprobarea închirierii și a procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de închiriere.

Art.4 Anexele nr. 1, 2,3,4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și Direcția Autorizări vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei ho tar ari, conform competentelor acestora.

Art.6.Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze contractele de închiriere, în numele și pentru Consiliul Local Sector 4 .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019


CpEDE ȘEDINȚĂ, istalmn BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 148/15.07.2019

Anexa nr.2 la H.C.L.S. 4 nr. 148/15.07.2019

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”

CAPITOLUL I - TERMENI

Art. 1 în sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) Obiectul dreptului de inchiriere - Obiectul contractelor de închiriere este reprezentat de spatiile comerciale actuale si cele care constituie un bun viitor si care vor fi configurate conform Proiectului tehnic, anexa la Contractul de inchiriere, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul”. Locatarii vor dobândi folosința bunurilor viitoare in momentul in care acestea vor fi realizate parțial, astfel incat sa permită accesul Locatarilor in incinta piețelor in vederea demarării si finalizării lucrărilor necesare amenajării spațiului comercial.

 • b) acte premergătoare încheierii contractului de inchiriere - orice procese-verbale, rapoarte, decizii, precum si orice alte acte întocmite de către comisia de evaluare sau comisia de soluționare a contestațiilor.

 • c) Documentația de atribuire - ansamblul informațiilor si documentelor aferente inițierii, organizării si desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”, care cuprinde Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice (Regulamentul), Caietul de sarcini, fisa de date a procedurii, modelele de contract-cadru de inchiriere insotit de Proiectul tehnic al celor doua piețe, formularele si modelele de documente.

 • d) Contractul de inchiriere - contractul încheiat in forma scrisa, prin care se transmite folosința temporară a unui bun imobil cu destinație de spațiu comercial, de la locator către locatar, în schimbul unei sume de bani, numită chirie, pe o perioada determinata. Contractul de mod obligatoriu forma modelului-cadru aprobata prin hotararea de coi organizarea si desfasurarea licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”.


 • e) termen - este reprezentat de intervalul de timp in care trebuie îndeplinit un anumit act, pentru a ii da eficienta.

 • f) zi lucratoare - zi din cursul saptamanii de lucru, cu excepția zilelor de repaus saptamanal, zilelor de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • g) zi calendaristica - zilele din timpul saptamanii, care cuprind si zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucrează.

 • h) calculul termenelor - termenele iau in calcul si ziua în care ele încep să curgă și ziua in care se împlinesc.

 • i) Spatii libere - Spatiile comerciale incluse pe Lista cu situația spațiilor libere ce urmează a fi scoase la licitație.

CAPITOLUL II - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 - Prezentul Regulament stabilește procedura privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spatiilor libere din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul”.

Art. 3 - închirierea spațiilor libere din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului” si a Pieței Agroalimentare „Progresul” se realizează prin licitație publică și adjudecarea la cel mai mare nivel al chiriei obtinut.

Art. 4 - Procedura de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul” va fi derulata de Sectorul 4 al Municipiului București, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, nr. 224F, CIF 4316422.

Art. 5 - Orice închiriere a spațiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar Piața Sudului si Pieței Agroalimentare „Progresul” cu nerespectarea prezentului Regulament este lovita de

nulitate.

$e(*torului 4 va^


Art. 6 - Structura de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului intocmi documentația care cuprinde: Lista cu situația spațiilor libere ce urmea^ licitație, va completa caietul de sarcini in funcție de specificul fiecărui spațiu comercial conform model aprobat prin hotarare de consiliu local, precum si fisa de date a procedurii conform modelului aprobat prin hotarare de consiliu local.

Art. 7 - Lista cu situația spațiilor libere ce vor fi scoase la licitație cuprinde următoarele informații: nr. crt, nr. spațiului comercial si suprafața acestuia, zona unde este amplasat, profilul activității/precizarea expresa a activitatii pentru care se solicita încheierea contractului (comercializare produse alimentare sau nealimentare), situația juridica a spațiului (sarcini, privilegii etc), precum si mențiunea ca acestea reprezintă un bun actual sau unul viitor, prețul minim solicitat pentru chiri e/mp/luna fara TVA (rezultat din evaluarea efectuata de un evaluator autorizat) si suprafața spațiului de închiriat.

Art. 8 - Caietul de sarcini va fi completat conform anexa nr. 2 la hotararea de consiliu local de aprobare a documentației de atribuire si va fi cumpărat de orice operator economic interesat sa depună oferta la procedura de licitație publica. Documentația de atribuire va fi aprobata prin hotararea Consiliului Local Sector 4.

Art. 9 - Spațiile libere pot fi închiriate comerciantilor persoane juridice, asociații familiale, persoane fizice autorizate, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț cu produse alimentare sau nealimentare.

Art. 10 - Sumele încasate din închirieri se fac venit la bugetul local.

CAPITOLUL III - PROCEDURA LICITAȚIEI

SECȚIUNEA I - Inițierea procedurii de închiriere prin licitație

Art. 11 - Inițiativa închirierii spațiilor comerciale o are Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului Alimentar Piața Sudului și a Pieței Agroalimentare Progresul prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art. 12 - Organizarea si desfasurarea procedurii de licitație publica se va derula printr-o comisie de

evaluare numita printr-o dispoziție a Primarului Seectorului 4. Evaluarea si raspunsuUsFfiTFri^e la eventualele contestării depuse vor fi soluționate de o comisie de contestații numita^rifitr-o dispozKya^ a Primarului Seectorului 4.                                                     ff                  *

Art. 13 - Inițierea procedurii de licitație publica se va face prin publicarea anunțului privind desfășurarea licitației, anunț care se va publica cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data fixata pentru organizarea licitației, în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.

Art. 14 - Anunțul privind desfășurarea licitației se întocmește după aprobarea documentației de atribuire si va avea următoarea forma: „Sectorul 4 al Municipiului București, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 (persoana de contact________________, telefon________________, e-mail________________) organizează licitație

publică pentru închirierea spațiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului ’7Pietei Agroalimentare „Progresul”. Lista cu situația spatiilor comerciale ce urmeaza a fi scoase la licitație poate fi consultata la sediul Sectorul 4 al Municipiului București. Spatiile comerciale care reprezintă un bun viitor vor fi predate in folosința Locatarilor in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Complexului Agroalimentar Piața Sudului! Pieței Agroalimentare „Progresul”. Licitația publica va avea loc la sediul_________ din _________/in

locația situata in___________, la data de ___________, ora __________. Caietul de sarcini aferent

fiecărui spațiu poate fi procurat de la sediul............., începând cu data publicării pe pagina de

internet www.ps4.ro, după achitarea prețului de 200 lei (in numerar la casierie), până la data de________________, ora_______. Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toate

persoanele care intenționează sa participe la licitația publica. Persoana interesata are dreptul de a vizita spațiul comercial, in măsură in care stadiul lucrărilor o permite, si de a lua cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație, in urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul______________sau prin e-mail la__________________, cu cel puțin 3 zile lucratoare

înainte de data vizitei. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este cel mai târziu in a 10-a zi lucratoare înainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertele insotite de garanția de participare vor fi depuse pana cel târziu in data de_______________, ora_______. Cuantumul garanției de

participare este echivalentul in lei a 12 de chirii lunare, valoare calculata raportat la prețul minim

înregistrează la sediul organizatorului..... in termen de 1 zi lucratoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor se vor înregistra la Tribunalul de la sediul reclamantului in termen 6 luni de la comunicare deciziei. Oferta va fi

prezentata intr-un singur exemplar. Prezentul anunț a fost transmis in data de____spre publicare in

Monitorul Oficial al României, cotidianul de circulație naționala______, cotidianul de circulație

locala        si pe site-ul www.ps4.ro. ”

Art. 15 - Anunțul va fi completat si adaptat in funcție de specificul spatiilor libere, respectiv spatii comerciale si de complexul agroalimentar in care acestea sunt situate.

Art. 16 - Anterior publicării anunțului privind desfășurarea licitației, se va afișa la avizierul instituției lista cu spațiile comerciale ce urmează să fie scoase la licitație.

Art. 17 - Organizatorul licitației va publica întreaga documentație de atribuire pe site-ul www.ps4.ro, iar caietul de sarcini se va intocmi pentru fiecare spațiu comercial ce urmeaza a fi scos la licitație, in funcție de specificul acestuia.

Art. 18 - In cazul in care se primesc solicitări de clarificări, comisia de evaluare are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul va fi adus la cunoștința tuturor celor care au achiziționat caietul de sarcini cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Comisia de evaluare are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel comisia de evaluare în imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Art. 19 - Vizitarea amplasamentului sau a spatiilor comerciale se va efectua in măsură in care stadiul lucrărilor de modernizare o va permite, astfel incat sanatatea si integritatea fizica a vizitatorilor sa nu fie puse in pericol. In cazul in care stadiul lucrărilor nu permite vizitarea spatiilor comerciale, persoanele interesate au dreptul de a consulta, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari,

planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dj, o informare clara si completa asupra situației spatiilor comerciale. Vizitarea amplasam consultarea documentațiilor tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de inveșptii, baza înregistrării unei cereri scrise la sediul organizatorului cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei. In urma vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investirii, se va intocmi un Proces verbal conform anexei nr. 4.


Art. 20 - Președintele comisiei de evaluare va desemna o persoana responsabila care va organiza vizitele spatiilor comerciale, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spatiile comerciale si va intocmi Procesul verbal de vizitare si informare asupra situației spatiilor comerciale.

SECȚIUNEA II - Constituirea si atribuțiile comisiei de evaluare

Art 21 - Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, condusa prin intermediul unui președinte care deține si calitatea de membru, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

Art.22 - Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispoziție a Primarului Sectorului 4.

Art. 23 - Secretariatul comisiei de evaluare va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie care nu intra in componenta acesteia si nu beneficiază de drept de vot.

Art. 24 - La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita persoane de specialitate, precum avocați, experți, evaluatori sau alți specialiști în domenii care prezintă relevanță din perspectiva inchirierii bunurilor proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri.

Art. 25 - Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele prevăzute la art. 24 beneficiază de un vot consultativ.

Art. 26 - Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art. 27 - Membrii comisiei de evaluare, supleanții și persoanele de la art. 24 trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 29 si 30. Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii. Membrii comisiei de evaluare, precum si orice persoana care


participa la ședințele comisiei de evaluare, au obligația de a păstra confidențialita informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate. în caz de i comisiei de evaluare va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii/^uplea/fțy^ Art. 28 - Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare.

Art. 29 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire Președintele comisiei de evaluare are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurența. Persoanele care simt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație. Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, terți susținători sau subcontractanți propuși;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși;

 • d) membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului și/sau acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

Art. 30 - Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

Art. 31 - Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 • a) întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire

 • b) evaluarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior

  c)


  d)


  prin raportare la prevederile caietului de sarcini;

  intocmirea procesului-verbal de evaluare a documentelor cuprinse in plicul exterior, c

  Anexei nr. 1 la Regulament;

  elaborarea comunicării privind respingerea ofertei ca urmare a analizei doc plicul exterior;  entel


  *■»


 • e)  analizarea și evaluarea ofertelor propriu-zise (plicul interior);

 • f)  întocmirea procesului-verbal de evaluare a ofertelor si documentelor cuprinse in plicul interior conform Anexei nr. 2 la Regulament;

 • g) întocmirea raportului procedurii- conform Anexei nr. 3 la Regulament;

 • h) desemnarea ofertei câștigătoare;

 • i)  încadrarea in situațiile de anulare a procedurii.

Nota: persoana desemnata de președintele comisiei de evaluare organizează vizitele spatiilor comerciale, va prezenta persoanelor interesate documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spatiile comerciale si va întocmi Procesul verbal de vizitare si informare asupra situației spatiilor comerciale.

Art. 32 - Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, titulari sau supleanți, conform art. 28. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art 33 - Atribuțiile secretarului comisiei de evaluare:

 • a) întocmirea Registrului de oferte, in care vor fi menționate ofertele înregistrate în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora, precum si a Registrului de Contracte (completat pana la momentul semnării si înregistrării contractului de închiriere), in care vor fi evidențiate toate contractele încheiate;

 • b) redactarea si comunicarea oricăror documente necesare, precum dar fara a se limita la: răspunsurile de solicitările de clarificări, solicitările de clarificări ce se vor înainta ofertantilor, lista privind ofertele admise, rapoarte de evaluare, procese verbale, decizii etc.

 • c) îndeplinirea oricăror sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a ședinței de licitație.

SECȚIUNEA III - Organizarea și desfășurarea licitației

Art 34 - închirierea spatiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar Piața Sudului si a Pieței Agroalimentare „Progresul” se va face prin licitație publica impartita in doua etape, respectiv etapa de depunere a ofertelor si a garanțiilor de participare (documentelor de eligibilitate) si etapa de

evaluare a ofertelor in vederea desemnării ofertantului câștigător.


Art 35 - Ședințele de licitație sunt organizate de Consiliul Local al Sectoruhii^^enumj cuprinsul prezentului Regulament „Organizatorul”) la sediul sau in alta local Hotarare a Consiliului Local, locații care vor fi specificate in cuprinsul anunțurilor privind organizarea licitațiilor.

Art. 36 - La licitație pot participa persoanele interesate care îndeplinesc condițiile impuse prin caietul de sarcini si au depus oferte în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Art. 37- Persoanele interesate vor achiziționa Caietul de sarcini de la sediul organizatorului. Prețul caietului de sarcini este 200 lei (ce se vor achita in numerar, la casieria organizatorului), achiziționarea caietului fiind obligatorie pentru toți participanții la licitație.

Art. 38 - După ce au luat cunoștința de conținutul caietului de sarcini, ofertantii interesați vor depune la sediul organizatorului ofertele întocmite in conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41, insotite de dovada constituirii garanției de participare, cu respectarea termenului limita menționat in anunțul pentru desfășurarea licitației. Oferta depusă la o altă adresă decât cea menționata in cuprinsul anunțului sau după expirarea datei limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

Art. 39 - (1) Are dreptul de a participa la licitație orice comerciant persoana juridica, asociație familiala, persoana fizica autorizata, autorizați in condițiile legii sa exercite acte de comerț cu produse alimentare sau nealimentare, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit contravaloarea caietului de sarcini;

 • b) a plătit garanția de participare;

 • c) a depus oferta si declarația de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate la art. 40 lit. c), în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

 • (2) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • (3) Ofertele vor fi elaborate în conformitate cu prevederile art. 40 si art. 41 si vor fi depuse la adresa/locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se acestora.


Art. 40 - Pe plicul exterior se va indica datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusă oferta: piața in care este situat si numărul spațiului comercial. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul;

 • b) declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • c) dovada constituirii garanției de participare;

 • d) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților (inclusiv), respectiv:

 • 1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele înregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Adeverința emisa de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 care sa ateste faptul ca nu înregistrează debite fata de aceasta instituție publica, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere și/sau dobânzi) si ca nu se afla sub incidența prevederilor art. 39 alin. 2) din prezentul Regulament, in original;

 • 3) Cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

 • 4) Actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 5) Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/institutie publica similara, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 6) Certificatul de înregistrare fiscala emis de ANAF, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 7) Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data in forma autentica, in original;

 • 8) Ultima declarație fiscala înregistrata la ANAF din care sa reiasa Cifra copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;


 • 9) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „confo si semnătură reprezentantului;

 • 10) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana împuternicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

 • e) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Art. 41 - Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei/luna, dovada privind cash-flow-ul, dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent), se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum si datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusă oferta.

Art 42 - Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare spațiu comercial. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de organizator de 4 luni.

Art. 43 - Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Art. 44 - Conținutul ofertelor propiu-zise trebuie să rămână confidențial până la data deschiderii acestora.

Art. 45 - Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Art. 46 - în urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitației.

Art. 47 - în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 46 comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite organizatorului.

Art. 48 - în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea raportului comisiei de evaluare către

organizator, comisia de evaluare informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse după vizualizarea si evaluarea docmentelor din plicul motivele excluderii.                                                            ff

(Ud®)

Art. 49 - Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. în caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii și va organiza o nouă licitație.

Art. 50 - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la Art. 46 de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenti si după expirarea termenului prevăzut pentru depunerea contestațiilor si/sau soluționarea acestora. Refuzul ofertantilor prezenti de a semna procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.

Art 51 - Deschiderea plicurilor interioare se face in ședința de evaluare la care pot participa doar membrii comisiei de evaluare. Ofertele depuse in plicul interior de către ofertantii respinși conform art. 46 nu se deschid.

Art 52 - în urma deschiderii plicurilor interioare si analizării ofertelor de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează preturile, documentele doveditoare pentru cash-flow, daca este cazul documentul doveditor pentru implementarea standardului de protecție a mediului, nivelul punctajele obținute pentru criteriile de evaluare. Oferta castigatoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

Art. 53 - în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire ” cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului închiriat, raportat la suprafața acestuia”, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire ” capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flowului”.

Art. 54 - în baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 52, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport al procedurii pe care îl transmite organizatorului.

Art. 55 - Raportul prevăzut Ia art. 54 se depune la dosarul licitației.

Art. 56 - Comisia de evaluare are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la transmiterea raportului prevăzut la art. 54 către organizator.

Art. 57 - în cadrul comunicării prevăzute la art. 56, comisia de evaluare are obli ofertanții ale căror oferte nu fost declarate câștigătoare asupra motivelor ce au $at la respective.


j/     Ri ir*t

'X*


Art. 58 - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Solicitarea de clarificări este propusă și se transmite de către comisia de evaluare ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței de evaluare. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea de clarificări în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art 59 - Comisia de evaluare nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

SECȚIUNEA IV - Criteriile de atribuire

Art. 60 - (1) Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chiri e/mp/luna fara TVA raportat la suprafața spațiului de inchiriat - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

 • (2) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. b) operatorii economici participanti la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului inchiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

 • (3) Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit. c) operatorii economici pațjj procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta


13

certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • (4) Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) - (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 0 puncte.

SECȚIUNEA V - Anularea procedurii

Art. 61 - (1) Comisia de evaluare are obligația de a anula procedura daca după deschiderea plicurilor exterioare nu sunt cel puțin două oferte care sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

 • (2) în cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, comisia de evaluare anulează procedura de licitație, insa daca se depune o singura oferta valabila procedura de licitație continua.

 • (3) Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire licitație. (4) Cea de-a doua licitație se organizează în aceleași condiții ca proc cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.


 • (5) De asemenea, comisia de evaluare va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 71 si la art. 72, teza a Il-a din prezentul Regulament.

Art. 62 - Comisia de evaluare are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

Art. 63 - în sensul prevederilor art. 62, procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor transparența, tratamentului egal, proportionalitatii, nediscriminarii si liberei concurente;

 • b) comisia de evaluare se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la lit. a).

Art. 64 - încălcarea prevederilor prezentului regulament poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 65 - Comisia de evaluare are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

SECȚIUNEA VI - încheierea contractului de inchiriere

Art. 66 - Persoana împuternicita sa semneze contractul are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Art. 67 - Persoana împuternicita sa semneze contractul poate să încheie contractul de inchiriere numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 56.

Art. 68 - Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității. Contractul se încheie in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

Art. 69 - Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data jmpjinirii termenului prevăzut la art. 67 poate atrage plata daunelor-interese de către partea în in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.


Art. 70 - Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul atrage după sine plata daunelor-interese, constând in reținerea garanției de participare de către Organizator. Prin depunerea declarației de participare la procedura de licitație publica (menționata la art. 40 lit.a)), ofertantul declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 69 si art. 70 din prezentul Regulament.

Art. 71 - în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 72 - în cazul în care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, organizatorul reia procedura de licitație.

Art. 73 - Organizatorul are obligația de a tine evidența documentelor procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică, constituind in acest sens un Registru al contractelor de inchiriere, prin grija secretarului comisiei de evaluare.

Art. 74 - Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.

Art. 75 - Contractul de închiriere va respecta în mod obligatoriu modelul de contract aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 4.

Art. 76 - Contractul de închiriere va fi încheiat pe o durata de 5 ani și poate fi prelungit, prin încheierea unui act adițional, pentru o perioadă egală cu termenul inițial, in cazul in care Locatarul, la momentul semnării actului adițional, îndeplinește in mod cumulativ condițiile prevăzute in Caietul de sarcini, cu respectarea condițiilor din Regulament de la momentul prelungirii, în condițiile actualizării prețului de închiriere la prețul pieții din momentul respectiv, locatarul având drept de preemțiune.

Art. 77 - Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de Locatarul spațiului, pe perioada derulării contractului de închiriere, se executa pe cheltuiala Locatarului și intră de drept în domeniul public local, conform proiectului tehnic pus la dispoziție de organizator, neputând fi deduse din chirii sau echivalate ori compensate cu alte sume datorate între părți. La încetarea investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de locatarul rămân în proprietatea locatarul să aibă dreptul la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațiul î contractului de închiriere, locatarii nu vor fragmenta spațiul ci el va ramane in forma/structura aprobata de Consiliul Local al Sectorului 4.

contrac^g^^ locawului, fără ca icl/mat.


Art. 78 - Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării pârtilor comune ale Pieței.

Art. 79 - Pe durata contractului de închiriere este permisa subînchirierea spațiului, in condițiile legii, cu acordul prealabil al administratorului activitatii piețelor, manifestat in scris. In cazul in care se accepta subînchirierea, Locatarul si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din Contractul de închiriere, pe durata contractului de subinchiriere, respectând în totalitate regulamentele de funcționare ale piețelor. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat se va efectua cu respectarea condițiilor prevăzute de lege si necesita aprobarea prealabila a administratorului activitatii piețelor.

Secțiunea VIII - Garanții solicitate

Art. 80 - (1) Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN_________

deschis la Trezoreria Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - Spațiu comercial nr.__- Piața________”

 • (2) Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma prevăzuta în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei.

 • (3) Garanția de participare reprezintă echivalentul a 12 de chirii si va fi plătită in lei, la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata, valoare calculata raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului.

 • (4) Ofertele care nu sunt insotite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

 • (5) Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare spațiu comercial in parte.

Art 81 - Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;


 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de inchiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea încheierii contractului de inchiriere in art. 69 din prezentul Regulament.

Art. 82 - (1) Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • (2) Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător.

 • (3) în cazul anularii procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

 • (4) După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Art. 83 - Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție (denumita garanție de buna execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii (conform oferta castigatoare). Modalitatea de constituire a garanției este cea prevăzută la art. 80 alin. (1). Restituirea acestei garanții se face conform clauzelor contractuale.

Secțiunea VIII - ANUNȚUL DE ATRIBUIRE

Art 84 - Organizatorul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

Art 85 - Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 • a) informații generale privind organizatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

 • b) data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

 • c) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;

 • d) numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;


 • e) denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată

 • f) durata contractului;

 • g) nivelul chiriei;

 • h) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

 • i) data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;

 • j) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

CAPITOLUL IV - INCIDENTE SI CONTESTAT!!

Art. 86 - Revocarea ofertei după comunicarea rezultatului procedurii, neprezentarea ofertantului câștigător la încheierea contractului de închiriere in termenul prevăzut la art. 69 din prezentul Regulament, precum și refuzul ofertantului câștigător de a semna Contractul de închiriere, cu excepția situațiilor de forța majora sau caz fortuit, conduce la pierderea garanției de participare depusă si a dreptului de a mai participa la procedurile ulterioare organizate pentru închirierea bunurilor statului sau ale unitarii administrativ-teritoriale pe o durata de 3 ani de la data ședinței de licitație.

Art. 87 - Ofertanții pentru care există indicii sau dovezi că au stabilit înțelegeri pentru trucarea sau falsificarea rezultatelor licitației în scopul obținerii unor prețuri mai avantajoase, pierd garanția de participare și vor fî excluși de la licitație.

Art 88 - în timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise acțiunile corelate ale licitatorilor ce au ca scop perturbarea ședinței sau influențarea membrilor comisiei de evaluare.

Art. 89 - Orice contestații formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se inregistreaza la sediul organizatorului, in termen de 1 zi lucratoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor se vor înregistra la Tribunalul de la sediul reclamantului, in termen 6 luni de la comunicare deciziei.

Art. 90 - Soluționarea contestațiilor se face in termen de 2 zile lucratoare de la data înregistrării acestora de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, iar deciziile se comunica contestatorilor in cel mult 1 zi de la soluționare, prin posta, cu scrisoare cu confirmare de primire sau fax sau e-mail, daca s-a solicitat in mod expres aceasta modalitate de comunicare.

Art. 91 - Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcatuita dintr-un număr impar de membri, care nu poate fî mai mic de 3.

Art. 92 - Comisia de soluționare a contestațiilor nu poate avea in componenta persoanele analizat si evaluat ofertele sau care au organizat ședința de licitație publica. Fiecăruia comisiei de soluționare a contestațiilor i se poate desemna un supleant.


Art. 93 - Componența comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin hotarare de consiliu local.

Art. 94. - Comisia de soluționare a contestațiilor va fi condusa printr-un președinte, iar secretariatul va fi asigurat prin intermediul unui secretar de comisie care nu intra in componenta acesteia.

Art. 95 - La procesul de soluționare a contestațiilor, președintele comisiei poate invita persoane de specialitate, precum avocați, experți, evaluatori sau alți specialiști în domenii care prezintă relevanță din perspectiva închirierii bunurilor proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor. Opiniile exprimate persoanele de specialitate invitate au exclusiv caracter consultativ, acestea neavand puteri decizionale in soluționarea contestațiilor.

Art. 96- Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt următoarele:

 • a) soluționează contestațiile depuse de ofertanti;

 • b) transmite secretarului comisiei considerentele si deciziile adoptate pentru a fi comunicate persoanelor care au depus contestații.

Art. 97 - Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) primește si înregistrează contestațiile formulate de ofertanti sau participând;

 • b) convoacă membrii comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) întocmește si redactează deciziile adoptate de comisia de solutionare a contestațiilor;

 • d) asigură comunicarea deciziilor de solutionare a contestațiilor;

f) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de solutionare a contestațiilor.

Art. 98 - Comisia de solutionare a contestatiilor are obligația de a asigura protejarea integrității datelor si a confidențialității ofertelor în cadrul tuturor operațiunilor de comunicare, transmitere și stocare a informațiilor.

Art. 99 - Nu au dreptul sa fie implicate in procesul de solutionare a contestatiilor următoarele persoane:

a) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al Il-lea cu contestatorii sau cu ofertantii implicați in procedura de licitație publica;

b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al Il-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre contestatori sau ofertanți,

persoane juridice, terți susținători sau subcontractanți propuși;


 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris contestatori sau ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși sau persoane căfe fac /ta consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre contestatori sau ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși;

 • d) membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare al contestatorului sau ai ofertantilor și/sau acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

Art. 100 - In acest sens, după depunerea unei contestații, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum si persoanele prevăzute la art. 95, sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe proprie răspundere.

Art. 101 - Daca contestația formulata este admisa, comisia de soluționare a contestațiilor poate pronunța una din următoarele decizii enumerate cu titlu exemplificativ, după caz:

a) in cazul admiterii contestațiilor formulate Împotriva etapei de evaluare a conținutului plicurilor exterioare, comisia va anula Procesul-verbal privind rezultatele evaluării documentelor din plicul exterior si raportul aferent si va declara contestatorul eligibil pentru etapa ulterioara de analiza a ofertelor din plicul interior, astfel incat comisia de evaluare va întocmi un nou Proces verbal si un raport in care va include si oferta contestatorului.

 • b) in cazul admiterii contestațiilor formulate împotriva etapei de evaluare a conținutului plicurilor interioare care conțin ofertele propriu-zise, comisia va anula Procesul-verbal privind licitația publica si Raportul procedurii comisiei de evaluare si va reanaliza ofertele, prin prisma motivelor de contestație.

 • c) in cazul admiterii contestațiilor formulate împotriva deciziilor de anulare a procedurii de licitație, comisia de soluționare a contestațiilor anuleaza Procesul verbal întocmit in acest sens si dispune reluarea procedurii de licitație.

CAPITOLUL V - DISPOZIȚII FINALE

Art. 102 - Administratorul activitatii piețelor are obligația de a urmări derularea contractelor semnate pe tot parcursul lor, de a monitoriza încasarea chiriilor, precum si oricăror alte costuri născute din executarea contractelor și de a lua măsurile ce se impun atunci când clauzele contractuale nu sunt respectate, inclusiv de a soma locatarii atunci când Art. 103 - Contractele de închiriere se vor semna de ț hotarare de consiliu local.


PROCESUL-VERBAL

privind rezultatele evaluării documentelor din plicul exterior al ofertelor depuse pentru închirierea spațiului comercial nr.___în suprafață de______mp, situat în Piața________, Zona____,

PARTER/ETAJ.

întocmită in data de _______, de Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr.

______!__________a......., compusă din :

 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      - Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

 • 1.        - Secretarul comisiei de evaluare

a procedat astăzi _____________, ora _______ la evaluarea documentelor depuse de Ofertanti in

plicurile exterioare pentru închirierea spațiului comercial nr.___în suprafață de______mp, situat

în Piața_______, Zona____, PARTER/ETAJ.

în urma publicării anunțului pentru desfasurarea licitației, până la data limită de depunere a ofertelor, stabilită în anunțul pentru desfasurarea licitației, și anume_______________, ora______, pentru spațiul

comercial nr.___în suprafață de______mp, au depus oferte următorii ofertanti:

1.

SC

situat în Piața

, pentru spațiul comercial

în suprafață

de

mp,

2.

SC

, pentru spațiul comercial

în suprafață

de

mp,

situat în Piața

»

3.

SC

, pentru spațiul comercial

în suprafață

de

mp,

situat în Piața

4.

După deschiderea plicurilor exterioare și verificarea Îndeplinirii condițiilor din documentația de atribuire si a documentelor depuse, comisia de evaluare constată următoarele :

 • I. Participantii admiși, care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate si cerințele documentației de atribuire, inclusiv care prezintă garanția de participare in forma, cuantumul si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire, sunt următorii:


 • 1. SC_______________, pentru spațiul comercial

  în suprafețe


situat în Piața___________;

 • 2. SC______________, pentru spațiul comercial_______în suprafață de_____mp,

situat în Piața___________,

3......

II. Participantii declarați respinși sunt următorii:

 • l.SC___________

Motivul respingerii ofertei:______________________

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit astazi, ________________, ora ________________, cu prilejul

evaluării conținutului plicurilor exterioare depuse pentru închirierea spațiului comercial nr.___în

suprafață de______mp, situat în Piața________, Zona____, PARTER/ETAJ, aflat în administrarea

Consiliului Local Sector 4.

 • 1.         - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      -Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

 • 1.        - Secretarul comisiei de evaluare

Participanti (după caz):

 • 1.            Participant

 • 2.            Participant;

 • 3.            Participant

 • 4.            Participant

PROCES - VERBAL AL

LICITAȚIEI PUBLICE pentru

« închirierea spațiului comercial nr._____în suprafață de_____mp, situat în Piața

Zona__, PARTER / ETAJ. «

încheiat astăzi_______________, ora___________, la sediul

Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr.

.................> compusă din :


 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      - Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

 • 1.        ” Secretarul comisiei de evaluare

a procedat astăzi______________, ora_______la evaluarea ofertelor depuse in plicurile interioare

pentru închirierea spațiului comercial nr.___în suprafață de______mp, situat în Piața________,

Zona___s PARTER/ETAJ.

In urma analizei ofertelor depuse, au fost declarate admise următoarele oferte :

 • 1. S.C._____________________S.R.L.

 • 2.  S.C.______________________S.A.

3......

Următoarele oferte au fost declarate respinse :

l.SC___________

Motivul respingerii ofertei:______________________

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________

Astfel, comisia de evaluare a procedat la analiza îndeplinirii criteriilor ofertele declarate admise, respectiv:                                            ,7 *               +


 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului Închiriat, raportat la suprafața acestuia - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului -pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

Participantul declarat câștigător, care a obtinut cel mai mare procentaj, cu care se va încheia contractul de închiriere a spațiului comercial nr. ______în suprafață de______mp din

locația Piața_________este :

-_____________________ ., reprezentată de dl._____________________________________- în calitate de

administrator, cu o chirie lunară de_________euro/lună.

Pe locurile următoare s-au clasat următorii ofertanți:

Locul 2 : SC__________SRL.

Procentaj:__________________

Modalitatea de calcul a procentajului:____________________

Președintele comisiei de evaluare declară închisă licitația.

Drept pentru care am încheiat astăzi,__________ora_________prezentul proces - verbal în


exemplar unic.


MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE :


1.


- Președinte


2.


- Membru


3.


- Membru


4.


- Membru


5.


- Membru


6.


- Secretarul comisiei de evaluareRAPORTUL PROCEDURII

Comisiei de evaluare privind “închirierea spațiilor comerciale situate în

------------------------------------------------------------------« aflate în administrarea.....

Comisia de evaluare numită prin Dispoziția nr.

a......., compusă din :


 • 1.        - Președinte

 • 2.      - Membru

 • 3.      -Membru

 • 4.      - Membru

 • 5.      - Membru

1.        - Secretarul comisiei de evaluare

Licitația publică are ca obiect închirierea spațiilor comerciale situate în ___________________________________________________________aflate în administrarea.....

Cap. I Principalele date legate de pregătirea licitației

Forma aleasă, de acordare a spațiilor prin închiriere: licitație publică

Documentația de atribuire prevede ca termen limită de depunere a ofertelor, insotite de documentele doveditoare si de dovezile de constituire a garanțiilor de participare data de___________,

ora_________, pentru desfășurarea licitațiilor publice, la sediul organizatorului,____________.

Cap. II Modul de organizare și derulare a licitației

Licitația a fost organizată și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile:

HCL S4 nr /_____________ privind aprobarea Regulamentul privind modul de

organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „Progresul”, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum si a Fisei de date

în urma publicării anunțului pentru desfasurarea licitației, pentru închirierea spațiilor comerciale situate in Complexul Agroalimentar____________, nr..............supuse licitației din data

de_____________________, au fost achiziționate un număr de _______caiete de sarcini.

Până la data limită de depunere a ofertelor si garanțiilor de participare și anume _________________, ora________, s-au depus la sediul organizatorului un număr de_______oferte.


Motivul respingerii ofertei:______________________

 • 2. SC_____________

Motivul respingerii ofertei:______________________

Următoarele oferte au fost declarate valabile:

 • 1) SC_______________

 • 2) SC______________

 • 3) SC______________

In urma deschiderii plicurilor exterioare si analizării conținutului acestora prin prisma criteriilor de valabilitate, a fost întocmit un Proces verbal ce a fost semnat de toti membrii comisiei si de reprezentanții ofcrtantilor.

După comunicarea rezultatelor ofertelor admise, respectiv respinse, au fost înregistrate___

contestării, după cum urmeaza:

 • 1) SC_______________- soluționată in sensul admiteri i/respingerii (după caz);

 • 2) SC______________- soluționată in sensul admiterii/respingerii (după caz) sau, după caz,

nu au fost înregistrate contestării.

Astfel, numărul final de oferte valabile este de_____oferte. Cu ocazia evaluării ofertelor propriu-zise

s-a întocmit un proces-verbal, ce a fost semnat de membrii Comisiei de evaluare.

Astfel, participantii câștigători care vor fi contactați in vederea încheierii contractelor de închiriere sunt:

- pentru spațiul comercial ________ în

SC __________ SRL- cu o chirie de


- pentru spațiul comercial ________în

SC __________ SRL- cu o chirie de


- pentru spațiul comercial ________ în

SC __________ SRL- cu o chirie de


- pentru spațiul comercial ________ în

SC __________ SRL- cu o chirie de


suprafață de

___ Euro/lună conform

suprafață de

___ Euro/lună conform

suprafață de

___ Euro/lună conform

suprafață de

Euro/lună conform


situat în Piața

 • - procesului verbal

situat în Piața

 • - procesului verbal

situat în Piața

 • - procesului verbal    nr.


situat în Piața___________,

- procesu^gw^
Reluarea licitației publice pentru spațiile din tabelul de mai jos se va face în aceleași condiții, la o dată stabilită și comunicată ulterior.

Piața____

Nr. spațiu

Suprafaț a

Zon

a

Destinația spațiului

(Mp)

-

-

Conform caiet sarcini

-

-

-

Conform caiet sarcini

-

-

-

Conform caiet sarcini

-

-

-

Conform caiet sarcini

Contractele de închiriere se vor încheia cu persoanele declarate câștigătoare, în termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data comunicării rezultatelor procedurii, în scris, către participant!.

COMISIA DE EVALUARE:

 • 1.      -Președinte

 • 2.     - Membru

 • 3.    - Membru

 • 4.     - Membru

 • 5.     - Membru

1.        - Secretarul comisiei de evaluare

Anexa nr. 4

PROCES - VERBAL AL

VIZIONARII

spațiului comercial nr._____în suprafață de_____mp, situat în Piața________, Zona

PARTER / ETAJ.

întocmit in data de___________, ora, intre:

 • 1) _________________________, pentru Locator, pe de o parte,

si

 • 2) ______________________________________

In baza cererii de vizionare a spațiului comercial/ consultării documentațiilor si informațiilor tehnice referitoare la Spațiul comercial nr______din incinta_______________Înregistrate sub nr._____din data

de___________.

Cu prilejul ședinței de vizionare, reprezentantul Locatorului, după caz, a permis accesul ________________in incinta Spațiului comercial, descriindu-i cu acest prilej toate detaliile si termenele de execuție ale lucrărilor de modernizare ale Pieței ________________ sau a pus la dispoziția

______________, care a venit insotit de un consilier profesionist, toate planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație.

In urma vizitei,________________declara ca a luat cunoștința de situația spațiului comercial si de

documentația tehnica si ca a primit toate informațiile solicitate cu privire la Spațiul comercial

Data:

[Semnaturile pârtilor]

Anexa nr.3 la H.C.L.S. 4 nr. 148/15.07.2019

CAIET DE SARCINI

Capitolul I

Capitolul II

Capitolul III

Capitolul IV

Capitolul V

Capitolul VI -


Informații generale

Condiții de participare la licitație

Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

Criteriile de atribuire a Contractului de inchiriere

Desfășurarea licitației

Incidente si contestații


CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

APROBAT


CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație publica cu privire la

Spațiul nr._________

în suprafață de______mp,

având destinația de__________

situat în piața_________________

Pret/mp:___________

Preț pornire licitație:________________

aflat în proprietatea Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 4

Capitolul I

Informații generale


1.1 Organizatorul licitației:

Denumire : Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în calitatea sa de titular al dreptului de administrare a Complexului_________prin

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4.

Cod fiscal    : 4316422

Adresa : București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1

Cont         : __________________________________, Trezoreria Sector 4

Cont          : _______________________________________ cont garanții de participare

pentru licitații Trezoreria Sector 4


1.2


Baza legală

- HCL S4 nr /_____________privind aprobarea Regulamentul privind modul

de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale din Complexul Agroalimentar „Piața Sudului” si din Piața Agroalimentara „F închiriere, precum


1.3


Tipul procedurii

Licitație publică


1.4


Obiectul procedurii • A) In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.4 va avea următorul continui:

Spațiul supus licitației publice, va fi situat în____________________, si va avea numărul

_____, suprafața de______mp și destinația____________.

Spațiul comercial care va forma obiectul Licitației publice reprezintă un bun viitor si va fi configurat conform Anexei [•] la prezentul Caiet de sarcini, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Complexului Agroalimentar_______.

Data de deschidere pentru comerț a spațiului comercial va fi in______________, dar nu

mai târziu de ______________de zile calendaristice de la data încheierii Procesului-

verbal de recepție la terminarea lucrărilor Complexul Agroalimentar_________.

Suprafața marcata cu denumirea [•] pe planul Complexului Agroalimentar______,

atașat ca Anexa [•] a Caietului de sarcini, reprezintă spațiul comercial din cadrul Pieței care formează obiectul licitației publice..

 • B) In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.4 va avea următorul conținut:

Spațiul supus licitației publice este situat în____________________, avand numărul_____,

suprafața de ______ mp și destinația ____________, fiind amplasat pe planul

Complexului Agroalimentar_______, atașat ca Anexa [♦] a Caietului de sarcini.

1.5 Spațiul ce urmează a fi închiriat va fi utilizat conform destinației și profilului declarat conform art. 1.6 de mai jos, locatarul fiind obligat, sub sancțiunea rezilierii de plin drept a contractului de închiriere, să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată în spațiul închiriat si să asigure respectarea condițiilor care au stat la eliberării avizului si autorizației de Securitate la incendiu (art.9 din Legea, nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare). Totodată, Locatarul are obligația de a încheia direct toate contractele de furnizare de utilitari publice necesare funcționarii spațiului închiriat si de a achita utilitățile aferente spatiilor comune.

1.6 Spațiul comercial se incadreaza, in mod limitativ, in următoarele coduri CAEN:

1.7


In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun viitor, Art. 1.7 va avea următorul conținut:

Avand in vedere faptul ca Spațiul comercial constituie un bun viitor, vizitarea amplasamentului sau a spatiilor comerciale se va efectua in măsură in care stadiul lucrărilor de modernizare o va permite, astfel incat siguranța, sanatatatea si integritatea fizica a vizitatorilor sa nu fie puse in pericol. In cazul in care stadiul lucrărilor nu permite vizitarea spatiilor comerciale, persoanele interesate au dreptul de a consulta, împreuna cu orice consilieri profesionist! necesari, de planurile, documem^tiite^i informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de clara si completa asupra situației spatiilor comerciale. Vizitarea amplasj consultarea documentațiilor tehnice se face in baza înregistrării unei sediul_______________cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data v


reri


vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice, se Proces verbal.

In cazul in care obiectul procedurii reprezintă un bun actual, Art. 1.7 va avea următorul continui:

Persoana interesata are dreptul de a vizita spațiul comercial pentru a dispune de toate informațiile si documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație, in urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul________________sau prin e-

mail la____________________, cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei.

 • 1.8    Persoana juridică, poate să achiziționeze caiete de sarcini pentru mai multe spații, insa poate participa la licitație doar pentru spațiile pentru care a depus oferta si a achiziționat caietele de sarcini aferente.

 • 1.9    Oferta si garanția de participare se depun distinct pentru fiecare spațiu in parte.

 • 1.10   Contravaloarea caietului de sarcini/spatiu este de 200 de lei.

 • 1.11   Perioada închirierii

 • 1.12   Perioada de închiriere a spațiului este de 5 ani, calculata de la data semnării contractului de închiriere. După expirarea perioadei menționate mai sus perioada contractuala poate fi prelungita, doar cu acordul locatorului, în baza solicitării scrise a locatarului, formulată cu 30 de zile înainte de expirarea duratei inițiale a contractului. Prelungirea contractului nu va depăși termenul de 5 ani.

In condițiile anterior menționate, prelungirea perioadei de valabilitate se va face prin act adițional la contractul de închiriere, dacă locatarul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) si-a îndeplinit in mod corespunzător si integral obligațiile asumate prin Contractul de închiriere;

 • b) acceptă faptul ca prețul chiriei va fi majorat cu indicele de creștere a prețului chiriei comunicat de INS;

 • c) prezintă certificate de atestare fiscala din care rezulta ca nu inregistrareaza debite față de bugetul local sau fata de bugetul consolidat de stat ori fata de DPGAC S4 la data semnării actului adițional de prelungire;

 • d) nu a fost sancționat in legătură cu desfasurarea activitatii in spațiul închiriat pe durata contractului prin acte ale organelor abilitate sa controleze modul in care isi desfasoara activitatea comerciala;

 • e) prezintă un certificat constatator emis de Registrul comerțului sau de o autoritate/institutie publica similara, in funcție de forma de constituire, din care sa reiasa ca nu este supus procedurilor de dizolvare, lichidare, insolventa sau faliment;

 • f) nu a fost si nu este nici in momentul încheierii actului adițional parte intr-un litigiu purtat de Locatar in contradictoriu cu Sectorul 4 al Municipiului București, Consiliul Local Sector 4 sau DPGAC S4.

Aceste condiții se probează prin fișa de client de la DPGAC S4 si prin înscrisurile eliberate de autoritatile sau instituțiile abilitate in materie.

 • 1.13   In ceea ce privește predarea spatiilor comerciale ce reprezintă un bun viitor, Locatorul transmite o notificare Locatarului in scopul încheierii Procesului verbal de predare primire a Spațiului inchiriat.

Capitolul II

Condiții de participare la licitație

, c^nstituheW^/


 • 2.1 Au dreptul să participe la licitație persoane juridice, române sau străine condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor la care România este parte, care mod cumulativ, următoarele condiții:

 • a) au plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) au depus oferta si cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în cuprinsul art. 3.4 si art. 3.7, în termenele prevăzute în Anunțul privind desfasurarea licitației;

 • c) au îndeplinit, la zi, toate obligațiile de plată exigibile a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere și/sau dobânzi) către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare, activitatea comercială a acesteia nu este administrată de către un judecător sindic și nici nu a fost începută procedura insolvenței, falimentului sau lichidării împotriva acestuia.

 • e) Nu au fost condamnate prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • i) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • ii) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289 - 294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10 -13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • iii) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18A1 - 18A5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • iv) acte de terorism, prevăzute de art. 32 - 35 și art. 37 - 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • v) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • vi) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209 - 217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • vii) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

 • 2.2. Nu are dreptul să participe la licitație persoana fizica sau juridica care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau unitățUp administrativ-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit p culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la persoanei respective drept câștigătoare la licitație.


 • 2.3. în vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare^. echivalenta cu contravaloarea a 12 chirii lunare, valoare calculata raportat la pretM^1^rh$ la care pornește licitația.                                                                  >>

Garanția de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere. Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie pe baza unei cereri scrise, in termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător. în cazul anularii procedurii de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată. După primirea comunicării, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necâștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea perioadei mai sus menționate, dacă transmit Organizatorului o solicitare în acest sens. Organizatorul are obligația de a restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

 • 2.4. Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN_________

deschis la Trezoreria Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - Spațiu comercial nr.__- Piața________

Garanția de participare trebuie să fie constituită în forma, suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 4 luni de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).

 • 2.5. Se reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) Revoca oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 • b) Ofertantul refuza încheierea contractului de închiriere;

 • c) Ofertantul nu se prezintă in vederea incheierii contractului de închiriere in termenul prevăzut de art. 6.5 din prezentul Caiet de sarcini.

 • 2.6. Distinct de garanția de participare care are drept scop protejarea Organizatorului față de

riscul unui comportament necorespunzător al ofertantului pe toată perioada implicării sale în procedura de atribuire, la momentul semnării contractului se depune o garanție (denumita garanție de buna execuție) in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii, calculate raportat la valoarea de adjudecare a chiriei. Modalitatea de constituire a garanției este cea prevăzută la art. 2.4 si va conține mențiunea „Garanție de buna execuție - Spațiu comercial nr.___Piața

________Restituirea acestei garanții se face conform clauzelor contractuale.

Capitolul III

Reguli privind elaborarea si depunerea ofertelor de participare

 • 3.1. Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini.

 • 3.2. Ofertele se redactează în limba română si se depun la locul precizat în anunțul de licitație,

în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior (inserat in interiorul plicului exterior) , care se înregistrează de Organizator, în ordinea primirii lor, în registruL^S^^^jr^^v precizându-se data și ora.                                                     ff               \

 • 3.3. Pe plicul exterior ofertanții vor menționa numele sau denumirea ofertantului/precurmș|^s7\     ți

domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, obiectul licitației pentru care feste d^®H| ! j oferta: denumirea complexului agroalimentar si nr. spațiului comercial. \\ o

 • 3.4. Plicul exterior va trebui să conțină, in mod obligatoriu, următoarele documente, depuse in ordinea mai jos menționata, insotite de un opis al acestora:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul completata conform Anexei C, in original;

 • b) o Declarație de participare la licitația publica, completata conform Anexei A, fără îngroșări, ștersături sau modificări si semnată de ofertant, in original;

 • c) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, in copie;

 • d) dovada achitării garanției de participare in cuantumul menționat la art. 2.3 din Caietul de sarcini;

 • e) următoarele acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

 • 1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele Înregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele Înregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu Înregistrează obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Adeverința emisa de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 care sa ateste faptul ca nu înregistrează debite fata de aceasta instituție publica, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere și/sau dobânzi) si ca nu se afla sub incidența prevederilor art. 2.2 din prezentul caiet de sarcini, in original;

 • 3) Cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

 • 4) Actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 5) Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/institutie publica similara, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 6) Certificatul de înregistrare fiscala emis de ANAF, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 7) Declarație pe propria răspundere conform formularului din Anexa B la caietul de sarcini, data in forma autentica, in original;

 • 8) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;


 • 9) împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate imputemicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” s reprezentantului (in cazul in care persoana imputemicita nu este reprezent ofertantului);

 • 3.5. Lipsa oricărui document prevăzut la art. 3.4, lipsa garanției de participare, depunerea garanției de participare intr-o forma si/sau cuantum greșit sau depunerea unui document solicitat inițial in alta zi/ora decât cele stabilite pentru depunerea ofertelor, atrage descalificarea ofertantului.

 • 3.6. Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 3.7. Oferta va fi depusă in plicul interior, intr-un singur exemplar, si conține următoarele mențiuni:

 • 1)  numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz;

 • 2)  obiectul licitației pentru care este depusă oferta: denumirea complexului agroalimentar si nr. spațiului comercial;

 • 3) prețul ofertat/luna, plecând de la prețul de pornire al licitației;

 • 4) Documente doveditoare privind cash-flow-ul, respectiv dovada că ofertantul va avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului închiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.;

 • 5) dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent;

 • 6) Semnătură ofertant;

 • 3.8. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare spațiu comercial in parte.

 • 3.9. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de Organizator.

 • 3.10. Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul pentru desfășurarea licitației.

 • 3.11. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 3.12. Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul pentru desfășurarea licitației sau după expirarea datei si orei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 • 3.13. Conținutul ofertelor din plicurile interioare va ramane confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora.


Capitolul IV

Criteriile de atribuire a Contractului de închiriere

 • 4.1 Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp® TVA raportat la suprafața spațiului de închiriat - pondere 40%;

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata la alin. (2) - pondere 40%;

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

 • 4.2 Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. b) operatorii economici participanti la procedura trebuie să facă dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportate la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului Închiriat, exprimata in euro, fără TVA. Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de document emis de unități bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta faptul că în cazul atribuirii contractului:

 • a) operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

 • b) posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

 • 4.3. Pentru criteriul de atribuire prevăzut la art. 4.1 lit. c) operatorii economici participanti la procedura care dețin un astfel de sistem de protecție a mediului vor prezenta documentul de certificare a sistemului, emis de un organism de certificare independent, document care trebuie sa fie valabil la momentul prezentării lui.

 • 4.4 Algoritmul de calcul pentru cele trei criterii este următorul:

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.a)

Punctajul C(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.b)

Punctajul D(n) se acorda astfel:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct;

 • b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • - pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. (1), lit.c)

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 0 puncte.

Capitolul V

Desfășurarea licitației

5.1


5.2


Anunțul pentru desfășurarea licitației se va publica cu cel puțin 30 zile câfefearistic^ înainte de data fixata pentru organizarea licitației, în Monitorul Oficial^l*RonwiBL Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație(lo®M    __

precum si pe pagina de internet www.ps4.ro.                           \\

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei lim^^Y^hvj^ depunere se retumează nedeschisă.

 • 5.3    Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Solicitarea clarificărilor va fi transmisa cel mai târziu cu 10 zile lucratoare inainte de data organizării licitației, iar Organizatorul va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, insa cel târziu cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 • 5.4    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Organizatorul are dreptul de a solicita clarificări ofertanților pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate. Solicitarea de clarificări este propusă și se transmite de către de către comisia de evaluare ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței de evaluare. Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea de clarificări în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 • 5.5    Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

 • 5.6    Persoanele care au depus oferte au dreptul sa participe la ședințele de licitație.

 • 5.7    După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă prevederile art. 3.4 din Caietul de sarcini, cu privire la conținutul plicului exterior, respectiv: depunerea tuturor documentelor solicitate si in forma solicitata, precum si îndeplinirea condițiilor impuse pentru participarea la licitație.

 • 5.8    Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. în caz contrar, comisia de evaluare va dispune anularea procedurii și va organiza o nouă licitație.

 • 5.9    în urma analizării conținutului plicurilor exterioare pe baza criteriilor de valabilitate de către comisia de evaluare, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanții prezenti. Refuzul ofertanților prezenti de a semna procesul verbal se va consemna in cuprinsul acestuia.

 • 5.10 In urma intocmirii procesului verbal privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se va proceda la deschiderea plicurilor interioare si la analizarea ofertelor depuse prin raportare la criteriile de atribuire menționate la Capitolul IV.

  5.11


  5.12


Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la art. 4.1. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.In cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, deriari  acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribț^țp „cej^ai  mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/jȘap/lu TVA raportat la suprafața spațiului de închiriat”, iar în cazul egalității departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru cri teri ul\\cjp-^  ” capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nive@ flowului”.

 • 5.13   Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal al licitației publice, care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

 • 5.14   Organizatorul va încheia contractul de închiriere cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • 5.15   Organizatorul va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

 • 5.16   în cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, Organizatorul va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • 5.17   în cadrul comunicării prevăzute la art. 5.15, comisia de evaluare are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 • 5.18   In cazul prevăzut la art. 5.8, pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație. Cea de-a doua licitație se organizează în aceleași condiții ca procedura inițiala, incepand cu publicarea anunțului privind desfasurarea licitației.

 • 5.19   Organizatorul va anula procedura de licitație in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art. 6.6. Organizator are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului.

 • 5.20   în sensul prevederilor art. 5.19 procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de

licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor transparența, tratamentului egal, proportionalitatii, ne discriminării si liberei concurente;

 • b) Organizatorul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea

să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la lit. a).

 • 5.21   In cazul in care procedura de licitație se anuleaza, Organizatorul va comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

Capitolul VI încheierea contractului de închiriere

6.1


Contractul de inchiriere se va încheia cu ofertantul câștigător numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art. 5.15.


6.2


Prețul adjudecat al chiriei va deveni prețul contractului de închiriere.


6.3Modelul contractului de inchiriere este prevăzut in cuprinsul Anexei

nr.___din_________. Prin depunerea declarației de participare la procedurâ^li^^-ie^o’^VA;

publica, ofertantul declara ca si-a insusit si accepta prevederile caietului de^frpinjo^^c^^ 1174;


ale dispozițiilor hotărârii de consiliu local care aproba conținutul documentației de atribuire, implicit a clauzelor referitoare la modalitatea de determinare a daunelor interese datorate in cazurile prevăzute la art. 6.5 si art. 6.6.

 • 6.4. Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității si va fi înregistrat la organele fiscale.

 • 6.5    Neîncheierea contractului de închiriere într-un termen de 20 de zile calendaristice, calculat de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 6.1 atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă, constând in reținerea contravalorii garanției de participare de către Organizator.

 • 6.6    Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul de închiriere atrage după sine plata daunelor-interese, constând in reținerea garanției de participare de către Organizator.

 • 6.7    în cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de licitație se anulează, iar Organizatorul reia procedura.

 • 6.8    în cazul în care organizatorul nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, comisia de evaluare are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă. în cazul în care nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, organizatorul reia procedura de licitație.

A

 • 6.9    In situația în care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, chiria poate fi ajustată, la cererea oricărei părți.

 • 6.10   încetarea închirierii are loc în condițiile contractuale prevăzute in modelul contractului de inchiriere.

 • 6.11   Organizatorul poate denunța contractul de închiriere, cu notificarea prealabilă a titularului dreptului de închiriere, dacă interesul național sau local justifică reîntoarcerea bunului în folosința publică.

A

 • 6.12   In cazul în care în cartea funciară a fost notat contractul de închiriere, radierea acestei notări, se efectuează în baza actului emis de Organizatorul prin care se comunică intervenirea rezilierii.

  6.13


  Orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș spațiului, pe perioada derulării contractului de închiriere, se executa pe cheltuiala Locatarului, conform


  proiectului tehnic pus la dispoziție de organizator și intră de drept în domeniul public local, neputând fi deduse din chirii sau echivalate ori compensate cu alte sume datorat^ între părți. La încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau aduse de chiriaș rămân în proprietatea locatorului, locatarul renunțând i la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațit^îiîchiriă^^Li pentru materialele utilizate. Pe durata contractului de inchiriere, lo " fragmenta spațiul ci el va ramane in forma/structura aprobata de Con^lml^W Sectorului 4.

 • 6.14   Totodată, Locatarii au obligația de a executa lucrările de amenajare in vederea punerii

in funcțiune a spațiului comercial, din fonduri finaciare proprii si de a obține toate avizele și autorizațiile prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată în spațiul închiriat, inclusiv avizul și autorizația de securitate la incendiu, prevăzut de lege, in termen de _______ de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancțiunea

rezilierii de plin drept a acestuia, locatarul renunțând in mod expres la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațiul închiriat sau pentru materialele utilizate. Totodată, Locatarul are obligația de a încheia direct toate contractele de furnizare de utilitari publice necesare funcționarii spațiului închiriat.

 • 6.15   Pe durata contractului de închiriere, locatarii vor suporta distinct de costul chiriei, costurile cu utilitățile, precum si orice alte costuri necesare întreținerii si administrării pârtilor comune ale Pieței.

 • 6.16   Pe durata contractului de închiriere este permisa subinchirierea spațiului, in condițiile legii, cu acordul prealabil al administratorului activitatii piețelor, manifestat in scris. In cazul in care se accepta subinchirierea, Locatarul si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din Contractului de închiriere, pe durata contractului de subinchiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat se va efectua cu respectarea condițiilor prevăzute de lege si necesita aprobarea prealabila a administratorului activitatii piețelor.

 • 6.17  La încheierea contractului, ofertantul câștigător trebuie să facă dovada achitării contravalorii garanției de bună execuție echivalentă a 2 chirii lunare, calculate raportat la Prețul adjudecat al chiriei. Fără prezentarea acestei dovezi, se consideră că ofertantul câștigător refuză semnarea contractului de închiriere, caz in care devin incidente dispozițiile art. 2.2, iar garanția de participare va fi reținuta, in conformitate cu prevederile art. 2.5 lit. b).

 • 6.18   Garanția de participare la licitație depusă de ofertantul câștigător se păstrează de către organizatorul licitației până la constituirea garanției de bună execuție. Garanția de participare se restituie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

 • 6.19   Garanția de bună execuție va putea fi eliberată la încetarea contractului numai după verificarea în evidențele contabile din care să reiasă că locatarul nu prezintă debite, ca acesta si-a indeplinit in mod corespunzător obligațiile asumate prin contract și după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului.

 • 6.20   Contractul de închiriere va fi încheiat în formă scrisa, in trei exemplare, unul pentru fiecare parte si unul care va fi înregistrat la organele fiscale și constituie titlu executoriu pentru evacuarea chiriașului, în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale și pentru plata chiriei, utilităților, penalităților și cheltuielilor justificate la termenele și modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora prin lege, art. 1798 din Codul Civil.

prezentul Caiet de sarcini, precum și refuzul ofertantului câștigător de a semna Contractul de închiriere, cu excepția situațiilor de forța majora sau caz fortuit, conduce la pierderea garanției de participare depusă si a dreptului de a mai participa la procedurile ulterioare organizate pentru închirierea bunurilor statului sau ale unitatii administrativ-teritoriale pe o durata de 3 ani de la data ședinței de licitație.

 • 7.2    Ofertanții pentru care există indicii sau dovezi că au stabilit înțelegeri pentru trucarea sau falsificarea rezultatelor licitației în scopul obținerii unor prețuri mai avantajoase, pierd garanția de participare și vor fi excluși de la licitație.

 • 7.3    în timpul desfășurării ședinței de licitație sunt interzise acțiunile corelate ale licitatorilor ce au ca scop perturbarea ședinței sau influențarea membrilor comisiei de evaluare.

 • 7.4    Orice contestații formulate împotriva actelor comunicate se înregistrează la sediul organizatorului, in termen de 1 zi lucratoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor se vor înregistra la Tribunalul de la sediul reclamantului, in termen 6 luni de la comunicare deciziei pronunțate cu privire la contestație.

 • 7.5    Soluționarea contestațiilor se face in termen de 2 zile lucratoare de la data înregistrării acestora de către o Comisie de soluționare a contestațiilor, iar deciziile se comunica contestatorilor in cel mult 1 zi de la soluționare, prin posta, cu scrisoare cu confirmare de primire sau fax sau e-mail, daca s-a solicitat in mod expres aceasta modalitate de comunicare.

Către__________________

Sediu________________________

Declarație de participare la Licitația publica pentru

« închirierea spațiului comercial nr.______în suprafață de______mp, situat în

Piața_______, Zona___, PARTER / ETAJ. «

Subsemnatul(a) ......................................., cu domiciliul în......................., posesor al

B.I. /C.I. / Pașaport seria..............., nr...................., eliberat la data de...................,

către ..............., având C.N.P. ............................, in calitate de reprezentant

al......................, cu sediul in............................., înregistrata la

nr..............................., avand cod de identificare fiscala .................................. si

IBAN.............................., deschis la ......................................, telefon

fax........................, e-mail.........................

prin prezenta vă solicit înscrierea pentru participarea la licitația privind publica pentru închirierea spațiului comercial nr.______în suprafață de ______mp, situat în Piața

________, Zona___, PARTER / ETAJ. Valoarea de începere a licitației este de

Declar că mi-am însușit și sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si ale dispozițiilor HCL Sector 4 nr. ____/2019 care aprobă procedura de desfășurare a

licitației publice deschise cu strigare pentru spațiul comercial mai sus indicat.

De asemenea, declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează obiectul licitației publice deschise cu strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am exercitat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul comercial, anterior depunerii Ofertei de participare la licitație.

Data:


Semnătura


DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) _______________________________________ cu domiciliul situat în

_____________________________________strada____________________________________________nr.______________, bloc______________________________, scara_______________________, apartament________________,

sector/județ_______________________, identificat(ă) cu BI/CI seria_________ număr___________

emis de ______________________________________, la data de _________________, având

CNP______________________________________________, în calitate de reprezentant legal al

______________________________________________________________________, prin prezenta, declar pe propria răspundere, având cunoștiință de prevederile art. 326 Codul Penal, că ________________________________________________ nu se află în insolventa, reorganizare judiciară sau faliment, nu este gajată sau ipotecată, este lipsită de sarcini de orice natură și nu are ca reprezentanți legali persoane care au fost reprezentanți legali a unei alte persoane juridice care a înregistrat debite la bugetul local al Sectorului 4 sau fata de DPGAC S4 ori litigii in contradictoriu cu Sectorul 4 al Municipiului București, Consiliul Local Sector 4 sau DPGAC S4. De asemenea, menționez că în ultimii 3 ani nu am fost reprezentant legal al unei persoane juridice care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau unităților administrativ-teritoriale, în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.

Totodată, declar că nu am rude de gradul I angajate în cadrul DPGAC S4 și că nu voi participa la licitație cu o altă persoană juridică în care să am calitatea de asociat/administrator sau asociat unic, iar în cazul în care, în perioada scursă de la data depunerii documentației de licitație, până la licitație, voi dobândi calitatea de asociat/administrator sau asociat unic al unei persoane juridice participantă și ea la aceeași licitație, în mod expres voi face toate demersurile să retrag de la licitație una dintre persoanele juridice, astfel încât să rămână o singură persoană juridică participantă, în care am calitatea de asociat sau asociat unic.

De asemenea, declar ca inteleg si accept faptul ca spațiul comercial ce formează obiectul licitației publice deschise cu strigare reprezintă un bun viitor si ca mi-am exercitat dreptul de a dispune de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul comercial, anterior depunerii Ofertei de participare la licitație.

De asemenea, in cazul in care (denumirea persoanei juridice care depune oferta) va fî desemnata câștigător al spațiului comercial nr.______în suprafață de______mp, situat în Piața

_______, Zona___, PARTER / ETAJ, declar că sunt de acord ca:

 • -  să solicit acordul scris al administratorului activitatii piețelor pentru schimbarea obiectului de activitate desfasurat in spațiu, precum si pentru subinchirierea spațiului comercial închiriat;

 • -  să nu aduc modificări la structura interioară și/sau exterioară a spațiului comercial sau a clădirii;

în situația în care Consiliul Local Sector 4 decide consolidarea, modernizarea sau efectuarea de reparații cu privire la imobilului în care se găsește spațiul comercial si in măsura in care execuția lucrărilor anterior menționate necesită încetarea activității societarii ofertante, voi evacua spațiul comercial ce face obiectul Contractului de închiriere, pe perioada executării lucrărilor și voi fi scutit de la plata contravalorii dreptului de folosință a spațiului pentru perioada respectivă;

 • -  la încetarea Contractului de închiriere, să predau spațiul comercial în stare de funcționare, pe bază de proces verbal de predare-primire, cu toate investițiile efectuate în spațiu in vederea amenajării, modernizării sau imbunatatirii acestuia și sa achit toate obligațiile de plata născute pana la acel moment;

 • - renunț, in mod expres, sa solicit Locatorului contravaloarea oricăror investirii, materiale sau lucrări executate in vederea punerii in funcțiune a spațiului comercial folosit in baza Contractului de închiriere;

-renunț, in mod expres, la dreptul de a solicita despăgubiri sau alte sume de bani Locatorului, in cazul in care Contractul de închiriere va fi desființat printr-o hotarare judecătoreasca definitiva;

neutilizarea spațiului comercial în anumite perioade ale anului din orice motive, cu excepția situației în care Consiliul Local Sector 4 decide consolidarea, modernizarea sau efectuarea de reparații cu privire la imobilului în care se găsește spațiul comercial, nu exclude plata contravalorii dreptului de folosință pentru aceste perioade ori a utilităților aferente spațiului comercial ori ale spatiilor comune ;

Prezenta este valabilă pentru licitația spațiului comercial nr. _________ din

Data:


Semnătură


CANDID ATUL/OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMAȚII GENERALE

 • 1. Denumirea/numele:

 • 2. Codul fiscal:

 • 3. Adresa sediului central:

 • 4. Telefon:

Fax:

E-mail:

 • 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare___________________________________________

(numărul, data si locul de i nmatriculare/i nregistrare)

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii:________________________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

 • 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________________

(adrese complete, telefon/fax,

certificate               de

inmatriculare/inregistrare)

 • 8. Principala piața a afacerilor:

 • 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri anuala                  Cifra de

afaceri anuala

Anul                                                     la 31 decembrie

la 31 decembrie

(mii lei) (echivalent euro) 1.

2.

3.

Media anuala:


ț                          /       3:”*' L&Cj


Anexa nr. 4 Ia H.C.L. Sector4 nr. 148/15.07.2019

Varianta Contract de închiriere bun viitor

Contract de închiriere de spatii comerciale situate in complexul agroalimentar [•]

Nr. [.]/[.]

încheiat astazi, [•], intre:

Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul in București, Bdul. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, cod fiscal 4316422, cont nr. R051TREZ7042142265XXXXX deschis Ia Trezoreria Sector 4, tel. 021.335.92.30, in numele si pe seama Consiliului Local Sector 4, titularul dreptului de administrare asupra [•], reprezentat convențional prin [•], persoana imputernicita cu semnarea prezentului Contract de închiriere, conform HCL Sector 4 nr., denumita in continuare „Locatorul", si [•], cu sediul social in [•], înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. [•], CUI [•], cont bancar [•] deschis la [•], reprezentata de Dl./Dna. [•], in calitate de [•], numit in continuare „Locatarul",

Denumite in continuare, in mod individual „Partea" si in mod colectiv „Părțile",

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere (denumit in continuare “Contractul"}, cu respectarea următoarelor clauze:

1) Obiectul Contractului. Spațiul închiriat

 • 1.1.   Locatarul încheie cu Locatorul prezentul contract in scopul inchirierii unui spațiu comercial, in care Locatarul sa desfasoare o activitate cu caracter comercial, situat in incinta Complexului Agroalimentar [•], denumita in continuare „Piața".

 • 1.2.   Spațiul închiriat reprezintă un bun viitor si va fi configurat conform Anexei nr. 1 -„Proiectul tehnic al Pieței" la prezentul Contract, in urma finalizării lucrărilor de construire si amenajare a Pieței.

 • 1.3.       Data de deschidere pentru comerț a spațiului inchiriat va fi denumita in continuare „Data de deschidere" si va fi in [•]. In cazul in care Data de deschidere va fi stabilita pentru o data ulterioara celei anterior menționate, acest aspect va fi notificat in mod corespunzător Locatarului.

 • 1.4.   Suprafața marcata cu denumirea [•] pe Proiectul tehnic al Pieței, reprezintă spațiul comercial din cadrul Pieței care este dat spre închiriere Locatarului, r ""


Unitatea constituita din spațiul comercial [•], denumita in contir inchiriat" cu o suprafața de aproximativ [•] m2.

 • 1.5. O marja de variație acceptabila de (+)/ (-) 1% va fi permisa in calculul ariei spațiului închiriat. Daca suprafața consemnata in Procesul verbal de predare primire:

 • i.   va depăși marja de variație acceptabila, toate obligațiile de plata vor fi calculate raportat la suprafața reala a Spațiului închiriat, conform măsurătorilor făcute de inginerul topograf al Locatorului. In acest caz, Părțile vor încheia un act adițional la Contract in care se vor stipula suprafața reala si prețul calculat prin raportare la aceasta;

 • ii.    nu va depăși marja de variație acceptabila, toate obligațiile de plata vor fi raportate la suprafața Spațiului inchiriat consemnata in cuprinsul prezentului Contract.

2) Perioada de închiriere

 • 2.1.   Părțile au convenit o perioada fixa de închiriere a Spațiului inchiriat de 5 (cinci) ani, calculata începând cu data semnării prezentului Contract -[•], (denumita in continuare „Perioada").

 • 2.2.   Daca după expirarea duratei Contractului de Închiriere, Locatarul dorește sa reînnoiască prezentul Contract, trebuie sa notifice intenția in scris Locatorului, nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea Perioadei.

 • 2.3.   Reînnoirea perioadei contractuale se poate efectua prin încheierea unui act adițional la prezentul Contract, a cărei durata nu va depăși un termen de 5 (cinci) ani, sub condiția ca Locatarul sa indeplineasca cumulativ condițiile stipulate in cuprinsul art. [•] din Caietul de sarcini, la momentul încheierii actului adițional.

 • 2.4.   In cazul in care intenția Locatarului de a prelungi perioada contractuala nu este notificata la timp, conform art. 2.2. de mai sus, Contractul inceteaza de drept, in conformitate cu clauzele stipulate mai sus.

3) Predarea si folosirea Spațiului închiriat

 • 3.2. Locatarul declara ca, anterior încheierii acestui Contract de Închiriere, a luat la cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare Ia Spațiul inchiriat, le-a inteles si in consecința a dispus de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul inchiriat înainte de a semna Contractul de închiriere si de faptul ca acesta constituie un bun viitor.

  3.3.


  3.4.


In vederea predării Spațiului inchiriat către Locatar pentru demararea lucrărilor de amenajare si/sau compartimentare, după caz, si pentru obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare necesare, Locatorul va notifica Locatarul in scopul

incheierii Procesului verbal de predare primire a Spațiului inchiriat.


Locatorul va preda Locatarului Spațiul inchiriat in condițiile de existente la data incheierii Procesului-verbal de predare-primire.

 • 3.5.   In cazul in care Locatarul nu se prezintă pentru incheierea Proces ului-verbal de predare-primire, Locatorul ii va acorda Locatarului un nou termen, respectiv 5 zile calendaristice de Ia Data de predare inițiala. Daca Locatarul nu se prezintă nici la noul termen, predarea Spațiului închiriat este considerata ca acceptata de către Locatar, libera de orice vicii.

 • 3.6.   La Data predării Spațiului închiriat Locatarului, ambele Parti vor semna un Proces verbal de predare - primire (numit in continuare „Procesul verbal de predare-primire"), unde vor fi menționate viciile constatate in Spațiul închiriat. Daca niciun viciu nu este menționat in Procesul verbal de predare-primire, Locatarul consimte ca a preluat Spațiul închiriat in condiții optime pentru derularea lucrărilor de amenajare si/sau compartimentare, după caz. Procesul verbal de predare-primire se va constitui ca Anexa nr. 2 la prezentul Contract

 • 3.7.   Locatarul va avea in posesie Spațiul închiriat, liber si netulburat, cu condiția de a desfasura activitatea comerciala menționata pe perioada Contractului, de a plăti sumele datorate conform prezentului Contract si de a-si îndeplini toate celelalte obligații legale si contractuale.

 • 3.8.   Locatarul va intreprinde pe cheltuiala si riscul sau lucrările de amenajare si utilizare a Spațiului, in termen de 30 de zile de la Data predării, dar fara a depăși data finalizării lucrărilor Pieței, [•].

 • 3.9.   Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune si întreținerii Spațiului se vor face pe cheltuiala proprie a Locatarului si fara pretenția rambursării contravalorii manoperei si/sau a materialelor consumate la incheierea prezentului Contract.

 • 3.10.  Locatarul va plăti toate cheltuielile si taxele necesare activitatii comerciale pe care o va desfasura in cadrul Spațiului închiriat, inclusiv taxele, licențele, autorizațiile, avizele etc. care privesc suprafața inchiriata. In caz contrar, Contractul se reziliaza de drept, iar Locatarul pierde garanția de buna-executie.

 • 3.11.  Spațiul inchiriat are ca destinație exclusiva desfasurarea activitatii de comerț cu [•], avand codul CAEN [•].

 • 3.12.  Orice schimbare a activitatii agreate si a tipului de produse comercializate in cadrul Spațiului inchiriat va fi făcută numai cu notificarea si acordul prealabil scris al Locatorului.

  3.13.


  3.14.


  3.15.


In cazul nerespectarii art. 3.11 si art. 3.12, Locatarul este de drept in întârziere, iar prezentul Contract se reziliaza de drept.

Locatarul este obligat sa nu neglijeze Spațiul inchiriat, parțial sau in totalitate, pe durata Contractului.


Locatarul va avea următoarele drepturi neexclusive in comun cu Lo toate persoanele care beneficiază de drepturi similare:

 • a] un drept de a folosi Părțile si Suprafețele comune asa cum au fost proiectate de către Locator pentru a fi folosite de Locatarii Pieței, iar Locatarul nu va obstructiona Părțile si Suprafețele comune si nici nu va împiedica in vreun fel accesul in si din Piața; si

 • b) un drept de trecere al tuturor utilităților de la si către Spațiul inchiriat, prin oricare din traseele de utilitati din vecinătatea Spațiului inchiriat care deservesc Spațiul inchiriat si care acum sau in viitor trec prin, pe dedesubt sau peste oricare parte a Pieței, furnizând utilitati Spațiului inchiriat.

„PARTI COMUNE” reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si dinspre spatiile inchiriate, precum si alte spatii comune interne [holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de serviciu si tehnice), localizate in interiorul Pieței.

„SUPRAFEȚE COMUNE" reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun de către Locatari, precum drum de acces, zone verzi, curte interioara, logo-uri, totem, rețele, sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica, trotoare etc.

 • 3.16.  Locatarul este obligat sa respecte legile si regulile impuse odata cu inchirierea Spațiului inchiriat si este obligat sa aiba toate licențele si autorizațiile la zi necesare funcționarii si desfășurării activitatii comerciale in Spațiul inchiriat conform celor prevăzute in prezentul Contract si pe toata durata acestuia.

 • 3.17.  Locatorul are dreptul de a folosi in orice moment, in mod liber si nestingherit, toate Traseele de utilitati dinspre si către toate Părțile comune ale Pieței, precum si către alte clădiri si terenuri ce deservesc Pieței, ce trec prin interiorul Spațiului inchiriat, dar care nu deservesc in mod exclusiv Spațiului inchiriat.

"TRASEE DE UTILITATI": reprezintă toate canalizările, țevile, cablurile, conductele precum si orice alt canal conductor.

 • 3.18.  Locatarul se obliga sa deschidă Spațiul inchiriat conform orarului de funcționare al Pieței, asa cum este clar definit si stipulat in Regulamentul intern de funcționare a Pieței. Excepție fac situațiile care impun ca spațiul inchiriat sa fie inchis, cu condiția notificării prealabile in scris a Locatorului.

 • 3.19.  Locatarul va lua la cunoștința si va aplica orice modificare a orarului de funcționare a Pieței, modificare decisa periodic de către Locator. Orice modificare a orarului de funcționare va fi anunțata de către Locator cu 15 zile in avans.

 • 3.20. Locatarul are obligația sa respecte Regulamentul intern de funcționare a Pieței ce face parte integranta din prezentul Contract de închiriere.


„REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE": reprezintă regi

privind desfasurarea activitatii in cadrul Pieței, pregătit de către Adnfinistra^o^ill^ Pieței, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, astfel cum va’i^itea țp

U o când in când modificat, cu scopul de a implementa toate regulile aplicabile complexului agr o alimentar.

4] Chirie

 • 4.1.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi in suma de [•] Lei/mp + TVA pe luna.

 • 4.2.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi datorata incepand cu Data predării Spațiului comercial.

 • 4.3.   Facturile fiscale vor fi emise pana la data de 15 ale fiecărei luni si vor cuprinde cuantumul chiriei aferent lunii următoare. Plata Chiriei se va face intr-un termen de 15 zile calculat de la data emiterii facturilor, dar fara a depăși data de 1 a lunii, in Lei, la cursul oficial de schimb B.N.R. valabil pentru ziua emiterii facturilor fiscale.

 • 4.4.   Chiria se va plăti integral in contul de Trezorerie indicat in cuprinsul facturilor fiscale.

 • 4.5.   Neplata chiriei la termenele si modalitățile prevăzute prezentul contract indrituieste pe locator sa incaseze penalitati de întârziere in cuantum de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, in caz de neplata a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile, calculata de la data scadentei ultimei chirii, contractul se reziliaza de plin drept, fara intervenția instanțelor de judecata.

 • 4.6.   In situația in care au avut loc modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau locale, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul Contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea oricărei parti.

5) Costurile aferente utilităților si serviciilor

 • 4.7.   Pe langa Chiria prevăzută mai sus, incepand cu Data predării Spațiului inchiriat, Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul inchiriat o suma ce reprezintă Costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si întreaga proprietate imobiliara a Pieței, cum sunt:

 • a)  costul utilitarilor consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

 • b) taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata

alocat Pieței, daca este cazul;


 • c] servicii de securitate si paza, portar, inclusiv echipamente si sis securitate ale Pieței după cum Locatorul considera potrivite;


 • d) echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor inchiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

 • e) servicii de curățenie contractate pentru Complexul Agroalimentar [•], inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor de acces, furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui serviciu de depozitare si colectare a deșeurilor menajere, in măsură in care aceste servicii nu sunt asigurate de operatorul de salubrizare;

 • f)  cheltuielile cu servicii privind operarea, intretinerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si incalzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul), scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

 • g) schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autorităților pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc intregul complex agroalimentar;

 • h) intretinerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • i)   difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul), biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;

 • j)  reparația, decorarea, intretinerea, curățenia si (daca este cazul) operarea, mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), modificarea, refacerea, reinnoirea sau reconstruirea fiecărei zone din părțile si suprafețele comune;

 • k)  reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul inchiriat de către Locatar;

 • l)  toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

 • m) costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ necesar Pieței la o chirie rezonabila, determinata de către Locator, precum si angajarea oricărui personal necesar pentru, ori in legătură cu, servicii de contabilitate, de administrare sau orice alte atribuții in legătură cu Piața sau

orice parte a acesteia si care se refera la managementul general, administrare^ de asigurare a securității, intretinere si curățenie a Pieței sau acesteia.


5.1.


Locatarul este obligat sa plateasca Locatorului Costurile aferer serviciilor incepand cu Data predării Spațiului comercial conform de Locator, indiferent de statusul lucrărilor desfășurate in cadrul Spațiului închiriat, cu condiția ca predarea sa se fi realizat conform termenelor agreate prin Contract.

 • 5.2.   Cota Locatarului din totalitatea cheltuielilor prevăzute mai sus va fi determinata de către Locator pe baza raportului dintre suprafața Spațiului închiriat si suprafața totala a spatiilor comerciale aflate in incinta Pieței.

 • 5.3.   LOCATORUL va fi indreptatit sa perceapă taxe pentru orice servicii adiționale celor cuprinse in Costurile aferente utilităților si serviciilor, daca aceste servicii sunt solicitate de către LOCATAR, pe baza consumului lunar al LOCATARULUI, la preturile agreate de către Parti in scris anterior furnizării serviciilor.

6) Utilitati

 • 6.1.   Pentru Spațiul închiriat, Locatarul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul) sau cu cei existenti in cadrul Spațiului închiriat, in funcție de opțiunea Locatarului.

 • 6.2.   Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul inchiriat.

&&—Locatorul este de acord sa isi dea consimțământul in scris in vederea încheierii de către Locatar a contractelor pentru furnizarea utilitatilor/serviciilor in Spațiul inchiriat direct cu furnizorii de utilitati respectivi, oricând pe durata val abil itatii Contractului de închiriere si ca Locatarul sa isi aleaga furnizorii tuturor utilităților necesare.

7) Drepturile si obligațiile Locatorului

 • 7.1.  LOCATORUL are obligația de a preda SPAȚIUL ÎNCHIRIAT LOCATARULUI la data DATA PREDĂRII SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, pe baza Procesului verbal de predare-primire semnat de ambele Parti, ce se constituie ca Anexa nr. 2 a prezentului Contract.

 • 7.2.   Sa controleze periodic modul in care este folosit Spațiul inchiriat (potrivit destinației si a obiectului de activitate declarat de Locatar in condițiile art. 3.11.) si sa asigure folosința netulburata a Spațiului inchiriat pe toata perioada de închiriere.

 • 7.3.   Cu condiția ca LOCATARUL sa plateasca Costurile aferente utilităților si serviciilor, LOCATORUL va utiliza toate mijloacele rezonabile in vederea furnizării de servicii in condiții normale si anume:


 • i. sa mențină, sa repare, sa păstreze, sa protejeze si sa SUPRAFEȚELE COMUNE ale Pieței;

 • ii. sa mențină PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE curate, la un standard rezonabil, iluminate corespunzător, unde este necesar, in timpul orarului de funcționare;

 • iii. sa asigure echiparea toaletelor publice cu echipamente sanitare adecvate si sa Ie mențină in buna stare.

 • 7.4.  LOCATORUL nu va fi făcut responsabil fata de LOCATAR in ceea ce privește:

 • (a) Orice avarie sau intrerupere in furnizarea serviciilor din cauza executării unor reparații necesare, a intretinerii sau inlocuirii oricărei instalații sau aparate sau defectarea sau distrugerea acestora sau din motive de defecțiune mecanica sau de alta natura sau distrugerea sau inghetarea sau orice alte condiții imprevizibile, precum si de situațiile de criza de combustibil sau de forța de munca, sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de LOCATOR, dar LOCATORUL va depune toate eforturile pentru a restabili starea inițiala intr-un timp cat mai scurt, si

 • (b) Orice acțiune, omisiune sau neglijenta a unei terte parti, care se obliga sa asigure asistenta pe baza contractelor sau sub-contractelor semnate cu LOCATORUL sau cu Administratorul Pieței.

 • 7.5.  Următoarele drepturi sunt rezervate LOCATORULUI precum si persoanelor autorizate de acesta:

 • a) Sa ridice construcții (schele/scari) pentru accesul la TRASEELE DE UTILITATI, chiar daca acestea vor restricționa temporar accesul către SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau buna folosire a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT; si

 • b)  Sa fixeze pe partea exterioara, laterala sau in spatele pereților principali ai SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT (cu condiția sa nu afecteze accesul in SPAȚIUL ÎNCHIRIAT) orice obiect pe care LOCATORUL il considera necesar sau dorit.

8) Drepturile si obligațiile Locatarului

 • 8.1. LOCATARUL va comunica in scris, in termen de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate.

 • 8.2.   Locatarul nu va aduce atingere dreptului de proprietate publica asupra Spațiului inchiriat prin actele si faptele savarsite.

 • 8.3.   LOCATARUL este responsabil pentru pagubele provocate LOCATORULUI de el insusi sau de angajatii, furnizorii si sub-contractorii acestuia.

  8.4.


  8.5.


Locatarul nu va aduce modificări structurii interioare si exterioare a clădirii fara a obține acordul prealabil si scris al Locatorului si condiționat de autorizațiilor si avizelor necesare.


LOCATARUL va informa imediat pe LOCATOR despre pagubele si aparute in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, a SUPRAFEȚELOR si PÂRTILOR

 • 8.6.   LOCATARUL este făcut responsabil fata de LOCATOR pentru daunele aduse printre altele, incintei Pieței, ușilor, pardoselilor (daca este cazul), spatiilor comune, cailor de acces aparute datorita aprovizionării / livrării mărfii cu mijloace de transport proprii sau contractate.

 • 8.7.   LOCATARUL este obligat sa repare toate deficientele pentru care este făcut responsabil conform paragrafelor de mai sus. In caz contrar LOCATORUL poate sa aleaga, la discreția sa, o companie de construcții care sa repare daunele provocate de LOCATAR si sa efectuează lucrările necesare, pe cheltuiala LOCATARULUI.

 • 8.8.   Daca vor fi necesare lucrări de consolidare ce necesita încetarea activitatii Locatarului, acesta va evacua Spațiul închiriat pe întreaga perioada a executării lucrărilor si va fi scutit de plata Chiriei pentru perioada respectiva.

9) Garanție

 • 9.6.   La data incheierii prezentului contract, Locatarul va prezenta dovada constituirii garanției de buna execuție, sub forma de depozit bancar, in contul de Trezorerie indicat de Locator in cuprinsul Caietului de sarcini.

 • 9.7.   Garanția de buna execuție este in cuantum de [•] Lei si reprezintă echivalentul chiriei pe 4 (patru) luni, platibila in Iei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata. Locatarul se obliga sa mențină garanția Ia valoarea inițiala pe toata durata perioadei contractuale.

 • 9.8.   Eventualele daune, inclusiv neplata chiriei, a utilităților si/sau penalităților de întârziere vor fi recuperate din garanția de buna execuție pana la concurenta celei mai mici dintre sume, iar in cazul in care garanția de buna execuție nu acopera cuantumul datoriilor, Locatarul se obliga sa plateasca de indata diferența existenta, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.

 • 9.9.   Locatorul va putea executa sumele constituite drept garanție, fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care Locatarul nu isi îndeplinește obligațiile contractuale.

 • 9.10.  Garanția de buna execuție va putea fi eliberata Locatarului numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite fata de Locatar, in măsură in care nu a fost executata in conformitate cu prevederile art. 9.9 din Contract si doar după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului la încetarea Contractului.

 • 9.11.  Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Locatorului către instituția bancara care a constituit depozitul bancar.

10) Subinchirierea si cesiunea drepturilor de închiriere


 • 10.1. LOCATARUL poate subinchiria in tot sau in parte drepturile rezulta din acest Contract de închiriere doar cu acordul LOCATORULUI si in condițiile prevăzute de lege.

 • 10.2.  In cazul in care LOCATORUL accepta sub-inchirierea, in tot sau in parte, a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din prezentul contract, pe durata de sub-închiriere a acestui Contract de închiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat necesita aprobarea prealabila a LOCATORULUI.

 • 10.3.  LOCATARUL este obligat sa plateasca taxele si impozitele ce ii revin in urma încheierii contractului de sub-inchiriere.

 • 10.4. In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, Locatarul se afla de drept in intarziere, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta avand obligația sa elibereze necondiționat Spațiul Închiriat si sa-1 predea Locatorului împreuna cu procesul verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana la data predării Spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile Locatarului (penalitati, utilitati, deteriorări ale Spațiului sau numai a unor elemente ale Spațiului etc.]

11) Clauza de neexclusivitate

 • 11.1. LOCATARUL este de acord sa nu ceara LOCATORULUI pe perioada prezentului Contract de închiriere, orice clauza de exclusivitate sau obligație de a interzice competiția, astfel incat LOCATORUL va fi liber sa decidă asupra închirierii spatiilor ramase libere in Piața către orice terte parti.

12) Costuri de publicitate

 • 11.2. Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul închiriat o contribuție pentru activitatea de marketing in suma de [•] Lei/mp/luna+TVA, incepand cu data de deschidere.

 • 11.3. Sumele plătite de către Locatar, reprezentând contribuția pentru marketing vor fi folosite pentru activitatea de marketing necesara promovării Pieței.

13)Accesul in spațiul închiriat

 • 13.1. In cazul in care LOCATORUL trebuie sa efectueze reparații care necesita permiterea accesului Locatorului in incinta Spațiului închiriat sau eliberarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT de către LOCATAR pe durata reparațiilor (care trebuie sa fie cat mai scurta] sau care împiedica funcționarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL ia la cunoștința si accepta acest drept al LOCATORULUI. Acesta din urma nu este obligat sa asigure LOCATARULUI spatii alternative in cadrul Pieței pe durata acestor lucrări. Cu toate acestea, in cazul in care aceste lucrări depasesc ca durata 48 de ore, LOCATARUL este indreptatit sa ceara reducerea Chiriei

proporțional cu perioada in care a fost impiedicat sa-si desfasoare activitatea.

 • 13.2. LOCATARUL nu va ridica niciun fel de pretenții ori obiectiuni si nu asupra deciziilor luate de LOCATOR cu privire la lucrările desfășurate in^a-fșja^ * y SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, iar LOCATORULUI i se va permite de către Lo£ATARmc'e^|h\ in absoluta discreție in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT ori de cate ori este necesar pentru efectuarea lucrărilor sus menționate.

 • 13.3. In cazul in care LOCATARUL nu asigura LOCATORULUI accesul in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL se face responsabil pentru orice daune cauzate Iui sau unei terte parti din aceasta cauza.

14)Predarea Spațiului închiriat

 • 14.1.  La incetarea Contractului de Închiriere, conform art. 15 al prezentului Contract sau a expirării PERIOADEI pentru care a fost încheiat, LOCATARUL este obligat sa predea SPAȚIUL ÎNCHIRIAT in stadiul in care se afla la momentul încetării Contractului.

 • 14.2. Odata cu predarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT se va întocmi un proces verbal de constatare, mentio nandu-se starea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si fiecare obiect care trebuie mutat, înlocuit sau reînnoit, precum si cele ce vor ramane in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, conform înțelegerii intre Parti, daca aceasta va exista.

 • 14.3.  Ca regula generala, la încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș rămân în proprietatea locatorului, locatarul renunțând in mod expres la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațiul închiriat sau pentru materialele utilizate sau orice contraprestatii.

 • 14.4.  Lucrările de amenajare interioara vor fi efectuate de către LOCATAR, iar perioada afectata acestor lucrări va fi inclusa in PERIOADA Contractului de închiriere.

 • 14.5.  LOCATARUL va plăti Costurile aferente utilităților si serviciilor pana la expirarea PERIOADEI / rezilierea Contractului de închiriere sau denunțarea Contractuluig si, in orice caz, pana când SPAȚIUL ÎNCHIRIAT este efectiv eliberat.

 • 14.6. Toate cheile SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT vor fi predate LOCATORULUI la terminarea Contractului de închiriere.

15) încetarea Contractului

 • 15.1. încetarea închirierii are Ioc in condițiile prevăzute de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare.

  15.2.


  15.3.


Para a afecta clauzele prezentului Contract de Închiriere, drepturile si obligațiile Pârtilor ce rezulta din prezentul Contract inceteaza cu efect imediat si fara alte proceduri legale prealabile sau formalități, la data expirării PERIOADEI Contractului, in cazul in care durata acestuia nu a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. 2.2 si art. 2.3 din Contract.

LOCATORUL are dreptul de a considera prezentul Contract de Inchiriej^des fi in         *


de plin drept in cazul in care Locatarul a incalcat vreuna dintre obli^tiî® materiale prevăzute in Contract, după cum urmeaza:                !

 • a)  Locatarul nu isi indeplineste oricare din obligațiile pecuniare potrivit prezentului Contract, inclusiv dar nu limitativ cu privire la CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor etc., si daca aceste obligații nu sunt îndeplinite in 5 zile de la notificarea in scris data de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • b)  LOCATARUL nu completează GARANȚIA conform termenelor si condițiilor prevăzute in prezentul Contract;

 • c)  LOCATARUL folosește fara acordul LOCATORULUI SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau o parte a acestuia in alte scopuri decât cele stabilite in Contract;

 • d)  LOCATARUL transfera, sub-inchiriaza sau cesionează dreptul de folosința asupra SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau a Contractului de închiriere unei terte persoane, fara aprobarea scrisa prealabila a LOCATORULUI;

 • e)  LOCATARUL distruge sau aduce daune structurii SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si/sau PÂRTILOR SI SUPRAFEȚELOR COMUNE;

 • f)   LOCATARUL nu respecta obligațiile privind masurile de siguranța si prevenire legale in caz de incendiu;

 • g)  LOCATARUL are un comportament neadecvat si neacceptat fata de LOCATOR sau alti Locatari sau vizitatori ai Pieței;

 • h)  LOCATARUL incalca obligațiile materiale specificate in Regulamentul intern de funcționare a Pieței, iar daca aceste incalcari continua pe o perioada de 5 zile după notificarea scrisa făcută de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • i)   LOCATARUL nu respecta orarul de funcționare al Pieței;

 • j)   LOCATARUL nu-si indeplineste oricare dintre obligațiile rezultând din prezentul Contract de închiriere sau care sunt prevăzute de lege, iar aceasta incalcare continua timp de 5 zile de la notificarea scrisa transmisa de LOCATOR LOCATARULUI;

Denumite in continuare „Evenimente de încetare". In cazul apariției vreunui eveniment de incetare, LOCATARUL renunța la dreptul sau de a cere orice tip de despăgubiri.

 • 15.4. Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a aplica penalitati, in cazul apariției unui EVENIMENT DE ÎNCETARE, după dovada primirii notificării scrise de reziliere transmise de către LOCATOR, acest Contract de închiriere va înceta de plin drept, fara îndeplinirea altor formalități legale ori fara a urma vreo procedura judecătoreasca.


 • 15.5. In cazul încetării din orice motiv a acestui Contract de închiriere, LOCATA obligat sa elibereze SPAȚIUL ÎNCHIRIAT si sa-1 predea LOCATORULUIiti sta corespunzătoare folosinței, cu toate lucrările de conservare si a funcțiune, in termen de 5 zile de la data încetării.

 • 15.6.  LOCATARUL poate rezilia Contractul de închiriere prin transmiterea unui notificări scrise LOCATORULUI in cazul in care LOCATORUL isi incalca de doua ori consecutiv obligațiile sale materiale ce-i revin conform Contractului si daca aceasta incalcare continua 5 zile după notificarea scrisa transmisa LOCATORULUI.

 • 15.7.  In cazul in care după expirarea PERIOADEI Contractului de închiriere sau după rezilierea acestuia, LOCATARUL continua sa folosească SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, acest fapt va fi considerat ca ilegal si in niciun caz nu se va considera drept extindere a PERIOADEI Contractului de Închiriere sau drept reînnoire a acestuia sau acceptarea ocupării SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. LOCATARUL declara in mod expres ca renunța la notificarea de 30 de zile prevăzută de art. 1038 din Codul de Procedura Civila si recunoaște caracterul de titlu executoriu al prezentului Contract, precum si dreptul LOCATORULUI de a recurge imediat la procedura de evacuare prevăzută la Capitolul II Titlul XI din Codul de Procedura Civila, la expirarea termenului de 5 zile. Suplimentar, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o penalitate ce reprezintă dublul Chiriei datorate de LOCATAR conform ultimului an al PERIOADEI precum si orice alte sume pe care acesta le-ar fi datorat conform Contractului, ajustate pro rata temporis pentru fiecare zi de ocupare neautorizata a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. Orice alte penalitati pot fi cerute oricând de către LOCATOR conform prezentului Contract, in cazul in care acestea nu au fost onorate.

 • 15.8. In caz de reziliere a contractului datorita EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATARUL este obligat sa plateasca drept penalitate contractuala următoarele:

 • a] toate sumele pe care Ie datoreaza conform Contractului (CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor si alte plăti] pana la eliberarea efectiva a Spațiului închiriat;

 • b]  costurile de curățenie, reparații si renovare legate de pregătirea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT pentru închiriere viitorilor chiriași; si

 • c] Orice alte costuri directe solicitate de LOCATOR ca rezultat al încetării acestui Contract.

 • 15.9.  Contractul de închiriere inceteaza, fara intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități prealabile, prin denunțare unilaterala de către LOCATOR (daca interesul național sau local, justifica reîntoarcerea bunului in folosința publica), prin transmiterea unei notificări scrise cu 90 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. In acest caz LOCATORUL nu va fi tinut sa plateasca nicio despăgubire LOCATARULUI. Denunțarea nu produce efecte cu privire la obligațiile executate sau aflate in curs de executare, iar sumele scadente pana la data încetării efective a Contractului vor fi achitate in mod corespunzător.

 • 15.10. Contractul inceteaza la dispariția dintr-o cauza de forța majora a 1 sau in cazul imposibilității obiective a Locatarului de a-1 exploata, fara plata.


 • 15.11. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unei hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, sau anularea prezentului Contract, Locatarul este de acord ca prezentul Contract sa inceteze prin simpla notificare a Locatorului, acesta din urma fiind absolvit de orice răspundere fata de Locatar.

 • 15.12. In cazul in care Contractul de închiriere a fost notat in Cartea Funciara, radierea acestei notari, in cazul rezilierii Contractului, se efectuează in baza actului emis de autoritatea contractanta, prin care se comunica intervenirea rezilierii.

16) Nerespectarea Contractului si penalitati

 • 16.1. LOCATARUL este considerat responsabil si va plăti daune LOCATORULUI pentru toate acțiunile, plângerile, solicitările, pierderile, costurile, cheltuielile, pagubele sau obligațiile (inclusiv orice obligație si/sau reclamatie de vatamare aduse vreunei persoane sau deteriorarea oricărui teren sau oricărei alte proprietăți) ce rezulta direct din orice incalcare a oricăror obligații ale LOCATARULUI conform prezentului Contract sau privind starea si condiția sau utilizarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau orice acțiune sau omisiune a LOCATARULUI sau a oricărei persoane autorizate a acestuia.

 • 16.2. In cazul in care orice sume datorate de LOCATAR conform prezentului Contract au devenit scadente si nu au ramas neachitate integral sau parțial pentru o perioada care depășește 5 zile lucratoare de la DATA SCADENTA, LOCATARUL este obligat sa plateasca la cererea LOCATORULUI o penalitate de 0,5% din sumele datorate pentru fiecare zi de întârziere, pana când suma datorata este plătită in totalitate. Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul sumelor datorate.

 • 16.3.  Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a-si exercita dreptul de reziliere a Contractului de închiriere si de a aplica alte remedii prevăzute de acesta in cazul rezilierii ca urmare a EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATORUL are dreptul sa retina cu titlu de penalitate contractuala GARANȚIA si orice alte sume plătite LOCATORULUI de către LOCATAR conform Contractului.

 • 16.4.  Părțile au agreat prin prezentul Contract, ca LOCATORUL nu se face resposabil fata de LOCATAR pentru:

 • a)  Daunele cauzate de incendiu, inundație, furt, alta infracțiune sau orice deteriorare produse asupra dotărilor, mobilei sau stocului de marfa a LOCATARULUI neacoperite de asigurarea sa proprie;

 • b) Atitudinea daunatoare a celorlalți Locatari, vizitatori, furnizori sau utilizatori ai Pieței;

 • c)  întreruperea serviciilor de furnizare a utilităților publice si a seD^f^OH^.A/^ comune, inclusiv climatizarea si sistemul de prevenire si incendiilor, cu excepția cazurilor in care acestea sunt întrerupte mult de 48 de ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;


 • d) Eroare sau întrerupere in sistemul de securitate datorita schimbării prestatorului sau omisiunea serviciului de securitate angajat pentru Piața, cu excepția cazurilor in care eroarea, întreruperea si omisiunea dureaza mai mult de 48 ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • e) Atitudinea neglijenta sau de rea-credinta a unei terte persoane, care afecteaza SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, PIAȚA sau parcarea acesteia.

 • 16.5. In niciun caz LOCATORUL nu este responsabil pentru pierderile de profit ale LOCATARULUI sau pentru orice alte pierderi indirecte sau daune.

17) Forța majora

 • 17.1.  Forța Majora reprezintă orice circumstanța care este independenta de voința Pârtilor si care le impiedica pe acestea sau numai pe una din Parti sa-si onoreze obligațiile din Contractul de închiriere sau ce rezulta din Contractul de închiriere, considerandu-se ca o asemenea circumstanța nu poate fi evitata in ciuda prudentei, previziunii si efortului Pârtii afectate de o asemenea circumstanța. De asemenea, este agreat in mod expres ca Forța Majora va include orice circumstanța care este independenta de controlul LOCATORULUI si care il pune pe acesta in imposibilitatea de a furniza serviciile datorita schimbărilor legislative sau actelor administrative de stat in vigoare ori datorita oricăror altor întârzieri nejustificate fata de termenele legale prevăzute pentru eliberarea pentru LOCATOR a autorizațiilor de către autoritatile competente.

 • 17.2.  Părțile vor fi exonerate de răspundere, una fata de cealalta, pentru nerespectarea obligațiilor ce rezulta din prezentul Contract de închiriere datorata Forței Majore, cu excepția cazului in care Partea împiedicata de un astfel de eveniment incalcase obligațiile sale contractuale si fara aceasta incalcare (daca acea Parte si-ar fi îndeplinit obligațiile la timp) respectiva circumstanța nu s-ar fi ivit.

18) Nerenuntare

 • 18.1. Nicio neexercitare sau întârziere in exercitarea oricăror drepturi ale LOCATORULUI ce rezulta din acest Contract nu va fi considerata sau interpretata drept renunțare sau încetare a exercitării acestora.

 • 19) Independenta clauzelor

  • 19.1. In cazul in care oricare dintre clauzele acestui Contract de închiriere devine

invalida, neaplicabila sau ilegala, parțial sau in totalitate, restul clauzelor vor

ramane valabile, neschimbate si Părțile se vor intalni cat mai curând posibil si vor agrea cu buna credința clauza legala cea mai apropiata scopului Contractului de

închiriere si care are un efect economic egal.


20) Legea aplicabila. Limba

 • 20.1. Prezentul Contract de închiriere este guvernat de si conceput in concprdan legile din Romania.                                                    v

 • 20.2. Acest Contract de închiriere a fost redactat in limba romana..

21) Litigii

 • 21.1. In caz de litigii aparute in legătură cu încheierea, executarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract, Părțile vor rezolva conflictul pe cale amiabila. In cazul in care soluționarea amiabila nu este posibila, respectivul conflict va fi soluționat exclusiv de către instanțele de judecata competente de pe raza Municipiului București.

 • 21.2. Orice neintelegere se va rezolva pe cale amiabila, nerezolvarea in termen de 10 zile de la declanșarea conflictului, va duce la soluționarea acestuia de către instanța judecatoresca competenta.

22) Alte Clauze

 • 22.1. Părțile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condițiile legii.

 • 22.2. Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acte adiționale la prezentul contract care vor fi semnate de ambele parti, in caz contrar acestea neproducand efecte juridice.

 • 22.3. Locatorul este de acord ca Locatarul sa isi înregistreze un punct de lucru in spațiul inchiriat. La incetarea in orice modalitate a prezentului contract, Locatarul se obliga sa radieze punctul de lucru de la adresa spațiului inchiriat.

 • 22.4. Se interzice Locatarului sa desfasoare alte activitati decât cele prevăzute in Contract.

 • 22.5. Orice modificare in statutul juridic, a actului de infiintare, a sediului, etc., va trebui anunțata in termenul limita de 48 ore, locatorului.

23) Comunicarî

 • 23.1.  Orice comunicare dintre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la Pârtilor, prin posta sau către:

Locatar: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

Locator: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

 • 23.2.  Urmărirea si derularea prezentului Contract se va face prin intermediul [•], in calitate de [•] al Locatorului.


 • 23.3.  Comunicările intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condiția in scris a primirii comunicării.

 • 24) Acceptarea

  • 24.1. Subsemnatul, [•], in calitate de [•] al [•], Locatar al spațiului ce face obiectul prezentului Contract, declar ca am luat la cunoștința de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul închiriat, le-am inteles si le-am acceptat, neavand nicio pretenție fata de ceea ce s-a constatat.

 • 25) Documentele contractului

  • 25.1. Prezentul Contract se completează cu documentele mai jos menționate, care fac parte integranta din acesta, respectiv:

 • 1) Anexa nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței”;

 • 2) Anexa nr. 2 - „Procesul verbal de predare-primire";

 • 3) Anexa nr. 3 - Garanția de buna execuție;

 • 4) Anexa nr. 4 - Caietul de sarcini;

Prezentul Contract a fost încheiat astazi, [•], in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.

Locator,                                          Locatar,

Sectorul 4 al Municipiului București

In numele si pe seama Consiliului Local Sector [•]

4                                                       Prin: [•]

Prin: [•]

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața_____, Zona__,

PARTER / ETAJ


încheiat astazi, _ înregistrat sub nr.

 • 1] ........................... , reprezentat prin..............................................., in calitate de Locator, care

preda

si

 • 2] ......................, reprezentata de............................................in calitate de Locatar, care primeSte

in folosința spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața______,

Zona_, PARTER / ETAJ.

Inventarul incaperilor ce compun spațiul închiriat este menționat pe schița ce constituie Anexa nr._______la contractul de închiriere.

Starea in care se preda Si se primeSte spațiul cu alta destinație, se prezintă astfel:

 • a) pereții, duSumelele Si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.):.......................;

 • b)  uSile, ferestrele, (vopsitoriile, incuietorile, drucherele, broaStele, cremoanele,

geamurile, galeriile etc.):.............................................................;

 • c) instalația electrica (prizele, intrerupatoarele, locurile de lampa, tablourile electrice, etc.):.................................................

 • d)         instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente,

etc.)...................................

 • e) instalația sanitara (vase, scaune si capac WC, chiuvete, robinete, etc.)...............................

 • f) altele bunuri neprevăzute mai sus :............................

Prezentul Proces-verbal a fost incheoat astazi,_____________, in doua exemplare, cate

unul pentru fiecare parte.

Am predat, LOCATOR

Am primit, LOCATAR


Reprezentat prin


Reprezentat prin

Vâri anta Contract de închiriere bun actual

Contract de închiriere de spatii comerciale situate in complexul agroalimentar [•] Nr. [.]/[•]


încheiat astazi, [•], intre:

Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul in București, Bdul. Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, cod fiscal 4316422, cont nr. RO51TREZ7042142265XXXXX deschis Ia Trezoreria Sector 4, tel. 021.335.92.30, titularul dreptului de administrare asupra [•], reprezentat convențional prin [•], persoana împuternicita cu semnarea prezentului Contract de închiriere, conform HCL Sector 4 nr., denumita in continuare „Locatorul" si

[•], cu sediul social in [•], înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. [•], CUI [•], cont bancar [•] deschis la [•], reprezentata de Dl./Dna. [•], in calitate de [•], numit in continuare „Locatarul"

Denumite in continuare, in mod individual „Partea” si in mod colectiv „Părțile”,

Părțile au convenit încheierea prezentului contract de închiriere (denumit in continuare “Contractul"'), cu respectarea următoarelor clauze:

13) Obiectul Contractului. Spațiul închiriat

 • 1.6.   Locatarul încheie cu Locatorul prezentul contract in scopul închirierii unui spațiu comercial, in care Locatarul sa desfasoare o activitate cu caracter comercial, situat in incinta Complexului Agroalimentar [•], denumita in continuare „Piața".

 • 1.7.   Spațiul închiriat va fi configurat conform Anexei nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței" la prezentul Contract.

 • 1.8.       Data de deschidere pentru comerț a spațiului închiriat va fi denumita in continuare „Data de deschidere” si va fi in [•], moment pana la care Locatarul va efectua, pe cheltuiala si riscul sau, toate lucrările de amenajare a Spațiului si va obține toate autorizațiile de funcționare impuse de lege.

 • 1.9.   Suprafața marcata cu denumirea [•] pe Proiectul tehnic al Pieței, reprezintă spațiul comercial din cadrul Pieței care este dat spre închiriere Locatarului, respectiv:

Unitatea constituita din spațiul comercial [•], denumita in continuare „Spațiul închiriat" cu o suprafața de aproximativ [•] m2.

14)Perioada de închiriere

 • 2.5. Părțile au convenit o perioada fixa de închiriere a Spațiului închiriat de 5 (cinci) ani, calculata începând cu data semnării prezentului Contract [•], (denumita in continuare „Perioada").


 • 2.6. Daca după expirarea duratei Contractului de închiriere, Locatarul reinnoiasca prezentul Contract, trebuie sa notifice intenția in scris/jfocato nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea Perioadei.

 • 2.7. Reînnoirea perioadei contractuale se poate efectua prin încheierea unui act adițional la prezentul Contract, a cărei durata nu va depăși un termen de 5 (cinci) ani, sub condiția ca Locatarul sa îndeplinească cumulativ condițiile stipulate in cuprinsul art. [•] din Caietul de sarcini, la momentul încheierii actului adițional.

 • 2.8. In cazul in care intenția Locatarului de a prelungi perioada contractuala nu este notificata la timp, conform art. 2.2. de mai sus, Contractul inceteaza de drept, in conformitate cu clauzele stipulate mai sus.

15)Predarea si folosirea Spațiului închiriat

 • 3.21. Locatarul declara ca a vizitat si inspectat Spațiul închiriat anterior încheierii acestui Contract de Închiriere, ca a luat la cunoștința, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul închiriat, Ie-a inteles si in consecința a dispus de toate informațiile si documentele referitoare la Spațiul închiriat înainte de a semna Contractul de închiriere.

 • 3.22. Locatorul va preda Locatarului Spațiul închiriat la data semnării prezentului Contract, [•] (numita in continuare „Data de predare").

 • 3.23.  Locatorul va preda Locatarului Spațiul închiriat in condițiile de amenajare existente ia data semnării prezentului Contract de închiriere.

 • 3.24.  In cazul in care Locatarul nu este prezent la Data de predare, Locatorul ii va acorda Locatarului un nou termen, respectiv 5 zile calendaristice de la Data de predare inițiala. Daca Locatarul nu se prezintă nici la noul termen, predarea Spațiului inchiriat este considerata ca acceptata de către Locatar, libera de orice vicii.

 • 3.25. La Data predării Spațiului inchiriat Locatarului, ambele Parti vor semna un Proces-verbal de predare- primire (numit in continuare „Procesul verbal de predare-primire”), unde vor fi menționate viciile constatate in Spațiul inchiriat. Daca niciun viciu nu este menționat in Procesul verbal de predare-primire, Locatarul consimte ca a preluat Spațiul inchiriat in condiții normale de folosire prevăzute in Contract. Procesul verbal de predare-primire se va constitui ca Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

 • 3.26. Locatarul va avea in posesie Spațiul inchiriat, liber si netulburat, cu condiția de a desfasura activitatea comerciala menționata pe perioada Contractului, de a plăti sumele datorate conform prezentului Contract si de a-si îndeplini toate celelalte obligații legale si contractuale.

  3.27.


Orice imbunatatiri sau lucrări necesare punerii in funcțiune Spațiului se vor face pe cheltuiala proprie a Locatarului si rambursării contravalorii manoperei si/sau a materialelor încheierea prezentului Contract.


 • 3.28.  Locatarul va plăti toate cheltuielile si taxele necesare activitatii comerciale pe care o va desfasura in cadrul Spațiului închiriat, inclusiv taxele, licențele, autorizațiile, avizele etc. care privesc suprafața închiriata. In caz contrar, Contractul se reziliaza de drept, iar Locatarul pierde garanția de buna-executie.

 • 3.29.  Spațiul închiriat are ca destinație exclusiva desfasurarea activitatii de comerț cu [•], avand codul CAEN [•].

 • 3.30.  Orice schimbare a activitatii agreate si a tipului de produse comercializate in cadrul Spațiului închiriat va fi făcută numai cu notificarea si acordul prealabil scris al Locatorului.

 • 3.31.  In cazul nerespectarii art. 3.11 si art. 3.12, Locatarul este de drept in întârziere, iar prezentul Contract se reziliaza de drept.

 • 3.32.  Locatarul este obligat sa nu neglijeze Spațiul inchiriat, parțial sau in totalitate, pe durata Contractului.

 • 3.33. Locatarul va avea următoarele drepturi neexclusive in comun cu Locatorul si cu toate persoanele care beneficiază de drepturi similare:

 • c) un drept de a folosi Părțile si Suprafețele comune asa cum au fost proiectate de către Locator pentru a fi folosite de Locatarii Pieței, iar Locatarul nu va obstructiona Părțile si Suprafețele comune si nici nu va împiedica in vreun fel accesul in si din Piața; si

 • d) un drept de trecere al tuturor utilităților de la si către Spațiul inchiriat, prin oricare din traseele de utilitati din vecinătatea Spațiului inchiriat care deservesc Spațiul inchiriat si care acum sau in viitor trec prin, pe dedesubt sau peste oricare parte a Pieței, furnizând utilitati Spațiului inchiriat.

„PARTI COMUNE” reprezintă toate părțile comune ale Pieței folosite pentru acces către si dinspre spatiile închiriate, precum si alte spatii comune interne (holuri, pasaje, toalete publice, intrări, coridoare de evacuare, camere de serviciu si tehnice), localizate in interiorul Pieței.

„SUPRAFEȚE COMUNE” reprezintă spatiile comune externe folosite pentru uz comun de către Locatari, precum drum de acces, zone verzi, curte interioara, logo-urî, totem, rețele, sisteme si conexiuni pentru utilitati, iluminare publica, trotoare etc.

3.34.


3.35.


Locatarul este obligat sa respecte legile si regulile impuse odata cu închirierea Spațiului inchiriat si este obligat sa aiba toate licențele si autorizațiile la zi necesare funcționarii si desfășurării activitatii comerciale in Spațiul inchiriat conform celor prevăzute in prezentul Contract si pe toata durata acestuia.

Locatorul are dreptul de a folosi in orice moment, in mod liber si nes^ln^&ît"^^^ toate Traseele de utilitati dinspre si către toate Părțile comune ale Pișiei, pre si către alte clădiri si terenuri ce deservesc Pieței, ce trec prin interiajul Spațiului inchiriat, dar care nu deservesc in mod exclusiv Spațiului inchiriat. II o        '*


"TRASEE DE UTILITATI”: reprezintă toate canalizările, țevile, cablurile, conductele precum si orice alt canal conductor.

 • 3.36.  Locatarul se obliga sa deschidă Spațiul inchiriat conform orarului de funcționare al Pieței, asa cum este clar definit si stipulat in Regulamentul intern de funcționare a Pieței. Excepție fac situațiile care impun ca spațiul inchiriat sa fie inchis, cu condiția notificării prealabile in scris a Locatorului.

 • 3.37.  Locatarul va lua la cunoștința si va aplica orice modificare a orarului de funcționare a Pieței, modificare decisa periodic de către Locator. Orice modificare a orarului de funcționare va fi anunțata de către Locator cu 15 zile in avans.

 • 3.38. Locatarul are obligația sa respecte Regulamentul intern de funcționare a Pieței ce face parte integranta din prezentul Contract de închiriere.

„REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE": reprezintă regulile scrise privind desfasurarea activitatii in cadrul Pieței, pregătit de către Administratorul Pieței, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, astfel cum va putea fi din când in când modificat, cu scopul de a implementa toate regulile aplicabile complexului agr o alimentar.

16] Chirie

 • 4.8.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi in suma de [•] Lei/mp + TVA pe luna.

 • 4.9.   Chiria pentru Spațiul inchiriat va fi datorata incepand cu Data predării Spațiului comercial.

 • 4.10.  Facturile fiscale vor fi emise pana la data de 15 ale fiecărei luni si vor cuprinde cuantumul chiriei aferent lunii următoare. Plata Chiriei se va face intr-un termen de 15 zile calculat de la data emiterii facturilor, dar fara a depăși data de 1 a lunii, in Lei, la cursul oficial de schimb B.N.R. valabil pentru ziua emiterii facturilor fiscale.

 • 4.11.  Chiria se va plăti integral in contul de Trezorerie indicat in cuprinsul facturilor fiscale.

 • 4.12.  Neplata chiriei la termenele si modalitățile prevăzute prezentul contract indrituieste pe locator sa incaseze penalitati de intarziere in cuantum de 0,5% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere. De asemenea, in caz de neplata a chiriei pe o durata de cel mult 30 zile, calculata de la data scadentei ultimei chirii, contractul se reziliaza de plin drept, fara intervenția instanțelor de judecata.

 • 4.13.  In situația in care au avut loc modificări legislative care au ca obiect modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite naționale sau căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza fundamentat prețul Contractului, chiria poate fi ajustata, la cererea ori

  \\o


17)Costurile aferente utilităților si serviciilor

 • 4.14. Pe langa Chiria prevăzută mai sus, incepand cu Data predării Spațiului inchiriat, Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul inchiriat o suma ce reprezintă Costurile aferente utilităților si serviciilor, reprezentând cota pro-rata pentru cheltuielile aferente Pârtilor si Suprafețelor comune si intreaga proprietate imobiliara a Pieței, cum sunt:

n) costul utilităților consumate pentru Părțile si suprafețele comune;

o) taxele publice, inclusiv taxa de salubrizare aferente procentului pro rata alocat Pieței, daca este cazul;

p) servicii de securitate si paza, portar, inclusiv echipamente si sistemele de securitate ale Pieței după cum Locatorul considera potrivite;

q) echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor exclusiv cele aferente spatiilor închiriate, precum si orice costuri legate de serviciile private de urgenta ale Pieței, daca este cazul;

r)  servicii de curățenie contractate pentru Complexul Agroalimentar [•], inclusiv serviciul de deszăpezire, curățenia aleilor si drumurilor de acces, furnizarea de containere pentru deșeuri si operarea unui serviciu de depozitare si colectare a deșeurilor menajere, in măsură in care aceste servicii nu sunt asigurate de operatorul de salubrizare;

s)  cheltuielile cu servicii privind operarea, întreținerea, repararea si verificarea echipamentelor mecanice si electrice, incluzând dar fara a se limita la: lucrări de finisare, iluminare, instalații de prevenire si stingerea incendiilor, sprinklere si extinctoare, echipamentele de aer condiționat si încălzire, echipamentele de ventilație, transformatoarelor, lifturi (daca este cazul), scări rulante si instalațiile aferente acestora etc.;

t)  schimbările de construcție si funcționale realizate la cererea autoritatilor pentru impamantarea instalațiilor si a dotărilor care deservesc întregul complex agroalimentar;

u) întreținerea zonelor de acces, spatiilor verzi, instalațiilor exterioare, cat si iluminarea exterioara;

 • v)   difuzoare si instalații de sonorizare (daca este cazul), biroul de informații, daca este necesar, semne de orientare, indicatoare si alta signalistica in părțile si suprafețele comune;


w) reparația, decorarea, întreținerea, curățenia si (daca este cazt mobilarea, mochetarea si echiparea si (daca si când este cazul), refacerea, reînnoirea sau reconstruirea fiecărei zone din părțile < comune;

 • x)  reparația țevilor si fitingurilor, altele decât cele folosite in Spațiul închiriat de către Locatar;

y) toate costurile necesare respectării prevederilor legale cu privire la activitatea desfasurata in Piața;

z)  costurile cu cabinele personalului de paza si spațiul administrativ necesar Pieței la o chirie rezonabila, determinata de către Locator, precum si angajarea oricărui personal necesar pentru, ori in legătură cu, servicii de contabilitate, de administrare sau orice alte atribuții in legătură cu Piața sau orice parte a acesteia si care se refera la managementul general, administrare, de asigurare a securității, intretinere si curățenie a Pieței sau a oricărei parti a acesteia.

 • 5.4.   Locatarul este obligat sa plateasca Locatorului Costurile aferente utilităților si serviciilor începând cu Data predării Spațiului comercial conform facturilor emise de Locator.

 • 5.5.   Cota Locatarului din totalitatea cheltuielilor prevăzute mai sus va fi determinata de către Locator pe baza raportului dintre suprafața Spațiului închiriat si suprafața totala a spatiilor comerciale aflate in incinta Pieței.

 • 5.6.   LOCATORUL va fi indreptatit sa perceapă taxe pentru orice servicii adiționale celor cuprinse in , daca aceste servicii sunt solicitate de către LOCATAR, pe baza consumului lunar al LOCATARULUI, la preturile agreate de către Parti in scris anterior furnizării serviciilor.

18) Utilitari

 • 6.4.   Pentru Spațiul închiriat, Locatarul va încheia contracte individuale direct cu furnizorii de energie electrica si gaze, apa calda si rece, internet si telefonie aleși de către acesta (daca este cazul) sau cu cei existenti in cadrul Spațiului închiriat, in funcție de opțiunea Locatarului.

 • 6.5.   Locatarul va face plățile in baza facturilor emise de furnizorii directi cu care acesta a contractat, conform citirii corespunzătoare a contoarelor respective instalate in Spațiul închiriat.

 • 6.6. Locatorul este de acord sa isi dea consimțământul in scris in vederea încheierii de către Locatar a contractelor pentru furnizarea utilitatilor/serviciilor in Spațiul închiriat direct cu furnizorii de utilitari respectivi, oricând pe durata valabilitatii Contractului de închiriere si ca Locatarul sa isi aleaga furnizorii tuturor utilitarilor necesare.


19) Drepturile si obligațiile Locatorului

7.6.


li *

LOCATORUL are obligația de a preda SPAȚIUL ÎNCHIRIAT LOCATARULUI la data DATA PREDĂRII SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, pe baza Procesului verbal de pr^edare-

Y--primire semnat de ambele Parti, ce se constituie ca Anexa nr, 2 a prezentului Contract.

 • 7.7.   Sa controleze periodic modul in care este folosit Spațiul închiriat (potrivit destinației si a obiectului de activitate declarat de Locatar in condițiile art. 3.10) si sa asigure folosința netulburata a Spațiului inchiriat pe toata perioada de închiriere.

 • 7.8.   Cu condiția ca LOCATARUL sa plateasca Costurile aferente utilităților si serviciilor, LOCATORUL va utiliza toate mijloacele rezonabile in vederea furnizării de servicii in condiții normale si anume:

 • iv.  sa mențină, sa repare, sa păstreze, sa protejeze si sa decoreze PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE ale Pieței;

 • v. sa mențină PĂRȚILE SI SUPRAFEȚELE COMUNE curate, la un standard rezonabil, iluminate corespunzător, unde este necesar, in timpul orarului de funcționare;

 • vi. sa asigure echiparea toaletelor publice cu echipamente sanitare adecvate si sa Ie mențină in buna stare.

 • 7.9.  LOCATORUL nu va fi făcut responsabil fata de LOCATAR in ceea ce privește:

 • (a) Orice avarie sau întrerupere in furnizarea serviciilor din cauza executării unor reparații necesare, a întreținerii sau înlocuirii oricărei instalații sau aparate sau defectarea sau distrugerea acestora sau din motive de defecțiune mecanica sau de alta natura sau distrugerea sau înghețarea sau orice alte condiții imprevizibile, precum si de situațiile de criza de combustibil sau de forța de munca, sau orice alte cauze care nu pot fi controlate de LOCATOR, dar LOCATORUL va depune toate eforturile pentru a restabili starea inițiala intr-un timp cat mai scurt, si

 • (b) Orice acțiune, omisiune sau neglijenta a unei terte parti, care se obliga sa asigure asistenta pe baza contractelor sau sub-contractelor semnate cu LOCATORUL sau cu Administratorul Pieței.

 • 7.10. Următoarele drepturi sunt rezervate LOCATORULUI precum si persoanelor autorizate de acesta:

c) Sa ridice construcții (schele/scari) pentru accesul la TRASEELE DE UTILITATI, chiar daca acestea vor restricționa temporar accesul către SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau buna folosire a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT; si

 • d) Sa fixeze pe partea exterioara, laterala sau in spatele pereților principali ai _ SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT (cu condiția sa nu afecteze accesul in SF^STj^Vl/#/ ÎNCHIRIAT) orice obiect pe care LOCATORUL il considera nec^tr^sau dorit.


 • 20)Drepturile si obligațiile Locatarului

 • 8.9.   LOCATARUL va comunica in scris, in termen de 15 zile, orice modificare a actului constitutiv si/sau a statutului, precum si schimbarea obiectului de activitate.

 • 8.10.  Locatarul nu va aduce atingere dreptului de proprietate publica asupra Spațiului închiriat prin actele si faptele savarsite.

 • 8.11. LOCATARUL este responsabil pentru pagubele provocate LOCATORULUI de el insusi sau de angajatii, furnizorii si sub-contractorii acestuia.

 • 8.12.  Locatarul nu va aduce modificări structurii interioare si exterioare a clădirii fara a obține acordul prealabil si scris al Locatorului si condiționat de obținerea autorizațiilor si avizelor necesare.

 • 8.13. LOCATARUL va informa imediat pe LOCATOR despre pagubele si deficientele aparute in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, a SUPRAFEȚELOR si PÂRTILOR COMUNE.

 • 8.14. LOCATARUL este făcut responsabil fata de LOCATOR pentru daunele aduse printre altele, incintei Pieței, ușilor, pardoselilor (daca este cazul), spatiilor comune, cailor de acces aparute datorita aprovizionării / livrării mărfii cu mijloace de transport proprii sau contractate.

 • 8.15.  LOCATARUL este obligat sa repare toate deficientele pentru care este făcut responsabil conform paragrafelor de mai sus. In caz contrar LOCATORUL poate sa aleaga, la discreția sa, o companie de construcții care sa repare daunele provocate de LOCATAR si sa efectuează lucrările necesare, pe cheltuiala LOCATARULUI.

 • 8.16. Daca vor fi necesare lucrări de consolidare ce necesita încetarea activitatii Locatarului, acesta va evacua Spațiul închiriat pe întreaga perioada a executării lucrărilor si va fi scutit de plata Chiriei pentru perioada respectiva.

21) Garanție

 • 9.12.  La data încheierii prezentului contract, Locatarul va prezenta dovada constituirii garanției de buna execuție, sub forma de depozit bancar, in contul de Trezorerie indicat de Locator in cuprinsul Caietului de sarcini.

 • 9.13.  Garanția de buna execuție este în cuantum de [•] Lei si reprezintă echivalentul chiriei pe 4 (patru) luni, platibila in lei la cursul oficial de schimb al B.N.R. valabil pentru ziua care se face plata. Locatarul se obliga sa mențină garanția la valoarea inițiala pe toata durata perioadei contractuale.

 • 9.14. Eventualele daune, inclusiv neplata chiriei, a utilităților si/sau penalităților de întârziere vor fi recuperate din garanția de buna execuție pana la concurenta celei mai mici dintre sume, iar in cazul in care garanția de buna execuție nuaj^gel^ă cuantumul datoriilor, Locatarul se obliga sa plateasca de indata diferenta^xi^fita, in caz contrar urmând a fi demarate procedurile judiciare.


 • 9.15.  Locatorul va putea executa sumele constituite drept garanție, fara nicio formalitate prealabila, in cazul in care Locatarul nu isi indeplineste obligațiile contractuale.

 • 9.16.  Garanția de buna execuție va putea fi eliberata Locatarului numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite fata de Locatar, in măsură in care nu a fost executata in conformitate cu prevederile art. 9.9 din Contract si doar după semnarea procesului verbal de predare-primire a spațiului la incetarea Contractului.

 • 9.17.  Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai pe baza unei notificări din partea Locatorului către instituția bancara care a constituit depozitul bancar.

22) Subinchirierea si cesiunea drepturilor de închiriere

 • 10.5.  LOCATARUL poate subinchiria in tot sau in parte drepturile si obligațiile care rezulta din acest Contract de închiriere doar cu acordul scris prealabil al LOCATORULUI si in condițiile prevăzute de lege.

 • 10.6.  In cazul in care LOCATORUL accepta sub-inchirierea, in tot sau in parte, a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL si cel desemnat ca si sub-Locatar vor fi răspunzători in mod solidar si individual pentru toate obligațiile rezultate din prezentul contract, pe durata de sub-inchiriere a acestui Contract de închiriere. Orice modificare ulterioara a condițiilor unui contract de subinchiriere agreat necesita aprobarea prealabila a LOCATORULUI.

 • 10.7.  LOCATARUL este obligat sa plateasca taxele si impozitele ce ii revin in urma incheierii contractului de sub-inchiriere.

 • 10.8.  In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol, Locatarul se afla de drept in întârziere, iar contractul se reziliaza de drept in virtutea pactului comisoriu, acesta avand obligația sa elibereze necondiționat Spațiul închiriat si sa-1 predea Locatorului împreuna cu procesul verbal de predare-primire, liber de orice sarcini, achitând sumele datorate pana la data predării Spațiului, precum si orice alte sume ce sunt imputabile Locatarului (penalitati, utilitati, deteriorări ale Spațiului sau numai a unor elemente ale Spațiului etc.)

23) Clauza de ne exclusivitate

 • 11.4. LOCATARUL este de acord sa nu ceara LOCATORULUI pe perioada prezentului Contract de închiriere, orice clauza de exclusivitate sau obligație de a interzice competiția, astfel incat LOCATORUL va fi liber sa decidă asupra inchirierii spatiilor ramase libere in Piața către orice terte parti.

24) Costuri de publicitate


o contribui incepand/cu dat/'de


 • 11.5. Locatarul este obligat sa plateasca pentru Spațiul închiriat activitatea de marketing in suma de [•] Lei/mp/luna+TVA, deschidere.


 • 11.6. Sumele plătite de către Locatar, reprezentând contribuția pentru marketing vor fi folosite pentru activitatea de marketing necesara promovării Pieței.

25) Accesul in spațiul închiriat

 • 13.4. In cazul in care LOCATORUL trebuie sa efectueze reparații care necesita permiterea accesului Locatorului in incinta Spațiului închiriat sau eliberarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT de către LOCATAR pe durata reparațiilor (care trebuie sa fie cat mai scurta) sau care împiedica funcționarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL ia la cunoștința si accepta acest drept al LOCATORULUI. Acesta din urma nu este obligat sa asigure LOCATARULUI spatii alternative in cadrul Pieței pe durata acestor lucrări. Cu toate acestea, in cazul in care aceste lucrări depasesc ca durata 48 de ore, LOCATARUL este indreptatit sa ceara reducerea Chiriei proporțional cu perioada in care a fost împiedicat sa-si desfasoare activitatea.

 • 13.5.  LOCATARUL nu va ridica niciun fel de pretenții ori obiectiuni si nu va interveni asupra deciziilor luate de LOCATOR cu privire la lucrările desfășurate in afara SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, iar LOCATORULUI i se va permite de către LOCATAR accesul in absoluta discreție in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT ori de cate ori este necesar pentru efectuarea lucrărilor sus menționate.

 • 13.6.  In cazul in care LOCATARUL nu asigura LOCATORULUI accesul in interiorul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, LOCATARUL se face responsabil pentru orice daune cauzate lui sau unei terte parti din aceasta cauza.

26) Predarea Spațiului închiriat

 • 14.7.  La încetarea Contractului de închiriere, conform art. 15 al prezentului Contract sau a expirării PERIOADEI pentru care a fost încheiat, LOCATARUL este obligat sa predea SPAȚIUL ÎNCHIRIAT in stadiul in care se afla la momentul încetării Contractului.

 • 14.8. Odata cu predarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT se va întocmi un proces verbal de constatare, mentionandu-se starea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si fiecare obiect care trebuie mutat, înlocuit sau reînnoit, precum si cele ce vor ramane in cadrul SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT, conform intelegerii intre Parti, daca aceasta va exista.

 • 14.9.  Ca regula generala, la încetarea contractului, orice investiții, modernizări sau îmbunătățiri aduse de chiriaș rămân în proprietatea locatorului, locatarul renunțând in mod expres la dreptul de a pretinde la despăgubiri pentru lucrările efectuate în spațiul închiriat sau pentru materialele utilizate sau orice contra prestații.

 • 14.10. Lucrările de amenajare interioara vor fi efectuate de către LOCATAR, iar perioada afectata acestor lucrări va fi inclusa in PERIOADA Contractului de Inchirie^jî^^^J^^x

i/*

14.11. LOCATARUL va plăti Costurile aferente utilităților si serviciilor pana kyexpira

PERIOADEI / rezilierea Contractului de închiriere sau denunțarea Contnactulu/gși in orice caz, pana când SPAȚIUL ÎNCHIRIAT este efectiv eliberat.                           T • 14.12. Toate cheile SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT vor fi predate LOCATORULUI la terminarea Contractului de închiriere.

27) încetarea Contractului

 • 15.13. încetarea închirierii are loc in condițiile prevăzute de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare.

 • 15.14. Fara a afecta clauzele prezentului Contract de închiriere, drepturile si obligațiile Pârtilor ce rezulta din prezentul Contract inceteaza cu efect imediat si fara alte proceduri legale prealabile sau formalități, la data expirării PERIOADEI Contractului, in cazul in care durata acestuia nu a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. 2.2 si art. 2.3 din Contract.

 • 15.15. LOCATORUL are dreptul de a considera prezentul Contract de închiriere desființat de plin drept in cazul in care Locatarul a incalcat vreuna dintre obligațiile materiale prevăzute in Contract, după cum urmeaza:

k)  Locatarul nu isi indeplineste oricare din obligațiile pecuniare potrivit prezentului Contract, inclusiv dar nu limitativ cu privire la CHIRIE, Costurile aferente utilităților si serviciilor etc., si daca aceste obligații nu sunt indeplinite in 5 zile de la notificarea in scris data de către LOCATOR LOCATARULUI;

 • l)   LOCATARUL nu completează GARANȚIA conform termenelor si condițiilor prevăzute in prezentul Contract;

m) LOCATARUL folosește fara acordul LOCATORULUI SPAȚIUL ÎNCHIRIAT sau o parte a acestuia in alte scopuri decât cele stabilite in Contract;

n)  LOCATARUL transfera, sub-inchiriaza sau cesionează dreptul de folosința asupra SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau a Contractului de închiriere unei terte persoane, fara aprobarea scrisa prealabila a LOCATORULUI;

o)  LOCATARUL distruge sau aduce daune structurii SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT si/sau PÂRTILOR SI SUPRAFEȚELOR COMUNE;

p)  LOCATARUL nu respecta obligațiile privind masurile de siguranța si prevenire legale in caz de incendiu;

q)  LOCATARUL are un comportament neadecvat si neacceptat fata de LOCATOR sau alti Locatari sau vizitatori ai Pieței;

LOCATARUL inc al ca obligațiile materiale specificate in Regulamentul intern de funcționare a Pieței, iar daca aceste incalcari continua pe o perioada de 5 zil&._.. după notificarea scrisa făcută de către LOCATOR LOCATARULUI;


s)


LOCATARUL nu respecta orarul de funcționare al Pieței; t] LOCATARUL nu-si îndeplinește oricare dintre obligațiile rezultând din prezentul Contract de închiriere sau care sunt prevăzute de lege, iar aceasta incalcare continua timp de 5 zile de Ia notificarea scrisa transmisa de LOCATOR LOCATARULUI;

Denumite in continuare „Evenimente de incetare". In cazul apariției vreunui eveniment de incetare, LOCATARUL renunța la dreptul sau de a cere orice tip de despăgubiri.

 • 15.16. Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a aplica penalitati, in cazul apariției unui EVENIMENT DE ÎNCETARE, după dovada primirii notificării scrise de reziliere transmise de către LOCATOR, acest Contract de închiriere va inceta de plin drept, fara indeplinirea altor formalități legale ori fara a urma vreo procedura judecătoreasca.

 • 15.17. In cazul incetarii din orice motiv a acestui Contract de închiriere, LOCATARUL este obligat sa elibereze SPAȚIUL ÎNCHIRIAT si sa-1 predea LOCATORULUI, in stare corespunzătoare folosinței, cu toate lucrările de conservare si amenajare in funcțiune, in termen de 5 zile de la data încetării.

 • 15.18. LOCATARUL poate rezilia Contractul de închiriere prin transmiterea unui notificări scrise LOCATORULUI in cazul in care LOCATORUL isi incalca de doua ori consecutiv obligațiile sale materiale ce-i revin conform Contractului si daca aceasta incalcare continua 5 zile după notificarea scrisa transmisa LOCATORULUI.

 • 15.19. In cazul in care după expirarea PERIOADEI Contractului de închiriere sau după rezilierea acestuia, LOCATARUL continua sa folosească SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, acest fapt va fi considerat ca ilegal si in niciun caz nu se va considera drept extindere a PERIOADEI Contractului de închiriere sau drept reînnoire a acestuia sau acceptarea ocupării SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. LOCATARUL declara in mod expres ca renunța la notificarea de 30 de zile prevăzută de art. 1038 din Codul de Procedura Civila si recunoaște caracterul de titlu executoriu al prezentului Contract, precum si dreptul LOCATORULUI de a recurge imediat la procedura de evacuare prevăzută la Capitolul II Titlul XI din Codul de Procedura Civila, la expirarea termenului de 5 zile. Suplimentar, LOCATARUL va plăti LOCATORULUI o penalitate ce reprezintă dublul Chiriei datorate de LOCATAR conform ultimului an al PERIOADEI precum si orice alte sume pe care acesta le-ar fi datorat conform Contractului, ajustate pro rata temporis pentru fiecare zi de ocupare neautorizata a SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT. Orice alte penalitati pot fi cerute oricând de către LOCATOR conform prezentului Contract, in cazul in care acestea nu au fost onorate.

 • 15.20. In caz de reziliere a contractului datorita EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATARUL este obligat sa plateasca drept penalitate contractuala următoarele:


 • a) toate sumele pe care le datoreaza conform Contractului (CHIRIE aferente utilităților si serviciilor si alte plăti] pana la eliberarea Spațiului închiriat;

 • b) costurile de curățenie, reparații si renovare legate de pregătirea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT pentru inchiriere viitorilor chiriași; si

 • c) Orice alte costuri directe solicitate de LOCATOR ca rezultat al incetarii acestui Contract.

 • 15.21. Contractul de închiriere inceteaza, fara intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități prealabile, prin denunțare unilaterala de către LOCATOR (daca interesul național sau local, justifica reîntoarcerea bunului in folosința publica], prin transmiterea unei notificări scrise cu 90 de zile înainte de data la care se dorește încetarea contractului. In acest caz LOCATORUL nu va fi tinut sa plateasca nicio despăgubire LOCATARULUI. Denunțarea nu produce efecte cu privire la obligațiile executate sau aflate in curs de executare, iar sumele scadente pana Ia data incetarii efective a Contractului vor fi achitate in mod corespunzător.

 • 15.22. Contractul inceteaza la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunului inchiriat sau in cazul imposibilității obiective a Locatarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata.

 • 15.23. In cazul apariției unor masuri administrative ale Administrației Publice Centrale sau Locale ori a unei hotarari judecătorești, ce vizeaza modernizarea, mutarea, demolarea, evacuarea zonei de amplasare, sau anularea prezentului Contract, Locatarul este de acord ca prezentul Contract sa înceteze prin simpla notificare a Locatorului, acesta din urma fiind absolvit de orice răspundere fata de Locatar.

 • 15.24. In cazul in care Contractul de inchiriere a fost notat in Cartea Funciara, radierea acestei notari, in cazul rezilierii Contractului, se efectuează in baza actului emis de autoritatea contractanta, prin care se comunica intervenirea rezilierii.

28) Nerespectarea Contractului si penalitati

 • 16.6. LOCATARUL este considerat responsabil si va plăti daune LOCATORULUI pentru toate acțiunile, plângerile, solicitările, pierderile, costurile, cheltuielile, pagubele sau obligațiile (inclusiv orice obligație si/sau reclamatie de vatamare aduse vreunei persoane sau deteriorarea oricărui teren sau oricărei alte proprietăți) ce rezulta direct din orice incalcare a oricăror obligații ale LOCATARULUI conform prezentului Contract sau privind starea si condiția sau utilizarea SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT sau orice acțiune sau omisiune a LOCATARULUI sau a oricărei persoane autorizate a acestuia.

  16.7.


In cazul in care orice sume datorate de LOCATAR conform prezentului Contract au devenit scadente si nu au ramas neachitate integral sau parțial pentru o perioada care depășește 5 zile lucratoare de la DATA SCADENTA, LOCATARUL este obligat sa

plateasca la cererea LOCATORULUI o penalitate de 0,5% din sumele pentru fiecare zi de intarziere, pana când suma datorata este plătită in 1 Cuantumul penalităților poate depăși cuantumul sumelor datorate. //


L.

V o -a q


 • 16.8. Fara a aduce atingere dreptului LOCATORULUI de a-si exercita dreptul de reziliere a Contractului de închiriere si de a aplica alte remedii prevăzute de acesta in cazul rezilierii ca urmare a EVENIMENTELOR DE ÎNCETARE, LOCATORUL are dreptul sa retina cu titlu de penalitate contractuala GARANȚIA si orice alte sume plătite LOCATORULUI de către LOCATAR conform Contractului.

 • 16.9. Părțile au agreat prin prezentul Contract, ca LOCATORUL nu se face resposabil fata de LOCATAR pentru:

 • a]  Daunele cauzate de incendiu, inundație, furt, alta infracțiune sau orice deteriorare produse asupra dotărilor, mobilei sau stocului de marfa a LOCATARULUI neacoperite de asigurarea sa proprie;

 • b] Atitudinea daunatoare a celorlalți Locatari, vizitatori, furnizori sau utilizatori ai Pieței;

 • c]  întreruperea serviciilor de furnizare a utilităților publice si a serviciilor comune, inclusiv climatizarea si sistemul de prevenire si stingere a incendiilor, cu excepția cazurilor in care acestea sunt întrerupte pentru mai mult de 48 de ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • d) Eroare sau întrerupere in sistemul de securitate datorita schimbării prestatorului sau omisiunea serviciului de securitate angajat pentru Piața, cu excepția cazurilor in care eroarea, întreruperea si omisiunea dureaza mai mult de 48 ore si sunt cauzate din neglijenta LOCATORULUI;

 • e) Atitudinea neglijenta sau de rea-credinta a unei terte persoane, care afecteaza SPAȚIUL ÎNCHIRIAT, PIAȚA sau parcarea acesteia.

 • 16.10. In niciun caz LOCATORUL nu este responsabil pentru pierderile de profit ale LOCATARULUI sau pentru orice alte pierderi indirecte sau daune.

29) Forța majora

17.3.


17.4.


Forța Majora reprezintă orice circumstanța care este independenta de voința Pârtilor si care le împiedica pe acestea sau numai pe una din Parti sa-si onoreze obligațiile din Contractul de închiriere sau ce rezulta din Contractul de închiriere, considerandu-se ca o asemenea circumstanța nu poate fi evitata in ciuda prudentei, previziunii si efortului Pârtii afectate de o asemenea circumstanța. De asemenea, este agreat in mod expres ca Forța Majora va include orice circumstanța care este independenta de controlul LOCATORULUI si care il pune pe acesta in imposibilitatea de a furniza serviciile datorita schimbărilor legislative sau actelor administrative de stat in vigoare ori datorita oricăror altor întârzieri nejustificate fata de termenele legale prevăzute pentru eliberarea pentru LOCATOR a autorizațiilor de către autoritatile competente.

Părțile vor fi exonerate de răspundere, una fata de ceai alta, pentru n eres pictare a* obligațiilor ce rezulta din prezentul Contract de închiriere datorata ForteinMajor/       \

cu excepția cazului in care Partea împiedicata de un astfel de eveniment inculcase       ) obligațiile sale contractuale si fara aceasta incalcare (daca acea Parte si-ar fi indeplinit obligațiile la timp) respectiva circumstanța nu s-ar fi ivit.

30) Nerenuntare

 • 18.2. Nicio neexercitare sau întârziere in exercitarea oricăror drepturi ale LOCATORULUI ce rezulta din acest Contract nu va fi considerata sau interpretata drept renunțare sau încetare a exercitării acestora.

31) Independenta clauzelor

 • 19.2.  In cazul in care oricare dintre clauzele acestui Contract de închiriere devine invalida, neaplicabila sau ilegala, parțial sau in totalitate, restul clauzelor vor ramane valabile, neschimbate si Părțile se vor intalni cat mai curând posibil si vor agrea cu buna credința clauza legala cea mai apropiata scopului Contractului de închiriere si care are un efect economic egal.

32) Legea aplicabila. Limba

 • 20.3. Prezentul Contract de închiriere este guvernat de si conceput in concordanta cu legile din Romania.

 • 20.4. Acest Contract de închiriere a fost redactat in limba romana..

33) Litigii

 • 21.3. In caz de litigii aparute in legătură cu încheierea, executarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract, Părțile vor rezolva conflictul pe cale amiabila. In cazul in care soluționarea amiabila nu este posibila, respectivul conflict va fi soluționat exclusiv de către instanțele de judecata competente de pe raza Municipiului București.

 • 21.4. Orice neînțelegere se va rezolva pe cale amiabila, nerezolvarea in termen de 10 zile de la declanșarea conflictului, va duce la soluționarea acestuia de către instanța judecatoresca competenta.

3 4) Alte Clauze

 • 22.6. Părțile convin ca prezentul contract sa fie titlu executoriu in condițiile legii.

 • 22.7. Orice modificare a prezentului Contract se va face prin acte adiționale la prezentul contract care vor fi semnate de ambele parti, in caz contrar acestea neproducand efecte juridice.


 • 22.8. Locatorul este de acord ca Locatarul sa isi înregistreze un punct de lucru j^p închiriat. La încetarea in orice modalitate a prezentului contract, Locatarul obliga sa radieze punctul de lucru de la adresa spațiului închiriat.

 • 22.9. Se interzice Locatarului sa desfasoare alte activitati decât cele prevăzute in Contract.

22.10.Orice modificare in statutul juridic, a actului de infiintare, a sediului, etc., va trebui anunțata in termenul limita de 48 ore, locatorului.

3 5) Comunicări

 • 23.4.  Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris la Pârtilor, prin posta sau către:

Locatar: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

Locator: Persoana de contact: [•], telefon [•], adresa e-mail [•];

 • 23.5.  Urmărirea si derularea prezentului Contract se va face prin intermediul [•], in calitate de [•] al Locatorului.

 • 23.6.  Comunicările intre parti se pot face si prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

 • 36) Acceptarea

 • 24.1. Subsemnatul, [•], in calitate de [•] al [•], Locatar al spațiului ce face obiectul prezentului Contract, declar ca am luat la cunoștința de planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul inchiriat, le-am inteles si le-am acceptat, neavand nicio pretenție fata de ceea ce s-a constatat.

 • 37) Documentele contractului

 • 25.1. Prezentul Contract se completează cu documentele mai jos menționate, care fac parte integranta din acesta, respectiv:

 • 1) Anexa nr. 1 - „Proiectul tehnic al Pieței";

 • 2) Anexa nr. 2 - „Procesul verbal de predare-primire";

 • 3) Anexa nr. 3 - Garanția de buna execuție;

 • 4) Anexa nr. 4 - Caietul de sarcini;

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, [•], in 3 exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte semnatara si un exemplar care va fi înregistrat la organele fiscale.


Locator,                                          Locatar,

Sectorul 4 al Municipiului București

In numele si pe seama Consiliului Local Sector [•]

4                                                       Prin: [•]

Prin: [•]

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața_____, Zona__,

PARTER / ETAJ

încheiat astazi,____________, in conformitate cu prevederile Contractul de închiriere

înregistrat sub nr............./......................intre:

 • 1).................................. reprezentat prin

  .............. in calitate de Locator, care


preda si

 • 2)......................, reprezentata de................................... in calitate de Locatar, care primeSte

in folosința spațiului comercial nr.____in suprafața de____mp, situat in Piața______,

Zona_, PARTER / ETAJ.

Inventarul încăperilor ce compun spațiul închiriat este menționat pe schița ce constituie Anexa nr._______la contractul de închiriere.

Starea in care se preda Si se primeSte spațiul cu alta destinație, se prezintă astfel:

 • a) pereții, duSumelele Si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.):.......................;

 • b)  uSile, ferestrele, (vopsitoriile, incuietorile, drucherele, broaStele, cremoanele,

geamurile, galeriile etc.}:.............................................................;

 • c)  instalația electrica (prizele, întrerupătoarele, locurile de lampa, tablourile electrice,

etc.):.................................................

 • d)         instalația de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente,

etc.)...................................

 • e)  instalația sanitara (vase, scaune si capac WC, chiuvete, robinete, etc.)...............................

 • f) altele bunuri neprevăzute mai sus :............................

Prezentul Proces-verbal a fost încheiat astazi,_____________, in doua exemplare, cate unul

pentru fiecare parte.


Anexa nr. 5 la HCL Sector 4 nr. 148/15.07.2019

Fisa de date

Secțiunea I. Autoritatea contractanta/organizatorul

1.1) Denumire si adrese

Sectorul 4 al Municipiului București, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul in cu sediul in București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, nr. 224F, CIF 4316422

1.2) Comunicare

Caietul de sarcini poate fi procurat contra cost de la sediul organizatorului, începând cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro, după achitarea prețului de 200 lei (in numerar la casierie).

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile lucratoare

Persoană de contact:______________, telefon________________.

Ofertele trebuie depuse la: adresa menționata mai sus, in termenul publicat in anunț.

Secțiunea II Obiectul contractului si criterii de atribuire

n.1.1) Titlu:

închirierea spațiilor comerciale din incinta Complexului Agroalimentar „Piața Sudului’’/Pietei Agroalimentare „Progresul”.

11.1.2) Prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA

........Euro/mp/luna

n.1.3) Criterii de atribuire

 • a) cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA raportat Ia suprafața spațiului de închiriat - pondere 40%;

Punctajul C(n) se acorda astfel: a) Pentru cel mai mare nivel al chiriei ofertat se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct; b) Pentru celelalte chirii ofertate punctajul C(n) se calculează proporțional, astfel: C(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • b) capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flow-ului (dar nu mai puțin de valoarea menționata mai jos) - pondere 40%;


Nota: operatorii economici participant! la procedura, sub sancțiunea respingerii ofertei, dovada că vor avea acces la disponibilități bănești, resurse reale negrevate de datorii suplinii de crerfft pentru 4 luni de derulare a contractului în valoare egala cu cuantumul a 10 chirii raportare la prei ~ solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului inchiriat, exprimata in euro/fațaț^TVX. || Asigurarea de cash-flow se va demonstra prin prezentarea oricărui tip de documcm^em^d^^mtațj^ ^./l bancare/declarații bancare corespunzătoare (prezentată în original) prin care se va atesta\|Mipi atribuirii contractului:

operatorul poate avea acces la resurse reale (sume disponibile in cont, linii de credit cu valoare disponibila, depozite bancare) pentru valoarea declarata;

• posibilitatea disponibilizării sumei respective în cazul atribuirii contractului pe o perioada de 4 luni, având ca destinație cheltuieli pentru realizarea contractului, independent de alte facilități sau disponibilități existente.

Oferta care va avea nivelul minim solicitat va primi 0 puncte, urmând a fi punctate ofertele ce conțin niveluri peste minimul solicitat.

Punctajul D(n) se acorda astfel: a) Pentru cel mai mare nivel al disponibilităților bănești pentru 4 luni contractuale se acorda punctajul maxim alocat de 40 pct; b) Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporțional, astfel: D(n) = (Nivel n / Nivel maxim ofertat) x 40 pct.

 • c) protecția mediului înconjurător: implementarea sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent - pondere 20%.

Punctajul se acorda astfel: Daca ofertantul prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 20 puncte; Daca ofertantul nu prezintă dovada implementării sistemului de protecție a mediului ISO 14001 sau echivalent valabil - se acorda 0 puncte.

Punctaj maxim total: 100

II.1.4) Durata contractului: 5 ani cu posibilitatea de prelungire in condițiile documentației de atribuire

Secțiunea III Criterii de valabilitate si motive de exludere

 • 1) Ofertele se redactează în limba română.

 • 2) Ofertele se depun la locul precizat în anunțul de licitație, în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 • 3) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • -  o fișă cu informații privind ofertantul (inclusiv o adresa de e-mail si număr de fax pentru corespondenta) și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • -   acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților prevăzute la pct. 12 (inclusiv dovada constituirii garantieie de participare):

 • 1) Certificate de atestare fiscala din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat de stat si la bugetul local, in original. Pentru evitarea oricăror neclarități, este necesara prezentarea atat a Certificatului de atestare fiscala emis de Administrația financiara din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrare la bugetul consolidat de stat, cat si a Certificatului de atestare fiscala emis de direcțiile sau serviciile de gestionare a impozitelor si taxelor locale din cadrul unitarii administrativ-teritoriale de la sediul si/sau punctul de lucru al persoanei juridice, pentru debitele inregistrate la bugetul local. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante si sa fie emise cu mai puțin de 30 de zile de la momentul prezentării certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca aceștia nu inregistreaza obligații fiscale restante in condițiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentării.

 • 2) Adeverința emisa de Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 care sa ateste faptul ca nu înregistrează debite fata de aceasta instituție publica, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere și/sau dobânzi) si ca nu se afla sub incidența prevederilor art. 2.2 din prezentul caiet de sarcini, in original;

 • 3) Cazierul judiciar al operatorului economic(persoana juridica) si a persoanelor fizice, membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/contract de societate/acord de constituire etc, in original;

 • 4) Actul constitutiv al persoanei juridice si Actele adiționale la actul constitutiv, daca este cazul, in copie cu mențiunea „conform cu originalul" si semnătură reprezentantului;

 • 5) Certificatul constatator emis de ONRC sau de o autoritate/institutie publica similara, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 8) Ultima declarație fiscala înregistrata la ANAF din care sa reiasa Cifra de afaceri, in in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 9) Actul de identitate al reprezentantului legal, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului;

 • 10) Împuternicire pentru persoanele care vor participa la licitația publica in calitate de reprezentant cu puteri depline, in original, precum si Actul de identitate al persoanei Împuternicite, in copie cu mențiunea „conform cu originalul” si semnătură reprezentantului (in cazul in care persoana imputemicita nu este reprezentantul legal al ofertantului);

- acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (dovada achitării contravalorii caietului de sarcini).

 • 4) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

 • 5) Oferta va fi depusă intr-un singur exemplar care trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 6) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare spațiu comercial

 • 7) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate.

 • 8) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • 9) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • 10) Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • 11) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

 • 12) Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;

 • b) a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

Nota: se vor depune certificate fiscale valabile la momentul depunerii ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local.


 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nota: se va prezenta/depune document din care sa reiasa forma de înregistrare in cond[țiiTe.4cgii din tara de rezidenta, faptul ca ofertantul este legal constituit, ca nu se afla in niciw de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a re ML .,. care fac obiectul contractului.

 • 13) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

Nota: se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind neincadrarea in una din situațiile de mai sus prevăzute de pct. 13.

Secțiunea III Garanții

111.1) Garanția de participare:

Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul IBAN_________deschis la Trezoreria

Sectorului 4 pe numele Sectorului 4 al Municipiului București. Dovada constituirii garanției de participare trebuie sa cuprindă următoarele mențiuni „Garanție de participare - Spațiu comercial nr.__-

Piața________”

Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma prevăzuta în documentația de atribuire și va acoperi perioada de valabilitate a ofertei. Garanția trebuie să fie irevocabilă si trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Cuantumul garanției de participare este echivalentul in lei a 20 de chirii lunare, valoare calculata raportat la prețul prețul minim solicitat pentru chirie/mp/luna fara TVA x suprafața spațiului, preț publicat in cuprinsul Listei cu situația spatiilor comerciale.

Ofertele care nu sunt insotite de garanția de participare in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin documentația de atribuire se resping.

Garanția de participare se depune distinct pentru fiecare spațiu comercial in parte.

111.2) Garanție de buna execuție:

Garanția de buna execuție a contractului se va constitui prin virament bancar. Se va prezenta dovada constituirii la momentul semnării contractului de închiriere, in cuantum egal cu contravaloarea a doua chirii (conform oferta castigatoare).

Secțiunea IV Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta: 4 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

Secțiunea V: Modul de prezentare a ofertei

Ofertele vor fi elaborate în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, capitolul Reguli privind oferta si vor fi depuse la adresa/locul precizat în anunțul de licitație, în doua plicuri sigilate, imul exterior și unul interior. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora primirii acestora.

Pe plicul exterior se vor indica datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusă oferta: piața in care este situat si numărul spațiului comercial. Plicul exterior va trebui să conțină:

 • a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților (toate documentele ce tin de condiții de valabilitate si motive de excludere, inclusiv dovada constituirii garanției de participare);

 • c) dovada achitării contravalorii caietului de sarcini.

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă (nivelul chiriei/luna, dovada privind cash-flow-ul, dovada privind existenta ISO 14001 sau echivalent), se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, precum si datele de identificare ale spațiului comercial pentru care este depusă oferta.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă pentru fiecare spațiu comercial. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de organizator.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Secțiunea VI Informații suplimentare

Clarificări documentație:

In cazul in care se primesc solicitări de clarificări, comisia de licitație are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, insa răspunsul va fi adus la cunoștința celor care au achiziționat caietul de sarcini cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Organizatorul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. în cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel organizatorul licitației publice în imposibilitatea de a respecta termenul anterior menționat, acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Vizitare amplasament:

Vizitarea amplasamentului sau a spatiilor comerciale se va efectua in măsură in care stadiul lucrărilor de modernizare o va permite, astfel incat sanatatea si integritatea fizica a vizitatorilor sa nu fie puse in pericol. In cazul in care stadiul lucrărilor nu permite vizitarea spatiilor comerciale, persoanele interesate au dreptul de a consulta, împreuna cu orice consilieri profesioniști necesari, planurile, documentațiile si informațiile tehnice referitoare la Spațiul comercial, pentru a dispune de o informare clara si completa asupra situației spatiilor comerciale. Vizitarea amplasamentului sau consultarea documentațiilor tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se face in baza înregistrării unei cereri scrise cu cel puțin 3 zile lucratoare înainte de data vizitei. In urma vizitării amplasamentului sau a consultării documentației tehnice ce stau la baza realizării obiectivului de investiții, se va întocmi un Proces verbal.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire ” cel mai mare nivel al chiriei ofertat peste prețul de evaluare al spațiului închiriat, raportat la suprafața acestuia”, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire ” capacitatea economico-financiară a ofertanților: cel mai mare nivel al cash-flowului”.

VI.4 Proceduri de contestare:

Orice contestării formulate împotriva actelor premergătoare încheierii contractului de închiriere se înregistrează la sediul organizatorului, in termen de 1 zi lucratoare de la comunicarea acestora, iar acțiunile formulate împotriva deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor se vor inregistra la Tribunalul de la sediul reclamantului, in termen 6 luni de la comunicare deciziei.