Hotărârea nr. 147/2019

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de catre Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurarii imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2/328/30.06.2011)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate comun al Direcției Investirii si al Direcției Economice nr. P.9.1/802/12.07.2019;

Art.20, alin.(l), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea Împrumuturilor interne si externe pentru investirii;

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Art.29, alin. (1), lit.f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 297/31.10.2017 privind finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 /

aprobar^^S^^h^ei

/a fi Contractata de


ntractata de

^^*4 LOC^>


Adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 transmisa de Sectorul 4 al Municipiului București către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 cu privire la cofinatarea proiectului de investiții de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”

Adresa nr. 2177/12.07.2019, reprezentând răspunsul Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 la adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 cu privire la cofinatarea proiectului de investiții de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Titlul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București nr. 297/ 2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refînantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), se modifica după cum urmeaza:

„Hotarare privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. ”

Art. II. Se modifica Art. 1 alHCLnr. 297/ 31.10.2017, acesta urmând sa aiba următorul conținut:

“Se aproba garantarea finanțării rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ca urmare a majorării cu pana la 35.000.000 lei, a finanțării inițiale în valoare de pana la 33.162.866 lei, cu o perioada de tragere /gratie de pana la 4 ani si cu o maturitate de pana la 15 ani. ”

Art. III. Se modifica Art. 2 al HCL nr. 297/ 31.10.2017, acesta urmând sa aiba următorul conținut:

“Se aproba contractarea unei finanțări rambursabile prevăzute la Art. 1 de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, pentru:

a) Refinantarea/ restructurarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP -

DSP 2/ 328/30.06.2011, cu toate modificările si completările ulterioare in vigoare) —pana la valoarea de 33.162.866 lei;

Asigurarea cofinantarii investițiilor publice de interes local realizate de către Sectorul 4 al

Art.V. Secretarul Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Direcția Economica, Direcția Investiții si Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 147/15.07.2019

Anexa la HCLS4 nr. 147/ 15.07.2019

Nr. Crt.

Obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus (Lei)

HCL aprobare indicatori tehnico-economici

1

Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului

61.139.905,41

319/20.11.2017