Hotărârea nr. 145/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate comun al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și Direcției Economice nr. 2168/11.07.2019;

Studiu de fundamentare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 2169/11.07.2019;

Dispozițiile cuprinse în art. 3 alin. (2), art. 6 alin. (3), art. 41 alin. (4) și ari. 65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. 5, art. 9, art. 10, art. 11, art. 64 și art. 65 din Anexa 1 la Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004, actualizată, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (4) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă forma de finanțare a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin alocații bugetare.

Art. II. în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește sintagma „finanțată exclusiv^dm^^gnituri extrabugetare ” cu sintagma "finanțare prin alocații bugetare”.


Art. III Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 va modi din închiriere în sensul că acestea sunt încheiate de către Direcția Piețe și Gestionare Sector 4 în numele și pe seama Consiliului Local, urmând ca toate obligațiile financia facă venituri la bugetul local.

* X

actele


Art.IV. Se abrogă art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca în termen de 30 zile să se încheie proces-verbal de predare a imobilelor.

Art.V. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004, cu modificările si completările ulterioare, raman valabile și nemodificate.

Art.VI. în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 are obligația de a își reorganiza activitatea.

Art.VII. Secretarul Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Direcția Economică, Direcția Investiții și Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

Nr. 145/15.07.2019