Hotărârea nr. 144/2019

Hotărâre privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

privind ratificarea Acordului Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect

prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun al Direcției Gospodărire Locală și Direcției Achiziții Publice cu nr. nr. P18/4417/09.07.2019 și nr. P 10.1 ./1902/09.07.2019

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 89/27.10.2016 privind aprobarea “Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București”;

Prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile Ordinului ANRSC nr. 109/9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 90/27.10.2016 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București”;

Prevederile H.C.L. Sector 4 nr. 28/27.02.2017 privind aprobarea Caietului de sarcini, a proiectului contractului de delegare a gestiunii a serviciului de salubrizare, precum și a modalității de gestiune a serviciului de salubrizare a Sectorului 4 al Municipiului București;

Dispozițiile Deciziei Civile nr. 3135/27.07.2017, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VUI-a Contencios Administrativ și Fiscal;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ratifică Acordul Cadru Nr. 362 din data de 04.12.2018, având ca obiect prestarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel cum a fost modificat și completat prin procedurile de atribuire derulate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, din Anexa la prezenta, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcțiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

^PREȘ^HmTE DE ȘEDINȚĂ,- - -

inrCd^sWin BARBALAU

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 144/15.07.2019

. iijlf ]tff'

ACORD CADRU

de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Nr........... din data de.L?..

Preambul:

în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul procedurii de atribuire, inițială conform anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, aprobat în data de 05.10.2018, raport însoțit de opinia iară observații rezultată în urma activității de verificare procedurală desfășurată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu privire la procesul de atribuire derulat;

s-a încheiat prezentul acord cadru de servicii.

 • 1.  Părțile acordului cadru:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, tel: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90. C.I.F.: 4316422 cont nr. R068TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin dl. Daniel BĂLUȚĂ, Primar, în calitate de PROMITENT-ACHIZITOR / Beneficiar, pe de o parte,

și

Operator Economic: S.C. ROS.AL GRUP S.A., cu sediul în Str. Turturelelor, nr. 11A, Sector 3, București, cod poștal 030706, Tel: *+-4021.200.69.51, Fax: +402.L255J L08; e-mail: sectretariat@rosal.ro înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8222/1994, și Cod unic de înregistrare RO6089555. având cont IBAN nr. R027TREZ7005069XXX000552 deschis la A.T.C.P.M.B.. reprezentată pra.          i

, având funcția de Director Generat în calitate de PROMITENT-PRESTATOR, pe de altă parte.

 • 2. Scopul acordului cadru

  • 2.1. - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente de prestări servicii de salubrizare și deszăpezire ce urmează a fi încheiate pe durata derulării prezentului acord cadru.

 • 3. Obiectul și prețul unitar al acordului cadru

  • 3.1. - Obiectul acordului cadru constă în prestarea de servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 din Municipiul București. în perioada convenită șl în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord cadru.

  • 3.2. - Prețurile unitare convenite pentru îndeplinirea acordului cadru, pentru serviciile de salubrizare si deszăpezire, sunt incluse de Promitent-Prestator în propunerea financiara, pane integrantă a prezentului acordul cadru.

 • 4. Durata acordului cadru

  • 4.1. - Durata prezentului acord cadru este de 48 luni de la semnarea lui de către ambele părți.

  • 4.2. - Prezentul acord cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calculate de la data înregistrării acordului cadru j.a Promit emul-Achizitor sau la atingerea valorii estimate a acordului cadru.

  • 4.3. - Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract subsecvent în vigoare.

 • 5. Prețui unitar al serviciilor

  • 5.1. - Prețurile unitare ale serviciilor ce fac obiectul prezenpfi^acorȘ^cadru sunt cele cuprinse în propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul acorcf^paarÎL iar categoriile de servicii aferente acestor prețuri se regăsesc în anexa la prezentul acord cadru. f/ x’-"'""'-.   ' .tX

  • 5.2. - Valoarea serviciilor ofertată este de 387.423.026.64 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în cotă legală de 73.610.375,06 lei, valoare totală de 461.033.401,70 lei cu TVA.

  • 5.3. - Detalierea valorii ofertate pe activități este prevăzută în oferta Promitentului - Prestator.

  • 5.4. - Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului-cadru a fost stabilita cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate completările ulterioare. în condițiile în care, la încetarea acordului-cadru, valoarea estimată a acestuia, din orice motive, nu a fost atinsă, promitentul- prestator nu poate pretinde de la promitentul-achizitor achitarea valorii estimate sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractata prin contracte subsecvente.

5.5 - Prețurile unitare sunt stabilite în lei, sunt ferme și nu se ajustează decât în condițiile art. 6.

 • 6. Ajustarea și modificarea prețului

  • 6.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord cadru.

  • 6.2. - Tarifele se pot ajusta sau modifica pe baza solicitărilor operatorilor cu aprobarea autorității administrației publice locale.

  • 6.3. - (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, Ia solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr, 109/2007.

 • (2) Tarifele pot fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) La prețurile serviciilor convenite conform ofertei financiare se adaugă contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005 plătită de către operatorul de salubrizare administratorilor de depozite pentru deșeuri inerte și neperi cui oase. în această situație, la cererea operatorului de salubritate, la prețul contractului se va adăuga separat contravaloarea taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse în propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

 • 6.4. - (1) Tarifele pot fi modificate in conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

(2) Tarifele pot fi modificate, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de modificare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 Ia Ordinul nr. 109/2007 în următoarele situații:

 • a)  La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b)  Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. In acest caz, tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c)  Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.

 • 6.5. - Părțile contractante vor încheia un act adițional la acordul-cadru pentru valoarea ajustată/modificată a prețului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.6. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului cadru, ținând cont si de art. 6.3. și art. 6.4, din prezentul acord cadru.

 • 6.7. - Ajustarea și modificarea prețului se va face, în condițiile prevăzute de art. 6.3 și 6.4, prin act adițional.

 • 8. Documentele acordului cadru sunt:

 • a.  propunerea tehnică;

 • b.  propunerea financiară;

 • c.  caietul de sarcini, împreună cu anexele sale, precum și măsurile modificatoare ale acestuia emise de autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică;

 • d.  răspunsurile de clarificări și măsurile modificatoare ale documentației de atribuire emise de autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică.

 • 9. Obligațiile promitentului prestatorului

  • 9.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 din Municipiul București, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord cadru, conform propunerilor tehnice și financiare, parte integrantă la prezentul acord-cadru.

  • 9.2. - Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena, sănătatea și securitatea (protecția) muncii, gospodărirea apelor; gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă:

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București;

 • d) furnizarea către Promitentul Achizitor și către autoritățile publice locale competente (exemplu: Primăria Municipiului București, A.N.R.S.C. etc) a informațiilor solicitate și asigurarea accesului reprezentanților acestora la documentațiîle/actele individuale pe baza cărora se prestează serviciul de salubrizare în condițiile legii;

 • e) prestarea serviciilor de salubrizare cel puțin la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut prin caietul de sarcini, către toate categoriile de utilizatori de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București (inclusiv către autoritatea contractantă), colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiilor destinate depozitării recipientelor de precolectare;

 • f) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • g) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațîilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • h) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • i) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • j) asigurarea implementării unui sistem informatic care să dețină capabilități de stocare și procesare a datelor legate de prestarea activităților de salubrizare, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și conform angajamentului ferm asumat în acest sens;

 • k) asigurarea întregului personalului necesar pentru prestarea întocmai și la timp a activităților asumate prin prezentul acord cadru;

 • l) realizarea colectării separate la sursă pentru patru fracții (hârtie-carton/plastic/metal/sticlă) și o fracție biodegradabil-deșeu umed a deșeurilor, cu respectarea procedurilor stabilite în caietul de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare pentru Sectorul 4 al Municipiului București, Hotărârile Consiliului General al Municipiului București, precum și alte acte normative, dispoziții care reglementează această activitate.

 • m) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport aflate în dotarea operatorului de salubrizare, inclusiv amenajarea spațiilor de precolectare, după caz. în cazul încetării din orice motiv a prezentului acord cadru, Promitentul Prestator va menține dotarea cu recipientele specifice tuturor actvităților de salubrizare până la înlocuirea acestora de către noul operator de salubrizare.

 • n) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

 • o) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • p)  evidența gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodic^către-.-.-autoritățile competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

r) conducerea/coordonarea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor^tefinice și a personalului de

L


■'v:-  .'y-X/v#

-/î.

s) asigurarea dotării proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin prezentul acord cadru;

t) respectarea tuturor obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini și în documentația de atribuire în sarcina Promitentului Prestator.

 • 9.3. - Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate. în termen de 15 zile de la data încheierii perioadei confirmate. Factura va fi însoțită de centralizatoarele de confirmare (rapoarte de activitate) a serviciilor prestate, semnate de reprezentanții Prestatorului și de cei ai Achizitorului.

 • 9.4. - Obligațiile Prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini și în documentația de atribuire.

 • 9.5. - Condiții impuse personalului prestatorului sunt cele menționate în oferta depusă de Promitentul Prestator și în caietul de sarcini, părți integrante ale prezentului acord.

 • 10. Obligațiile promitentului achizitor

  • 10.1. - Promitentul - Achizitor se obligă să plătească contravaloarea serviciilor de salubrizare si deszăpezire, în baza prețurilor unitare aferente acordului cadru și a centralizatoarelor de confirmare a serviciilor prestate.

  • 10.2. - Promitentul - Achizitor va confirma serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se verifică de către reprezentanții împuterniciți ai acestuia și se consemnează în fișele zilnice de confirmare a prestațiilor. Dacă cu ocazia verificărilor se constată efectuarea superficială a unor prestații / servicii de către Prestator, ele se vor reface pe cheltuiala Prestatorului, pe loc sau în termenul indicat de Achizitor.

  • 10.3. - Promitentul-Achizitor se obligă să plătească contravaloarea serviciilor de salubrizare și deszăpezire prestate către Prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii de către achizitor, factură însoțită de centralizatoarele de confirmare (rapoarte de activitate) a serviciilor prestate și fișele de confirmare zilnice.

  • 10.4. - Promitentul-Achizitor poate să inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire atunci când:

 • a. este necesară asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare și deszăpezire

 • b. Promitentul prestator declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor achizitorului.

 • 10.5. - In cazul atingerii valorii estimate maxime a acordului cadru, se vor respecta procedurile legale în materie aplicabile în acest caz.

 • 11. Recepție și verificări

  • 11.1. - Promitentul-Achizitor prin reprezentanții săi desemnați în acest sens, are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

  • 11.2. - Calitatea și cantitatea prestației se constată de către reprezentanții / împutemiciții Promitentului Prestatorului și se va consemna în cadrul fișelor zilnice de confirmare.

  • 11.3. - Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, Promitentul-Achizitor sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar promitentul - prestator are obligația, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

  • 11.4. - Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe promitentul - prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent și în prezentul acord.

 • 12. Răspunderea contractuală

  • 12.1. - în cazul în care Promitentul Prestator primește o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent și nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă, autoritatea contractantă are dreptul de a iniția o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare.

  • 12.2. - în situația prezentată la pct. 12.1, Promitentul Prestator va plăti cu titlu de daune-interese o suma stabilită ca fiind diferența de preț între prețul de achiziție a serviciilor de salubrizare și deszăpezire al operatorului economic care da curs solicitării autorității contractante si prețul ofertat al Promitentului Prestator în culpa, raportat Ia cantitatea totală de servicii aferente contractului subsecvent în cauza.

  • 12.3. - în cazul în care Promitentul Prestator căruia Promitentul Achizitor i-a atribuit un contract

 • 13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

  • 13.1. - In cazul în care, din vina sa exclusivă, Promitentul Prestator nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, Promitentul Achizitor are dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

14 Comunicări

 • 14.1. - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord cadru, trebuie sa fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 14.2. - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, după caz.

 • 15. încetarea acordului cadru

  • 15.1. - Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea la termen.

  • 15.2. - Acordul cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • a.  prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automant fara intervenția instanței judecătorești si fara îndeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea.

 • c. prin denunțare unilaterală, fara punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul achizitor în.următoarele situații:

 • A.  promitentul prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul cadru sau contractul subsecvent.

 • B. in situația in care se înregistrează două abateri savarsite de promitentul prestator in derularea contractelor subsecvente.

 • 15.3. - Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul poate sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează facturile, Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. Prestarea serviciilor se poate sista pe o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile. Dacă Achizitorul nu plătește în această perioadă sumele datorate, contractul este reziliat fără îndeplinirea altor formalități.

 • 15.4. - Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptul autorității contractante de a cere constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral Acordul Cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

 • a. Promitentul Prestator se afla, la momentul atribuirii Acordului Cadru, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

 • b. Acordul Cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 15.5. - Prezentul Acord Cadru este reziliat de drept în cazul în care Promitentul Prestator este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

 • 16. Amendamente - Modificarea acordului cadru

  • 16.1. - Orice modificare a acordului-cadru, se pot face numai printr-un act adițional și numai în timpul perioadei de valabilitate a acestuia. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul inițial. Schimbările majore, ca de exemplu modificarea fundamentală a caietului de sarcini, sau a prețului unitar, nu pot fi făcute printr-un act adițional care să altereze condițiile competiției la momentul încheierii acordului-cadru.

, 16.2. - Dacă solicitarea de modificare provine de la Promitentul Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Promitentul Achizitor cu cel puțin 30 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adițional, cu excepția cazurilor care sunt temeinic justificate de cătra promi tentai -prestator și acceptate de către Promitentul Achizitor. Data intrării în vigoare a actului adițional^ufiyntr^îstișrii acestuia la promitentul achizitor.

 • 16.3. - După semnarea actului adițional, părțile promitențe vor treceritaîndeplinirea modificării și vor fi

  țî


  obligate la respectarea acestora.


y)

 • 16.4. - Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare a acordului-cadru care nu a fost efectuată, potrivit legii și în forma unui Act adițional va fi considerată nulă.

 • 17.   Clauze privind confidențialitatea

  • 17.1. - Părțile se angajează în mod expres să păstreze confidențialitatea asupra prevederilor prezentului acord cadru pe toată durata acestuia și după încetarea sa, asupra tuturor datelor/informațiilor/documentelor care le sunt încredințate și/sau asupra tuturor detaliilor referitoare la activitatea celeilalte părți, indiferent de modul în care le-au fost aduse la cunoștință și/sau le-au fost transmise de către cealaltă parte, inclusiv în cursul discuții lor/întâlniril or necesare pentru încheierea/îndeplinirea prezentului acord cadru.

  • 17.2. - Prin excepție de la prevederile pct. 17.1, achizitorul are dreptul de a face publice datele/informațiile/documentele realizate de către prestator în urma finalizării prezentului acord cadru prin aplicarea prevederilor legale referitoare la liberul acces la informațiile de interes public și/sau privind soluționarea petițiilor, ori prin intermediul mijloacelor de informare în masă, în măsura în care o atare acțiune este necesară realizării activității achizitorului, dar numai cu condiția păstrării confidențialității asupra datelor de identificare a prestatorului.

  • 17.3. - Nu se consideră încălcare a clauzei de confidențialitate prevăzută la pct. 17.1 dezvăluirea datelor/informațiilor/documentelor. în cazurile în care acestea:

 • a) erau cunoscute de către o parte înainte de a fi primite de la cealaltă parte sau erau de circulație publică la data dezvăluirii lor;

 • b) au fost dezvăluite de către o parte după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens;

 • c) au fost dezvăluite de către prestator terțelor persoane, cum ar fi angajațîi/colaboratorii acestuia, a căror implicare este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul acord cadru.

. d) au fost dezvăluite ca urmare a unei obligații legale care trebuia îndeplinită.

 • 18.   Forța majoră

  • 18.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

  • 18.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord cadru, pe toată perioada în care aceasta acționează.

  • 18.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până Ia apariția acesteia.

  • 18.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

  • 18.5. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord cadru, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19 Limba care guvernează acordul-cadru

 • 19.1. - Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

 • 20. Legea aplicabilă acordului-cadru

20.1 - Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanței române.

 • 21. Protecția datelor cu caracter personal

  • 21.1. - Protecția datelor cu caracter personal se va face de către părțile contractante în conformitate cu prevederile prevederile Regulamentului (UE) European de protecție a datelor cu caracter personal nr. 679 / 27 aprilie 2016 și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

  • 21.2. - în cazul în care pe parcursul derulării contractului și pentru îndeplinirea acestuia, Promitentul -Prestator a colectat, folosit, transferat, stocat sau procesat informații furnizate de către Promitentul - Achizitor, care pot fi atribuite unor persoane fizice după cum sunt definite de leg^âpljcăbil^^acesta are obligația de a lua toate măsurile tehnice, organizaționale și personale pentru a pr^ja^'aceste^dăîe^cu caracter personal, în conformitate cu legile aplicabile și regulamentele profesionale, ff

 • 22. Alte clauze

Fiecare persoană care semnează prezentul acord cadru declară și garantează părților că este reprezentantul legal al părții pentru care semnează.

Părțile au convenit să încheie prezentul acord cadru. în 4 ( patru ) exemplare, câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

PROMITENT-PRESTATORS.C. ROSAL GRUP S.A.

DIRECTOR GENERAL

întocmit.

Carmen N1CULESCUACT ADIȚIONAL nr.l . .

înregistrat sub Nr.......iBK.../............

la ACORDUL CADRU Nr. 362/04.12.2018

având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza SECTORULUI 4 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Preambul:

In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere PV negociere tarife nr. P 10.1/728/26.03.2019 și PV nr. P 10.1/734/27.03.2019, precum și Raportul procedurii nr. P 10.1 /735 /27.03.2019,

s-a încheiat prezentul act adițional la Acord cadru de servicii.

 • 1. Părțile acordului cadru:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, tel: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90, C.I.F.: 4316422 cont nr. R068TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin dl. Daniel BĂLUȚĂ, Primar, în calitate de PROMITENT-ACHIZITOR / Beneficiar, pe de o parte,

și

Operator Economic: S.C. ROS AL GRUP S.A., cu sediul în Str. Turturelelor, nr. 1 IA, Sector 3, București, cod poștal 030706, Tel: +4021.200.69.51, Fax: +4021.255.11.08; e-mail: sectretariat@rosal.ro înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8222/1994 și Cod unic de înregistrare RO6089555, având cont IBAN nr. R027TREZ7005069XXX000552 deschis la A.T.C.P.M.B., reprezentată prin _               , având funcția de Director General, în calitate

de PROMITENT-PRESTATOR, pe de altă parte.

de comun acord au hotărât completarea prevederilor acordului cadru nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București astfel:

Art. 1 Se completează serviciile ce fac obiectul acordului cadru cu următoarele operații:

 • - operația de „răzuit rigole”;

 • - operația de „spălat manual din furtun (cu echipaj format din lăncier și 2 măturători)”.

Art. 2 Se completează prețurile / tarifele unitare ale acordului cadru cu următoarele:

 • - pentru operația de „răzuit rigole” - 96,56 lei fără TVA /100

 • - pentru operația de „spălat manual din furtun (cu echipaj                      măturători)” - 16,41 lei

  fără TVA /100 mp.


fără TVA /100 mp.                                                 v

U O VĂ VJ-.X /

V '■0     /    /-.Cr C-

Celelalte prevederi ale acordului cadru rămân neschimbate.

Părțile au convenit să încheie prezentul act adițional nr. 1 la acord cadru, în 4 ( patru ) exemplare, câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.


PROMITENT-PRESTATOR S.C. ROSAL GRUP S.A.

DIRECTOR GENERAL


(Direcția

/Director Executiv... Daniela TDirecția Di Marian


Direcția Achiziții Publice Director Executiv,

ANCU


Avizat.

p. Dire^țdr Alexa
Avizat^

DIRECȚIA

Măralin


întocmit,

Iordaiia HUDIȘTEANU


ACT ADIȚIONAL nr. 2 înregistrat sub Nr.....


la ACORDUL CADRU Nr. 362/04.12.2018

având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza SECTORULUI 4 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Preambul:

în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa operatorului de salubrizare nr. E5331/01.04.2019, înregistrată la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 23170/02.04.2019, Referatul emis de Direcția Gospodărire Locală P18/ 2060/09.04.2019, precum și Raportul privind derularea negocierii modificării preturilor/tarifelor unitare aferente Acordului cadru Nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 Al Municipiului București.

s-a încheiat prezentul act adițional ne. 2 la Acord cadru Nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.

 • 1. Părțile acordului cadru:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, tel: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90, C.I.F.: 4316422 cont nr. R068TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin dl. Daniel BĂLUȚĂ, Primar, în calitate de PROMITENT-ACEEIZITOR / Beneficiar, pe de o parte,

Operator Economic: S.C. ROSAL GRUP S.A., cu sediul în Str. Turturelelor, nr. 11A, Sector

3, București, cod poștal 030706, Tel: +4021.200.69.51, Fax: +4021.255.11.08; e-mail: sectretariat@rosal.ro înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/8222/1994 și Cod unic de înregistrare RO6089555, având cont IBAN nr. R027TREZ7005069XXX000552 deschis la

A.T.C.P.M.B., reprezentată prin                        având funcția de Director General, în calitate

de PROMITENT-PRESTATOR, pe de altă parte.


Articol unic. Se modifică prețurile / tarifele unitare prevăzute în acordul cadru, conform prețurilor/tarifelor unitare prevăzute în Anexa la prezentul act adițional, care face parte integrantă din acesta.

Celelalte prevederi ale acordului cadru rămân neschimbate.

Părțile au convenit să încheie prezentul act adițional nr.2 la acord cadru, în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITO Sectorul 4 PRIMARPROMITENT-PRESTATOR S.C. ROSAL GRUP S.A. DIRECTOR GENERAL


Direcția Jdridică Director xecutiv DaniOîa OSEBIMSTEANU

Anexa la Actul adițional nr. 2 la ACORDUL CADRU Nr. 362/04.12.2018 având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Nr. crt.

Denumire activitate

Unitate de măsură (U.M.)

Tarif actual lei fara

TVAU.M.

Tarif modificat prin AA 2 fara TVA cu contribuția pentru economia circulara Idaca este cazul) lei fara TVAU.M.

Contribuția pentru economia circulara lei fara TVAU.M.

Cheltuieli cu depunerea in rampa lei fara TVAU.M.

Menajer

1.1

Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

tona

213.78

Fracție umeda -Deșeuri reziduale si biodeseuri

294.05

30.00

92.88

1.2

Fracție uscata -Deșeuri reciclabile

290.63

0.00

0.00

2.1

Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

tona

209.04

Fracție umeda -Deșeuri reziduale si biodeseuri

267.30

30.00

92.88

Fracție uscata -Deșeuri reciclabile

341.38

0.00

0.00

3

Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară ți'sau exterioară a acestora)

mc

223.41

359.92

30.00

65.02

4

Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de oricine animală]

ka

130.69

152.91

NA

NA

Stradal

5

Măturat mecanizat

lOOmp

2.00

2.42

0.05

0.16

6

Măturat manual

lOOmp

3.72

4.51

0.05

0.16

7

întreținere

lOOmp

1.95

2.42

0.05

0.16

S

Stropit

lOOmp

0.43

0.51

N/A

N.A

9

Spălat cu presiune

lOOmp

0.77

0.92

N.‘A

N»A


Nr.

cn.

Denumire activitate

Unitate de

măsura (U.M.)

Tarif actual lei fara TVA/UM

Tarif modificat fara TVA. cu contribuția pentru economia circulara (daca este cazul) lei

Deszăpezire

10

Curățat manual zăpadă

ore-om

18.07

21.81

11

Autospecială cu plug ~ 33 utilaje

ore-utilaj

133.89

150.18

Autospecială cu plug - 33 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

63.08

68.50

11.1

Autospecială cu plug - 4 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utîlaj

71.61

76.78

11.2

Autospecială cu plug -16 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

59.60

65.13

11.3

Autospecială cu plug -13 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

64.72

70.10

12

Utilaj multifuctîonal străzi înguste (plug+material antiderapant)

ore-utilaj

305.59

322.62

12.1

Utilaj multifuctional Străzi înguste (plug+material antiderapant) -Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

74.69

79.77

13

Freză zăpadă pentru trotuare

ore-utilaj

3326

38.05

13.1

Freză zăpadă pentni trotuare-Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

22.69

25.66

14

Autocisterna material antiderapant lichid

ore-utilaj

757.92

80233

14.1

Autocisterna material antiderapant lichid - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

52.66

5839

15

Freză zăpadă- artere mărginașe

ore-utilaj

224.17

235.84

15.1

Freză zăpadă- artere mărginașe - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utîlaj

112.24

116.23

16

Autospecială cu plug. alei, spații înguste și trotuare (de țip ATV)

ore-utilaj

57.91

66.44

16.1

Autospecială cu plug, alei, spații înguste și trotuare (de tip ATV} -Tarif așteptare (utilaj + deservent j

ore-utilaj

42,95

48.96

17

Autospecială material antiderapant solid cu o capacitate de min. 5mc-20 utilaje

ore-utilaj

630.51

69632

Autospecială material antiderapant solid cu o capacitate de min. 5 mc - 20 utilaje - Tarif așteptare < utilaj + deservent)

ore-utilaj

70.89

75.39

17.1

Autospecială material antiderapant solid cu o capacitate de min. 5mc -16 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

69.24

73.60

17.2

Autospecială material antiderapant solid cu o capacitate de min. 5mc - 4 utilaje - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

77.53

82.53

18

Autospecială material antiderapant solid alei și spații înguste (inclusiv’ intrări)

ore-utilaj

320.94

353.13

18.1

Autospecială material antiderapant solid alei și spații înguste {inclusiv intrări) - Tarif așteptare (utilaj + deservent)

ore-utilaj

55.79

61.43

19

încărcare, transport și descărcare''depozitare zăpada

mc

129.94

133.13

20

îndepărtare/elminare zăpadă (prin topire)*

ore-utilaj

3387.11

3.482.23


PROMITENT ACHIZITOR D             ărire Locală

Director Executiv. Marian SIMIONDIRECT

Director E^e'țuți'v. Mătiălina        U


PUBLICE


PROMITENT PRESTATOR DIRECTOR GENERAL

ACT ADIȚIONAL nr. 3

înregistrat sub Nr.       ......

la ACORDUL CADRU Nr. 362/04.12.2018 având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Preambul:

în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica / acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul privind derularea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare nr. P 10.1. / 1387 / 20.05.2019 pentru completarea preturilor/tarifelor unitare aferente Acordului cadru nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 Al Municipiului București.

s-a încheiat prezentul act adițional nr. 3 la Acord cadru nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de salubrizare și deszăpezire pe raza Sectorului 4 Al Municipiului București.

 • 1. Părțile acordului cadru:

Autoritatea contractantă: SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1, Grand Arena, Sector 4, tel: 021.335.92.30, fax: 021.337.07.90, C.I.F.: 4316422 cont nr. RO68TREZ70424670220XXXXX (IBAN), deschis la Trezoreria Sector 4, reprezentată prin dl. Daniel BĂLUȚĂ, Primar, în calitate de PROMITENT-ACHIZITOR / Beneficiar, pe de o parte,

și

Operator Economic: S.C. ROSAL GRUP S.A., cu sediul în Str. Turturelelor, nr. 11A, Sector 3, București, cod poștal 030706, Tel: +4021.200.69.51, Fax: +4021.255.11.08; e-mail: secti-etariat@rosal.ro înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 140/8222/1994 șiCodunicde înregistrare RO6089555, având cont IBAN nr. R027TREZ7005069XXX000552 deschis la A.T.C.P.M.B., reprezentată prin                        având funcția de Director General, în calitate

de PROMITENT-PRESTATOR, pe de altă parte.

de comun acord, în temeiul art.16 din acordul cadru, au hotărât completarea prevederilor acordului cadru nr. 362/04.12.2018, având ca obiect prestări servicii de sabajarizar^^i deszăpezire pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, astfel:

r-Art. I Se completează serviciile ce fac obiectul acordului cadru cu operațiunea de „curățare, întreținere, igienizare și îndepărtare pete, vopseluri. uleiuri, alte depuneri și substanțe, etc., prin folosirea unor soluții speciale, de pe borduri, pavaje, blocuri de granit sau piatră naturală, blocheți sau alte suprafețe ”.

Art. II Se completează prețurile / tarifele unitare ale acordului cadru cu :

- preț / tarif unitar pentru operațiunea de ..curățare. întreținere, igienizare și îndepărtare pete, vopseluri. uleiuri, alte depuneri și substanțe, etc., prin folosirea unor soluții speciale, de pe borduri, pavaje, blocuri de granit sau piatră naturală, blocheți sau alte suprafețe" - 68 lei fără TVA / mp suprafață curățată.

Celelalte prevederi ale acordului cadru rămân neschimbate.


Părțile au convenit să încheie prezentul act adițional nr.3 la acord cadru, în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.


PROMITENT-ACHIZI Sectorul 4 al MuniciDi PRIMARPROMITENT-PRESTATOR

S.C. ROSAL GRUP S.A.

DIRECTOR GENERALDirecția Economică

Director Executiv,Cezar George Q-OCLEADirecția Gospodărire Locală


Director Executiv, MariDirecția AcMziții Publice Director Executiv, MădăttdgjSTANCU

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

XuXPRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: ^40-21-337.07.90

NnP.?.5/1516ag,08^I7J' ;

Către

OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

de participarea h procedura de atribuire a acordului - cadru având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București" inițiată prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017

In temeiul prevederilor:

ari 34 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor coroborate cu cele ale ari. 35 alin. (2) din același act normativ și

Având în vedere că:

în cadrul procedurii de atribuire aplicate pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect Relegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București ”, inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017 a fost formulată plângere împotriva Deciziei C.N.S.C. nr. 1436/C/10/1163,1215,1223 din data de 14.06.2017

Luând în considerare că:

- prin intermediul plângerii formulate au fost criticate soluțiile dispuse de CNSC referitoare la aspecte ce privesc conținutul documentației de atribuire, fiind solicitate în fapt, măsuri de remediere în sensul modificări i/completării/elimiriării unor cerințe/reguli/informații din cadrul documentației de atribuire;

prin Decizia civilă nr. 3135 din data de 27.07.2017, Curtea de Apel București a admis în parte plângerea formulată de petentă, modificând în parte decizia C.N.S.C. nr. 1436/C/l 0/1163,121^,1223 din data de 14.06.2017 și a dispus efectuarea unor modificări cu privire la conținutul docmrfeWțieiBSâtribuire;

/ * '■

Pagina 1 din 11


A iț ha $ ? <■ 9

f p'*-'

r.<- -


potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 hotărârea prin care instanța soluționează plângerea este definitivă, iar conform art 435 alin. (1) din Codul de procedură civilă hotărârea judecătorească este obligatorie,

SECTORUL 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) adoptă următoarea:

DECIZIE

privind adoptarea măsurilor de remediere dispuse de Curtea de Apel București prin Decizia nr.

3135 din data de 27.07.2017

Art l. - Cerințele documentației de atribuire, inclusiv clauzele acordului - cadru/contractului subsecvent se modifică conform măsurilor de remediere menționate în cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 2. - Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din cadrul autorității contractante va întreprinde demersurile legale necesare pentru notificarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere adoptate prin prezenta, precum și pentru transmiterea rezultatului înregistrat în urma finalizării procesului de implementare a acestora către operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire.

Anexa tir. 1 la Decizia nr, P.7.5/1516/10.08.2017

Măsura de remediere nn 1

Prin intermediul plângerii formulate s-a solicitat modificarea deciziei C.N.S.C, cu privire la dispozițiile documentației de atribuire privind ajustarea prețului contractului cuprinse la pct 11.4.1 din Fișa de date a achiziției, pct 5.5 din Caietul de sarcini și la ari. 6 din modelul de Acord-cadru și art. 5 din modelul de Contract subsecvent astfel încât să respecte întocmai prevederile art. 2, art. 8, art. 13 și art. 15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților aprobate prin Ordinul 109/2007.

Prin Decizia nr. 3135 din data de 27.07,2017, Curtea admis plângerea petentei, modificând în parte decizia CNSC cu privire la aspectul criticat și a dispus „obligarea autorității contractante la modificarea documentației de atribuire (dispozițiile cuprinse la pct. IL4.1 din Fișa de date, pct. 5.5 din Caietul de sarcini, ari. 6 din Acordul-cadru), în sensul indicării în mod distinct a cazurilor de ajustare și de modificare a tarifelor de salubrizare, cu respectarea disp. ari. / 3 și 15 lit. b și c din Ordinul ANRSC nr. 109/2007”.

Pe cale de consecință, autoritatea contractantă dispune măsuri de remediere constând în modificarea documentației de atribuire după cum urmează:

 • a) în cadrul Cap. II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI din Fișa de date a achiziției regulile de ajustare a prețului contractului se modifică după cum urmează:

In loc de:

„11.4.1) Ajustarea prețului contractului

Da

Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute in cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr, 109/2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă: Ttril-Tnx 1PC (tl-t2)/100,

unde:

Tfril -tarifulperioadei tril (tarifulnou):

IPC (tl-t2) - Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă~canal~salubriîateT comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada

curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Ttril) raportat la perioada de refermț^fiițna^ fost calculat/apHcat Tn).

Tn - tariful aciuai.De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin, (1) Ut, a), b) și c) din Ordinul nr, 109/2007, respectiv in următoarele situații:

 • a)  La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea in exploatare a acestora,

 • b)  Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c)  Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă,

Și în acest caz, tarifele se pol ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr, 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Prețul contractului se poate ajusta și în situația în care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr, 196/2003 pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminării finale prin depozitare. în această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare ia prețurile serviciilor cuprinse in propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

Se va ești:

„IL4.1) Ajustarea prețului contractului

Da


Tarifele se pot ajusta sau modifica pe baza solicitărilor operatorilor, cu aprobarea autorității administrației publice locale, după cum urmează:

I. Condiții de ajustare a tarifelor:

 • a) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute in cadrul Anexei nr, 2 la Ordinul nr. 109'2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului

A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă: Trriri^TnxlPC (tl-l2)/100.


unde:

Tn+1 - tariful perioadei trid (tariful nou);

IPC (tl~t2) - Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii ramura apă~canal-salubrttate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea prin raportare la data la care se calculează Tn-1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tn).

Tn - tariful aciuai

Criteriile de ajustare a tarifelor simt cele prevăzute la art. 13 alin. (4) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

 • b) Prețul contractului se poate ajusta și in situația in care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. I96/2005 pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminării finale prin depozitare. In această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse în propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

 • 2. Condiții de modificare a tarifelor:

Tarifele se pot modifica cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în baza cererilor de modificare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Tarifele pot fi modificate în următoarele în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Ut. a), b) și

 • c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații

 • a)  La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b)  Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%; pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c)  Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.

Criteriile de modificare a tarifelor simt cele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

b)


Prevederile Cap. 6 „Ajustarea prețului” din modelul de Acord-cadru se urmeaza:                                         A

>a cum

%

i h //

•?


în loc de:                                                    j

Jî

,,6. Ajustarea prețului

 • 6.1. - Pentru serviciilor prestate, plățile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord cadru.

 • 6.2. - (7) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor in baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute in cadrul Anexei nr, 2 la Ordinul nr. 109/2007.

 • (2) - Tarifele poale fi ajustate in conformitate cu prevederile ari. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite in documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta fi în condițiile prevăzute la ari. 15 alin. (1) lil. b) fi c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:


 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare fi numai după intrarea în exploatare a acestora.

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de proiecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se var ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.

 • (4) Prețul contractului se poate ajusta și în situația în care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminăriifinale prin depozitare. în această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse înPărțile contractante vor încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.4. - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului cadru, ținând cont si de ari. 6.2., din prezentul acord cadru.

 • 6.5. —Ajustarea prețului se va face, in condițiile prevăzute de ari. 6.2, pringclfi/fij^naf^ Se va citi:                                                         /C


/*

„ 6. Ajustarea șt modificarea prețului


■r tt [i ii

* cP r

 • 6.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord cadru.

 • 6.2. - Tarifele se pot ajusta sau modifica pe baza solicitărilor operatorilor cu aprobarea autorității administrației publice locale.

 • 6.3. -(1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

 • (2) Tarifele pot fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, ch respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) Prețul contractului se poate ajusta și în situația în care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminării finale prin depozitare. In această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețui contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse în propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

 • 6.4. - (1) Tarifele potfi modificate in conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (2) Tarifele pot fi modificate, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de modificare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute m cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007 în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe a perioadă de 3 luni consecutiv fa acest caz, tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din creșterea costurilor,

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor modifica cu valoarea rezultata din modificarea legislativă.

 • 6.5. - Părțile contractante vor încheia an act adițional la acordul-cadru pentru valoarea ajîistată/modificaîă a prețului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu; CAS, șomaj, sanalate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.6. ~ Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului cpdffffăpjp^onveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, numai in cazul aparitieiftnor circ fatisifatfapare lezează interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au p$ut fi prăvazuțe lu data 1.1 hff’ '     "

( - A H X’. c

ți


încheierii acordului cadru, ținând cont si de ari, 6,3, și art. 6.4, din prezentul acord cadru.

ă. 7< - Ajustarea și modificarea prețului se va face, în condițiile prevăzute de art. 6.3 și 6.4, prin aci adițional

c} Prevederile art 5.3 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează:

în loc de:

„5.3 (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr, 109/2007.


 • (2) - Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile ari. 13 din Ordinul nr, 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire,

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Ordinul nr, 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora.

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativa.


 • (4) Prețul contractului se poate ajusta și in situația în care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.u.G. nr. 196/2005pentru încredințarea deșeurilor inerte și neperîculoase în vederea eliminăriifinale prin depozitare, în această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse în propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

Se va citi:

,.5*3(1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

(2) Tarifele pot fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinîfl^rffifj^/zO 17. eu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.          rf* v

p                    -t \

/ rw ? JoU VW 1

■ /<?

-;<i z

 • (3) Prețul contractului se poale ajusta și în situația în care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea taxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005 pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuloase în vederea eliminării jinale prin depozitare. In această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse în propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

 • (4) Ajustarea prețului se va face prin încheierea unui act adițional la contractul de bază. "

 • d) în modelul de contract subsecvent se adaugă art. 5.4 după cum urmează:

..5,4 (1) Tarifele pot fi modificate in conformitate cu prevederile ari. 15 din Ordinul nr. 109/2017t cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

(2) Tarifele pot fi modificate, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de modificare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007 în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinata de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și mimai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz in care tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.

(3) Modificare prețului se va face prin încheierea unui act adițional la contractul de bază. *’

 • e) Secțiunea 5.5 din caietul de sarcini se modifică după cum urmează:

în loc de:

„5.5. Ajustarea/indexarea tarifelor

Indexarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului

A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+1 ~Tn x IPC (tl~t2)/100t

Unde:

Tn±l - tariful perioadei rrH (tariful nou);

IPC (tl-t2) - Indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramurfi bpă-canal-sal^brițate,

fi                    * v

f ! Ba )

li

comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii in care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Trr'rl) raportat la perioada de referința (luna la care a fost calcîilat/aplicat Tnf

Tn - tariful actual

Tarifele se pol indexa la solicitarea justificată a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării contractului de delegare a gestiuni și numai cu aprobarea prealabilă a autoritarii contractante, în următoarele condiții:

dacă intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de dlsponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe a perioada de 3 luni consecutive;

modificarea cantităților cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității, ca urmare a adăugării unui nou element de cost în structura sumelor de disponibilitate /tarifelor; ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de proiecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă.

Indexarea se realizează la solicitarea scrisa a operatorului, transmisă, regulă, cu cel puțin 60 de zile înainte de dala intrării în vigoare a indexării. Data de la care intră în vigoare tarifele indexate este dala de 1 iulie a fiecărui an. ”

Se va citi:

„5.5. Ajustarea și modificarea tarifelor

Tarifele se pot ajusta sau modifica pe baza solicitărilor operatorilor cu aprobarea autorității administrației publice locale, după cum urmează:

l. Condiții de ajustare a tarifelor:

 • a) Tarifele se pot ajusta cir aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă:

Tn+Î ~Tn .r IPC (tl~t2)/100,

unde:

Tn+I - tariful perioadei n~H (tariful nou);

IPC (tl-t2) - Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) rappfi'S referință (hma la care a fost calculat aplicat Tn).


Tn - tariful actual.

Criteriile de ajustare a tarifelor sunt cele prevuyitte la art 13 alin. (4) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007,

 • b) Prețul contractului se poale ajusta și în situația in care operatorul de salubritate plătește administratorilor de depozite contravaloarea laxei de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005 pentru încredințarea deșeurilor inerte și nepericuhase in vederea eliminării finale prin depozitare. în această situație, la cererea operatorului de salubritate, prețul contractului se va ajusta prin adăugarea contravalorii taxei de depozitare la prețurile serviciilor cuprinse in propunerea financiară pentru prestarea serviciilor.

 • 2. Condiții de modificare a tarifelor:

Tarifele se pot modifica cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor in baza cererilor de modificare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute in cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Tarifele pot fi modificate in următoarele în condițiile prevăzute la art. 15 alin, (1) Ut. a), b) și

 • c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv in următoarele situații

 • a)  La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea in funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și mimai după intrarea în exploatare a acestora;

 • b)  Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor modifica cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c)  Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate in muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.

Criteriile de modificare a tarifelor sunt cele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

ROMÂNIA^

CURTEA DRAPEL BUCUREȘTI

Splaiul Independenței nr.5. Sector 4

București, cod posta! 050031

SECȚIA A Vlil-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV Șl FISCAL

MS./R91 |

Destinatar:

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI

4 BUCUREȘTI)

sector 4, București. BD. GEORGE

COȘBUC, Cod pastel 040532

DOSARUL NFL 5016/2/2017

Materia: Contencios administrativ și fiscal

Stadiul procesual al dosarului: Recurs

Obiectul dosarului: litigiu privind achizițiile publice dec.

nr, 1436/C/10/1163,1215,1223/14.06.2017

Complet s 8 complet d£,yacante recu rs 2..........


i

■„ RBBSfRATURi


COMUNICARE
HOTĂRÂRE CIVILĂ

NR. 3135/201/ DIN DAlA DE 27 Iulie 201/

Stimată dcarnnă/Stîmate domn.

vă comunicăm, alăturat copia hotărârii civile nr. 3135/2017. pronunțată ia date de 27 tolie 2017 de către CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A VI'iEA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

LS. PREȘEDINTE


r’’’

IP7>NFORMcTf

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚLA A VIU-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

DOSAR NR. 5016/2/2017

DECIZIA CIVILĂ NR. 3135

Ședința publică de la data de 27.07.2017 Curtea constituită din:

PREȘEDINTE-

JUDECĂTOR- _

JUDECĂTOR •

GREFIER-

Pe rol se află soluționarea plângerii formulată de petenta ACTIV SALUBRITATE SA Împotriva Deciziei nr. 1436/00/1163,1215,1223 din 14.06.2017 emisă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor in contradictoriu cu intimații PRIMĂRIA SECTORDXUI A BUCUREȘTI, ROSAL GRUP SA și COMPANIA ROMPREST SERVICE SA având ca obiect„ litigiu achiziții publice M.

La apelul nominal făcut in ședință publică a răspuns petenta, prin avocat Ana Maria Pitar, în baza împuterniciri avocațiale aflată la fila 4 din dosar și intimata Primăria Sectorului 4 București, prin consilier juridic Miorela Pungă, care depune la dosar delegație, lipsind ceilalți intimații.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a învederat instanței următoarele:

 • - procedura de citare este legal îndeplinită;

 • - intimata Primăria Sectorului 4 București a depus la dosarul cauzei întâmpinare;

 • - CNSC a depus la dosarul cauzei documentația aferentă deciziei nr. 1436/00/1163.

1215,1223/14.06.2017;

Petenta, prin avocat depune la dosarul cauzei dovada comunicării plângerii către participanții.

Intimata, prin consilier juridic depune la dosarul cauzei dovada comunicării întâmpinării.

Curtea acordă cuvântul părților prezente asupra probelor.

Petenta, prin avocat solicită administrarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Intimata, prin consilier juridic solicită administrarea probei cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Potrivit dispozițiilor art. 255 raportat la art 258 C.pr.civ, instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei apreciind-o ca fiind legala, pertinentă, concludentă si utilă soluționării cauzei.

Părțile prezente având pe rând cuvântul arată că nu mai au alte cererii de fișnaulât sau probe de administrat.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat in cauză, Cprtea constâtă cauza in stare de judecată și acordă cuvântul asupra plângerii.                        ~'

Petenta, prin avocat solicită admiterea plângerii, reținerea cauzei spre judecară .pe'fbnd. cu consecința admiterii in integralitate a contestației formulate. Arată că s-a criticăUin/;pn^hJ rând modalitatea pe care a ales-o autoritatea contractantă, respectiv alegerea procbddriasde acord cadru în detrimentul procedurii de achiziție publică sau chiar concesiune, această*

[conform cui

alegere conducând în cazul particular la încălcarea principiilor prevăzute în materia salubrizării, respectiv principiul acoperirii tuturor costurilor suportate de către operator și principiul necesității asigurării cu caracter de continuitate și calitate a serviciului din salubrizare.

Mai arată că s-a criticat această modalitate deoarece încalcă și principiul concurenței care transpare din pachetul de legislație in domeniul achizițiilor publice, pe care autoritățile contractante trebuie să îl respecte față de ofertanții din piață.

Susține faptul că acest instrument de atribuire a acordului cadru de achiziție publică in materia salubrizării este impropriu sau incompatibil cu principiile expuse anterior

Prima critică adusă deciziei emise de către CNSC este una formală, respectiv aceea că deși CNSC a concluzionat in sensul că unele dintre argumentele arătate de petentă in dezvoltarea motivului privind alegerea instrumentului de atribuire a acordului- cadru sunt întemeiate, totuși a apreciat că nu poate proceda la cenzurarea modalității alese de autoritate, fără a indica motivele care nu îi permit efectuarea acestei analize.

Arată că instrumentul acordului cadru este ales in general pentru situațiile care prevăd servicii de mentenanță, servicii de achiziție de produse de papetărie, nu pentru acele procedurii care presupun investiții absolut semnificative, investiții a căror costuri trebuie .asigurate_din,tariful.ofertat_______________________ .. ....... - .:• -■ —     ........- ■ -

Mai arată că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a se alege acest instrument de către autoritatea contractantă, respectiv nu se regăsește ipoteza prevăzută de lege și anume aceea în care autoritatea nu ar fi putut estima cantitățile de deșeuri ce fac obiectul activităților de salubrizare.

Apărările formulate prin întâmpinare de către autoritatea contractantă vizează imposibilitatea de a preciza cantitățile de deșeuri, este adevărat nu există posibilitatea determinării cu exactitate a cantității, dar există instrumente prin care se estimează cantitățile de deșeuri, astfel încât ofertele depuse de către operatorii economici să poată fi comparate de către autoritățile contractante.

In ceea ce privește contractul de concesiune, care pentru autoritate înseamnă că operatorul este cel care își asumă riscul modificărilor de costuri autoritatea contractantă a apreciat că nu este aplicabil în situația dată întrucât nu există un risc in materia salubrizării. Autoritatea a susținut că operatorul de salubrizare este plătit din bugetul autorității contractante, însă acesta nu este singurul risc din materia salubrizării, mai există și riscuri privind impactul pe care modificarea cantităților, ori modificarea cantităților de deșeuri generează evident modificări de costuri. Autoritatea a refuzat estimarea cantităților sau a refuzat a fi stabilită prin studiu de oportunitate, care ar fi fost obligatoriu in cadrul unei alte procedurii, nu și in cadrul acordului cadru.

Arată că autoritatea contractantă nu s-a afla in imposibilitatea de a estima cantitățile de deșeuri, ci această își invocă culpa in necunoașterea elementelor care să permită estimarea cantității de deșeuri, or legislația in această materie este clară, in sensul că modificarea contractelor fie sub aspectul cantității de deșeuri, fie sub aspectul costurilor suplimentare este permisă numai in acele situații in care este exclusă orice fel de culpă din partea autorității.

Mai arată că acest instrument nu oferă garanțiile necesare privind acoperirea tuturor^ costurilor de operare și investiție ale operatorilor. Deși acordul cadru nu poate depă^jțiănijj^ așa cum prevede Legea 98/2016, tipul de serviciu cu privire la care se procedează^ dSegarea de gestiune presupune investiții semnificative, investiții constând in vehicule^pecializațgȘX căror durată de amortizare este de 8 ani, in timp ce termenul de amortizare aj containerelor} este de 5 ani, așadar mult peste durata prevăzută pentru acordul cadru, care^g^Wdfeti? incompatibilă.

Arată că din redactarea clauzelor contractuale se poate frage concluzia că^c^te_a'ge/ov interpretează in sensul că durata acordului cadru este foarte posibil să fie mai mare'de;Oj^@l?4

*

astfel încât s-ar transforma de fapt excepția prevăzută de Legea 98/2016, in sensul c-ă durata acordului cadru nu poate fi mai mare de 4 ani, in regulă.

Susține ca nu poate fi permisă alegerea unui asemenea instrument față de inexistența unei stării de urgența, nefiind dovedită această urgență. De altfel prin decizia Consiliului Concurenței pronunțată în anul 2009 in materia salubrizării, a colectorilor din raza Municipiului București. încă din anul 2009 se impunea autorităților contractante să asigure libera concurență pe piața salubrizării, așadar nu se poate susține că in anul 2017 a apărut o stare de urgență care să impună o organizare de acord cadru pentru că procedura de achiziție nu ar fi una care să răspundă acestei urgențe.

Arată că in cadrul unui acord cadru există insecuritatea operatorului cu consecința ca acesta să nu își acopere costurile pentru modalitatea efectivă după care funcționează un acord cadru, respectiv autoritatea contractantă poate să nu încheie niciun contract subsecvent, situație in care investițiile pe care operatorul este obligat să le aibă pentru a sigura continuitatea și viabilitatea serviciului de salubrizare sunt unele absolut semnificative.

Mai arată că in cadrul contestației s-a criticat nelegalitatea dispozițiilor de atribuire privind ajustarea prețului contractului, în documentația de atribuire vorbindu-se doar despre ajustarea contractului deși se face trimitere expresă la Ordinul ANRSC 109/20117, care vizează două institu^i-juridice-distincte respectiv ajustare.-și modificare,-autoritatea contractantă a răspuns prin întâmpinare în sensul că a avut in vedere pentru ajustare și ipotezele de modificare, câtă vreme se face trimitere la textul de lege care face distincție intre cele două instituții juridice. Această împrejurare justifică o măsură de corectare a documentației de atribuire.

Arată că decizia CNSC este nelegală și datorită neincluderii in valoarea estimată a taxei de depozitare, mai ales prin prisma situației existente in piață, taxa fiind in cuantum de 120 Iei începând cu anul 2019, absolut semnificativă ca pondere in tariful de amortizare. CNSC a dispus completarea modelului de contract subsecvent in sensul recunoașterii dreptului operatorului de a incasa această taxă de depozitare pentru a o vira mai departe Ia Fondul de Mediu, dat fiind însă cuantumul absolut semnificativ al acestei taxe ar fi trebuit modificata in mod corespunzător și valoarea estimată, iar in raport de valoarea estimată s-ar fi modificat in mod corespunzător și criteriile de calificare, garanția de participare, cerințele minime de participare la procedură care sunt stabilite prin raportare Ia această valoare.

Mai arată că in materia salubrizării este obligatorie comunicarea studiului de oportunitate atât pentru alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități, cât și pentru încheierea contractelor de delegare obligații prevăzute de art. 22 alin. 3 și art 32 alin. 2 din Legea nr. 51/2006.

Cu cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru.

Intimata, prin consilier juridic solicită respingerea plângerii pentru considerentele arătate pe larg în întâmpinare și menținerea Deciziei CNCS ca fiind temeinică și legală. Arată că in mod corect CNSC a reținut că autoritatea contractantă a ales unul dintre mecanismele prevăzute de art. 22 alin. 1 din Legea 51/2006.

CURTEA,


/VA”

Prin decizia nr. 1436/(310/1163,11215, 1223/14.06.2017 Consiliul P{șțional/de'C.A Soluționare a Contestațiilor a statuat următoarele:                                          ( 2   . J !

A luat act de renunțarea la contestația fonnulată de SC COMPANIA ROMPRBȘT/A SERVICE SA in contradictoriu cu SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUR^TDuT^ In temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, a admis in parte contestații!^-formulate de ROSAL GRUP SA, respectiv de SC ACTIV - SALUBRITATE SAtomV/-"5 contradictoriu cu SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) si a dispus modificarea documentației de atribuire după cum urmează:

conform cui


r>'

1. Modificarea documentației in ceea ce privește aspectele sesizate la punctele Al și A2 din cuprinsul contestației ROSAL GRUP SA, potrivit celor cuprinse in motivarea prezentei decizii.

 • 2.     Modificarea cerinței de calificare de la pct. 1II.2.2. - Cerința nr. 1 din fișa de date astfel: „Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2014. 2015, 2016) trebuie să fie cel puțin egală cu suma de 67.975.738,10 Iei (fără TVA)”

 • 3.     Adăugarea unui articol la modelul de contract subsecvent, capitolul „Ajustarea Prețului Contractului” . prin care să se prevadă in mod explicit faptul că „la preturile serviciilor convenite potrivit ofertei financiare se adaugă contravaloarea taxei de depozitare instituită de OUG nr. 196/2005 plătită de către operatorul de salubritate administratorilor de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase1'.

In temeiul art 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2016, a dispus efectuarea modificărilor dispuse și publicarea acestora in SEAP in termen de maximum 20 de zile de Ia comunicarea prezentei decizii precum și decalarea datei limita de depunere a ofertelor la procedura la un interval de minimum 45 de zile de la data publicării in SEAP a modificărilor dispuse.

~-In4emeiuL-arU26. alin. (6) _din-Legea:nr:-101/2016. a respins ca rămase-fără-obiect criticile menționate la litera D - punctele 2. 3, 4, 5 și litera E - punctul 2, a respins ca nefondate celelalte critici din cuprinsul contestației formulată de ROSAL GRUP SA precum și criticile formulate de SC ACTIV - SALUBRITATE SA la punctele A și F, potrivit motivării.

In temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 101/2016, a luat act de renunțarea la criticile prevăzute la literele B, D și G, din cuprinsul contestației formulată de SC ACTIV -SALUBRITATE SA.

împotriva acestei decizii a formulat plângere SC ACTIV SALUBRITATE SA prin care a solicitat modificarea deciziei atacate și reținerea cauzei spre judecare pe fond cu consecința admiterii in integralitate a contestației formulate (cu privire la motivele pentru care nu s-a formulat cerere de renunțare Ia judecata) și:

 • a.     în principal, anularea procedurii de atribuire, potrivit dispozițiilor art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016;

 • b.     în subsidiar, obligarea autorității contractante să dispună modificarea documentației de atribuire potrivit celor arătate în continuare, cu prelungirea în mod corespunzător a termenului de depunere a ofertelor.

In motivare, petenta a arătat că procedura de atribuire ce face obiectul prezentei plângeri a fost demarată de către Autoritatea contractanta prin publicarea in SEAB a anunțului de participare nr. 173989/23.03.2017, fiind ulterior suspendată de autoritatea contractantă, prin Adresa nr. P.7.5/536/19.04.2017, ca urmare a formulării contestațiilor.

A arătat că a formulat contestație împotriva documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publică denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv-^ deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»", aceasta fiind îmegistf^®Â/J Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor sub nr. 1223/C10/2017.

în cadrul aceleiași proceduri de atribuire au mai formulat contestație și alți doi operatdnrnX respectiv Compania Romprest Service SA (dosar nr, 1215/C10/2017) și Rosal Gru£ SAV7 (dosar nr. 1163/00/2017), toate dosarele fiind conexate potrivit ait. 17 din Legea rir.J01Z2pifrsV' ,

A arătat că alegerea acordului-cadru, ca instrument de atribuire a contrâfe^ruC'de^Ti achiziție publica având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare, cu componentdl^^sfeițȚv-'' activități ce fac obiectul procedurii, este incompatibila cu specificul serviciilor ce urmdăzața*fic^.jr delegat, analizat prin prisma dispozițiilor legale aplicabile.                                   ~

Sub un prim aspect, strict procedural, Decizia CNSC este nelegala întrucât nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția de respingere a acestei critici, încălcându-se astfel dispozițiile art 27 alin. (5) Iii. b) din Legea nr. 101/2016. Astfel, deși se retine ca o parte din argumentele cu care contestatorul îșî susține afirmația apar a fi întemeiate, nu se arată care sunt aceste argumente și motivele pentru care aceste argumente nu sunt suficiente pentru constatarea nelegalității alegerii acestui instrument de atribuire a contractului de achiziție publica (astfel cum corect a reținut Consiliul ca s-a solicitat prin contestația formulata), cu atât mai mult cu cât un singur argument întemeiat este suficient pentru a conduce la o soluție de admitere a criticii.

Sub un alt aspect de fond, pornind de la aspectele reținute chiar de Consiliu în sensul că unele argumente sunt întemeiate, Decizia CNSC este nelegală și netemeinică întrucât alegerea acordului cadru ca modalitate de atribuire a unui contract de achiziție publica având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare încalcă dispozițiile art 107 din HG nr. 395/2016, art. 115 din Legea nr. 98/2016 interpretate coroborat cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 și ale Legii nr. 101/2006, astfel, Consiliul a reținut în mod greșit că nu ar exista elemente de nelegalitate și că nu ar putea cenzura oportunitatea alegerii unui anumit tip de procedura. în esența, Consiliul nu a analizat legalitatea alegerii acordului cadru ca modalitate de-atribuire-a-unui contract- de- achiziție-publicaavând ■ ca obiect- delegarea. serviciului de salubrizare prin raportate la normele legale invocate.

Acordul-cadru reprezintă o modalitatea speciala de atribuire a unui contract de achiziție publică, creata pentru situația în care necesitatea autorității contractante are în prezent și va avea și în viitor un caracter repetitiv, însă autoritatea nu are la momentul încheierii acordului-cadru sumele de bani necesare pentru plata serviciilor ce vor face obiectul contractelor subsecvente, după cum nu cunoaște la momentul organizării procedurii de atribuire cantitățile exacte ale serviciilor ce vor face obiectul contractelor subsecvente.

A arătat că întrucât se discută despre un contract de achiziție publica, iar nu despre unul de concesiune, regula impusă de Legea nr. 51/2006 (s.n. legea speciala, nr. 101/2006, nici măcar nu conține o derogare pentru ipoteza încheierii contractului de delegare a gestiunii sub forma unui contract de concesiune ), la art. 43 alin. (2) lit. d), este aceea a „recuperării în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia fumizeaza/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune”, pornind de la principiul „beneficiarul plătește”, consacrat la art. 1 alin. (4) lit. k) din Legea nr. 51/2006.

Pe de alta parte, astfel cum rezulta din dispozițiile art. 1 alin. (4) lit d), art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 51/2006, ale art. 3 lit. e) din Legea nr. 101/2006. dar si din art. 9.2 din Acordul Cadru cu trimitere Ia dispozițiile din Caietul de sarcini (ultimul paragraf, pag. 19, paragraful 2 pag. 31, paragraful 2 pag. 44, paragraful 3, pag. 49), serviciile ce urmează a fi delegate trebuie prestate în regim de continuitate din punct de vedere cantitativ și calitativ pe întreaga durata a fiecărui contract subsecvent

A mai arătat că utilizarea acestui instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica are în vedere situația în care autoritatea contractanta nu putea identifica (cu marjele de eroare rezonabile și in condițiile prevăzute de legislația aplicabila) cantitățile (ipc^^^T? deșeuri) aferente activităților de salubrizare ce fac obiectul delegării. Acesta a fo^t^ffiintre^ motivele alegerii acestei modalități de atribuire de către autoritatea contractanta potfiyiK Strategiei de contractare privind delegarea gestiunii prin atribuirea acordului-caâru de/servicm \ având ca obiect „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 ăi Municipiuhif / București” (cuprinsa in Volumul III al dosarului achiziției pagina 484, penultimul\patagrâ©<' J De altfel, acesta si unul din motivele pentru care in general autoritățile contractante ’reeur^-Jâ^J încheierea acordurilor cadru.                                                           ' ’- ’

însă, acest argument potrivit căruia nu ar putea fi estimata cantitatea de servicii, nu poate fi considerat suficient ori sustenabil pentru alegerea acordului-cadru ca modalitate de atribuire a acestui contract de achiziție publica, întrucât nu exista nicio procedura de atribuire și nicio situație în care cantitățile de deșeuri generate într-o anumita perioada viitoare să poată fi determinate cu exactitate înainte de demararea procedurii de atribuire. Cantitățile de deșeuri ce urmează a fi generate sunt dependente cel puțin de numărul populației (care produce efectiv deșeuri) și de nivelul de educație al acesteia, factori care nu pot fi constanți pe parcursul unei perioade de timp, mai mult, ipoteza de lucru rămâne identica și la momentul încheierii contractelor subsecvente, întrucât nici la aceste date nu vor putea fi determinate cu precizie cantitățile de deșeuri care vor fi generate într-o perioada de timp ulterioara încheierii contractului subsecvent.

Estimarea pe care o realizează autoritățile contractante în cazul delegării gestiunii serviciilor de salubrizare vizează strict necesitatea elaborării unor propuneri tehnice și financiare comparabile, respectiv crearea premiselor necesare aplicării dispozițiilor legale privind modificarea tarifelor de salubrizare.

Ceea ce s-a putut determina, în acest scop, în cadrul tuturor procedurilor de atribuire organizate până în prezent în România, sunt cantitățile estimate de deșeuri, pe baza cărora ^pperatorii;.șa^își„. poata elabora ofertele,, și care,- sub un alt aspect-, -reprezintă-unul dintre factorii susceptibili de a determina o modificare a tarifelor (potrivit art. 15 din Ordinul ANRSC nr. 109/2007, in situația in care modificarea cantităților antrenează anumite fluctuații de costuri, cu marjele prevăzute in acest act normativ).

Așadar, dacă autoritatea contractanta ar fi întocmit stadiile necesare organizării unei proceduri „clasice” de atribuire a contractului de achiziție publica ori chiar a unui contract de concesiune (în care operatorul putea sa își asume riscuri inclusiv privind modificarea cantităților de deșeuri pe parcursul derulării contractului, fără a mai putea pretinde acoperirea din tarifltaxa a tuturor costurilor de operare și investiție, astfel cum stipulează foarte clar art. 43 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 51/2006), ar fi putut determina cantitățile estimate de deșeuri ce urmează a fi generate în. perioada acordului-cadru in Sectorul 4 al Municipiului București’. Imperativul cu privire la aceste determinări, având ca scop tocmai garantarea viabilității si continuității serviciului, generează si obligația autorității de a elabora un stadiu de oportunitate care să stea la baza procedurii de atribuire organizate pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii (art. 22 alin. 3, art. 32 alin. 2 din Legea nr. 51/2006), acest studiu de oportunitate trebuie sa reflecte inclusiv modalitatea de asigurare a celui mai bun raport calitate/preț, însă într-o maniera care sa respecte și drepturile recunoscute la nivel legal pentru operatori, or, unul dintre aceste drepturi este în cazul unui contract de achiziție publica acoperirea tuturor costurilor de operare și investiție prin tarifol/'taxa de salubrizare practicate.

A mai arătat că acordul-cadru nu oferă garanțiile necesare respectării principiului aplicabil în materia serviciilor de utilitate publicată delegate printr-un contract de achiziție publica, privind acoperirea tuturor costurilor de operare și investiție ale operatorilor

Potrivit art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, durata unui acord-cadru nu poate depăși 4 ani, cu excepția cazurilor excepționale pe care autoritatea contractanta le justifica temeinic, în special prin obiectai acordului-cadru respectiv. Aceeași interdicție este


de art. 107 alin. (2) lit. a) din HG nr. 395/2016, fiind avută în vedere inclusiv de Cotigi® motivarea deciziei atacate, or, având în vedere obiectai contractului - serviciu de s^rnubrizaip^ coroborat cu perioada necesara amortizării investițiilor prin raportare Ia dispoziffile Legfi.hrL


51/2006 si ale Legii nr. 101/2016, atribuirea contractului de achiziție prin acorți-cadrii qu .64, durata limitata la 4 ani reprezintă, în esența, transformarea excepției în regula^ amOrtiz^eă/Z investițiilor depășind 4 ani.

Ofertantii trebuie să asigure atât utilaje specializate, cât și containere îhZygșer^^ desfășurării activităților specifice de salubritate în conformitate cu documentația de atrtbuiSLt' având în vedere că termenul de amortizare al vehiculelor specializate este de 8 ani. iar termenul de amortizare al containerelor este de 5 ani. potrivit Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobat prin HG nr. 2139/2004, amortizarea investițiilor necesare realizării serviciului de salubrizare pe raza sectorului 4 depășește 4 ani, atribuirea contractului de achiziție prin acord-cadru fiind incompatibila cu obiectul contractului, neputând asigurarea recuperarea în integralitate a tuturor costurilor.

Pe de alta parte, observând dispozițiile Ordinului ANRSC nr. 109/2007, cantitatea de deșeuri determina prețul unitar, modificarea cantității deșeurilor determinând și modificarea prețul unitar, astfel cum confirma inclusiv dispozițiile art 15 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localități, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.


Dat fiiiid ca viabilitatea serviciului de salubrizare, în funcție de cantitatea de deșeuri, reflecta un anumit preț unitar, iar un preț unitar ofertat pentru o cantitate mai mare de deșeuri (ceea ce înseamnă un tarif, mai mic) nu poate acoperi costurile prestării serviciului în cazul în care cantitatea de deșeuri reala este alta (in cazul concret mai mica), cu variațiile și în condițiile prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 109/2007, acordul cadru nu permite operatorului contractului de delegare a gestiunii încheiat sub forma unui contract de achiziție publica acbJerifea'mWofWsî^ldrr* ’ ...... - . — ■          ? .............-          ,

Plecând de la natura de serviciu public a serviciului de salubrizare, sunt relevante dispozițiile art. 117 alin. (1) lit b) din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru trebuie să prevadă cel puțin obligațiile principale pe care operatorul economic și le-a asumat prin oferta și prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în oferta și pe baza căruia se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.

Practic, fiecare contract subsecvent urmează a fi încheiat în baza prețului din acordul cadru, preț care, la o cantitate de deșeuri diferita de cantitatea maxima de deșeuri, nu asigura recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor și echilibrul contractual, și, într-un final, viabilitatea serviciului de utilitate publica.


A mai arătat că din modul de redactare a clauzelor contractuale se poate trage concluzia ca durata acordului-cadru este probabil să fie mai mare de 5 ani, autoritatea contractanta chiar a avut în vedere prelungirea acordului cadru peste limita de 4 ani, în acest sens este relevantă și măsură de remediere nr. 7 adoptată prin Adresa nr. 478/11.04.2017.

Prin aceasta măsură de remediere s-a confirmat ipoteza avută în vedere prin formularea contestației (privind imposibilitatea recuperării integrale a costurilor prin tariful de salubrizare), având în vedere că cantitățile maxime au fost estimate de autoritatea contractanta cu o marja de eroare de + 20% sau 30%, ceea ce presupune ca o cantitate de deșeuri reala, mai mica decât cantitatea maxima de deșeuri, determina si o durata a prestării serviciului mai lunga decât cea estimata de autoritatea contractanta și dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu alte cuvinte, autoritatea contractante are în vedere prelungirea duratei acordului cadru pentru o valoare suplimentara de 39.112.872,708 lei, aproximativ valoarea anuala a acordului cadru raportat la valoarea estimata minima a acordului - cadru de 202.855.948,44 lei (fără TVA), cuprinsă între valoarea estimata a celui mai mare.e^nt^^J^^ subsecvent (67.975.738,10 lei, fără TVA) și valoarea estimata a celui mai mipGSbhfract subsecvent (10.109,948.98 lei, fără TVA).                                      $ *’                  \\

Or, în aceasta manieră este posibil ca durata totala a contractelor subsecvente păîfie’Vl \ inclusiv de cel puțin 5 ani, în limita fondurilor de care dispune autoritatea șontrac^ariță/v/        ?]

discutând în consecința despre un contract de achiziție publica pe termen lung (astfel Cțm'esteiL^d^o' definit prin art. 3 alin. 1 lit. p din Legea nr. 98/2016), însă în cazul căruia devin ăplicab^p^e^sjv^ dispozițiile art. 229 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.                                    ’'

A mai arătat că alegerea acordului-cadru nu-se poate justifica prin invocarea unei stări de urgenta, în prezenta procedura nu exista urgență, conform dispozițiilor din Decizia Consiliului Concurentei nr. 58/13.11.2009 și art 30 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

Totodată a mai arătat că autoritatea contractanta avea sau ar fi trebuit să aibă. înainte de demararea unei atare proceduri, toate datele necesare astfel încât să organizeze, în vederea încheierii unui contract de delegare a gestiunii (sub forma achiziției publice „clasice” ori a concesiunii de servicii), o licitație deschisă, iar nicidecum un acord-cadru care, prin definiție, lasă posibilitatea teoretica pentru autoritate de a nu încheia nici măcar un contract subsecvent, astfel cum rezulta din chiar dispozițiile art. 107 alin. (2) din HG nr, 395/2016.

Referitor Ia nelegalitatea dispozițiilor documentației de atribuire privind ajustarea prețului contractului a arătat că în conformitate cu măsura de remediere nr. 7 din Adresa P.7.5/577/27.04.2017 și art. 13, art. 15 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007, dispozițiile menționate ale documentației de atribuire, astfel cum au fost remediate de autoritatea contractanta, sunt în contradicție cu dispozițiile legale aplicabile pentru că îmbină cazul de ajustare cu ipotezele în care poate interveni modificarea tarifelor.

Referitor la modalitatea de determinare a valorii estimate a acordului cadru, neincluderea în valoarea estimata a taxei de depozitare și lipsa obligației autorității - contractante, de. modificare a.valorii estimate ca- urmare a-includerii taxei de depozitare a arătat că Decizia CNSC este nelegala și netemeinica întrucât, în cazul acordului-cadru, valoarea estimată a achiziției se consideră a fi valoarea maxima estimată, fără TVA, a tuturor contractelor de achiziție publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru sau prin utilizarea sistemului dinamic de achiziții pe întreaga sa durată, având în vedere valoarea totala de plată, potrivit art. 14 coroborat cu art. 9 din Legea nr. 98/2016,

Clauza introdusa de Consiliu în sensul că ,Ja prețurile serviciilor convenite potrivit ofertei financiare se adaugă contravaloarea taxei de depozitare instituita de OUG nr, 196/2005 plătită de către operatorul de salubritate administratorilor de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase” conduce la concluzia că valoarea tuturor plăților efectuate de autoritatea contractanta cuprinde și taxa de depozitare, respectiv că aceasta trebuie inclusă în valoarea estimata, astfel cum a fost stabilita inițial, or, din moment ce vaLoarea estimata inițiala a fost calculata fără a fi luată în calcul aceasta taxa, în niciun caz nu se poate susține că ea ar fi suficienta dacă se ia in calcul și taxa de depozitare, cu o valoare semnificativa: §0 lei/tona în anul 2017,120 lei/tona începând cu anul 2018.

Referitor la studiul de oportunitate a arătat că decizia CNSC și sub acest aspect având în vedere ca este lipsita de motivare, încălcând totodată dispozițiile art. 22 alin. (3) si art. 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 și principiul transparentei prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 98/2016.

în drept plângerea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 29 și urm din Legea nr. 101/2016.

Intimatul Sectorul 6 al Municipiului București - Direcția Generală de Investiții a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii, ca nefondată.

In motivare a arătat că autoritatea contractantă a inițiat procedura pentru atribuirea acordului - cadru având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilo^^i^^^ „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ACTIV SALUBRITATE           * X

formulat contestație prin care a solicitat, în principal anularea procedurii de pribuirp iarm^ \ subsidiar, modificarea unor cerințe/informații stabilite prin documentația de atribuire. ( v J j

Prin Decizia nr. 1436/C/l 0/1163,1215,1223/14.06.2017, C.N.S.C. a criticile contestatoarei.

Prin intermediul contestației, petenta a solicitat anularea procedurii întrucât, în opinia acesteia, autoritatea contractantă nu are dreptul să delege serviciului de salubrizare prin utilizarea acordului - cadru ca instrument de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Prin Decizia ’ nr. 1436/C/10/1163,1215,1223/14.06.2017, C.N.S.C. a respins ca nefondată această critică considerând că, în fapt, autoritatea contractantă a ales să delege gestiunea serviciului de salubrizare prin utilizarea unuia dintre mecanismele prevăzute de lege, soluția Consiliului fiind pe deplin justificată, potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, art. 29 alin. (8) și (9) din același act normativ, art 3 alin. (1) lit. cfdin Legea nr. 98/2016.

Din analiza coroborată a dispozițiilor legale mai sus menționate rezultă că, în baza acordului - cadru ce face obiectul procedurii de atribuire, autoritatea contractantă poate delega gestiunea serviciului de salubrizare prin încheierea unor contracte de achiziție publică denumite contracte subsecvente.

în consecință, cererea petentei nu are niciun temei în contextul în care însuși legiuitorul prevede posibilitatea delegării gestiunii serviciului de salubrizare prin încheierea unor contracte de achiziție publică, fără a face vreo distincție între încheierea contractului de achiziție publică direct ca urmare a desfășurării unei proceduri de atribuire sau încheierea contractului de achiziție publică în baza unui acord - cadru.

■ ■-“^-■p-rhi'plângerea^foHnulată-petenta-susține-că- delegarea serviciului-de salubrizare-, prin încheierea unor contracte de achiziție publică atribuite în baza unui acord - cadru ar conduce la încălcarea prevederilor art. 107 alin. (1) din H.G. nr. 395 2016 și ale art. 115 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, însă prin dispozițiile art. 107 alin. (2) din H.G. or. 395/2016 legiuitorul definește explicit și limitativ situațiile în care se apreciază că acordul - cadru este utilizat în mod abuziv sau impropriu, per a contrarie, orice situație care nu se încadrează în ipotezele prevăzute la art. 107 alin. (2) lit. a) - f) din H.G. nr. 395/2016 nu poate fi asimilată unei utilizări abuzive sau improprii a acordului - cadru.

Analizând plângerea formulată se constată că petenta nu a furnizat vreun argument prin care sa demonstreze că prin derularea procedurii de atribuire s-ar găsi în una dintre situațiile prevăzute Ia lit. a) - f), în fapt, unica situație inclusă în cadrul contestației și care poate fi asimilată unei utilizări improprii a acordului-cadru dar care a fost abordată ca o critică de sine stătătoare, a privit nivelul cifrei de afaceri stabilit de autoritatea contractantă și care ar fi încălcat dispozițiile art. 107 alin. (2) lit. f) din H.G. nr. 395/2016.

Prin urmare, de vreme ce legiuitorul precizează explicit care sunt acele situații care conduc la utilizarea improprie a acordului - cadru iar petenta nu a demonstrat că modul în care a fost concepută procedura de atribuire se subscrie uneia dintre situațiile prevăzute de lege, orice critică cu privire la legalitatea deciziei de a încheia contractele de achiziție în baza unui acord-cadru se impune a fi respinsă ca nefondată.

A mai arătat că, rolul acordului-cadru este tocmai acela de a asigura o modalitate rapidă și eficientă de încheiere a contractelor de achiziție publică (subsecvente), în funcție de necesitățile concrete ce vor fi identificate în perioada de valabilitate a acordului-cadru (dar care nu sunt cunoscute la acest moment). Este drept că și prestarea serviciilor în baza unui contract subsecvent presupune stabilirea unor cantități exacte însă, în ipoteza în care aceste cantități ar fi mai mari decât cele incluse în contractul încheiat, atunci autoritatea^g^ie^^ solicita rapid o ofertă de preț pentru cantități suplimentare în vederea încheierii un^0bMA7J> contract subsecvent. Acesta este unul dintre avantajele majore ale acordului - cadru^espectiv posibilitatea de a achiziționa rapid servicii în funcție de necesitățile identificate la un anufipF?\ moment.                                                '                                               d [ F-. ' ; 5 j

A arătat referitor ia afirmația petentei că autoritatea ar fi trebuit să^dpțuloze^p’.ri / procedură de atribuire care să se finalizeze direct prin încheierea unui contract dfe:.âcâ^itie(<riF5 publică sau printr-un contract de concesiune că încheierea directă a unui contract de;JaClulri§e^JcP’ publică este practic imposibilă pentru prestarea serviciului de salubrizare.             ' Ș £ o ț ~

Un contract de achiziție publică presupune stabilirea unor obligații certe, respectiv determinarea cantităților exacte de servicii care urmează a fi prestate și nu estimări medii. în cauză, autoritatea contractantă nu poate determina cantitățile certe de servicii care vor putea fi achiziționate întrucât acestea depind de comportamentul generatorilor de deșeuri.

în măsura în care estimarea cantitativă a serviciilor se dovedește a fi insuficientă, singurele ipoteze în care contractul de achiziție publică poate fi modificat (în sensul suplimentării cantităților de servicii) sunt prevăzute explicit și limitativ la art 221 - 222 din Legea nr. 98/2016. Totuși, aceste situații impun anumite limite claie, cum ar fi imposibilitatea de a depăși valoarea contractului cu 10%.

Așadar, în ipoteza în care estimările autorității contractante sunt prea mici, aceasta nu poate suplimenta valoarea contractului de achiziție publică decât în limitele prevăzute de legiuitor iar dacă necesitățile sunt și mai mari, pentru diferența de cantitate trebuie desfășurată o nouă procedură de atribuire.

Totodată, delegarea serviciului de salubrizare prin încheierea directă a unui contract de achiziție publică nici măcar nu aduce un avantaj autorității contractante sau prestatorului, potrivit art. 4 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

Practic, dacă autoritatea contractantă intenționează să delege gestiunea serviciului de salubritate primîncheiereadirectă a^unui- contract de achiziție publică; • ar trebui’ să' desfășoare o asemenea procedură în fiecare an. Un asemenea demers este imposibil în practică întrucât desfășurarea unei proceduri atât de complexe durează, de regulă, cel puțin 6 luni.

De asemenea, în contextul în care prestatorul serviciului de salubrizare trebuie să realizeze cheltuieli importante cu punerea la dispoziție a recipientelor de colectare și a utilajelor necesare prestării activității, recuperarea acestor investiții în decursul unui singur an calendaristic ar presupune ofertarea unor tarife extrem de mari.

Totodată, nici posibilitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare nu este fezabilă în cazul de față. Așa cum. a remarcat și petenta, pentru serviciile de colectare și transport a deșeurilor, beneficiarii (persoanele fizice și juridice) plătesc o taxă obligatorie către autoritatea locală (Primărie). De asemenea, finanțarea serviciilor de salubrizare stradală și de deszăpezire se asigură din bugetul autorității contractante.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, contractul de concesiune de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea serviciilor respective.

In schimb, prin prezenta procedură autoritatea contractantă nu deleagă serviciul de salubrizare în scopul exploatării de către operatorul de salubritate astfel că acesta nici va suferi vreun risc de operare de natură economică.

în fapt, operatorul va presta un serviciu în beneficiul populației sectorului 4 care va fi plătit de către autoritatea contractantă din bugetul propriu conform prețurilor unitare prevăzute în ofertă.

Doar în ipoteza în care autoritatea contractantă nu percepe o taxă de salubrizare de la populație și ar lăsa operatorul economic să încheie contracte individuale cu fiecare beneficiar (persoană fizică sau juridică) s-ar putea aprecia că acesta și-ar asuma un risc de natură economică constând în refuzul beneficiarilor de a semna aceste contracte direct cu operatorul

ofertate atunci când, de exemplu, a intervenit modificarea structurală a costurilor sau a cantităților, ori atunci când s-au modificat condițiile de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%. Or, petenta invocă tocmai riscul ca tariful ofertat în procedura de atribuire să nu fie unul acoperitor dacă autoritatea contractantă nu va achiziționa cantitățile estimate de servicii.

Așadar, ofertantul are la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-și determina tariful aferent prestării serviciilor iar acesta poate fi inclusiv ajustat/majorat în situația în care condițiile care au stat la baza determinării valorii tarifului se modifică în perioada de derulare a acordului-cadru.

împrejurarea că termenul de amortizare al containerelor este de 5 ani iar al autovehiculelor este de § ani (aspect pe care petenta nici măcar nu îl dovedește) este total nerelevanta pentru soluționarea criticilor sale. Daca autoritatea contractantă ar avea obligația să stabilească durata contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în funcție de aceste elemente, atunci delegarea serviciului de salubrizare nu s-ar putea realiza niciodată prim

încheierea unui contract de achiziție publică încheiat în urma derulării unei proceduri de atribuire întrucât acesta poate avea o durată de maximum 1 an, conform legislației privind finanțelepublicef - •    •    .....• ......... -    •••-......

încheierea unor contracte de achiziție publică subsecvente atribuite în baza unui acord

 • - cadru întrucât acesta din urmă nu poate avea o durata de derulare mai mare de 4 ani;

 • - încheierea unui contract de concesiune cu o durată mai mică de 5 ani.

Practic, printr-un asemenea argument petenta susține că delegarea serviciului de salubrizare nu s-ar putea realiza prin încheierea unui contract (indiferent de natura sa) cu o durată mai mică de 5 ani. Totuși această ipoteză de lucru este contrazisă tocmai de prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 care admit posibilitatea ca delegarea gestiunii serviciului de salubrizare să se realizeze și prin contracte cu o durată mai mică de 5 ani.

Referitor Ia afirmația petentei că, raportat Ia modul în care sunt redactate clauzele contractuale autoritatea contractantă va derula acordul - cadru pe o perioadă mai mare de 5 ani, afirmație întemeiată pe conținutul clauzei 4.2. din Acordul - cadru a arătat că, în fapt, respectiva clauză se referă la momentul la care ..încetează acordul cadru” și prevede două ipoteze de lucru: fie a expirat perioada de valabilitate a acordului cadru (48 de luni) și, prin urmare, nu mai pot fi încheiat contracte de achiziție subsecvente prin care să se achiziționeze serviciile ce fac obiectul acordului - cadru; fie autoritatea contractantă a achiziționat cantitatea maximă de servicii, inclusiv cantitățile suplimentare care pot fi achiziționate fără aplicare unei proceduri de atribuire conform art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 deși durata de valabilitate a acordului cadru nu a expirat. într-o asemenea situație, deși autoritatea contractantă mai poate încheia contracte de achiziție publică subsecvente în baza acordului cadru care se află în cele 48 de luni de valabilitate totuși, respectivele contracte subsecvente nu mai pot fi încheiate pentru că nu este îndeplinită și condiția cumulativă de a fi respectate cantitățile maxime de servicii ce pot fi achiziționate în baza acordului cadru și care nu pot depăși anumite limite impuse de legiuitor.

Referitor la afirmația potrivit căreia în baza unui acord cadru se pot închei^^^^^? subsecvente cu o durată mai mare de 5 ani este nereală pornind de la prezumția cjr autoritatea va încheia un contract subsecvent încă din prima zi de derulare a acordului cadn^șfva ultimul contract subsecvent în ultima zi de valabilitate a acordului cadru, ținând seama fie) constrângerile impuse de legislația fiscală potrivit cărora, prin contractele de achiziție pțiblică/ subsecvente nu pot fi angajate cheltuieli decât în limita celor aprobate pentru tdl^iăguț-ă^j bugetar, rezultă că autoritatea ar putea în mod ipotetic să încheie contracte subsecyentS'JciJ|6.y^ durată de derulare cumulată de maximum 5 ani darînniciun caz mai mare de 5 ani.       ^-9*

Referitor Ia afirmația petentei că, în temeiul unui acord-cadru autoritatea contractantă ar avea dreptul de a nu achiziționa cantitățile de servicii estimate arată că aceasta este corectă însă, raportat la specificitatea serviciilor de salubrizare, aceasta cunoaște foarte bine faptul că. odată încheiat acordul-cadru autoritatea va fi practic obligată să achiziționeze serviciile în mod ..continuu” întrucât, așa cum afirmă și aceasta, intră în obligația subscrisei ca organ al administrației publice locale să asigurăm prestarea „continuă” a serviciului de salubrizare. De altfel, în cadrul documentației de atribuire s-a făcut precizarea explicită că autoritatea contractantă va încheia acordul-cadru (și implicit toate contractele de achiziție publică subsecvente) cu un singur operator economic.

Referitor la critica petentei privind modul în care autoritatea contractantă a stabilit condițiile în care poate fi „ajustat prețul contractului”, apreciind că acestea încalcă prevederile Ordinului nr. ANRSC nr. 109/2007, a arătat că petenta nu face dovada că suferă o vătămare prin modul în care a fost elaborată documentația de atribuire sub acest aspect, potrivit art 2 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 101/2016.

Din analiza criticii rezultă că aceasta vizează un aspect formal, respectiv împrejurarea că în mecanismul de „ajustare” a prețului contractului autoritatea a prevăzut și situații de „modificare” a prețului contractului, astfel cum sunt prevăzute în Ordinul nr. 109/2007. •Așadar^- petenta-mu-.critieă^vreo^ acțiune a- autorității prin- care s-ar_fi- impus"’o" condiție" de ajustare/modificare a prețului mai defavorabilă acesteia ci se rezumă la pune în'discuție exclusiv terminologia utilizată.

Pe fond, critica se întemeiază pe înțelegerea eronată a unor termeni specifici legislației achizițiilor publice de vreme ce, practic contestatoarea este nemulțumită de faptul că între situațiile de „ajustare” a prețului s-au introdus și ipotezele privind „modificarea” tarifelor prevăzute în Ordinul nr. 109/2007.

Având în vedere că noțiunile de „ajustare” și „modificare” a tarifelor se subscriu conceptului unic de „ajustare a prețului” prevăzut de legislația achizițiilor publice, autoritatea contractantă a procedat atât la preluarea cazurilor de „ajustare” cât și a celor de .modificare” a tarifelor prevăzute în Ordinul nr. 109/2007.

Referitor la cererea petentei de modificare a valorii estimate a acordului - cadru a arătat că prin intermediul contestației petenta a solicitat modificarea valorii estimate a acordului - cadru în sensul majorării acesteia prin includerea contravalorii taxei pe deșeurile inerte și nepericuloase.

Consiliul a admis în parte această critică și a obligat autoritatea contractantă să includă între ipotezele de „ajustare a prețului contractului” și situația în care autoritatea contractantă va plăti contravaloarea taxei pe deșeurile inerte și periculoase direct prin intermediul operatorului de salubritate, însă nici de această dată petenta nu face dovada că suferă o vătămare prin faptul că în cuantumul valorii estimate nu a fost inclusă și contravaloarea taxei pe deșeurile inerte și nepericuloase.

Nu se identifică care este folosul practic pe care îl poate dobândi petenta în ipoteza în care i s-ar accepta această solicitare. Dimpotrivă, dacă autoritatea contractantă ar fi luat în considerare și această taxă, atunci valoarea estimată a achiziției ar fi crescut în mod considerabil. Astfel, nivelul cerințelor de calificare stabilite ar fi fost mai ridicat ceea ce„_aE^î==^ însemnat posibilitatea stabilirii unor restricții mai mari pentru participarea la proc^^r^^-^ atribuire (cuantumul garanției de participare mai mare, nivelul valoric al cerinței pri^iriî cifi^_ de afaceri mai mare, nivelul valoric al cerinței privind experiența similară mai măre), se poate aprecia că impunerea unor cerințe de calificare care se raportează lla valoarea-^ estimată ce nu include și contravaloarea taxei și care sunt mai ușor de îndepliiiuar putea’;;z , provoca o vătămare petentei.                                                     '

A mai arătat că din analiza dispozițiilor art. 9 alin.l lit. c din OUG nr. 196/200*5^și'^ty!~^ 10 din HG nr. 349/2005 rezultă cu claritate faptul că, taxele pentru deșeurile inefifeși^J: nepericuloase trebuie plătite către Fondul de mediu, de către generatorii sau deținătorii de deșeuri.

Or. societatea intimată căreia îî va fi adjudecat acest acord - cadru nu are nici calitatea de generator și nici calitatea de deținător de deșeuri. în fapt, calitatea de generator de deșeuri o are subscrisa din poziția de autoritate însărcinată cu gestionarea serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice aflate în aria de administrare a Sectorului 4 iar calitatea de deținător de deșeuri o va avea operatorul depozitului de deșeuri, așadar, contravaloarea acestei taxe nu reprezintă o sumă care se cuvine operatorului de salubritate.

In contextul în care valoarea taxei este clar determinată de lege și, prin urmare, nici autoritatea și nici ofertanții nu au posibilitatea de a o modifica, rezultă că operatorul de salubrizare acționează ca un simplu mandatar al autorității contractante pentru plata unor taxe pe care autoritatea le datorează către fondul de mediu și deci care nu revin vreunei părți implicate în prestarea efectivă a serviciilor.

Această taxă bine determinată de lege are aceeași natură cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Or, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr, 98/2016 autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a achiziției având în vedere valoarea iară TVA a achiziției.                    ..

Astfel, prin aplicarea principiului de drept ubi eadeam este ratio ibi solutio esse debet I rezultă că’m‘- valoaiea 'estiinată:_nu_irebuie‘ cuprinsă- și- contravaloarea--acestei taxe-al cărei I cuantum este impus prin lege și cârefse colectează la Fondul de mediu.                        "

Raționamentul este corect întrucât valoarea estimată se determină pe baza unor » elemente cu un anumit grad de certitudine și care pot fi controlate de autoritatea contractanta, în schimb, cheltuielile efectuate cu o serie de taxe obligatorii pot fi influențate de voința legiuitorului care le poate modifica.

A mai arătat că prin intermediul contestației petenta a solicitat punerea la dispoziție a studiului de oportunitate elaborat de autoritatea contractante, consiliul a respins cererea formulată considerând că prezentarea acestui document nu este necesară, soluția Consiliului este pe deplin justificată în contextul în care soluționarea criticilor petentei nu a depins în niciun moment de conținutul acestui document.

în drept, a invocat dispozițiile art. 205 din Codul de procedură civilă

La termenul din 27.07.2017 Curtea în baza art. 255 și art. 258 Cod procedură civilă a încuviințat părților proba cu înscrisuri, considerând-o utilă, concludentă și pertinentă pentru justa soluționare a cauzei.

Examinând GMS.C. nr. 1436/C10/1163,11215, 1223/14.06,2017 prin prisma criticilor formulate, Curtea reține următoarele:

Intimatul Sectorul 4, in calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitație deschisă Online cu faza finală de licitație electronică, pentru atribuirea acordului cadru de servicii având ca obiect "Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»11, coduri CPV 90511000-2, 90511200-4, 90512000- 9, 90610000-6, 90620000-9. în acesfsens a elaborat documentația de atribuire aferentă și a publicat in SEAT anunțul de participare ni. 173989/22.03.2017, criteriul de atribuire stabilit fiind „cel mai bun raport calitaie-preț".

împotriva documentației de atribuire, SC ACTIV - SALUBRITATE SA a formulat contestație care formează obiectul dosarului nr. 1223/2017.

Cu titlu preliminar^ Curtea retine că în acord cu principiul disponi^mt^m care’^ ' guvernează desfășurarea procesului civil, va analiza, decizia CNSC doar în ceea ee privește^ soluția pronunțată cu privire la criticile circumscrise la lit. A din contestație^nelegdițate^v x alegerii acordului-cadru, c-a instrument de atribuire a contractului de achiziție publică^aVâncM ca obiect delegarea serviciului de salubrizare), lit. D( nelegalitatea dispozițiilor de atribuire privind ajustarea tarifului față de îmbinarea cazului de ajustare cu ițbxezefe-î^V-A'' care poate interveni modificarea tarifelor), lit. E( neincluderea în valoarea               > contractului a taxei de depozitare) și de Ia lit, F( nerespectarea de către autoritatea contractantă a obligației de a pune la dispoziția ofertanților studiul de oportunitate.).

*\»

\\ vș ■*!l z ’ A“ -/ /■a A' ■■' v Q fi

Uff tyf-"


Cu privire Ia criticile referitoare Ia nelegalitatea alegerii de către autoritatea contractantă a procedurii acordului-cadru ca instrument de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare( lit. A din contestație). Curtea reține următoarele:

Potrivit art. 22 alin. 1 din Legea 51/2006 Autoritățile, administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind Jurnizarea/prestarea unui serviciu de utilități'publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.

Art. 28 alin. 8 și 9 din Legea 51/2006 prevede că acest contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice poate fi: a) contract de concesiune de servicii; b) contract de achiziție publică de servicii (9) în cazul serviciilor de utilități publice, astfel cum ~sunt 'definite^ la2wt~A~ alin/~ (2)r procedura de atribiăfe a contrăctelbrde delegare a gestiunii se stabilește, după caz, în baza prevederilor Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 si Legii nr. 100/2016,

Din analiza dispozițiilor legale mai sus citate. Curtea reține că Legea 51/2006 privind serviciile de utilități publice, nu exclude posibilitatea autorităților administrației publice locale de a delega gestiunea acestor servicii prin intermediul unui acord-cadru, această împrejurare nefimd de altfel contestată de potentă.

Cât privește oportunitatea alegerii acestui tip de procedură. Curtea constată că în mod corect Consiliul a aprecia! că alegerea procedurii intră în marja de apreciere a autorității contractante, iar alegerea făcută, în măsura în care nu contravine unor dispoziții legale, nu poate fi cenzurată.


Față de celemai sus constate, Curtea reține că analizarea celorlalte critici formulate de petentă sub acest aspect, a devenit inutilă pentru justa soluționare a cauzei.

Cu privire Ia criticile referitoare la neincluderea în valoarea estimată a contractului a taxei de depozitare^ lit. E din contestație). Curtea reține următoarele:

în cadrul documentației de atribuire, autoritatea contractantă nu a prevăzut modul în care se va realiza plata taxei de mediu. De altfel, prin adresa nr. 520/13.04.2017, autoritatea ț contractantă a arătat că în valoarea estimată a contractului nu a fost cuprinsă și taxa de mediu | instituită prin Legea 384/2013. Pe_cale de_consecință, operatorii economici nu vor cuprindeîn prețul ofertei și valoarea acestei taxe^urmând ca modalitatea concretă de efectuare a plății | acestei taxe către~stația de depozitare să fie stabilită de autoritatea contractantă, iar aceasta <• va fi adusă la cunoștința operatorului de salubritate.

Potrivit art 9 lit. c din OUG 196/2005 veniturile Fondului de mediu se constituie din ... taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către ierți în vederea eliminării final^jț&Bz^ depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr, 2;

Din analiza dispozițiilor legale mai sus citate, Curtea reține că obligația de pfgta'a taxei de mediu este una legală și revine generatorilor sau deținătorilor de deșeuri. în cauză, calitaăa^^\ de generator de deșeuri revine autorității contractante, în calitatea sa de autoritate însăipinată i \ cu gestionarea*semciuîuî de salubrizare pentnTpersbanele fizice și juridice aflate. în arfa-de- ■’ administrare a Sectorului 4. Prin urmare, obligația de plată a taxei de deporitare:-r^enjnd<Cc' autorității contractante nu reprezintă o parte componentă a tarifului ofertat pentru desfpșuțărea^v^ activităților specifice serviciului de salubrizare( care se suportă din valoarea estimată a contractului), ci se adaugă la acesta( are natură de obligație legală a autorității contractante).

în aceste condiții, în mod corect a apreciat Consiliul că se impune completarea documentației de atribuire, respectiv a modelului de acord cadru cu un articol în care să se prevadă în mod expres că lp .prețurile serviciilor convenite potrivii ofertei financiare se adaugă contravaloarea taxei de depozitare instituită de OUG 196/2005 plătită de către operatorul de salubritate administratorilor de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase ”,

Contrar susținerilor petentei, Curtea reține că prin această clauză, nu se ajunge la situația în care valoarea taxei de depozitare este cuprinsă în valoarea estimată a contractului, ci valoarea acestei taxe este distinctă, menționarea acesteia în cadrul contractului fiind necesară tocmai a se evita situația în care autoritatea contractată ar considera că,preturile ofertate includ și această taxă. Prin urmare valoarea estimată a contractului rămâne nemodificată, iar potrivit clauzei inserate în cadrul modelului acordului cadru, taxa de depozitare se adaugă la prețurile ofertate, fiind suportată în mod separat de autoritatea contractantă, în calitatea sa generator de deșeuri, respectiv de autoritate însărcinată cu gestionarea serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice aflate în aria de ădmini:stf®¥^ectm7tiinL4; ’"'.....

Cu privire Ia criticile referitoare la nerespectarea de către autoritatea contractanta a obligației de a pune la dispoziția ofertanților studiul de oportunitate( Iit F din contestație), Curtea reține următoarele:                1          '

Potrivit art 22 alin. 3 Legea 51/2006 Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza urnii studiu de oportunitate. în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurarii celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Potrivit art. 32 alin. 2 din Legea 51/2006 în vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice vor asigura elaborarea și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la pnmireaunei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru furtdameiitareadși stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Din analiza dispozițiilor legale mai sus citate, Curtea reține că studiul de oportunitate se elaborează pe de o parte pentru stabilirea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice) gestiune directă sau gestiune delegată), iar pe de altă parte, după ce s-a adoptat hotărârea prin care s-a prevăzut delegarea gestiunii, pentru stabilirea soluțiilor optime de delegare a serviciilor.

Prin uimare, Curtea reține că studiul de oportunitate se elaborează anterior declanșării procedurii de atribuire, ori în aceste condiții susținerile petentei în sensul că ar exista obligația autorității contractante de publicare în SEAP a acestui studiu apar ca neîntemeiate, ayândmrp^ vedere că în sistemul electronic de achiziții publice( SEAP) se publică documepâfecăfe’^ privesc proceduri de atribuire în curs, inclusiv anunțurile de declanșare a procedurii^ anun|de^. intenție, anunț de participare). în aceste condiții, Curtea constată că în mod coreei Consilmi a'AA respins criticile formulate de petentă sub acest aspect.                           îi        \A; l

Cu privire la criticile referitoare Ia nelegalitatea dispozițiilor documentației de ^.Z atribuire privind ajustarea tarifului față de îmbinarea cazului de ajustare cu ipot£zeIe>înAA. care poate interveni modificarea tarifelor ( pct. D din contestație), Curtea^r^np^x^C următoarele:

La lit D din contestația nr. 47/18.04.2017, petenta SC ACTIV SALUBRITATE SA a solicitat obligarea autorității contractante la modificarea dispozițiilor cuprinse lapct 11.4.1 din Fișa de date, pct 5.5 din caietul de sarcini și art. 6 din Acordul-cadru, astfel încât să respecte întocmai prevederile art. 2, art.8. art. 13 și art. 15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localității, aprobate prin ordinul ANRSC nr.!09/2007( fila 9 din contestație - voi. 1CNSC).

Prin adresa nr. P.7.5/577/27.04.2017( voi. I CNSC), autoritatea contractantă a comunicat măsura de remediere nr. 7 prin care a adăugat ca și caz de ajustare a prețului contractual ipoteza prev. de art. 15 lit. a din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 17941/10.05.2017 petenta a arătat că renunță Ia soluționarea contestației în ceea ce privește motivul de nelegaîitate prev. la lit. D, exclusiv sub aspectul primei ipoteze de modificare a tarifului de salubrizare reglementat de art. 15 alin. 1 lit. a Ordinul ANRSC 109/2007( voi. I CNSC).

Față de conținutul cererii, Curtea reține că în fapt petenta a realizat o renunțare parțială la contestație, respectiv la criticile referitoare la modalitatea de aplicare a art. 15 alin. Uit. a . Ordinul 109/2007, ori în aceste condiții, Consiliul a apreciat în mod greșit că partea ar fi renunțat în totalitate soluționarea criticilor formulate la lit. D din contestație.

"': "Tir aceste* condiții; în bază ărt' 34 Leged" 101/2016, Curtea vă procedă' la modificarea deciziei CNSC în ceea ce privește soluția pronunțată asupra criticilor prevăzute la fit. D din contestația formulată de SC ACTIV-SALUBRITATE SA, cu excepția primei ipoteze de modificare a tarifului de salubrizare reglementată de art. 15 alin.l lit a din Ordinul ANRSC nr. 109/2007, iar în baza art. 34 alin. 4 legea 101/2016 în rejudecarea contestației sub acest aspect, va reține următoarele:

Potrivit dispozițiilor Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, invocate de petenta în susținere contestației, (ART. 2) Tarifele trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai activităților specifice serviciului de salubrizare a localităților, cât fi protejarea intereselor utilizatorilor. (ART. 8) (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate fipprobațe de autoritatea de reglementare competentă. (2) Operatorul care soIEîtăltabiîirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice de salubrizare transmite la autoritatea administrației publice locale următoarele: a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține: tarifele în vigoare, în cazul ajustării ori modificării, tarifele solicitate și justificarea propunerii de stabilire, ajustare sau modificare. Tarifele pentru populație, propuse, vor fi determinate cu TVA inclus; b) fișa de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli; c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor; d) alte date și informații necesare fundamentării tarifelor. (ART. 13) (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, peejpmep^^ de cheltuieli. (2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual, ajiistat de creștere a parametrului de ajustare. (3) în cazul ajustării tarifelor penlrp activitățile^^ specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor și a veniturilor este Iprezen fata înN \ anexa nr. 2. (4) Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare șef / realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combp^ilnlul^fj cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; c) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale; d) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare; e) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice; f) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivit aprobării autorității administrației publice locale; g) o cotă de profit. (ART. 15) (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situații: a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora; b) pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv; c) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă. (2) In cazul modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor și a veniturilor este prezentată în anexa nr. 2. (3) Modificarea tarifelor pentru 'l^vtta^S^^ific^seî^icîuăur'de ^salubrizare 3e ~delefntină^ăvându~se' în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale consumabile și cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul modificarea prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață; b) consumurile normate de combustibil, lubrifianți, energie electrică, materii prime și materiale vor fi luate în calcul, astfel încât să asigure respectarea prevederilor alin. (1); c) cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; d) cheltuielile cu redevența determinate potrivit prevederilor legale; e) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislația în vigoare; f) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcție de legislația în vigoare, corelată cu principiul eficienței economice; g) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale și potrivii aprobării autorității administrației publice locale; h) o cotă de profit

\\

VA

I realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu                       y

tehnologic, cu lubrifianți, cu energia electrică, cu materii prime și materiale cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif se va lua în calcul prețurilor de achiziție față de prețurile în vigoare, în limita prețurilor de piață; b) cheltilielde ^"


Din analiza dispozițiilor legale mai sus citate. Curtea reține că legiuitorul a înțeles să reglementeze în mod distinct în materia activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților cazurile de modificare și respectiv de ajustare a tarifului aplicabil acestor activități. în aceste condiții» Curtea reține că autoritatea contractantă pentru a respecta principiul legalității în elaborarea documentației de atribuire avea obligația de a indica în mod distinct cazurile în care intervine modificarea tarifului și respectiv cazurile în care intervine ajustarea tarifului.

în cauză, însă din analiza fișei de date a achiziției (pct. IL4.1) a caietul de sarcini (pct. 5.5) și a acordului-cadru (art. 6) rezultă că autoritatea contractantă a prevăzut sub denumireaII.4.1din Fișa de date, pct. 5.5 din Caietul de sarcini, art 6 din Acordul-cadru), în sensul indicării în mod distinct a cazurilor de ajustare și de modificare a tarifelor de salubrizare, cu respectarea disp. art 13 și 15 lit b și c din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Față de cele mai sus expuse. Curtea în baza art. 34 alin.1 Legea 101/2016 va admite plângerea formulată de petenta ACTIV SALUBRITATE, va modifica în parte decizia CNSC nr. 1436/C/10/1163,1215,1223/16.06.2017, în ceea ce privește soluția pronunțată de Consiliu asupra criticilor prevăzute la lit D din contestația formulată de SC ACTIV-SALUBRITATE SA, cu excepția primei ipoteze de modificare a tarifului de salubrizare reglementată de art 15 alin.l lit. a din Ordinul ANRSC nr. 109/2007. va obliga autoritatea contractantă la modificarea documentației de atribuire(dispozițiile cuprinse la pct. 11.4ildm Fișarie date, pcT 5.5~'din Caietul de sarcini, art. 6 din ĂcorduLcadru), m sensuT indicării în mod distinct a cazurilor de ajustare și demodificâre"a tarifelor de salubrizare, cu respectarea disp. art. 13 și 15 lit. și c din Ordinul ANRSC nr. 109/2007 și va menține în rest decizia contestată.

In baza art. 453 Cod procedură civilă, Curtea având în vedere cererea petentei și reținând culpa procesuală a autorității contractante, va di spune obligarea acesteia la plata către petentă a sumei de 225 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, . IN NUMELE LEGII DECIDE:

Admite plângerea formulată de petenta ACTIV SALUBRITATE SA, cu sediul procesual ales la Societatea Civilă de Avocați Perju. Rotam ^Asociații în București, str. Paris, nr. 9, et. 1, sector 1, împotriva Deciziei nr. 1436/010/1163,1215, 1223 din 14.06.2017 emisă de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor in contradictoriu cu intimații PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI,cu sediul în București, Bdul. George Coșbuc, sector 4, ROSAL GRUP SA, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11 A, sector 3 și COMPANIA ROMPREST SERVICE SA, cu sediul în București, str. Poligrafiei, nr. 1 C, et. 3, sector 1.

Modifică în parte decizia CNSC nr. 1436/C/10/1163, 1215,1223/16.06.2017, în ceea ce privește soluția pronunțată de Consiliu asupra criticilor prevăzute la lit. D din contestația formulată de SC ACTIV-SALUBRITATE SA, cu excepția primei ipoteze de modificare a tarifului de salubrizare reglementată de art. 15 alin.1 lit. a din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

Obligă autoritatea contractantă la modificarea documentației de atribuire(dispozițiile cuprinse la pct. II.4.1 din Fișa de date, pct. 5.5 din Caietul de sarcini, .ari, 6 din Acordul-cadru), în sensul indicării în mod distinct a cazurilor de ajustare și de modificare a tarifiWplȘ^ salubrizare, cu respectarea disp. art. 13 și 15 lit. b și c din Ordinul ANRSC nr.            '   ** '

Menține în rest decizia contestată.

Obligă autoritatea contractantă la plata către petentă a sumei de 225 lei reprezentând taxa de timbra.                                                                         ' ■

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 27.07.2017.

,,.....r_______\

\O           ■< v -C-

judecător/’^"""


PREȘEDINTE,


JUDECĂTOR,


GREFIER

Red./Thred. C.A 6 ex/

Com. 4 ex.CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

O. IST. S. O.__________________________________________________

Str. Stavropoleos nr. Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980 Tel, +4 021 3104641 Fax, +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro

în conformitate cu prevederile art« 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea


V ____________ _Nr. 1436/010/1163,1215,1223

Data:14.06.2017

Prin contestația nr. E5343/13.04.2017 înregistrată Ia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 13812/13.04.2017, depusă de către ROSAL GRUP SA, cu sediul în municipiul București, str. Turturelelor nr. 11A, sector 3, având Cod Unic de înregistrare 6089555 și număr de înregistrare ia Oficiul Registrului Comerțului J40/8222/1994, reprezentată legal prin Bogdan Niculescu, în calitate de director general, privind procedura de licitație deschisă Online cu faza finală de licitație electronică, pentru atribuirea acordului cadru de servicii având ca obiect "Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»", coduri CPV 90511000-2,  90511200-4,  90512000-9,  90610000-6,

90620000-9, organizată de SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI), cu sediul în municipiul București, b-dul. George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:     __

 • •    în prealabil, suspendarea procedurii de atribuire

  \

  — rț II documentației de atribuire, în sensul revocării sau modificăriiĂcpgnpj^^J^o/ acesteia, cu consecința luării măsurilor de remediere corespun^afearie^ț^^ documentației de atribuire, așa cum sunt acestea arătate și dezv&ltâWd^ cuprinsul contestației;


soluționării contestației, cu consecința decalării în mod coreșpuftză datei limită de depunere a ofertelor;                            fi*


 • •    în principal, obligarea autorității contractante la reexamipiârșa/r

  ‘'•v;


i                             ț ■ •     ■       |             .    • r        v              a                             |                        w ■ ■                                  | ■ j.» îs t ■'ț.f               ■'■•i G                   * contractului care va fi încheiat sau la valoarea celui mai mare contract subsecvent, nu la valori duble, triple sau multiplii ai acestei valori.


Prin urmare, si in ceea ce privește cerința privind cifra de afaceri medie din ultimii trei ani, actuala legislație stabilește raportarea cerințelor la valoarea contractului sau a celui mai mare contract subsecvent (nu la multiplii ai acestor cifre).

Consiliul va admite solicitarea contestatorului si va dispune modificarea cerinței de calificare de la pct. III.2.2. - Cerința nr. 1 din fișa de date astfel: „Media cifrei de afaceri giobală a ofertantului din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie să fie cel puțin egală cu suma de 67.975.738,10 lei (fără TVA)"

E. Contestatorul sesiseaza faptul ca în modalitatea de determinare a valorii estimate a acordului cadru nu a fost inclusă taxa de depozitare, aratand ca:

-potrivit art. 9 Ut. c) din OUG nr. 196/2005, veniturile Fondului pentru mediu se constituie din "taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2".

-Cuantumul acestei taxe este de 80 lei/tonă în anul 2017, respectiv 120 lei/tonă începând cu anul 2018. în acest sens, contestatorul solicită Consiliului să aibă în vedere dispozițiile Legii nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

-potrivit dispozițiilor art. 10 din HG nr. 349/2005, dar mai ales potrivit dispozițiilor Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri și jurisprudentei CJUE în materie, taxa de depozitare trebuie acoperită prin tariful de depozitare perceput de operatorul depozitului ecologic de deșeuri de la persoanele fizice sau juridice care transportă deșeuri, cost care, în final, trebuie suportat de beneficiar, potrivit art. 1 alin. (4) Ut. k) din Legea nr. 51/2006.

-Potrivit dispozițiilor art. 5.2 din Caietul de sarcini, pag. 54, operatorul de colectare si transport este cel care încheie contracte cu operatorii economici în a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice, inclusiv de depozitare a deșeurilor. însă, odată cu tariful propriu-zis de depozitare trebuie achitată de către colector si taxa de depozitare, care, la rândul ei, trebuie recuperată tot din tarifele percepute de colector.

-sursa de finanțare a contractului de achiziție publică este-^^^ffs^ local, potrivit pct. III. 1.2) din fișa de date, iar nivelul /jj^^lor^esalubrizare rezultă din H.C.L.S.4 nr. 9/2017 privind instituirea /hi încasarea taxei de salubrizare pentru toți utilizatorii serylciului, persoane /izicejș) juridice de către Direcția Generală de Impozite-șFHaxe' Locale^ Anexa nr. 8 la Caietul de sarcini.

- taxa de depozitare instituită de pUG nr. 196/2005 (și a cărei contravaloare trebuie acoperită din tarfful de salubrizare perceput) nu a fost inclusă în valoarea estimată a acordului cadru.

-în condițiile în care se discută despre o taxă legală (în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire, nediscutându-se, în consecință, despre o taxă introdusă la nivel legislativ pe durata derulării contractului și care să poată constitui motiv al unei cereri de modificare a tarifului), contestatorul menționează că prețul (tariful) unitar al serviciilor de colectare separată și a deșeurilor menajere, colectare separată și gestionare a deșeurilor similare, colectare separată si transportul deșeurilor periculoase din deseurile menajere (cu excepția celor cu regim special), colectare separată și gestionare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, trebuie să includă și această taxă de depozitare, întrucât acest cost trebuie recuperat de operatorul de salubritate/

C )       Prin adresa nr. 520/13.04.2017, la măsura nr. 3, autoritatea

contractantă a precizat că: „în valoarea estimată nu a fost cuprinsă și taxa de mediu instituită prin Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanțe/ Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Pe cale de consecință, operatorii economici nu vor cuprinde în prețul ofertei și valoarea acestei taxe urmând ca modalitatea concretă de efectuare a plății acestei taxe către stația de depozitare să fie stabilită de autoritatea contractantă, iar aceasta va fi adusă la cunoștință operatorului de salubritate/

Consiliul ia in considerare faptul ca nereglementarea modului de plata a taxei de mediu la momentul organizării procedurilor de achiziție publica avand ca obiect servicii de salubritate a avut si are efecte negative la momentul execuției contractelor aflate in derulare.

Prin urmare, întrucât aceasta taxa nu a fost introdusa in valoarea r estimata a acordului-cadru, dar va trebui plătită imediat administratorilor de depozite pentru deseurile inerte si nepericuloase, la depozitarea .deșeurilor, de către operatorul de salubritate, Consiliul apreciaza ca se impune si va dispune adaugarea unui articol la modelul de contract subsecvent, capitolul „Ajustarea Prețului Contractului" , prin care sa se prevada in mod explicit faptul ca „ia preturile serviciilor convenite potrivit ofertei financiare se adauga contravaloarea taxei de depozitare instituită de OUG nr, 196/2005 plătită de către operatorul de salubritate administratorilor de depozite^^ițrp^ deseurile inerte si nepericuloase".                              4   *

Consiliul apreciaza ca prezentarea studiului de coportuniLațe^de către autoritatera contractanta nu se impune si va respinge aqfeăstă critieaY în consecință, luând în considerare cele mai sus menționate,./în/ temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 10=^016z\^3^llM^^' act de renunțarea la contestația formulată xîe/SCLXOMPANIA

în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite in parte contestațiile formulate de ROSAL GRUP SA, respectiv de SC ACTIV - SALUBRITATE' SA în contradictoriu cu SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) si va dispune modificarea documentației de atribuire după cum urmeaza:

 • 1. Modificarea documentației in ceea ce privește aspectele sesizate la punctele Al si A2 din cuprinsul contestației ROSAL GRUP SA, potrivit celor cuprinse in motivarea prezentei decizii.

 • 2. Modificarea cerinței de calificare de la pct. III,2.2. - Cerința nr. 1 din fișa de date astfel: „Media cifrei de afaceri giobaiă a ofertantului din uitimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie să fie cei puțin egală cu suma de 67.975.738,10 lei (fără TVA)"

O'âdaugarea unui articol la modelul de contract subsecvent, capitolul „Ajustarea Prețului Contractului" , prin care sa se prevada in mod explicit £ j faptul ca „la preturile serviciilor convenite potrivit ofertei financiare se adauga contravaloarea taxei de depozitare instituită de OUG nr. 196/200^ plătită de către operatorul de salubritate administratorilor de depozite — pentru-xleseurile-inerte-simepericuioaseT--------------------------------------------------------

în temeiul art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va dispune efectuarea modificărilor dispuse si publicarea acestora in SEAP in termen de maximum 20 de zile de la comunicarea prezentei decizii precum si decalarea datei limita de depunere a ofertelor la procedura la un interval de minimum 45 de zile de la data publicării in SEAP a modificărilor dispuse.

în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8), Consiliul va lua act de renunțarea la contestația formulata de SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA în contradictoriu cu SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI).

în temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va respinge ca rămase fără obiect criticile menționate la litera D - punctele 2, fxr 3, 4, 5 și litera E - punctul 2, va respinge ca nefondate celelalte critici din

- cuprinsul contestației formulată de ROSAL GRUP SA precum si criticilef formulate de SC ĂCTIV - SALUBRITATE SA ia punctele A si F, potrivit" motivării.

în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 101/2016, Consiliul ia act de renunțarea la criticile prevăzute la literele B, D și G, din cuprinsul contestației formulată de SC ACTIV - SALUBRITATE SA.

Pentru aceste motive, în baza legii și a mijloacelor de probă aflate ia dosar,

if


CONSILIUL DECIDE:


/;      \       i

1 r \ \   \       . J / <-r

*                                                                                                    -x       \

In temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8) din Lgrjea nr. 101/20.16^!i§;;agț^(y4/.;-

de renunțarea la contestația formulață™sde SC^COMPANIA ROM.PR^S^TTlĂV'

c

X z

(


în temeiul art. 26 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, admite in parte contestațiile formulate de ROSAL GRUP SA, respectiv de SC ACTIV -SALUBRITATE SA în contradictoriu cu SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) si dispune modificarea documentației de atribuire după


cum urmeaza:

 • 1. Modificarea documentației in ceea ce privește aspectele sesizate la punctele Al si A2 din cuprinsul contestației ROSAL GRUP SA, potrivit celor cuprinse in motivarea prezentei decizii.

 • 2. Modificarea cerinței de calificare de la pct. III.2.2. - Cerința nr. 1 din fișa de date astfel: „Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2014, 2015, 2016) trebuie să fie cel puțin egală cu suma de 67.975.738,10 lei (fără TVA)"

3.~ Adaugarea unui articol la modelul de contract subsecvent, capitolul „Ajustarea Prețului Contractului" , prin care sa se prevada in mod explicit faptul ca „la preturile serviciilor convenite potrivit ofertei financiare C se adauga contravaloarea taxei de depozitare instituită de OUG nr. 196/2005 plătită, de. către, operatorul de salubritate adrginisțratorilor de depozite pentru dese uri le inerte si nepericuloase".

în temeiul art. 26 alin. (5) din Legea nr. 101/2016, dispune efectuarea modificărilor dispuse si publicarea acestora in SEAP in termen de maximum 20- de zile de la comunicarea prezentei decizii precum si decalarea datei limita de minimum 45 de dispuse.


de depunere a ofertelor Ia procedura la un interval zile de la data


publicării in SEAP a modificărilor


în temeiul art. 26 alin. (6) din rămase’fără obiect criticile menționate litera E - punctul 2, respinge ca nefondate celelalte critici din cuprinsul contestației formulată de ROSAL GRUP SA precum si criticile formulate de SC ACTIV - SALUBRITATE SA la punctele A si F, potrivit motivării.          (

în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (8) din Legea nr. 101/2016, ia act v de renunțarea la criticile prevăzute la literele B, D și G, din cuprinsul contestației formulată de SC ACTIV - SALUBRITATE SA.'

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 si poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare.

/TqX     * \


Legea nr. 101/2016, respinge ca la litera D - punctele 2, 3, 4, 5 și


MEMBRU,


</ ^cEicjctata TrșȘ (sase) exemplare, conține 106(osutasase) paig;i^î


v.                     •*

\//


•c


106/106


I ‘o'i'b I 2.0 |~r~


S.C. ACTW-8ALUBRITATE S-A.

Nr< ..............

;-feȘIF.g aut -2£. Luna         Anul


Către:

Autoritatea Contractanta SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI), cu sediul in BUCUREȘTI, BD. GEORGE COSBUC NR. 6-16, SECTOR 4, Cod postai: 040532, Romania,

Tel. +40 213360360

Email: IicîtatH@ps4.ro

Fax: +40 213360360,

Ref.î procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Stîmati Domni,

Subscrisa ACTIV - SALUBRITATE S.A., cu sediul social in București, Piața Montreal nr. 10, Word Trade Centre, Intrarea F, et» 1, Birou 1,10 Campus 12, sector 1, înregistrata in registrul comerțului sub nr. J40/5229/2000, CUI 13070474, e-maîl: office@activsalubritate.ro, fax nr. 0371/600.601, reprezentata legal prin domnul                              c,

In calitate de operator interesat de procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica menționat mai sus,

In ceea ce privește procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»",

In baza dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum sî pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor,

Va înaintam ataturat Contestația înregistrata la subscrisa sub nr, 47 din data de 18.04.2017 împotriva documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»".

Totodată, va comunicam si înscrisurile anexate contestației.


ACTIV-SALUBRITATE S.A.CONSILIUL NATIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3. BUCUREȘTI, COD POȘTAL 030084 FAXNR. 021.310.46.42

S C. ACTIV-SALUBfflTATE SA

ONORAT CONSILIU,

Subscrisa ACTIV - SALUBRITATE S.A., cu sediul social in București, Piața Montreal nr. 10, Word Trade Centre, Intrarea F, et 1, Birou 1.10 Campus 12, sector 1, înregistrata in registrul comerțului sub nr. J40-'5229/2000, CUI 13070474, e-mail officetgiactivsalubritate.ro, fax nr- 0371/600.601, reprezentata legal prin domnul Administrator unic.

Operator interesat de participarea la procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»",

In contradictoriu cu Autoritatea Contractanta SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI), cu sediul in BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR

 • 4. BUCUREȘTI. Cod postai: 040532, Romania, Tel. +40 213360360, Email: licitatiiff os4.ro. Fax:+40 213360360,

In ceea ce privește aceasta procedura de atribuire,

In baza dispozițiilor ari. 8 si urm., ari. 22 si urm. din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căite de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (denumita in continuare “Legea nr. 101/2016"). formulam

CONTESTAȚIE

împotriva documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»”.

Prin care va solicitam admiterea contestației formulate si:

 • 1. Suspendarea procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al MunicipiUlmf;^ București»** pana la soluționarea prezentei contestații;

 • 2. In principal, anularea procedurii de atribuire, potrivit dispozițiilor arc 212 alin- ^s

 • (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016;

 • 3. In subsidiar, obligarea autoritarii contractante sa dispusa modificarea ff documentației de atribuire potrivit celor aratate in continuare, cu prelungirăm mod corespunzător a termenului de depunere a ofertelor.

In acest sens, va rugam sa aveți in vedere aspectele menționate in prezenta contestație:

L Aspecte prealabile

 • 1. Precizam ca in legătură cu cele învederate Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor prin prezenta contestație, in baza dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 101/2016, am notificat Autoritatea Contractanta, in termen de 10 zile de la data publicării in SEAP a documentației de atribuire, prin Adresa înregistrata Ia subscrisa sub nr. 45/05.04.2017.

 • 2.  Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 101 /2016 anexam prezentei contestații Notificarea nr. 45/05.04.2017 (Anexa 1).

 • 3. Prin adresa înregistrata la Autoritatea contractanta sub nr. 435/06.04.2017 (Anexa 2), ca răspuns la notificarea noastra prealabila, aceasta ne-a adus la cunoștința faptul ca va adopta masuri de remediere cu privire la aspectele menționate in Notificarea prealabila la;

 • -  pct D referitor la condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Contract subsecvent;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Acord -cadru.

 • 4. Prin adresa nr. 520/13.04.2017 (Anexa 3) autoritatea cotractanta ne-a comunicat masurile de remediere cuprinse la următoarele puncte din Notificarea prealabila:

 • -  pct. D referitor la condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Acord -cadru;

 • -  Pct. E referitor la aspectul privind daca taxa de depozitare instituita prin OUG nr. 196/2005 a fost inclusa in valoarea estimata a contractului.

 • 5. Totodată, trebuie menționat ca prin măsură de remediere nr. 1, înregistrata la autoritate sub nr. 478/11.04.2017, răspunsul nr. 6, lit. k (Anexa 4), la solicitarea altui operator economic, autoritateacontractantaa modificat dispozițiile art. 16.1 lit. c), aspect cuprins in notificarea prealabila formulata de subscrisa la pct G referitor la clauzele incluse in modelul de Contract subsecvent.

 • 6.  Dat fiind ca din adresa înregistrata la Autoritatea contractanta sub nr. 435/06.04.2017 (Anexa 2), confirmata ulterior si prin adresa nr. 520/13.04.2017 (Anexa 3), se înțelege ca autoritatea contractanta nu va adopta masuri de remediere cu privire la celelalte aspecte din Notificarea prealabila, in termen de 10 zile, potrivit art. 8 alin. (1), coroborat cu art 8 alin.

 • (2) lit. a) din Legea nr. 101/2016, formulam prezenta contestație.

 • 7. De asemenea, avand in vedere masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta prin adresa nr. 520/13.04.2017, prezenta contestație privește si aspectele din notificarea prealabila astfel cum au fost „remediate” de autoritatea contractanta.

 • 8.  Aceasta contestație a fost înaintata si Autoritarii contractante, la data de 18.04.2017, potrivit art, 16 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Depunem anexat dovada acestei comunicări (Anexa 5).

 • 9.  In baza art. 19 din Legea nr. 101/2016, va solicitam sa ne permiteri studiul dosarului, iar in baza art. 21 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, va solicitam sa ne permiteți formularea de concluzii scrise, cu acordarea unui termen in acest sens.

IL Motivele de fapt si de drept ale contestației

fi '   /''ȚT

 • 10. Procedura de atribuire ce face obiectul prezentei notificări prealabile a fost pemaraja de ; către Autoritatea contractanta prin publicarea în SEAP a anunțului de participare ’nr. 173989/23.03.2017, termenul limita pentru depunere ofertelor fiind 24.04.2017'.        x;

 • A. Alegerea acordului-eadru, ca instrument de atribuire a contractului de achiziție publica avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare, cu componentele acestei activitati ce fac obiectul procedurii, este incompatibila cu speficiul serviciilor ce urmeaza a fi delegat, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Acesta reprezintă motivul pentru care apreciem ca se impune anularea procedurii de atribuire, potrivit art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

 • 11. Motivele pentru care apreciem ea acest instrument de atribuire a contractului de achiziție publica este incompatibil cu speficiu! serviciilor ce urmeaza a fi delegat pornesc in principal de la regulile speciale si principiile care guvernează aceste servicii de utilitate publica, reguli carora acordul-cadru nu le poate servi ori nu le poate fi suficient.

 • 12. Sub un prim aspect, va solicitam sa aveți in vedere ca procedura de atribuire prin semnarea unui acord cadrul este incompatibila cu delegarea serviciului de salubrizare, serviciu a cărui prestare trebuie sa se realizeze cu respectarea anumitor principii, printre care:

- Recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestariî serviciilor, cu excepția situațiilor in care aceștia fumizeaza/presteaza serviciile de utilitari publice in bazaunuî contract de concesiune (art. 43 aiin. (2) lit d) din Legea nr. 51/2006, art. 25 lit a) din Legea nr. 101/2006);

----------Menținerea echilibrului contractual (art.-29 alin. (l l) din Legea nr. 51/2006, art.- 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 101/2006).

 • 13. Raportând aceste dispoziții legale imperative la specificul modului de calcul al tarifelor unitare, astfel cum acest mod de calcul rezulta din Ordinul ANRSC nr. 109/2007, se observa ca întotdeauna cantitatea de deșeuri determina prețul unitar, modificarea cantitatii deșeurilor determinând si modificarea prețul unitar, astfel cum rezulta si din dispozițiile art. 15 alin. (1) lit c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a Ioealitati, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 10972007. citate si in continuare.

 • 14. Dat fiind ca viabilitatea serviciului de salubrizare, in funcție de cantitatea de deșeuri, reflecta un anumit preț unitar, iar un preț unitar ofertat pentru o cantitate mai mare de deșeuri (ceea ce inseamna un tarif mai mic) nu poate acoperi costurile prestării serviciului in cazul in care cantitatea de deșeuri reala este alta (in cazul concret mai mica), cu variațiile si in condițiile prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 109/2007, acordul cadru este incompatibil cu delegarea serviciilor de salubrizare, generând, prin specificul acestui instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, o insecuritate pentru operatorul care isi asuma obligații foarte consistente si care trebuie prestate in mod continuu, potrivit principiului consacrat la nivel legal in aceasta materir.

 • 15. Plecând de la natura de serviciu public a serviciului de salubrizare, sunt relevante dispozițiile art. 117 alin. (1) lit b) din Legea nr, 98/2016 potrivit carora in cazul in care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru trebuie sa prevada cel putm obligațiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta si prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut in oferta si pe baza carata se va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.

 • 16. Practic, fiecare contract subsecvent urmeaza a fi încheiat in baza prețului din acorduUarirȘ" preț care, la o cantitate de deșeuri diferita de cantitatea de deșeuri maxime,

  #■


  recuperarea iu totalitate de către operatori a costurilor furuhariVprestarii^femenlorr^ si echilibrul contractual, si, intr-un final, viabilitatea serviciului de utilitat^ publi&: 5

  • 17. Cu nrivire la aceasta critica nre^înta relevanta ca            rfnemHPntnfîpi de atribuire ? /


* <                                 >                                                                                                                 p 17       ]•   >

 • 17. Cu privire la aceasta critica prezintă relevanta ca dispozițiile documentației ițe atribuire privind ajustarea prețului contractului (dispoziții cuprinse la pct. 114.1 din Fișa^de datezi pct. 5.5 din Caietul de sarcini, art. 6 din Acordul-cadru) ramase necorelate cu pre^țde^j^ !1' art. 2, art. 8, art. 13 si ari. 15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

 • 18. Criticile privind condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului au făcut in mod expres obiectul solicitării de remediere de la pct. D din Notificarea prealabila, cu privire la care autoritatea contractanta a menționat ca va adopta masuri de remediere. Insa, aceste masuri de remediere adoptate, sunt in continuare insuficiente, potrivit celor aratate in continuare.

 • 19. Sub un alt aspect, utilizarea acestui instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, acordul-cadru, are in vedere situația in care autoritatea contractanta nu putea identifica (cu marjele de eroare rezonabile si in condițiile prevăzute de legislația aplicabila) cantitatîle (inclusiv de deșeuri) aferente actîvitatilor de salubrizare ce fac obiectul delegării.

 • 20. Insa, aceasta posibilitate este exclusa in situația acestor tipuri de servicii de utilitate publica, cu privire la care, tocmai pentru a se garanta viabilitatea si continuitatea serviciului de utilitate publica, autoritatea are obligația de a elabora tnt stadia de oportunitate care sa stea Ia baza procedurii de atribuire organizate pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii (art. 22 alin, 3, art. 32 alin. 2 din Legea nr. 51/2006), Acest studiu de oportunitate trebuie sa reflecte inclusiv modalitatea de asigurare a celui mai bun raport calitate/pret, insa

—intr-o maniera care respecte si drepturile-recunoscute la nivel de lege pentru operatori.

 • 21. Autoritatea contractanta avea sau ar fi trebuit sa aiba, înainte de demararea unei atare proceduri, toate datele necesare astfel incat sa organizeze, in vederea încheierii unui contract de delegare a gestiunii (sub forma achiziției publice ori a concesiunii de servicii), o licitație deschisa, iar-nicidecum un acord-cadru care, prin definiție, lașa posibilitatea teoretica pentru autoritate de a nu încheia nici macar un contract subsecvent, astfel cum rezulta din chiar dispozițiile art. 107 alin. (2) din HG nr. 395/2016.

 • 22. In acest sens este si punctul de vedere la ANAP (fosta A.N.R.M.A.P. cu referire la vechea legislație) conform caruia „Este adevarat ca prevederile art. 66 //'. e) din H. G. nr. 925/2006 privind normele de aplicare ale O. U.G. nr. 34/2006, impun autoritarilor contractante ca in cadru! documentației de atribuire sa precizeze „ estimări ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru”. Precizam in acest context, ca aceasta prevedere are rolsd exclusiv de a asigura informarea cat mai complete a operatorilor economici cit privire la posibila anvergura a acordulid-cadrit si implicit, a contractelor subsecvente acestuia. Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al autorității contractante, astfel incat condițiile minime/maxime vor romane numai la nivel de estimări, nereprezentand limite fixe. Jn măsură in care autoritatea contractanta, pe parcursul derulării acordului-cadru, constata ca nu ii este necesara o anumita cantitate, fie ea minima dintr~un produs sau doar un anumit produs ce a făcut obiectul ofertării, ținând cont de cele de mai sus, aceasta are posibilitatea legala de a nud mai achiziționa'".

 • 23. Astfel, in contextul unui acord -cadru, achizitorul este cel care va aprecia in continuare oportunitatea încheierii unui nou contract subsecvent acordul-cadru, stabilind in acest sens un drept in favoarea lui si nu o obligație care poate obiectul unei notificări de punere in întârziere.

 • 24. Aceasta insecuritate posibila in cadrul unui acord-cadru este absolut fireasca in momentul., in care discutam despre servicii uzuale, care nu presupun investiții majore din partea-, operatorilor, ori despre bunuri necesare in activitatea curenta a unei autoritari (prpmrâede papetarie, birotica, medicamente in cazul unei unîtati Spitalicești etc.), iar mcicun^inbazpT unor servicii de utilitate publica, caracterizate, in esența lor, de continuitate (can&tativafsL calitativa), si in care, atata timp cat nu discutam despre un contract de concesiune, operatorul trebuie sa isi recupereze toate costurile prin tariful de salubrizare practicat. z oc

 • 25. Din Caietul de sarcini - Capitolul 4 Specificațiile tehnice aferente serviciului de salubrizare (Anexa 6) rezulta ca autoritatea contractanta deține informațiile privind numărul de locuitori, compoziția deșeurilor, cantitatea estimata a deșeurilor pe cap de locuitor conform H.C.G.M.B. nr. 82/2015.

 • 26. Dincolo de insecuritatea la nivel de principiu care guvernează acest instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, strict in ceea ce privește cantitatile de deșeuri, potrivit anexei la Formularul nr. 4 si potrivit dispozițiilor din Caietul de sarcini (toate cuprinse in Anexa 7):

 • -  Pag. 20 din Caietul de sarcini: „Cantitatea medie anuala estimata de deșeuri menajere care urmeaza sa fie colectata este de mirt. 90.000 to/an si max. ti 0.000 to/an si a fost estimata pe baza datelor istorice disponibile la nivelul autori tatii contractante pentru ultimii trei ani pe parcursul carora s-au realizat asemenea operațiuni si extrapolarea acestora prin raportare la numărul populației din sector, precum si la cantitatea medie anuala generata de o persoana (cea. 31S kg conform H.C.GJd.B. nr. 82/2015), Aceste cantitati comporta un grad estimat de variație de pana la +520%.”

 • -  Pag. 22 din Caietul de sarcini: „cantitatea medie anuala estimata de deșeuri similare care urmeaza sa fie colectata este de min. 33.000 to/an si ntax. 15.000 tone/an (maxim). Aceste cantitati comporta un grad estimat de variație de pana la

.....-   ~+/-50%ÎS;-------------- ---------------------:------- -------------------- -------

 • -  Art. 7,3 din modelul de acord-cadru: ,Jn perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzionala de servicii care urmeaza a fi prestate in baza contractelor subsecvente poate fi diminuata sau majorata, in funcție de necesitățile achizitorului”.

 • 27. Relevant in acest aspect este si răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 9 lit. c) din Adresa nr. 519/13.04,2017 (Anexa 8) in care autoritatea contractanta, cu privire la conținutul propunerii financiare, solicita si fisa de fundamentare de tarif: „in sensul celor aratate mai sus, referitor la conținutul propunerii financiare ofertaniii trebuie: in primul rând sa introducă in SEAP prețul total al ofertei; in susținerea acestui preț se vor prezenta: [...] Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitati specifice serviciului de salubrizare întocmite potrivit prevderilor Ordinului nr. 109/20075

 • 28. Acest răspuns trebuie coroborat cu răspunsul nr. 8 din aceeași adresa in care se menționează

ca:      in ceea ce privește fundamentarea tarifelor conform Ordinului nr. 109/2007.

ofertantii se vor raporta la cantitatile maxime (tunete nientionate in rubrica „Cantitate estimate max/an (tefie)” la care se adauga si coeficienții de variație specifici flecarei activiteti”.

 • 29. Astfel, autoritatea contractanta a modificat prevederile pct. 11.4.1 din Fisa de date privind ajustarea prețului prin măsură de remediere nr. 1 din Adresa nr. 520/13.04.2017, dar a impus operatorilor sa isi fundamenteze tariful pe o cantitate mai mare decât cantitatea estimata de autoritatea contractanta (si aceea cu luarea in calcul a unei marje de apreciere fata de cantitatile reale), cantitate care astfel cum am mai menționat conduce la un tarif nesustenabîl, care nu va asigura recuperarea tuturor costurilor.

 • 30. Autoritatea contractanta nu deține o serie de informații esențiale pentru elaborarea ofertei,

lipsa acestora datorandu-se in parte si modalității in care a fost pregătită procedura de/ atribuire. In acest, exemplificativ. facem referire la                                     '■ /fi-

 • i. Răspunsul nr. 1 din clarificarea nr. 1 (înregistrata la autoritate sub nr. 422/04.04.2017

~ Anexa 9): „Pentru aceste motive, autoritatea contractanta nu se afla in posesia informațiilor solicitate de dvs. Pe de alta parte, in vederea unei informări complete si corecte a operatorilor economici interesat! de participarea la prezenta procedura, acesria. vor utiliza in vederea elaborării ofertei informațiile cuprinse in H.G.C.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea planului de gestionare a deșeurilor in Muncipiul București, din anexa nr. 1 la prezentele răspunsuri, motiv pentru care Capitolul 1 din cadrul caietului de sarcini se completează in mod corespunzător cu dispozițiile acestui act normativ adoptat la nivel local,”

 • ii.    Răspunsul nr, 26 lit. b) din clarificarea nr, 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr, 455/10.04.2017 - Anexa 10): „Autoritatea contractanta nu se afla in posesia detaliilor privind informațiile solicitate (s.n. privind numărul final, exact, de puncte de precolectare, dotate si cu scurgere către canalizare pe care operatorul este obligat sa le dezinfecteze, dezinsecteze, deratizeze), motiv pentru care intra in răspunderea operaratorului ca in perioada de mobilizare sa procedeze la inventarierea acestora. In vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesați de participarea la procedura vor pomi de la prezumția ca 75% din locațiile indicate sunt dotate cu scurgere către canalizare”.

 • iii.   Răspunsul nr,- 27 din clarificarea nr. 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr, 455/10.04.2017): „Scopul determinărilor solicitate prin intermediul caietului de sarcini este acela ca autoritatea contractanta sa obțină informații relevante privind compoziția tipurilor de deșeuri indicate, avand in vedere situația curenta in care se afla aceasta, respectiv lipsa oricăror informații furnizate in acest sens de către operatorul curent de

. ........salubrizare in contextul neexistentei unei obligatii contractuale realizarea acestui tip de activitati.”

 • iv.   Răspunsul nr. 35 din clarificarea nr. 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr. 455/10.04.2017): „In raport cu cele solicitate si fara a constitui o obligație impusa prin caietul de sarcini, punem la dispoziția operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedura a informațiilor istorice disponibile la nivelul autoritarii contractante din experiența acesteia înregistrata cu actualul operator: [...]. In raport cu cele aratate mai sus, precum si cu celelalte informații asupra carora nu exista date istorice si pentru care nu au fost impuse cerințe minime, se face precizarea ca acestea vor fi prezentate de către fiecare operator economic interesat de participarea la prezenta procedura in cadrul propunerii tehnice, astfel încât sa fie asigurata îndeplinirea nivelurilor cantitative si calitative ale serviciilor solicitate prin ciaetul de sarcini, cu respectarea normativelor in vigoare.”

 • 31. Mai mult, potrivit art. 107 alin. (4) din HG nr. 305/2016, durata contractelor subsecvente încheiate in baza acordului-cadru (cu o durata de 4 ani in cazul de fata) poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru, norma ia care face referire explicita si Caietul de sarcini (pag. 5): „Durata contractului de delegare de gestiune: 4 ani (48 de luni) de la data atribuirii. In cazul atribuirii unui acord-cadru, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși durata de valabilitate a acordului - cadru”.

 • 32. Un argument in plus cu privire la acest aspect este sî măsură de remediere nr. 7 adopta^^™^^ prin Adresa nr. 478/11.04.2017 (Anexa 11):

Prevederile art 4.2 din modelul de acord-cadru se modifica după cum urmeaza: ZP"

In loc de:,. 4.2. Prezentul acord cadru încetează sa producă efecte după 48 rie hay \ calculate de la data semnării acordului cadru de ambele parii sau la atingerea valori', estimate a acordului cadru, "                                                   \

’v

/■i 2


C)


Se va citi: ,,4.2. Prezentul acord cadru încetează sa producă efecte după 48 de luni calculate de la data semnării acordului cadru de ambele parti sau la atingerea valorii cantităților si valorilor maxime suplimentare m condițiile art. 221 alin, (1) lit. j) din Legea nr. 98/2016.”

 • 33. Din aceasta măsură de remediere rezulta ca in mod sigur durata acordului cadru va depăși 4 ani avand in vedere ca:

i. Pe de o parte cantitatile maxime au fost estimate de autoritatea contractanta cu o marja de + 20% sau 30%, ceea ce presupune ca o cantitate de deșeuri reala, mai mica decât cantitatea maxima de deșeuri, determina si o durata a prestării serviciului mai lunga decât cea estimata de autoritatea contractanta, iar

îi. Pe de alta parte, dispozițiile art 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 prevăd ca „contractele de achiziție publica/Acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiții: (i) valoarea modificării este mai mica decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1); si (ii) valoarea modificării este mai mica decât 10% din prețul contractului de achiziție publica/acordului-cadru inițial, in cazul contractelor de achiziție publica de servicii sau de produse, sau mai mica decât 15% din prețul contractului de achiziție publica/acordului-cadru inițial, in cazul contractelor de achiziție publica de lucrări”. Cu alte cuvinte, autoritatea contractante are in vedere

— -----prelungirea- duratei -acordului- cadru pentru o - valoa re suphm en tara- fie

39.112.872,708 lei, aproximativ valoarea anuala a acordului cadru raportat Ia valoarea estimata minima a acordului - cadru de 202.855.948,44 lei (fara TVA), cuprinsa intre valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (67.975.738,10 lei, fara TVA) si valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent (10.109.948,98 lei, fara TVA).

 • 34. Or, in aceasta maniera este posibil ca durata totala de contractelor subsecvente sa fie inclusiv de cel puțin 5 ani, in limita fondurilor de care dispune autoritatea contractanta, discutând în consecința despre un contract de achiziție publica pe termen lung (astfel cum este definit prin art. 3 alin. 1 lit. p din Legea nr. 98/2016), insa in cazul caruia devin aplicabile dispozițiile art. 229 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, potrivit carora autoritatea contractanta avea obligația de a întocmi un studiu de fundamentare.

 • 35. Pentru toate aceste motive, analizate atat la nivel principial, dar si prin raportare la dispozițiile concrete ale documentației de ateibuire, apreciem ea acest instrument specific de atribuire a contractului de achiziție publica (acordul-cadru) este incompatibil cu serviciile de salubrizare ce fac obiectul acestei proceduri.

 • 36. Apreciem ca aceasta incompatibilitate nu se poate rezolva printr-o simpla măsură de remediere a procedurii de atribuire, astfel incat ne vedem nevoiti sa solicitam anularea procedurii, potrivit dispozițiilor art 212 alin* (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

 • B. Criteriul de calificare prevăzut prin pct III/2.1.b) - Cerința nr* 2 lit b) din Fisa de date nu respecta principiul nediscrimmarii si tratamentului egal. Totodată, criteriul referit anterior nu prezintă relevanta in raport cu natura contractului ce urm ea za a fi atribuit, încălcând astfel si dispozițiile art 31 alin. (1) lit. a) din HG nr. 395/2016.

 • 37. Potrivit acestui criteriu de calificare „ofertantul trebuie sa faca dovada capacitatea de exercitare a activității profesionale prin   prezentirea^—--

licentelor/autorizarilor/aiestatelor necesare pentru participarea la procedura de ati'ij?uire/t : pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai mare contract subsecventul aflate^iri termen de valabilitate la data prezentării, respectiv: b) Autorizație de mediii penthtj”'-' desfasurarea activității de salubritate emisa de organele competente in confonm^Je<c^'s^ prevederile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 395/2005 privind proiecția mediului, art 3 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007“.


 • 38. Potrivit art. 8 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007, la solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul activi tatii este obligat sa depună la ACPM un dosar care cuprinde si fisa de prezentare si declarație, potrivit anexei nr. 2.

 • 39. Prin fisa de prezentare si declarație, potrivit anexei nr. 2, titularul unei activitati trebuie sa prezinte informații cu privire la dotările specifice: clădiri (cu suprafața spatiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate in activitate etc., aceste informații regasindu-se si in conținutul Autorizației de mediu, potrivit anexei nr. 4 din Procedura de emitere a autorizației de mediu.

 • 40. Așadar, sub un prim aspect cerința de calificare este nelegala, încălcând principiul nediscriminarii si a tratamentului egal întrucât restricționează nepermis concurenta, împiedicând participarea la procedura de atribuire a ofertantilor care, deși îndeplinesc criteriile de calificare solicitate, îndeplinire care trebuie raportata la oricare dintre formele de participare la o procedura de atribuire, nu dețin la data depunerii ofertei autorizația de mediu. Ipoteza exclusa prin acest criteriu de calificare, insaperfectadmisibila potrivit Legii nr. 98/2016, este aceea a unui operator nou infiintat, care beneficiază de susținere sub toate aspectele din partea unui operator cu experiența, insa care nou operator, nefnnd inca „titularul unei activitati”, analizate in concret, nu poate participa la o astfel de procedura pentru ca nu poate obține autorizația de mediu pana la data Încheierii contractului de delegare a gestiunii,

 • 41. Dat fiind ca dispozițiile legale menționate fac referire la jfatlariif tutei aetivitat?\ este negat accesul la procedura operatorilor economici care nu sunt inca titulari ai unei activitati si care, în consecința, deși îndeplinesc celelalte cerințe stabilite prin Fisa de date, nu pot demonstra îndeplinirea cerinței privind deținerea Autorizației de mediu.

 • 42. Concluzia se impune mai ales în condițiile in care celelalte criterii de calificare permit prezentarea de către ofertant inclusiv a unor oferte pentru utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului.

 • 43. In acest sens, cerința nr. 2, prevăzută prin pct III.2.3.a) permite ofertantului sa faca dovada ca va dispune pentru realizarea in bune condiții a celui mai mare contract subsecvent (proprietate/leasing/comodat/ angajamente de punere la dispoziție sau prin contracte/ convenții de închiriere) de resurse/ facilitați tehnice (utilajele/mijloacele de transport/echipamente tehnice/organisme tehnice) specifice rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia.

 • 44. Sub un alt aspect, chiar presupunând ca un operator deține deja o autorizație de mediu pentru activitatile de salubrizare ce fac obiectul contractului, insa pentru o alta arie de delegare, acesta oricum va trebui sa obțină autorizația de mediu pentru aria de delegare a Sectorului 4 București, după încheierea contractului cu autoritatea contractanta, in cursul perioadei de mobilizare (in acest sens, urmeaza sa aveți in vedere si dispozițiile pct. 5.7 din Caietul de sarcini). O alta interpretare ar echivala cu o permitere a accesului la aceasta^ procedura in exclusivitate pentru operatorii unor servicii similare care au deja autorizare r de mediu pentru aceste activitati pentru Sectorul 4 al Municipiului București, ceeg ce ar incalca in mod evident normele privind concurenta.

 • 45. Privita din aceasta perspectiva, cerința referita nu prezintă relevanta penfc^națuța f contractului, imposibil de executat în mod legal fara obținerea unei autorizații de?ifeâiu V strict pentru aceste activitati de salubrizare delegate, in aceasta arie de delegare.

Oi

 • 46. In vederea respectării principiului tratamentului egal si al nediscrimarii, precum si a dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit a) din HG nr, 395/2016, in vederea asigurării unui mediu concurential, va solicitam sa dispuneți obligarea autoritarii contractante la remedierea documentației de atribuire in sensul eliminării acestei cerințe de calificare.

 • C. Criteriu! de calificare prevăzut prin pct. 111,2,2. - Cerința nr. 1 din Fisa de date incalca dispozițiile art 107 alin. (2) lit f) din HG nr. 395/2016.

 • 47, Potrivit acestui criteriu de calificare „Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2014,2015, 2016) trebuie sa fie cel puțin egala cu suma de 135.000.000 lei”.

 • 48. Potrivit pct II.2.1 din Fisa de date, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 67.975,738,10 lei (rara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.


 • 49. Potrivit art. 107 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel meat sa Împiedice, sa restrângă sau sa distorsioneze concurenta.

 • 50. Totodată, potrivit art 107 alin. (2) lit f) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta are obligația de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la

- - valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a ii atribuit pe durata acordului-cadru,

 • 51. In consecința, cerința de calificare care impune ca media cifrei de afacere pe ultimii trei ani sa fie de 135.000-006 lei, valoare mult peste valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, 67.975.738,10 lei, incalca dispozițiile art. 107 din HG nr. 395/2016, menționate anterior.

 • 52. Trebuie observat in acest context ca, in ceea ce privește cerința de calificare privind experiența similara (pct III.2.3.a din Fisa de date), autoritatea contractanta a tinut cont de aceasta limita impusa de art. 107 alin. (2) lit. f) din HG nr. 395/2016.


 • 53. Așadar, va solicitam sa dispuneți obligarea autoritarii contractante la remedierea documentației de atribuire in sensul modificării cerinței de calificare privind cifra de afaceri, astfel încât aceasta sa se raporteze la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Totodată, discutând despre o modificare substanțiala a documentelor achiziției, care permit accesul la procedura unui număr mai mare de operatori decât cei admisibili inițial, va solicitam si obligarea autoritatîi contractante la prelungirea aferenta a termenului de pregătire a ofertelor, potrivit ari. 153 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016.

D? In ceea ce privește dispozițiile documentației de atribuire privind ajustarea prețului contractului (dispoziții cuprinse la pct. 11.4.1 din Fisa de date, pct. 5.5 din Caietul de \ sarcini, art 6 din Acordul-cadru), va solicitam sa dispuneți obligarea autoritatîi contractante sa modifice aceste dispoziții, astfel meat sa respecte întocmai prevederile art 2, art 8» art 13 si art 15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitati, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/207, destinate a asigura tocmai respectarea principiilor echilibrului contractual si al continuității serviciului salubrizare.                                                                                         1?

. . ’ . . . ...

 • 54. Potrivit pct II.4.1. din Fisa de date, tarifele pot fi indexate, potrivit formulei indl&țtM /   : J

cuprinsul acestui act, parametrul de ajustare fiind IPC pentru servicii, ramura apa-canal- ( ■  • •••■? j

salubritate. Așadar, acesta reprezintă cazul de ajustare a tarifelor, reglementat si prm;.ârț-< •.; •”' 13 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC 109/2007.           ’<i63

 • 55. Insa, in continuarea acestei dispoziții, prin Fisa de date, pot. H4.1 se arata ca „tarifele se pot indexa (s.n. același termen folosit pentru cazul de ajustare) la solicitarea justificata a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării contractului de delegare a gestiuni si numai cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante in următoarele condiții:

 • -  daca intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • -  modificarea cantităților eu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activitatii;

 • -  ca urmare a adaugarii unui nou element de cost in structura sumelor de disponibilitate/tarifelor.

 • -  ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sanatate in munca.

Indexarea se realizează la solicitarea scrisa a operatorului, transmisa, de regula, cu cel puțin 60 de zile inainte de data intrării in vigoare a indexării. Data de la care intra in vigoare tarifele indexate este data de 1 iulie a fiecărui an”.

 • 56. Prin adresa nr. 520/13.04.2017, autoritatea contractanta a adoptat măsură de remediere cu privire Ia aceste aspect menționând ca:

„tarifele se pot ajusta si in condițiile prevăzute de ari. 15 alin. (1) Ut. b) si Ut. c) din Ordinul - nr. l09/2007;-respectiv: ---------—————---------- -----       .......—■■

”a) ca urmare a modificărilor structurale a costurilor sau a cantitatilor ori la modificarea condițiilor de prestare a activitatii, care determina modificarea costurilor cu o influenta mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv. In acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultata din creșterea costurilor.

b)ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sanatate in munca, caz in care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultata din modificarea legislativa.

Si in acest caz, tarifele se pot ajusta cu aprobarea autoritatii administrației publice locale, la solicitarea operatorilor in baza cererilor de ajsustare. insosite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute iu cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2097*.

In acest sens, autoritatea a modificat si prevederile art 6.2 din modelul de Acord cadru si ari. 5.2 din modelul de contract subsecvent.

 • 57. Contrar acestor dispoziții cuprinse in documentația de atribuire, Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC n. 109/2007 prevăd următoarele:

- “Art. 13: (1) Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autoritatii administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, in raport cu evoluția parametrului de ajustare, in baza cererilor de ajustare, insolite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli. (2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare. (3) In cazul ajustării tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor si veniturilor este prezentata in anexanr. 2. (4) Ajustarea tarifelor pentru activitatile* specifice serviciului de salubrizare se realizează avandu-se in vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifiant!, cuenergia electrica, cu materii prime si materiale consumabile si cu piese descKinb cu pondere semnificativa in tarif, se va lua in calcul modificarea pretufilbr ^e 9 achiziție fata de preturile in vigoare, in limita preturilor de piața; b) chelțuielpâT; cu amortizarea se vor lua in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare; c) cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale; d) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislația in vigoare; e) cheltuielile cu personalul se fundamentează in funcție de legislația in vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; f) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale si potrivit aprobării autoritatii administrației publice locale; g) o cota de profit”;

“Art. 15; (l)Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate in următoarele situații: a)la modificarea majora a costurilor, determinata de punerea in funcțiune a unor utilaje pentru imbunatatirea calitativa a serviciilor publice de salubrizare si numai după intrarea în exploatare a acestora; bjpentru cazurile care conduc la modificarea structurala a costurilor sau a cantitatilor ori la modificarea condițiilor de prestare a activitatii, care determina modificarea costurilor cu o influenta mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv; c)la modificările determinate de prevederile legislative care conduc ia creșterea cheltuielilor de proiecție a mediului si de securitate si sanatate in munca, (2) In cazul modificării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor si a veniturilor este prezentata in anexa nr. 2, (3) Modificarea tarifelor pentru activitali!e specifice’serviciului de salubrizare se determina avandu-se in vedere următoarele criterii: a)pentru cheltuielile cu combustibilul telmologic, cu lubrifiant!, cu energia electrica, cu materii prime si materiale consumabile si cu piese de schimb, cu pondere semnificativa in tarif, se va lua in calcul modificarea preturilor de achiziție fata de preturile in vigoare, in limita preturilor de piața; b)consumurile normate de combustibil, lubrifiant!, energie electrica, materii prime si materiale vor fi luate in calcul, astfel încât sa asigure respectarea prevederilor alin, (1); c)cheltuielile cu amortizarea se vor lua in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare; djcheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale; e)cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislația in vigoare; fjcheltuieliie cu personalul se fundamentează in funcție de legislația in vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; g)fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale si potrivit aprobării autoritatii administrației publice locale; h)o cota de profit”.

 • 58. In consecința, dispozițiile menționate ale documentației de atribuire, astfel cum au fost remediate de autoritatea contractanta, sunt in contradicție cu dispozițiile legale aplicabile nu doar pentru ca îmbina cazul de ajustare cu ipotezele in care poate interveni modificarea tarifelor, dar si pentru ca nu au in vedere prima ipoteza de modificare a tarifului de salubrizare, reglementata de art. 15 alin. (1) lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

 • 59. Prin urmare, va solicitam sa dispuneți obligarea autoritatii contractante la modificarea dispozițiilor invocate ale documentației de atribuire intr-o maniera care sa concorde cu dispozițiile Ordinului ANRSC nr. 109/2007.

K Modalitatea de determinare a valorii estimate a acordului cadru, Neincluderea inx valoarea estimata a taxei de depozitare.                                / r c f

 • 60. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publica este bugetul local, potrivit pot. III. 1.2) din Fisa de date, iar nivelul taxelor de salubrizare rezulta din H.CL.S. 4 nr.

9/2017 privind instituirea si încasarea taxei de salubrizare pentru toti utilizatorii serviciului* persoane fizice si juridice de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, Anexa nr. 8 la Caietul de sarcini. Pe de alta parte, astfel cum a aratat autoritatea contractanta, taxa de depozitare instituita de OUG nr. 196/2005 (si a cărei contravaloare trebuie acoperita din tariful de salubrizare perceput) nu a fost inclusa in valoarea estimata a acordului cadru. In consecința, va solicitam obligarea autoritarii contractante la modificarea documentației de atribuire, astfel ineat sa includă si contravaloarea acestei taxe in valoarea estimata, pentru următoarele motive:

 • 61. Prin adresa nr. 520/13.04.2017 la măsură nr, 3 autoritatea contractanta a precizat ca: Jn valoarea estimata nu a fost cuprinsa si taxa de mediu instituita prin Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Pe cale de consecința, operatorii economici nu vor cuprinde in prețul ofertei si valoarea acestei taxe urmând ca modalitatea concreta de efectuare a plătii acestei taxe către static de depozitare sa fie stabilita de autoritatea contractanta^ iar aceasta va fi adusa la cunoștința operatorului de salubritate'3

 • 62. Potrivit art. 9 lit. c) din OUG nr. 196/2005, veniturile Fondului pentru mediu se constituie din "taxele incasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru

-----deseurile înerte si nepericuloaserincredintate de catre Ierți'in vederea-eliminării finale prin depozitare, in cuantumul prevăzut in anexa nr. 2". Cuantumul acestei taxe este de 80 lei/tona in anul 2017, respectiv 120 lei/tona începând cu anul 2018. Va rugam ca in acest sens sa aveți in vedere dispozițiile Legii nr. 384/2013 privind aprobarea OG nr- 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu.

 • 63. In acest context, avem in vedere faptul ca potrivit dispozițiilor art. 10 din HG nr. 349/2005, dar mai ales potrivit dispozițiilor Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri si jurisprudentei CJUE in materie, taxa de depozitare trebuie acoperita prin tariful de depozitare perceput de operatorul depozitului ecologic de deșeuri de la persoanele fizice sau juridice care transporta deșeuri, cost care, in final, trebuie suportat de beneficiar, potrivit art. 1 alin. (4) lit. k) din Legea nr. 51/2006.

 • 64. Potrivit dispozițiilor art 5.2 din Caietul de sarcini, pag. 54, operatorul de colectare si transport este cel care incheîe contracte cu operatorii economici in a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice, inclusiv de depozitare a deșeurilor. Insa, odata cu tariful propriu-zis de depozitare trebuie achitata de către colector si taxa de depozitare, care, la rândul ei, trebuie recuperata tot din tarifele percepute de colector.

 • 65. Așadar, in condițiile in care discutam despre o taxa legala (in vigoare la data inițierii procedurii de atribuire, Rediscutând, in consecința, despre o taxa introdusa la nivel legislativ pe durata derulării contractului si care sa poata constitui, in consecința, motiv al unei cereri de modificare a tarifului), prețul (tariful) unitar al serviciilor de colectare separata si a deșeurilor menajere, colectare separata si gestionare a deșeurilor similare, colectare separata si transportul deșeurilor periculoase din deseurile menajere (cu excepția celor cu regim special), colectare separata si gestionare a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice si agenti economici trebuie sa înciuda si aceasta taxa de depozitare întrucât acest cost trebuie recuperat de salubritate.

/ —

d?


 • F. In vederea asigurării principiului transparentei si luând in considerare dispozițiile /    \

...   .... Î?J

art 9 alin. (1) lit b) din Legea nr. 101/2006, va solicitam sa obligați autoritatea contractanta sa pună la dispoziția ofertautilor studiul de oportunitat^pe^re/^ \ / A'a? iOC-/'


y

autoritatea contractanta avea obligația de a-1 întocmi, potrivit art 22 alin. (3) si art 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

 • G. Modelul de Acord cadru, respectiv modelul de contract subsecvent nu respecta dispozițiile art 2$ alin. (11) lit. s) din Legea nr. 51/2006, neeontinand clauze referitoare la menținerea echilibrului contractual. In consecința, va solicitam obligarea autoritatii contractante la modificarea documentației de atribuire, astfel incat sa fie respectate dispozițiile legale incidente sub acest aspect, potrivit celor aratate in continuare:

 • 66. Potrivit art. 29 alin. (11) lit f) din Legea nr. 51/2006. contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la menținerea echilibrului contractual.

 • 67. Dispozițiile modelului de acord - cadru, respectiv ale modelului de contract subsecvent nu numai ca nu prevăd clauze privind menținerea echilibrului contractual, dar înlătură chiar echilibrul contractual specific unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin denunțarea unilaterala a contractului de către autoritatea contracta, fara specificarea condițiilor in care ar putea opera denunțarea unilaterala, respectiv fara recunoașterea dreptului operatorului de a solicita daune-interese.

 • 68. Data fiind natura contractului de achiziție publica (care implica lipsa riscului de operare, ' ■specific contractului de’concesiunejl pTecum’sî ’necesiiatea asigurării de către autoritatea

contractanta a recuperării costurilor investițiilor efectuate si a costurilor in legătură cu prestarea serviciilor de către operator, următoarele dispoziții contractuale sunt nelegale si va solicitam sa le eliminați sau modificați într-o maniera care sa respecte dispozițiile legale aplicabile.

 • 69. Dispozițiile contractuale incalca echilibrul contractual si prin prisma instituirii dreptului autoritatii contractante de denunțare unilaterala a contractului fara compensații ori daune-interese pentru operator, deși autoritatea contractanta a ales sa delege serviciul prin contract de achiziție publica.

 • 70. Dispozițiile art 16.1 lit. c) din modelul de contract subsecvent prevăd ca „achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, cu o notificare prealabila de 15 zile, fara nicio compensație. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului”.

 • 71. Or, in contextul in care :

 • -  cerințele de calificare impun asigurarea unei capacitati tehnice si profesionale semnificative, inclusiv prin utilaje, mijloace de transport, echipamente (Cerința nr. 2, pct. II1.2.3 .a) din Fisa de date) pentru toate serviciile ce fac obiectul contractului-cadru, ceea ce implica si costuri semnificative pentru operator;

 • -  principiul legal aplicabil in cazul încheierii contractului de delegare a gestiunii sub forma achiziției publice, care este acela al recuperării integrale de către operator a tuturor costurilor,

posibilitatea denunțării unilaterale a contractului de către autoritatea contractanta (posibilitate neprevăzută la nivel legal in aceasta materie decât in cazurile expres si limitativ menționate art. 223 din Legea nr. 98/2016, care se refera Ia alte situații, oricum preluate ca atareAprtf’ ’ documentația de atribuire - art. 15.4 din modelul de acord-cadru) incalca principiul menținerii echilibrului contractual. In notificarea prealabila am aratat ca incalcarea este cu aiat my /■ evidenta cu cat nici macar nu se face referire la o ipoteza legata de „interesul genera Iscare an reclama o atare denunțare unilaterala ori Ia dreptul operatorului de a pretinse daune-intere^^pâ^Lji^ cazul intervenirii unei denunțări unilaterale a contractului de achiziție publica.

 • 72. Prin măsură de remediere nr. 1 (înregistrata la autoritate sub nr. 478/11.04.2017), răspunsul nr. 6, lit k), la solicitarea altui operator economic (cu precizarea ea aceasta solicitare se regăsește si in cuprinsul notificării noastra prelabîle). autoritatea contractanta a modificat dispozițiile art. 16.1 lit. c) din modelul de contract subsecvent in sensul ca: „contractul poate înceta in cazul in care interesul național sau local impune, prin denunțarea unilaterala de către achizitor cu o notificare prealabila de 15 zile. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana Ia data denunțării unilaterale a contractului”.

 • 73. Măsură de remediere, fata de argumentele expuse anterior, nu asigura, insa, respectarea principiului menținerii echilibrului contractual, fiind foarte probabil ca pana la data denunțării unilaterale, chiar impuse de un interes național sau local (noțiune oricum prea vaga), investițiile absolut semnificative realizate de către operator sa nu se fi amortizat decât intr-o foarte mica măsură.H. In ceea ce privește cererea de suspendare a procedurii de atribuire pana la soluționarea prezentei contestații, va rugam sa aveți in vedere următoarele argumente:


 • 74. Prin prezenta contestație, am invocat motive de fapt si de drept privind atat anularea

-   procedurii;catsi modificareadocumenîatierde atribuire. Motivele-pentru caream solicitat

anularea procedurii sunt diferite, potrivit celor aratate mai sus, fata de cele care stau la baza solicitării noastre de obligare a autoritatiî contractante la modificarea, remedierea, documentației de atribuire.

 • 75. Termenul limita de depunere a ofertelor este 24.04*2017. Termenul legal de soluționare a contestației este de 20 de zile de la primirea dosarului de achiziție publica potrivit art. 24 din Legea nr. 101/2016 (respectiv in cazul de fata -15.05.2017 cu luarea in considerare la acest calcul si a termenului legal de transmitere a dosarului achiziției confonn art. 18 alin. 1 si 2 din Legea nr. 101/2016), termenul legal de soluționare implinindu-se, astfel, după data de 24.04.2017.

 • 76. Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, la cererea persoanei interesate, Consiliul poate sa dispună prin încheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, măsură suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractanta, până la soluționarea contestației”.

 • 77. Rezulta așadar din interpretarea art. 22 alin. 1 dîn Legea nr. 101/2016 ca suspendarea procedurii de atribuire poate fi dispusa daca sunt îndeplinite cumulativ doua cerințe si anume: existenta unui caz bice justificat si necesitatea prevenirii unei pabuge iminente.


78. In definirea acestor doua condiții prevăzute de lege pentru suspendarea procedurii de achiziție publica, trebuie avute in vedere in mod corespunzător si dispozițiile art 2 alin. 1 lit. ș) si t) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ potrivit cu care: i)


cazuri bine justificate sunt împrejurările legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa in privința legalitatii actului administrativ (în speța, a documentației de atribuire si chiar a procedurii de atri in sine);

paguba iminenta reprezintă prejudiciul material viitor si previzibil ^au, du

caz, perturbarea previzibila grava a funcționarii unei autoritari publice sauaV?j unui serviciu public.                                                h U 7 ?

cazul de fata, condițiile legale cumulative care justifica suspendarea proceddrji^e^_J,< atribuire sunt îndeplini te.                                                           \         w - '4

t.f-rzr.


ii)


79. In
 • 80. Astfel, in privința cazului bine justificat, va rugam sa aveți in vedere ca discutam de evidente încălcări ale dispozițiilor legale incidente in materia atribuirii contractelor de achiziție publica, astfel cum acestea au fost invocate si argumentate mai sus, încălcări care conturează pe deplin existenta unei puternice îndoieli asupra prezumției de legalitate careia trebuie sa i se circumscrie organizarea si derularea procedurii de atribuire.

 • 81. Doar cu titlu exemplificativ, dintr-o analiza cat se poate de simpla a criteriului de calificare al procedurii prevăzut prin pct. III.2.2. - Cerința nr. 1 din Fisa de date rezulta ca acesta incalea dispozițiile art 107 alin. (2) lit f) din HG nr. 395/2016.

 • 82. Potrivit acestui text de lege, autoritatea contractanta are obligația de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.

 • 83. Or, in cazul de fata, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 67.975.738,10 Iei, iar autoritatea a impus ca cerința minima de calificare (pct. III.2.2.-Cerinta nr. 1 din Fisa de date) ca media cifrei de afacere pe ultimii trei ani sa fie de 135.000,000 lei - valoare cu mult peste valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.

 • 84. Suntem așadar in acest context, in situația unei vădite încălcări a dispozițiilor art. 107 din HG nr. 395/2016 menționate anterior, care reprezintă mai mult decât o incfoiafa piticniica asupra prezumției de nelegalitate a procedurii.

■' 85. Or,in sîWatiâdn”carexeTputin_acest'niofiv'al"contestatiei va fi considerat întemeiat decatre Consiliu, este evident ca la procedura vor avea acces mai multi operatori economici, insa care, date fiind termenele menționate, nu vor putea participa la procedura organizata de autoritate la o data anterioara.

 • 86. în egala măsură, este evident ca discutam despre o procedura extrem de ampla, cu o oferta extrem de laborioasa, care ar suferi modificări substanțiale in cazul modificării documentației de atribuire.

 • 87. Este de asemenea, îndeplinita in cauza si cerința referitoare la necesitatea prevenirii unei pagube iminente fata de consecințele pe care continuarea procedurii, in condițiile existente in acest moment, le-ar avea asupra ofertautilor si inclusiv asupra a funcționarii insasi a serviciu Ini public de salubrizare.

 • 88. In acest sens, va rugam sa averi in vedere si celelalte motive pentru care subscrisa solicitam modificarea documentației de atribuire care privesc, de asemenea, necesitatea informării complete a ofertantilor si armonizarea documentației de atribuire cu normele legale aplicabile, tocmai in vederea elaborării unei oferte corecte si complete.

 • 89. Or, in cazul de fata, prin modul in care autoritatea a înțeles sa organizeze procedura atat prin modalitatea de atribuire aleasa (acordul-cadru), cat si prin modul concret de elaborare a documentației de atribuire, oferta nu se poate întocmi: din documentația de atribuire lipsesc informații si elemente obligatorii pentru eleborarea unei oferte, astfel incat suspendarea se impune pentru prevenirea unei pagube iminente derivând din aceasta împrejurare.

 • 90. In aceasta procedura exista riscul ca modificările ulterioare sa impună si modificări ale ofertei, intr-un termen mult mai scurt, avand in vedere data-limita de depunere a ofertelor. Ofertantii trebuie sa elaboreze acum o oferta completa, cunoscut fiind ca nu mai

este posibila ulterior modificarea ofertei, insa in condițiile lipsei din document^a^e^7;J atribuire a tuturor elementelor necesare elaborării ofertei, întocmirea un^ofâe corespunzătoare este imposibila.                                              !ț *

 • 91. Așadar, este evident ca ipoteza continuării in aceste condiții a procedurii va conduce la ț producerea unui prejudiciu material, inclusiv la perturbarea previzibila grava a funcționarii unui serviciu public, suspendarea procedurii in acest moment impunandu-se pentrifins^sil,,..,-

v.-;'s

V'C'J Z . salvarea procedurii, pentru asigurarea garanțiilor continuării acesteia in condiții de legalitate, după soluționarea contestațiilor.

 • 92. Prin urmare. punând in balanța interesul continuării procedurii (astfel cum aceasta se derulează in momentul de fata) pe de-o parte cu elementele de vădită nelegalitate si necesitatea prevenirii unei pagube iminente pe de alta parte, suspendarea procedurii apare ca o măsură legala, justa si necesara in contextul concret al acestei proceduri.

 • 93. Subliniem si faptul ca autoritatea a aratat ca va prelungi termenul de pregătire a ofertelor, dar pana acum nu a comunicat explicit data limita. In acest sens este răspunsul Ia solicitările de clarificări formulate de autoritate cu adresa nr. 519/13.04.2017 (anexa la prezenta contestație) in care prin răspunsul nr. 47 (pag. 27). autoritatea arata ca „avană in vedere cererile adresate, aducem la cunoștința operatorilor economici ca termenul limita stabilit pentru „depunerea ofertelor va fi prelungit cu o perioada suficienta pentru elaborarea si prezentarea ofertelor. In acest senst va fi transmis spre publicare in SE AP un Anunț de lip erata prin care va fi stabilit noul termen pentru depunerea ofertelor".

Pentru toate aceste motive, va solicitam admiterea contestației astfel cum a fost formulata.

Probe; înscrisuri

ACTIV SALUBRITATE SA.

I 2.0 l~f~

Către:


S.C.ACTPASALUBRITATE S-A. z             /.

JNȘTĂftă. N ______22,^-.. -

< lEȘIHg      _/

tiu. „ZL luw


Autoritatea Contractanta SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI), cu sediul in BUCUREȘTI, BD. GEORGE COSBUC NR. 6-16, SECTOR 4, Cod postai: 040532, Romanîa,

Tel. +40 213360360

Email: Iicitatii@ps4.ro

Fax: +40 213360360,

Ref.: procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»",

Stimat) Domni,

Subscrisa ACTIV - SALUBRITATE S.A., cu sediul social in București, Piața Montreal nr» 10f Word Trade Centre,_întrarea_F,.et, 1, Birou_ 1,10 Campus 12,_ sector 1, înregistrata in registrul comerțului sub nr. J40/5229/2000, CUI 13070474, e-mall: oifice@activsalubritate.ro, fax nr. 0371/600.601, reprezentata legal prin domnul              dministrator unic,

In calitate de operator interesat de procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica menționat mai sus,

In ceea ce privește procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»",

In baza dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea st funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor,

Va înaintam alaturat Contestația înregistrata la subscrisa sub nr, 47 din data de 18,04,2017 împotriva documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»".

Totodată, va comunicam si înscrisurile anexate contestației.


ACTIV-SALUBRITATE S.A.
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3. BUCUREȘTI, COD POȘTAL 030084

FAXNR. 021.310.46.42

ONORAT CONSILIU,

Z IEȘIRȘ


SAACT1V-SALUBR1ȚATESA

:șl2F

Luna           Anul

Subscrisa ACTIV - SALUBRITATE S.A.. cu sediul social in București, Piața Montreal nr. 10, Word Trade Centre, Intrarea F, et. 1, Birou 1.10 Campus 12, sector 1. înregistrata in registrul comerțului sub nr. J40'5229y2000; CUI 13070474, e-mail officeffactivsal ubritate.ro, fax nr. 0371/600.691, reprezentata legal prin domnul Administrator unic.

Operator interesat de participarea la procedura de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»”,

In contradictoriu cu Autoritatea Contractanta SECTOR 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI), cu sediul in BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCUREȘTI, Cod postai: 040532, Romania, Tel. +40 213360360, Email: licitatiiffps4.ro. Fax: +40 213360360,

In ceea ce privește aceasta procedura de atribuire,

In baza dispozițiilor art 8 si urm., art. 22 si urm. din Legea nr. 101/2016 privind remediile si căite de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor (denumita in continuare “Legea nr. 101/2016"). formulam

CONTESTAȚIE

împotriva documentației de atribuire aferente procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»”.

Prin care va solicitam admiterea contestației formulate si:

L Suspendarea procedurii de atribuire prin acord-cadru a contractului de achiziție publica denumit „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind «Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București»” pana ia soluționarea prezentei contestării;

 • 2, In principal, anularea procedurii de atribuire, potrivit dispozițiilor art 212-glij^^J^^

 • (1) lit c) din Legea nr. 98/2016;                                                    4

 • 3. In subsidiar, obligarea autoritarii contractante sa dispună m$âifkan?a%^ \

documentației de atribuire potrivit celor aratate in continuare, cu prelpngire/in \     %

mod corespunzător a termenului de depunere a ofertelor.                  l ț , J i y

r

cV x

In acest sens, va rugam sa aveți in vedere aspectele menționate in prezenta contestație:

L Aspecte prealabile

L Precizam ca in legătură cu cele învederate Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor prin prezenta contestație, in baza dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 101/2016, am notificat Autoritatea Contractanta, in termen de 10 zile de la data publicării in SEAP a documentației de atribuire, prin Adresa înregistrata ia subscrisa sub nr. 45/05.04.2017.

 • 2.  Potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 101 /2016 anexam prezentei contestații Notificarea nr. 45/05.04.2017 (Anexa 1).

 • 3. Prin adresa înregistrata la Autoritatea contractanta sub nr. 435/06.04.2017 (Anexa 2), ca răspuns la notificarea noastra prealabila, aceasta ne-a adus la cunoștința faptul ca va adopta masuri de remediere cu privire la aspectele menționate in Notificarea prealabila la:

 • -  pct D referitor la condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Contract subsecvent;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Acord -cadru.

 • 4. Prin adresa nr. 520/13.04.2017 (Anexa 3) autoritatea cotractanta ne-a comunicat masurile de remediere cuprinse la următoarele puncte din Notificarea prealabila:

 • -  pct D referitor la condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului;

 • -  pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Acord -cadru;

 • -  Pct. E referitor la aspectul privind daca taxa de depozitare instituita prin OUG nr. 196/2005 a fost inclusa in valoarea estimata a contractului.

 • 5.  Totodată, trebui e menționat ca prin măsură de remediere nr. 1, înregistrata la autoritate sub nr. 478/11.04.2017, răspunsul nr. 6, lit. k (Anexa 4), la solicitarea altui operator economic, autoritatea contractantaa modificat dispozitiileart. 16.1 lit. c), aspect cuprins in notificarea prealabila formulata de subscrisa la pct. G referitor la clauzele incluse in modelul de Contract subsecvent.

 • 6.  Dat fiind ca din adresa înregistrata la Autoritatea contractanta sub nr. 435/06.04.2017 (Anexa 2), confirmata ulterior si prin adresa nr. 520/13.04.2017 (Anexa 3), se înțelege ca autoritatea contractanta nu va adopta masuri de remediere cu privire la celelalte aspecte din Notificarea prealabila, în termen de 10 zile, potrivit art. 8 alin. (1), coroborat cu art 8 alin.

 • (2) lit. a) din Legea nr. 101/2016, formulam prezenta contestație.

 • 7. De asemenea, avand in vedere masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta prin adresa nr. 520/13.04.2017, prezenta contestație privește si aspectele din notificarea prealabila astfel cum au fost „remediate” de autoritatea contractanta.

S. Aceasta contestație a fost înaintata si Autorității contractante, la data de 18.04.2017, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Depunem anexat dovada acestei comunicări (Anexa 5).

 • 9. In baza art. 19 din Legea nr. 101/2016, va solicitam sa ne permiteri studiul dosarului, iar in baza art. 21 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, va solicitam sa ne permiteți formularea de concluzii scrise, cu acordarea unui termen in acest sens.

II* Motivele de fapt si de drept ale contestației

 • 10. Procedura de atribuire ce face obiectul prezentei notificări prealabile a fost demarata de către Autoritatea contractanta prin publicarea in SEAP a anunțului de par&ipare/nr’. 173989/23.03.2017. termenul limita pentru depunere ofertelor fiind 24.04.2017J      ( V-

 • A. Alegerea acord ului-cadru, ca instrument de atribuire a contractului de achiziție publica avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare, cu componentele acestei activitati ce fac obiectul procedurii, este incompatibila cu spefîciul serviciilor ce urmeaza a O delegat, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Acesta reprezintă motivul pentru care apreciem ca se impune anularea procedurii de atribuire, potrivit art 212 alin. (1) lit c) din Legea nr. 98/2016.

 • 11. Motivele pentru care apreciem ca aeest instrument de atribuire a contractului de achiziție publica este incompatibil cu speficiul serviciilor ce urmeaza a fi delegat pornesc in principal de la regulile speciale si principiile care guvernează aceste servicii de utilitate publica, reguli carora acordul-cadru nu le poate servi ori nu le poate fi suficient

 • 12. Sub un prim aspect, va solicitam sa aveți in vedere ca procedura de atribuire prin semnarea unui acord cadrul este incompatibila cu delegarea serviciului de salubrizare, serviciu a cărui prestare trebuie sa se realizeze cu respectarea anumitor principii, printre care:

- Recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestarii serviciilor, cu excepția situațiilor in care aceștia fumizeaza/presteaza serviciile de utilitari publice in baza unui contract de concesiune (art. 43 aiin. (2) fit. d) din Legea nr. 51/2006, art. 25 lit a) din Legea nr. 10172006);

--------- - Mentinerea echi!ibrului contractual (artr29 alin. (11) din-Legea nr. 51/2006,-art."20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 101/2006),

 • 13. Raportând aceste dispoziții legale imperative la specificul modului de calcul al tarifelor unitare, astfel cum acest mod de calcul rezulta din Ordinul ANRSC nr. 109/2007, se observa ca întotdeauna cantitatea de deșeuri determina prețul unitar, modificarea cantitatii deșeurilor determinând si modificarea prețul unitar, astfel cum rezulta si din dispozițiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru actîvitatile specifice serviciului de salubrizare a localitati, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2G07, citate si in continuare.

 • 14. Dat fiind ca viabilitatea serviciului de salubrizare, in funcție de cantitatea de deșeuri, reflecta un anumit preț unitar, iar un preț unitar ofertat pentru o cantitate mai mare de deșeuri (ceea ce inseamna un tarif mai mic) nu poate acoperi costurile prestării serviciului in cazul in care cantitatea de deșeuri reala este alta (in cazul concret mai mica), cu variațiile si in condițiile prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 109/2007, acordul cadru este incompatibil cu delegarea serviciilor de salubrizare, generând, prin specificul acestui instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, o insecuritate pentru operatorul care isi asuma obligații foarte consistente si care trebuie prestate in mod continuu, potrivit principiului consacrat Ia nivel legal in aceasta materir.

 • 15. Plecând de la natura de serviciu public a serviciului de salubrizare, sunt relevante dispozițiile art. 117 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 potrivit carora in cazul in care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acordul-cadru trebuie sa prevada cel puțin obligațiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta si prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut in oferta si pe baza caruia se va determina prețulfiecărui contract atribuit ulterior.

 • 16. Practic, fiecare contract subsecvent urmeaza a fi încheiat în baza prețului din acordul cadru,, preț care, la o cantitate de deșeuri diferita de cantitatea de deșeuri maxime, nu asigura

  recuperarea in totalitate de către operatori a costurilor furnizarii/prestarii serviciilor


si echilibrul contractual, si, intr-un final, viabilitatea serviciului de utilitat^publicaf/

 • 17. Cu privire la aceasta critica prezintă relevanta ca dispozițiile documentației df atribuire privind ajustarea prețului contractului (dispoziții cuprinse la pct. H.4.1 din Pișa de date, pct. 5.5 din Caietul de sarcini, art. 6 din Acordul-cadru) ramase necorelate cu prevederile-ari, 2, art. 8, art. 13 si art. 15 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatîle specifice serviciului de salubrizare a localităților, aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

ÎS. Criticile privind condițiile in care se va realiza ajustarea prețului contractului au făcut in mod expres obiectul solicitării de remediere de la pct D din Notificarea prealabila, cu privire la care autoritatea contractanta a menționat ca va adopta masuri de remediere. Insa, aceste masuri de remediere adoptate, sunt in continuare insuficiente, potrivit celor aratate in continuare.

 • 19. Sub un alt aspect, utilizarea acestui instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, acordul-cadru, are in vedere situația în care autoritatea contractanta nu putea identifica (cu marjele de eroare rezonabile si in condițiile prevăzute de legislația aplicabila) cantitatile (inclusiv de deșeuri) aferente activitatilor de salubrizare ce fac obiectul delegării.

 • 20. Insa, aceasta posibilitate este exclusa in situația acestor tipuri de servicii de utilitate publica, cu privire la care, tocmai pentru a se garanta viabilitatea si continuitatea serviciului de utilitate publica, autoritatea are obligația de a elabora un studiu de oportunitate care sa stea la baza procedurii de atribuire organizate pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii (art. 22 alin. 3, art. 32 alin. 2 din Legea nr. 51/2006). Acest studiu de oportunitate trebuie sa reflecte inclusiv modalitatea de asigurare a celui mai bun raport calitate/pret, insa

--intr-o manieracare respecte si drepturile-recunoscute la nivel de lege pentru operatori.

 • 21. Autoritatea contractanta avea sau ar fi trebuit sa aiba, înainte de demararea unei atare proceduri, toate datele necesare astfel încât sa organizeze, in vederea încheierii unui contract de delegare a gestiunii (sub forma achiziției publice ori a concesiunii de servicii), o licitație deschisa, iar-nicidecum un acord-cadru care, prin definiție, lașa posibilitatea teoretica pentru autoritate de a nu încheia nici macar un contract subsecvent, astfel cum rezulta din chiar dispozițiile art. 107 alin. (2) din HG nr. 395/2016.

 • 22. In acest sens este si punctul de vedere la ANAP (fosta A.N.R.M.A.P. cu referire la vechea legislație) conform caruîa „Este adevarat ca prevederile art. 66 lit. e) din H. G. nr. 925/2006 privind normele de aplicare ale O. U.G. nr. 34/2006, impun autoritatilor contractante ca in cadrul documentației de atribuire sa precizeze „estimări ale cantităților minime si maxime care ar puteafi solicitate pe durata întregului acord-cadru”. Precizam in acest context, ca aceasta prevedere are rolul exclusiv de a asigura informarea cal mai completa a operatorilor economici cu privire la posibila anvergura a acorduiui-cadru si implicit, a contractelor subsecvente acestuia. Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al autoritatii contractante, astfel incat condițiile minime/maxtme vor romane numai la nivel de estimări, nereprezentand limite fixe. In măsură in care autoritatea contractanta, pe parcursul derulării acordidui-cadrii, constata ca nu ii este necesara o aniîmita cantitate, fie ea minima ditâr-un produs sau doar un anumit produs ce a făcui obiectul ofertării, ținând cont de cele de mai sus, aceasta are posibilitatea legala de a mid mai achiziționa”.

 • 23. Astfel, in contextul unui acord -cadru, achizitorul este cel care va aprecia in continuare oportunitatea încheierii unui nou contract subsecvent acordul-cadru, stabilind in acest sens un drept in favoarea lui si nu o obligație care poate obiectul unei notificări de punere in întârziere.

  24. Aceasta insecuritate posibila in cadrul unui acord-cadru este absolut fireasca in momentuj


in care discutam despre servicii uzuale, care nu presupun investirii majore din^artea

J       A                          *             * X

operatorilor, Gri despre bunuri necesare in activitatea curenta a unei autoritari (produse de


papetarie, birotica, medicamente in cazul unei unitari spitalicești etc.), iar nicicum in cazul unor servicii de utilitate publica, caracterizate, in esența lor, de continuitate (cantitativ^ si calitativa), si in care, atata timp cat nu discutam despre un contract de concesiuni, operatorul trebuie sa isi recupereze toate costurile prin tariful de salubrizare practicat/*-/?

 • 25. Din Caietul de sarcini - Capitolul 4 Specificațiile tehnice aferente serviciului de salubrizare (Anexa 6) rezulta ca autoritatea contractanta deține informațiile privind numărul de locuitori, compoziția deșeurilor, cantitatea estimata a deșeurilor pe cap de locuitor conform

 • H.C.GMB. nr. 82/2015.

 • 26. Dincolo de insecuritatea la nivel de principiu care guvernează acest instrument de atribuire a unui contract de achiziție publica, strict in ceea ce privește cantitatile de deșeuri, potrivit anexei la Formularul nr. 4 si potrivit dispozițiilor din Caietul de sarcini (toate cuprinse in Anexa 7):

 • -  Pag. 20 din Caietul de sarcini: „Cantitatea medie anuala estimata de deșeuri menajere care urmeaza sa fie colectata este de mht 90.000 to/an si max. li 0.000 to/an si a fost estimata pe baza datelor istorice disponibile la nivelul autorifatii contractante pentru ultimii trei ani pe parcursul carora s-au realizat asemenea operațiuni si extrapolarea acestora prin raportare la numărul populație! din sector, precum si la cantitatea medie anuala generata de o persoana (cea. 318 kg conform H.C.G.M.B. nr, 82/2015), Aceste cantilati comporta un grad estimat de variație de pana la + '-20%”

 • -  Pag. 22 din Caietul de sarcini: „cantitatea medie anuala estimata de deșeuri similare care urm caza sa fie colectata este de miri. 33.000 to/an si max. 45.000 tone/an (maxim). Aceste cantitati comporta un grad estimat de variație de pana la

..............------------------------------------------- - ------ -...........

 • -  Art. 7,3 din modelul de acord-cadru: fn perioada de derulare a accrdului-cadru, cantitatea previzionala de servicii care urmeaza a fi prestate in baza contractelor subsecvente poate fi diminuata sau majorata, in funcție de necesitățile a chiti forului”.

 • 27. Relevant in acest aspect este si răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 9 lît. c) din Adresa nr. 519/13.04.2017 (Anexa 8) in care autoritatea contractanta, cu privire la conținutul propunerii financiare, solicita si fisa de fundamentare de tarif: „in sensul celor aratate mai sus, referitor Ia conținutul propunerii financiare ofertantii trebuie: in primul rând sa introducă in SBAP prețul total al ofertei; in susținerea acestui preț se vor prezenta: [...] Fisa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitati specifice serviciului de salubrizare întocmită potrivit prevderilor Ordinului nr. 109/2007'.

 • 28. Acest răspuns trebuie coroborat cu răspunsul nr. 8 din aceeași adresa in care se menționează ca: „[...] in ceea ce privește fundamentarea tarifelor conform Ordinului nr. 109/2007. ofertantii se vor raporta la cantitatile maxime an ițele menționate in rubrica „Cantitate estimata maxim (tone)” la care se adauga si coeficienții de variație specifici fiecărei activitati”.

 • 29. Astfel, autoritatea contractanta a modificat prevederile pct. 11.4.1 din Fisa de date privind ajustarea prețului prin măsură de remediere nr. 1 din Adresa nr. 520/13.04.2017, dar a impus operatorilor sa isi fundamenteze tariful pe o cantitate mai mare decât cantitatea estimata de autoritatea contractanta (si aceea cu luarea in calcul a unei maije de apreciere fata de cantitatile reale), cantitate care astfel cum am mai menționat conduce la un tarif nesustenabîl, care nu va asigura recuperarea tuturor costurilor.

 • 30, Autoritatea contractanta nu deține o serie de informații esențiale pentru elaboiarea^^S^Ț^ lipsa acestora datorandu-se in parte si modalității in care a fost pregătită prQceâw de atribuire. In acest, exemplificativ, facem referire la                           // *

 • i. Răspunsul nr. 1 din clarificarea nr. 1 (înregistrata la autoritate sub nr. 422/04.04220.17, '• ) - Anexa 9): „Pentru aceste motive, autoritatea contractanta nu se aflai in pdseSja - j y informațiilor solicitate de dvs. Pe de alta parte, in vederea unei informări cOpiple^.si„. vor utiliza in vederea elaborării ofertei informațiile cuprinse in H.G.C.M.B. nr. 353/2009 privind aprobarea planului de gestionare a deșeurilor in Muncipiul București, din anexa nr. 1 la prezentele răspunsuri, motiv pentru care Capitolul 1 din cadrul caietului de sarcini se completează in mod corespunzător cu dispozițiile acestui act normativ adoptat la nivel local,”

  corecte a operatorilor economici interesați de participarea la prezenta proceduri;abeSia-L7<c>


 • ii.    Răspunsul nr. 26 lit. b) din clarificarea nr. 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr. 455/10.04.2017 - Anexa 10): „Autoritatea contractanta nu se afla in posesia detaliilor privind informațiile solicitate (s.n. privind numărul final, exact, de puncte de precolectare, dotate si cu scurgere către canalizare pe care operatorul este obligat sa le dezinfecteze, dezinsecteze, deratizeze), motiv pentru care intra in răspunderea operaratorului ca in perioada de mobilizare sa procedeze Ia inventarierea acestora, In vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesați de participarea la procedura vor pomi de la prezumția ca 75% din locațiile indicate sunt dotate cu scurgere către canalizare”,

 • iii.    Răspunsul nr. 27 din clarificarea nr. 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr, 455/10.04.2017): „Scopul determinărilor solicitate prin intermediul caietului de sarcini este acela ca autoritatea contractanta sa cbtina Informații relevante privind compoziția tipurilor de deșeuri indicate, avand in vedere situația curenta in care se afla aceasta, respectiv lipsa oricăror informații furnizate in acest sens de către operatorul curent de

-.......salubrizare in contextul neexistentei unei-obligații contractuale realizarea acestui tip de

activitatl”

 • iv.   Răspunsul nr. 35 din clarificarea nr. 1 completare (înregistrata la autoritate sub nr. 455/10.04.2017): „Tn raport cu cele solicitate si fara a constitui o obligație impusa prin caietul de sarcini, punem la dispoziția operatorilor economici interesat! de participarea Ia prezenta procedura a informațiilor istorice disponibile la nivelul autoritarii contractante din experiența acesteia înregistrata cu actualul operator: [...]. In raport cu cele aratate mai sus, precum si cu celelalte informații asupra carora nu exista date istorice si pentru care nu au fost impuse cerințe minime, se face precizarea ca acestea vor fi prezentate de către fiecare operator economic interesat de participarea la prezenta procedura in cadrul propunerii tehnice, astfel încât sa fie asigurata îndeplinirea nivelurilor cantitative si calitative ale serviciilor solicitate prin ciaetul de sarcini, cu respectarea normativelor in vigoare.”

 • 31. Mai mult, potrivit art. 107 alin. (4) din HG nr. 305/2016, durata contractelor subsecvente încheiate in baza acordul ui-cadru (cu o durata de 4 ani in cazul de fata) poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru, norma la care face referire explicita si Caietul de sarcini (pag. 5): „Durata contractului de delegare de gestiune: 4 ani (48 de luni) de la data atribuirii. In cazul atribuirii unui acord-cadru, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, durata de execuție a contractelor subsecvente poate depăși durata de valabilitate a acordului - cadru”.

 • 32. Un argument in plus cu privire la acest aspect este si măsură de remediere nr. 7 adoptai^__._

prin Adresa nr. 478/11.04.2017 (Anexa 11):                                          âT??55

Prevederile art. 4.2 din modelul de acord-cadru se modifica după cum urmeaza; //Z x

In loc de:.. 4.2. Prezentul acord cadru încetează sa producă efecte după jpS detuni \ calculate de la data semnării acordului cadru de ambele parii sau la atingerea valorii' :,J / estimate a acordului cadru, ”                                               ■ 2 A

''c-'/J

A. /


t         7/jt

. ■                        A A'’

'A f               L


Se va citi:» 4.2. Prezentul acord cadru încetează sa producă efecte după 48 de luni calculate de la data semnării acordului cadru de ambele parii sau Ia atingerea valorii cantităților si valorilor maxime suplimentare in condițiile art. 221 alin. (I) Itt.f) din Legea nr. 98/2016."

 • 33. Din aceasta măsură de remediere rezulta ca în mod sigur durata acordului cadru va depăși 4 ani avand in vedere ca:

 • i.   Pe de o parte cantitatile maxime au fost estimate de autoritatea contractanta cu o marja de + 20% sau 30%, ceea ce presupune ca o cantitate de deșeuri reala, mai mica decât cantitatea maxima de deșeuri, determina si o durata a prestării serviciului mal lunga decât cea estimata de autoritatea contractanta, iar

 • ii.    Pe de alta parte, dispozițiile art. 221 alin. (1) lît. f) din Legea nr. 98/2016 prevăd ca „contractele de achiziție publica/Acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite in mod cumulativ următoarele condiții: (i) valoarea modificării este mai mica decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 afin. (1); si (ii) valoarea modificării este mai mica decât 10% din prețul contractului de achiziție publica/acordului-cadru inițial, in cazul contractelor de achiziție publica de servicii sau de produse, sau mai mica decât 15% din prețul contractului de achiziție publica/acordului-cadru inițial, in cazul contractelor de achiziție publica de lucrări”. Cu alte cuvinte, autoritatea contractante are in vedere

-------prelrângirear duratei acordului- cadril" p entril o valoare suplimentara de 39.112.872,708 Iei, aproximativ valoarea anuala a acordului cadru raportat Ia valoarea estimata minima a acordului - cadru de 202.855.948,44 lei (fara TVA), cuprinsa intre valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (67.975.738,10 lei, fara TVA) si valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent (10.109.948,98 lei, fara TVA).

 • 34. Or, in aceasta maniera este posibil ca durata totala de contractelor subsecvente sa fie inclusiv de cel puțin 5 ani, in limita fondurilor de care dispune autoritatea contractanta, discutând in consecința despre un contract de achiziție publica pe termen lung (astfel cum este definit prin art. 3 alin. I lit. p din Legea nr. 98/2016), insa in cazul caruia devin aplicabile dispozițiile art. 229 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, potrivit carora autoritatea contractanta avea obligația de a întocmi un studiu de fundamentare.

 • 35. Pentru toate aceste motive, analizate atat la nivel principial, dar si prin raportare la dispozițiile concrete ale documentației de ateibuire, apreciem ca acest instrument specific de atribuire a contractului de achiziție publica (acord ul-cadru) este incompatibil cu serviciile de salubrizare ce fac obiectul acestei proceduri.

 • 36. Apreciem ca aceasta incompatibilitate nu se poate rezolva printr-o simpla măsură de remediere a procedurii de atribuire, astfel incat ne vedem nevoiti sa solicitam anularea procedurii, potrivit dispozițiilor art 212 alin* (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

 • B. Criteriul de calificare prevăzut prin pct IILl.l.b) - Cerința nr. 2 fit b) din Fisa de date nu respecta principiul nedlscriminarii si tratamentului egal. Totodată, criteriul referit anterior nu prezintă relevanta in raport cu natura contractului ce urmeaza a fi atribuit, incalcand astfel si dispozițiile art 31 alin. (1) lit a) din HG nr. 395/2016.

 • 37. Potrivit acestui criteriu de calificare „ofertantul trebuie sa iaca dovada/ca^detine capacitatea de exercitare a activității profesionale prin ^prezerjtarea-licentelor/autorizarilor/atestatelor necesare pentru participarea la procedura db atribuite; '■ \ pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai mare contract subsecvWt^aflatetih ? /-termen de valabilitate la data prezentării, respectiv: b) Autorizație de medîUyjp^ti^^A desfasurarea activitatii de salubritate emisa de organele competente in conformitateA .< prevederile art 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului^ art. 3 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007”.

 • 38. Potrivit art. 8 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007, la solicitarea unei autorizații de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile inainte de expirarea unei autorizații de mediu existente, titularul aetivitatii este obligat sa depună la ACPM un dosar care cuprinde si fisa de prezentare si declarație, potrivit anexei nr. 2.

 • 39. Prin fisa de prezentare si declarație, potrivit anexei ni. 2, titularul unei activitati trebuie sa prezinte informații cu privire la dotările specifice: clădiri (cu suprafața spatiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate in activitate etc., aceste informații regasindu-se si in conținutul Autorizației de mediu, potrivit anexei nr. 4 din Procedura de emitere a autorizației de mediu.

 • 40. Așadar, sub un prim aspect cerința de calificare este nelegala, încălcând principiul nediscriminarri si a tratamentului egal întrucât restricționează nepermis concurenta, împiedicând participarea la procedura de atribuire a ofertantilor care, deși îndeplinesc criteriile de calificare solicitate, îndeplinire care trebuie raportata la oricare dintre formele de participare la o procedura de atribuire, nu dețin la data depunerii ofertei autorizația de mediu. Ipoteza exclusa prin acest criteriu de calificare, -insa-perfect admiși bilapotriviîLegiinr.98/2016, e'steaccea a unui operator nou înființat; care beneficiază de susținere sub toate aspectele din partea unui operator cu experiența, insa care nou operator, nefiind inca „titularul unei activitati”, analizate in concret, nu poate participa la o astfel de procedura pentru ca nu poate obține autorizația de mediu pana la data încheierii contractului de delegare a gestiunii.

 • 41. Dat fiind ca dispozițiile legale menționate fac referire la Jitalarul ttnei activitati*, este negat accesul la procedura operatorilor economici care nu sunt inca titulari ai unei activitati si care, in consecința, deși îndeplinesc celelalte cerințe stabilite prin Fisa de date, nu pot demonstra îndeplinirea cerinței privind deținerea Autorizației de mediu.

 • 42. Concluzia se impune mai ales în condițiile in care celelalte criterii de calificare permit prezentarea de către ofertant inclusiv a unor oferte pentru utilajele necesare pentru îndeplinirea contractului.

 • 43. In acest sens, cerința nr. 2, prevăzută prin pct. II1.2.3.a) permite ofertantului sa faca dovada ca va dispune pentru realizarea in bune condiții a celui mai mare contract subsecvent (proprietate/leasing/comodat/ angajamente de punere la dispoziție sau prin contracte/ convenții de închiriere) de resurse/ facilitați tehnice (utilaj ele/mijloacele de transport/echipamente tehnice/organisme tehnice) specifice Tezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acesiuia.

 • 44. Sub un alt aspect, chiar presupunând ca un operator deține deja o autorizație de mediu

pentru activitatile de salubrizare ce fac obiectul contractului, insa pentru o alta arie de delegare, acesta oricum va trebui sa obțină autorizația de mediu pentru aria de delegare a Sectorului 4 București, după încheierea contractului cu autoritatea contractanta, in cursul perioadei de mobilizare (in acest sens, urmeaza sa aveți in vedere si dispozițiile pct. 5.7 din Caietul de sarcini), O alta interpretare ar echivala cu o permitere a accesului la acg^șfe^ procedura in exclusivitate pentru operatorii unor servicii similare care au deja autdnzâfi^f//. de mediu pentru aceste activitati pentru Sectorul 4 al Municipiului București,ar incalca in mod evident normele privind concurenta.                         y * z/

 • 45. Privita din aceasta perspectiva, cerința referita nu prezintă relevanta pentru natâră ■ ’; contractului, imposibil de executat in mod legal fara obținerea unei autorizații de toediu / strict pentru aceste activitati de salubrizare delegate, in aceasta arie de delegare\%%^^;;Ț.'r<

 • 46, In vederea respectării principiului tratamentului egal si al nediscrimarii, precum si a dispozițiilor art. 31 alin, (1) lit a) din HG nr, 395/2016, in vederea asigurării unui mediu concurential, va solicitam sa dispuneți obligarea autoritarii contractante la remedierea documentației de atribuire in sensul eliminării acestei cerințe de calificare.

 • C. Criteriul de calificare prevăzut prin pct 111,2.2, - Cerința nr, 1 din Fisa de date incalca dispozițiile art 107 alin. (2) lit f) din HG nr. 395/2016.

 • 47. Potrivit acestui criteriu de calificare ..Media cifrei de afaceri globala a ofertantului din ultimii trei ani (2014.2015, 2016) trebuie sa fie cel puțin egala cu suma de 135.000.000 lei”.

 • 48. Potrivit pct. IL2.1 din Fisa de date, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 67.975.738,10 lei (fara TVA), corespunzând cantitatilor maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecvent.

 • 49. Potrivit art, 107 alin. (1) din HG nr, 395/2016, autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel încât sa împiedice, sa restrângă sau sa disforsioneze concurenta.

 • 50. Totodată, potrivit art 107 alin. (2) lit. f) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta are obligația de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la

------valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.

 • 51. In consecința, cerința de calificare care impune ca media cifrei de afacere pe ultimii trei ani sa fie de 135.000.000 lei, valoare mult peste valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, 67.975.738,10 lei, incalca dispozițiile art. 107 din HG nr. 395/2016, menționate anterior.

 • 52. Trebuie observat in acest context ca, in ceea ce privește cerința de calificare privind experiența similara (pct III.23.a din Fisa de date), autoritatea contractanta a tinut cont de aceasta limita impusa de art. 107 alin. (2) lit f) din HGiu. 395/2016.

 • 53. Așadar, va solicitam sa dispuneri obligarea autoritarii contractante la remedierea documentației de atribuire in sensul modificării cerinței de calificare privind cifra de afaceri, astfel incat aceasta sa se raporteze la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent. Totodată, discutând despre o modificare substanțiala a documentelor achiziției, care permit accesul la procedura unui număr mai mare de operatori decât cei admisibili inițial, va solicitam si obligarea autoritarii contractante la prelungirea aferenta a termenului de pregătire a ofertelor, potrivit art 153 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016.

 • D. In ceea ce privește dispozițiile documentației de atribuire privind ajustarea prețului contractului (dispoziții cuprinse la pct. II.4.1 din Fisa de date, pct. 5.5 din Caietul de sarcini, art 6 din Acordul-cadru), va solicitam sa dispuneți obligarea autoritarii contractante sa modifice aceste dispoziții, astfel incat sa respecte întocmai prevederile art. 2, art 8, art 13 si art 15 din Nomele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitati. aprobate prin Ordinul ANRSC nr. 109/2007, destinate a respectarea principiilor echilibrului contractual si al continuității salubrizare.

  asigura tocmai— servicm^Vd^/ ’/ ■


  -fi


/7        /           \        V-

 • 54. Potrivit pct II.4.1. din Fisa de date, tarifele pot fi indexate, potrivit formulei indicate in/ \ j cuprinsul acestui act. parametrul de ajustare fiind IPC pentru servicii, ramura apa-canal/../ & M salubritate. Așadar, acesta reprezintă cazul de ajustare a tarifelor, reglementat 13 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC 109/2007.      ’


 • 55. Insa, in continuarea acestei dispoziții, prin Fisa de date, pct. 11.4.1 se arata ca „tarifele se pot indexa (s.n. aceiași termen folosit pentru cazul de ajustare) la solicitarea justificata a operatorului, nu mai devreme de primul an de la data semnării contractului de delegare a gestiuni si numai cu aprobarea prealabila a autoritarii contractante in următoarele condiții:

 • -  daca intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibiîitate/tarifelor cu mai mult de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutive;

 • -  modificarea ctmtitetUor cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activitatii;

 • -  ca urmare a adaugarii unui nou element de cost in structura sumelor de disponibilitate/tarifelor:

 • -   ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sanatate in munca.

Indexarea se realizează la solicitarea scrisa a operatorului, transmisa, de regula, cu cel puțin 60 de zile înainte de data intrării in vigoare a indexării. Data de Ia care intra in vigoare tarifele indexate este data de 1 iulie a fiecărui a?f\

 • 56. Prin adresa nr. 520/13.04.2017, autoritatea contractanta a adoptat măsură de remediere cu privire Ia aceste aspect menționând ca:

„tarifele se pct ajusta si in condițiile prevăzute de art. 15 alin. (1) Ut b) si lit c) din Ordinul m-.-109/2007,respectiv:     -"-------------------------...... . ---------------------------------------—  . .

”a) ca urmare a modificărilor structurale a costurilor sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activitatii, care determina modificarea costurilor cu o influenta mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv, in acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultata din creșterea costurilor.

b)ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sanatate in munca, caz in care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultata din modificarea legislativa.

Si in acest caz, tarifele se pot ajusta cu aprobarea autoritatii administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajsustare, insosite de documentația de fundamentare a tarifelort pe elemente de cheltuielii cu respectarea structurii prevăzute in cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007\

In acest sens, autoritatea a modificat si prevederile art. 6.2 din modelul de Acord cadru si ari.

5.2 din modelul de contract subsecvent.

 • 57. Contrar acestor dispoziții cuprinse in documentația de atribuire. Normele metodologice aprobate prin Ordinul ANRSC n, 109/2007 prevăd următoarele:

 • -   “Art 13: (1) Tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se pot ajusta, cu aprobarea autoritarii administrației publice locale, Ia solicitarea operatorilor, in raport cu evoluția parametrului de ajustare, in baza cererilor de ajustare, însorite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli. (2) Nivelul tarifului rezultat nu poate depăși nivelul actual, ajustat cu indicele de creștere a parametrului de ajustare. (3) In cazul ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielil^j^-^^^ veniturilor este prezentata in anexa nr. 2. (4) Ajustarea tarifelor pentru

specifice serviciului de salubrizare se realizează avandu-se in vedere urnfatoarele^^. * criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrjfianti./tu?<\\ energia electrica, cu materii prime si materiale consumabile si cu piese tic schifnb: : ' 1 j jj cu pondere semnificativa in tarif, se va lua in calcul modificarea pretiiriloride. Z 7 achiziție fata de preturile in vigoare, in limita preturilor de piața: b) cheltuielile;,'.' •?

ti-'            ■- ■ , "

-•..IO:--'-

cu amortizarea se vor lua in calcul, respectând u-se reglementările legale in vigoare; c) cheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale; d) cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislația in vigoare; e) cheltuielile cu personalul se fundamentează in funcție de legislația in vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; f) fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale si potrivit aprobării autoritatii administrației publice locale; g) o cota de profit”;

- wArt 15: (l)Tarifele pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate in următoarele situații: a)la modificarea majora a costurilor, determinata de punerea in funcțiune a unor utilaje pentru imbunatatirea calitativa a serviciilor publice de salubrizare si numai după intrarea in exploatare a acestora; b)pentru cazurile care conduc la modificarea structurala a costurilor sau a cantitatilor ori la modificarea condițiilor de prestare a actîvitatii, care determina modificarea costurilor cu o influenta mai mare de 5%, pe o perioada de 3 luni consecutiv; c)la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului si de securitate si sanatate in munca. (2) In cazul modificării tarifelor pentru actîvitatile specifice serviciului de salubrizare, structura cheltuielilor si a veniturilor este prezentata in anexa nr.

 • 2.(3)Modifi‘cafda7’tarifeTorpentruactivitatile specificeseiviciuluidesalubrizai'e" se determina avandu-se in vedere următoarele criterii: a)pentru cheltuielile cu combustibilul telinologic, cu lubrifianti, cu energia electrica, cu materii prime si materiale consumabile si cu piese de schimb, cu pondere semnificativa in tarif, se va lua in calcul modificarea preturilor de achiziție fata de preturile in vigoare, in limita preturilor de piața; b)consumurile normate de combustibil, lubrifianti, energie electrica, materii prime si materiale vor fi luate in calcul, astfel incat sa asigure respectarea prevederilor alin. (1); c)cheltuielîle cu amortizarea se vor lua in calcul, respectandu-se reglementările legale in vigoare; djcheltuielile cu redeventa determinate potrivit prevederilor legale; e)cheltuielile pentru protecția mediului se vor lua in calcul la nivelul prevăzut de legislația in vigoare; f)cheltuielile cu personalul se fundamentează in funcție de legislația in vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; g)fondul pentru închiderea depozitului de deșeuri si urmărirea acestuia postinchidere, unde este cazul, in conformitate cu prevederile legale si potrivit aprobării autoritatii administrației publice locale; h)o cota de profit”.

 • 58. In consecința, dispozițiile menționate ale documentației de atribuire, astfel cum au fost remediate de autoritatea contractanta, sunt in contradicție cu dispozițiile legale aplicabile nu doar pentru ca îmbina cazul de ajustare cu ipotezele in care poate interveni modificarea tarifelor, dar si pentru ca nu au in vedere prima ipoteza de modificare a tarifului de salubrizare, reglementata de art 15 alin. (1) lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007.

 • 59. Prin urmare, va solicitam sa dispuneți obligarea autoritatii contractante la modificarea dispozițiilor invocate ale documentației de atribuire intr-o maniera care sa concorde^jfc—^^ dispozițiile Ordinului ANRSC nr. 109/2007.

 • E. Modalitatea de determinare a valorii estimate a acordului cadru. Neincluderea/nf~^'''\ valoarea estimata a taxei de depozitare.                                       I td : 1

 • 60. Sursa de finanțare a contractului de achiziție publica este bugetul local, III» 1.2) din Fisa de date, iar nivelul taxelor de salubrizare rezulta din

9/2017 privind instituirea si Încasarea taxei de salubrizare pentru toii utilizatorii serviciului, persoane fizice si juridice de către Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4. Anexa nr. 8 ia Caietul de sarcini. Pe de alta parte, astfel cum a aratat autoritatea contractanta, taxa de depozitare instituita de OUG nr* 196/2005 (si a cărei contravaloare trebuie acoperita din tariful de salubrizare perceput) nu a fost inclusa in valoarea estimata a acordului cadru* In consecința, va solicitam obligarea au torita fii contractante la modificarea documentației de atribuire, astfel incat sa includă si contravaloarea acestei taxe in valoarea estimata, pentru următoarele motive:

61* Prin adresa nr. 520/13,04.2017 la măsură nr. 3 autoritatea contractanta a precizat ca: „in valoarea estimata nu a fost cuprinsa sî taxa de mediu instituita prin Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Pe cale de consecința, economiei nu vor cuprinde in pretid ofertei si valoarea acestei taxe urmând ca modalitatea concreta de efectuare a plătii acestei taxe către stotia de depozitare sa fie stabilita de autoritatea contractanta, iar aceasta va fi adusa ta cunoștința operatorului de salubri fale.'3

 • 62. Potrivit art 9 lit c) din OUG nr* 196/2005, veniturile Fondului pentru mediu se constituie din "taxele incasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru

”~deseurile inerte:si“nepericuJoaserincredintate de catre terti in vederea eliminării fmale prin depozitare, in cuantumul prevăzut in anexa nr. 2,f. Cuantumul acestei taxe este de 80 lei/tona in anul 2017, respectiv 120 lei/tona începând cu anul 2018, Va rugam ca in acest sens sa aveți in vedere dispozițiile Legii nr* 384/2013 privind aprobarea OG nr* 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu*

 • 63. In acest context, avem in vedere faptul ca potrivit dispozițiilor art 10 din HG nr. 349/2005, dar mai ales potrivit dispozițiilor Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri si jurisprudentei CJUE in materie, taxa de depozitare trebuie acoperita prin tariful de depozitare perceput de operatorul depozitului ecologic de deșeuri de la persoanele fizice sau juridice care transporta deșeuri, cost care, in final, trebuie suportat de beneficiar, potrivit art. 1 alin. (4) lit. k) din Legea nr. 51/2006.

 • 64. Potrivit dispozițiilor art, 5*2 din Caietul de sarcini, pag. 54, operatorul de colectare si transport este cel care încheie contracte cu operatorii economici in a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice, inclusiv de depozitare a deșeurilor* Insa, odata cu tariful proprlu-zis de depozitare trebuie achitata de către colector si taxa de depozitare, care, la rândul ei, trebuie recuperata tot din tarifele percepute de colector.

 • 65. Așadar, in condițiile in care discutam despre o taxa legala (in vigoare la data inițierii procedurii de atribuire, nediscutand, in consecința, despre o taxa introdusa la nivel legislativ pe durata derulării contractului si care sa poata constitui, în consecința, motiv al unei cereri de modificare a tarifului), prețul (tariful) unitar al serviciilor de colectare separata si a deșeurilor menajere, colectare separata si gestionare a deșeurilor similare, colectare separata si transportul deșeurilor periculoase din deseurile menajere (cu excepția celor cu regim special), colectare separata si gestionare a deșeurilor voluminoase provenite de Ia populație, instituții publice si agenti economici trebuie sa induda^F^^ aceasta taxa de depozitare întrucât acest cost trebuie recuperat de ODerawriuPde*7?^ autoritatea contractanta avea obligația de a-l întocmi, potrivit art 22 alin. (3) si art 32 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.


  salubritate.


 • G. Modelul de Acord cadru, respectiv modelul de contract subsecvent nu respecta dispozițiile art. 2$ alin. (II) lit s) din Legea nr. 51/2006, necontinand clauze referitoare la menținerea echilibrului contractual. In consecința, va solicitam obligarea autoritatii contractante la modificarea documentației de atribuire, astfel incat sa fie respectate dispozițiile legale incidente sub acest aspect, potrivit celor arătate in continuare;

 • 66. Potrivit art. 29 alin. (31) liL f) din Legea nr. 51/2006, contractul de delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze referitoare la menținerea echilibrului contractual.

 • 67. Dispozițiile modelului de acord - cadru, respectiv ale modelului de contract subsecvent nu numai ca nu prevăd clauze privind menținerea echilibrului contractual, dar înlătură chiar echilibrul contractual specific unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin denunțarea unilaterala a contractului de către autoritatea contracta, fara specificarea condițiilor in care ar putea opera denunțarea unilaterala, respectiv fara recunoașterea dreptului operatorului de a solicita daune-interese.

 • 68. Data fiind natura contractului de achiziție publica (care implica lipsa riscului de operare, spKcifit"cohtfactuluLde concesiune), piCcum si necesitatea; asigurării de către autoritatea contractanta a recuperării costurilor investițiilor efectuate si a costurilor in legătură cu prestarea serviciilor de către operator, următoarele dispoziții contractuale sunt nelegale si va solicitam sa le eliminați sau modificați intr-o maniera care sa respecte dispozițiile legale aplicabile.

 • 69. Dispozițiile contractuale incalca echilibrul contractual si prin prisma instituirii dreptului autoritatii contractante de denunțare unilaterala a contractului fara compensații ori daune-interese pentru operator, deși autoritatea contractanta a ales sa delege serviciul prin contract de achiziție publica.

 • 70. Dispozițiile art. 16.1 lit. c) din modelul de contract subsecvent prevăd ca „achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând pe perioada derulării acestuia, cu o notificare prealabila de 15 zile, fara nicio compensație. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana la data denunțării unilaterale a contractului’*.

 • 71. Or, in contextul in care :

 • -  cerințele de calificare impun asigurarea unei capacitati tehnice si profesionale semnificative, inclusiv prin utilaje, mijloace de transport, echipamente (Cerința nr. 2, pct. HI.2.3.a) din Fisa de date) pentru toate serviciile ce fac obiectul contractului-cadru, ceea ce implica si costuri semnificative pentru operator;

 • -  principiul legal aplicabil in cazul încheierii contractului de delegare a gestiunii sub forma achiziției publice, care este acela al recuperării integrale de către operator a tuturor costurilor,

posibilitatea denunțării unilaterale a contractului de către autoritatea contractanta (posibilitate neprevăzută la nivel legal in aceasta materie decât in cazurile expres si limitativ art. 223 din Legea nr. 98/2016, care se refera la alte situații, oricum preluateatare prin documentația de atribuire - art. 15.4 din modelul de acord-cadru) incalca principiul mentifigrîb^ echilibrului contractual. In notificarea prealabila am arătat ca încălcarea estâ cu aftatf mai; \ evidenta cu cat nici macar nu se face referire la o ipoteza legata de „interesul g!$ffe^”vcâte^;f / reclama o atare denunțare unilaterala ori la dreptul operatorului de a pretinse damării^âr0e_ih<<>; cazul intervenirii unei denunțări unilaterale a contractului de achiziție publica.

 • 72. Prin măsură de remediere nr. 1 (înregistrata la autoritate sub nr. 478/11.04.2017), răspunsul nr. 6, lit k). la solicitarea altui operator economic (cu precizarea ea aceasta solicitare se regăsește si in cuprinsul notificării noastra prelabiUY autoritatea contractanta a modificat dispozițiile ari. 16.1 lit. c) din modelul de contract subsecvent in sensul ca: „contractul poate înceta in cazul in care interesul național sau local impune, prin denunțarea unilaterala de către achizitor cu o notificare prealabila de 15 zile. In acest caz. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita pana Ia data denunțării unilaterale a contractului1’.

 • 73, Măsură de remediere, fata de argumentele expuse anterior, nu asigura, insa, respectarea principiului menținerii echilibrului contractual, fiind foarte probabil ca pana Ia data denunțării unilaterale, chiar impuse de un interes național sau local (noțiune oricum prea vaga), investițiile absolut semnificative realizate de către operator sa nu se fi amortizat decât intr-o foarte mica măsură.

 • H. In ceea ce privește cererea de suspendare a procedurii de atribuire pana la soluționarea prezentei contestații, va rugam sa aveți in vedere următoarele argumente:

 • 74. Prin prezenta contestație, am invocat motive de fapt si de drept privind atat anularea ------proceduriircat si modificarea documentatieirie atribuire. Moți velepentru care anrs olicitat

anularea procedurii sunt diferite, potrivit celor aratate mai sus, fata de cele care stau la baza solicitării noastre de obligare a autoritarii contractante la modificarea, remedierea, documentației de atribuire.

 • 75. Termenul limita de depunere a ofertelor este 24.04.2017. Termenul legal de soluționare a contestației este de 20 de zile de Ia primirea dosarului de achiziție publica potrivit art. 24 din Legea nr. 101/2016 (respectiv in cazul de fata -15*05.2017 cu luarea in considerare la acest calcul si a termenului legal de transmitere a dosarului achiziției conform art. 18 alin. 1 si 2 din Legea nr. 101/2016), termenul legal de soluționare implinindu-se, astfel, după data de 24.04.2017.

 • 76. Potrivit art. 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, Jn cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, ia cererea persoanei interesate, Consiliul poale sa dispună prin încheiere, in termen de 3 zile de la primirea cererii, masttra suspendării procedurii de atribuire sau aplicării oricărei decizii luate de autoritatea contractanta, până la soluționarea contestației”.

 • 77. Rezulta așadar din interpretarea art. 22 alin. 1 din Legea nr. 101/2016 ca suspendarea procedurii de atribuire poate fi dispusa daca sunt îndeplinite cumulativ doua cerințe si anume: existenta unui caz bine justificat si necesitatea prevenirii unei pabuge iminente.

  78. In definirea acestor doua condiții prevăzute de lege pentru suspendarea procedurii de achiziție publica, trebuie avute în vedere in mod corespunzător si dispozițiile art. 2 alin. 1 lit. ș) si t) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ potrivit cu care: 0


  ii)


cazuri bine justificate sunt împrejurările legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa in privința legalității actului administrativ (în speța, a documentației de atribuire si chiar a procedurii in sine);                                                                               ?

paguba iminenta reprezintă prejudiciul material viitor si previzibil sau^GpaTx caz, perturbarea previzibila grava a funcționarii unei autoritari publice saii a unui serviciu public.                                                  yi'T /

cazul de fata, condițiile legale cumulative care justifica suspendarea pîficedî^iMe^y,x

79. In

atribuire sunt îndeplinite.


—*rî*r-

14


 • 80. Astfel, in privința cazului bine justificat, va rugam sa aveți in vedere ca discutam de evidente încălcări ale dispozițiilor legale incidente in materia atribuirii contractelor de achiziție publica, astfel cum acestea au fost invocate si argumentate mai sus, încălcări care conturează pe deplin existenta unei puternice îndoieli asupra prezumției de legalitate careia trebuie sa i se circumscrie organizarea si derularea procedurii de atribuire.

 • 81. Doar cu titlu exemplificațiv. dintr-o analiza cat se poate de simpla a criteriului de calificare al procedurii prevăzut prin pct. III.2.2. - Cerința nr. I din Fisa de date rezulta ca acesta incalca dispozițiile art 107 alin. (2) lit f) din HG nr. 395/2016.

 • 82. Potrivit acestui text de lege, autoritatea contractanta are obligația de a impune criterii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru.

 • 83. Or, in cazul de fata, valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 67.975.738,10 lei, iar autoritatea a impus ca cerința minima de calificare (pct, III.2.2.-Cerinta nr. 1 din Fisa de date) ca media cifrei de afacere pe ultimii trei ani sa fie de 135.000.000 lei • valoare cu mult peste valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.

 • 84. Suntem așadar in acest context, in situația unei vădite încălcări a dispozițiilor art. 107 din HG nr. 395/2016 menționate anterior, care reprezintă mai mult decât o îndoiala puternica asupra prezumției de neiegalitate a procedurii.

85.0rJn siwatia'in’carecelpurin’acestmotiv’arconteslatiei va fi consideratintemeiat de către Consiliu, este evident ca la procedura vor avea acces mai multi operatori economici, insa care, date fiind termenele menționate, nu vor putea participa la procedura organizata de autoritate la o data anterioara.

 • 86. In egala măsură, este evident ca discutam despre o procedura extrem de ampla, cu o oferta extrem de laborioasa, care ar suferi modificări substanțiale in cazul modificării documentației de atribuire.

 • 87. Este de asemenea, îndeplinita in cauza si cerința referitoare la necesitatea prevenirii unei pagube iminente fata de consecințele pe care continuarea procedurii, în condițiile existente in acest moment, le-ar avea asupra ofertant! lor si inclusiv asupra a funcționarii insasi a serviciului public de salubrizare.

 • 88. In acest sens, va rugam sa aveți in vedere si celelalte motive pentru care subscrisa solicitam modificarea documentației de atribuire care privesc, de asemenea, necesitatea informării complete a ofertantelor si armonizarea documentației de atribuire cu normele legale aplicabile, tocmai in vederea elaborării unei oferte coreete si complete.

 • 89. Or, in cazul de fata, prin modul in care autoritatea a înțeles sa organizeze procedura atat prin modalitatea de atribuire aleasa (acordul-cadru), cat si prin modul concret de elaborare a documentației de atribuire, oferta nu se poate întocmi; din documentația de atribuire lipsesc informații si elemente obligatorii pentru eleborarea unei oferte, astfel incat suspendarea se impune pentru prevenirea unei pagube iminente derivând din aceasta împrejurare.

 • 90. In aceasta procedura exista riscul ca modificările ulterioare sa impună si modificări ale

ofertei, intr-un termen mult mai scurt, avand in vedere data-limita de depimere-a~-^.;^ ofertelor. Ofertantii trebuie sa elaboreze acum o oferta completa, cunoscut fiind ca_pumai;'^!4; este posibila ulterior modificarea ofertei, insa in condițiile lipsei din documematia de ___

atribuire a tuturor elementelor necesare elaborării ofertei, întocmirea unei oferte corespunzătoare este imposibila.                                                           -7

 • 91. Așadar, este evident ca ipoteza continuării in aceste condiții a procedurii va c.dndudâ^a ;>/ , producerea unui prejudiciu material, inclusiv Ia perturbarea previzibila grava a funcționării': unui serviciu public, suspendarea procedurii in acest moment impunandu-se pentru, insasi

15 salvarea procedurii, pentru asigurarea garanțiilor continuării acesteia in condiții de legalitate, după soluționarea contestațiilor.

 • 92. Prin urmare, punând in balanța interesul continuării procedurii (astfel cum aceasta se derulează in momentul de fata) pe de-o parte cu elementele de vădită nelegalitate st

■ necesitatea prevenirii unei pagube iminente pe de alta parte, suspendarea procedurii apare ea o măsură legala, justa si necesara in contextul concret al acestei proceduri.

 • 93. Subliniem si faptul ca autoritatea a aratat ca va prelungi termenul de pregătire a ofertelor, dar pana acum nu a comunicat explicit data limita. In acest sens este răspunsul la solicitările de clarificări formulate de autoritate cu adresa ur, 519/13.04.2017 (anexa la prezenta contestație) in care prin răspunsul nr. 47 (pag. 27), autoritatea arata ca „avand in vedere cererile adresate, aducem la cunoștința operatorilor economici ca termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor va fi prelungit cu o perioada suficienta pentru elaborarea si prezentarea ofertelor. In acest sens, va fi transmis spre publicare in SEAP un Anunț de tip erata prin care va fi stabilit noul termen pentru depunerea ofertelor''.

Pentru toate aceste motive, va solicitam admiterea contestației astfel cum a fost formulata.

Probe: Înscrisuri

ACTIV SALUBRITATE S.A.

Prin Administrator unic J


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel,: *40-21-335.92.30 / Fax.:-40-21-337.07,90Către.


Prin Notificarea prealabilă nr. 479231.03.2017 ne solicitați adoptarea unor măsuri de remediere constând în modificare-'diniinarea unor cerințe sau completarea documentației de atribuire aferentă procedurii de atribuire având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București ” inițiată prin publicarea anunțului de participare nr, 173989/22.03.2017,

Procedând la analiza aspectelor puse în discuție autoritatea contractantă constată că anumite cerințeinformații incluse în cadrul documentației de atribuire necesită modificări sau clarificâri/completâri suplimentare motiv pentru care. în temeiul dispozițiilor ari. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 vă aducem la cunoștință că autoritatea contractantă va dispune măsuri de remediere cu privire la următoarele cerințe menționate în cadrul Notificării:

 • -  Pct. A.4 referitor la factorul de evaluare nr. 5 Termenul de asigurare a accesului aur contr. la tehnologia de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activii desfasurata de operator in scopul verificării prestațiilor:

 • -  Pct. D. referitor la legislația care reglementează derularea prezentei proceduri de atribuire;

 • -  Pct. F, referitor la cerințele incluse în cadrulCap. 4.1 Salubrizarea menajeră din Caietul de sarcini;

 • -   Pct. G, referitor la cerințele incluse încadrai Cap. 4.2 „Salubrizarea stradală” din Caietul de sarcini;

Pct. Hț referitor Ia cerințele incluse în cadrul Cap. 5.2 „Acorduri cu terți operatori economici aflate în sarcina operatorului serviciului de sahibrizare”^ttfl^o^^^ sarcim;

//

Pct I. referitor la clauzele incluse în modelul de Contract subsecvent:

' jJn/ <r.,      \

Pct. J, referitor la clauzele incluse în modelul de Acord - cadra.               V?    /     jJ Totodată, vă informăm că măsurile de remediere adoptate vor fi aduse Ia cunoștința tuturor operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire prin publicarea acestora în S.E.A.Pn ia secțiunea „Documentație, clarificări și decizii" în termenul prevăzut la art 6 alin. (5) din Legea nr. 101/2016.

Cu deosebilă considerație,
Către.


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


-APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90
Prin Notificarea prealabilă nr. 13693/03.04.2017 ne solicitați adoptarea unor masuri de remediere referitoare la cerințele/informațiile incluse în documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectarului 4 al Municipiului București ” inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017.

Procedând la analiza aspectelor puse în discuție autoritatea contractantă constată ca majoritatea cererilor dvs. reprezintă, în fapt, solicitări de clarificare care au fost transmise inclusiv prin adresa nr. 13.084 din 27.03.2017.

în acest sens, vă rugăm să observați că, prin adresa nr. P.75./422/04.04.2017 autoritatea contractantă a clarificat următoarele aspecte incluse șl în cadrul Notificării:

 • -  Pct. 1, referitor la densitatea medie a deșeurilor;

 • -   Pct. 2, referitor la cantitățile de deșeuri reciclâbile;

 • -  Pct. 3 și 4, referitor la deșeurile voluminoase;

!     - Pct. 5, referitor la utilajele implicate în execuția activității de salubrizare stradală;

 • -   Pct. 6, referitor la necorelările între diferite informații incluse în Anexele nr. 11 - 15 și Anexa nr. 19 aferente Caietului de sarcini;

- Pct. 7, cu privire la anumite neclarități referitoare la informațiile incluse în cadrul Anexelor nr. 11 — 15;

- Pct. 8, referitor la utilajele implicate în execuția activității de deszăpezire;

- Pct. 9, referitor la utilajele aferente activității de curățat mecanizat a zăpezii;

Pct. 10, referitor la costurile cu materialele/substanțele necesare măturat manual;


Pct. 11, referitor la noțiunea de „zonă centrală”;

 • -   Pct. 12. referitor la numărul de agenți economici, instituții publice, unități de alimentație publică, unități sanitare cu paturi și creșe care activează în aria de administrare a Sectorului 4:

 • -  Pct. 13. referitor la ritmul de colectare pentru populație și ageriți economici;

 • -   Pct. 14,15; 16, 17 și 18 referitor la indicatorii de performanță;

 • -  Pct. 19.20 și 21 referitor la baza de lucru operațională;

Totodată. în ipoteza în care apreciați că măsurile de remediere solicitate vizează. în fapt obligația autorității de a răspunde solicitărilor de clarificare, menționăm că vom proceda la furnizarea acestor răspunsuri cu privire la aspectele ce fac obiectul pct. 22 - 47 din cadrul Notificării dvs.

De altfel, în cadrul adresei nr. P.7.5./422/04.04.2017 autoritatea a precizat că s-a găsit în imposibilitatea obiectivă de furniza răspunsuri la toate solicitările dvs. în contextul în care volumul informațiilor solicitate a fost unul foarte mare.

Pe cale de consecință, raportat la aspectele puse în discuție în cadrul Notificării, se constată că nu este necesară dispunerea unor măsuri de remediere în înțelesul art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/2016 întrucât cererile adresate nu sunt asimilate unor critici referitoare Ia conținutul documentației de atribuire.

Cu deosebită considerație,


Către,


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16. sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

Prin Notificarea prealabilă nr. 1289/03.04.2017 ne solicitația doptarea unor măsuri de remediere constând în modificarea cerinței de calificare privind experiența similară stabilită în cadrul Cap. IIL2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fișa de date a achiziției aferentă documentației de atribuire elaborată pentru desfășurarea procedurii de atribuire având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București " inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017.

Procedând la analiza aspectelor puse în discuție autoritatea contractantă constată că cererea dvs. de eliminare a condiției ca cerința să fie îndeplinită prin intermediul a maximum 3 contracte este nejustificată și practic ar face ca cerința de calificare să nu mai prezinte relevanță prin raportare la complexitatea celor mai mari contracte subsecvente ce se intenționează a fi încheiate pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru.

Prin urmare, în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2016. vă aducem la cunoștință că autoritatea contractantă nu va dispune măsurile de remediere solicitate.

Cu deosebită considerație,
Către.


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.: 4-40-21-335.92.30 / Fax.: 4-40-21-337.07.90

Prin Notificarea prealabila nr. 45/05.04.2017 ne solicitați adoptarea unor măsuri de remediere constând în anularea procedurii de atribuire, modificare/eliminarea unor cerințe sau completarea documentației de atribuire aferentă procedurii de atribuire având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Mttnicipiiilui București” inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22,03.2017.

Procedând la analiza aspectelor puse în discuție autoritatea contractantă constată că anumite cerințe/informații incluse în cadrul documentației de atribuire necesită modificări sau clarificări/completări suplimentare motiv pentru care. în temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2016 vă aducem la cunoștință că autoritatea contractantă va dispune măsuri de remediere cu privire la următoarele cerințe menționate în cadrul Notificării:

 • -  Pct. D referitor la condițiile în care se va realiza ajustarea prețului contractului;

 • -  Pct G. referitor la clauzele incluse în modelul de Contract subsecvent;

 • -  Pct G. referitor la clauzele incluse în modelul de Acord - cadru.

Totodată, vă informăm că măsurile de remediere adoptate vor fi aduse la cunoștința tuturor *

operatorilor economici interesați de participarea la procedura de atribuire prin publicarea acestora în S.E.A.P., la secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” în termenul prevăzut la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 101/2016.

Cu deosebită considerație,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

________________Tel.: -40-21 335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07,90 f- $ S . ItoO/'f'ț 2^2-

Nr................./®2017

Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAT!

de participarea la procedura de atribuire

a acordului * cadru având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București" inițiată prin publicarea în SEÂP a anunțului de participare nr, 173989/22,03.2017

în temeiul prevederilor:

art. d alin și 7 din Legea nr, 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor și

Având în vedere că:

s -   în cadrul procedurii de atribuire aplicate pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect,(Delegarea

v ,   de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza

Sectorului 4 ai Municipiului București", inițiată prin publicarea in SE AP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017 a fost formulată Notificarea prealabilă nr. 45 05.04.2017 înregistrată la autoritatea contractantă sub nr, 4 f : precum și

Luând în considerare că:

- notificarea prealabilă mai sus menționată vizează conținutul documentației de atribuire, fiind solicitate în fapt măsuri de remediere în sensul modificări iZcompIetării/eliminării unor cerințe/rcgdi/inJbnnațîi din cadrul documentației de atribuire;

stadiul actual al aplicării procedurii de atribuire, precum și prevederile legale în vigo^-pșmit dispunerea de către autoritatea contractantă a oricăror măsuri considerate neces^e^rvvedere)f< remedierii pretinselor încălcări ale legislației în materia achizițiilor publice,

//

?!   (m

SECTORUL 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) adoptă următoarea: DECIZIE privind dispunerea măsurilor de remediere referitor la 0 serie de aspecte sesizate in cadrul Notificării prealabile mai sus menționate

ArL L - Cerințele documentației de atribuire, inclusiv clauzele acordului - cadru/contractului subsecvent se modifică conform măsurilor de remediere menționate în cadrul Anexei 1 la prezenta Decizie.

ArL 2. - Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din cadrul autorității contractante vor întreprinde demersurile legale necesare pentru notificarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere adoptate prin prezenta, precum șî pentru transmiterea rezultatului înregistrat în urma finalizării procesului de implementare a acestora către operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire.

Anexa nr. I la Decizia ar.

Măsura de remediere nr. 1

Prin intermediul Notificării se solicită modificarea condițiilor stabilite prin documentația de atribuire cu privire la ajustarea prețului contractului, astfel încât acestea să respecte prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sati modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Luând act de aspectele sesizate, autoritatea contractantă constată că este necesara modificarea condițiilor în care se va realiza ajustarea prețului contractului prevăzute la Cap. IL4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI din Fișa de date a achiziției după cum urmează:

în loc de:

„II.4.I) Ajustarea prețului contractului

Da

Indexarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoareaformula:

Tn+1 Tn x IPC (tl-t2)/100,

Unde:

Tn+1 ~ tariful perioadei n+J (tariful nou):

IPC (tl-t2) - Indicele preturilor de consum pentru servicii, ramura apa-canal-salubritate, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada curenta (luna anterioara lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la-perioada de referința (luna la care a fost calcuiatiaplicat Tn).

Tn - tariful actual.

Tarifele se pot indexa la solicitarea justificata a operatorului, nu mai devreme de primul an de la dala semnării contractului de delegare a gestiuni si numai cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante, în armatoarele condiții:

 • - daca intervine o majorare a unuia sau mai multor elemente de cost din structura sumelor de disponibilitaîeâarifelor cu mai mult de S%, pe o perioada de 3 luni consecutive:

 • - modificarea cantitaiilor cu mai mult de 20% ori modificarea condițiilor de prestare a activității,

- ca urmare a adaugarii unui nou element de cost în structura sumelor de disponibititm^Saîîfelb^-

- ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de proiecție qfiiedhtlîii si de securitate si sanatate în munca.

Indexarea se realizează la solicitarea scrisa a operatorului, transmisa, regula, cu cel puțin 60 de zile înainte de data intrării în rigoare a indexării, Data de la care intra în vigoare tarifele indexate este data de 1 iulie a fiecărui an,”

Se va citi:

„ 11,4.1) Ajustarea prețului contractului

Da

Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, in baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei tir. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.RS.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă: Tn^I-Tnx ITC (tI~t2)/J00,

Unde:

Ttrirl tariful perioadei n+1 (tariful nou):

IPC (tl-t2) - Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn^l) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculal/aplicaî Tn).

Tn ~~ tariful actual.

De asemenea, tarifele se poat ajusta și în condițiile prevăzute la ari. 15 alin. (1) Ut. b) și c) din Ordinul nr. 1092007, respectiv în următoarele situații:

 • a) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ari la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe a perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • b) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate tn muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă. ”

Și în acest caz, tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publicefiocale. la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fiffdc^âhîai^'ay. tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul jffiexețnr. 2 la \ Ordinul nr. 109/2007.                                                           /^/T- \    \

! v :

\       : j zțr p

în aceiași sens, prevederile art. 6.2 din modelul de Acord-cadru se modifică după cum urmează:

A

In loc de:

,,6.Z - Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art. 28 alin.(5) din HG 395 2016 - in următoarele situații:

a. au avut modificări legislative sau au fost emise de către entitatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea Ia anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflecta in creșterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul contractului sectorial/acorduliti-cadru;

b. Ordinul ANRSC nr. 109 / 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

Părțile contractante vor încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevedeți legale)."


„6.2. (1) Tarifele se pol ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor in baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr, 2 la Ordinul nr. 109/2007.

(2) ~ Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se var ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • b) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului șî de securitate și sănătate în munca, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă. ”

De asemenea, după art. 5*2 din modelul de contract subsecvent se introduce un nou articol cu următorul conținut:

„5.3 (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a^^fefoffp^^ elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la&fdimdnr.

109/2007.                                                                           țj

(2) * Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul tir


10&20J7. cu'--.

respectarea condițiilor stabilite in documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și in condițiile prevăzute la an. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Ordinul nr. 109 2QQ7, respectiv în următoarele situații:

 • a) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor,

 • b) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă. ”

  r < Orice alte mențiuni cu privire la modul de ajustare a prețului contractului prevăzute în cadrul


documentației de atribuire (fișa de date a achiziției, caiet de sarcini, formulare, etc.) și care sunt în dezacord cu modificările mai sus menționate, sunt considerate clauze nescrise și deci sunt inexistente.

Măsura de remediere nr» 2

Prin intermediul Notificării se solicităm modificarea unor clauze contractuale în considerarea principiului privind menținerea echilibrului contractual între părți (autoritatea contractantă și beneficiar).

Cu privire Ia acest aspect se impune a fi observat că prin adresa nr. P.7.5 7478/11.04,2017 publicată în S.E.A.P. în data de 1 L04.2017 sub denumirea Masuri de remediere nr, 1 ([CNl 73989/017] Masuri de remediere nr Lpdf,p7s) autoritatea contractantă a dispus măsuri de remediere cu privire la conținutul unor clauze contractuale.

Totodată, luând act de argumentele expuse, autoritatea contractantă dispune și următoarele măsuri de remediere:


 • a) Prevederile art 7.3 din modelul de Acord - cadru se modifică după urmează: în loc de:

„ 7.3 - In perioada de derulare a acordului-cadru, cantitatea previzională de servicii care urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente poate fi diminuată sau majorată, în funcție de necesitățile achizitorului."


 • b) Prevederile art 15.3 din modelul de Acord-cadru se modifică după cum urmează:

în loc de:

15.3, Dacă Achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează facturile, Prestatond va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil. Prestarea serviciilor se poate sista pe o perioada ce nu poate depăși 30 de zile. Dacă beneficiarul nu plătește in această perioadă sumele datorate, contractul este reziliat fără îndeplinirea altarformalități.”

Se va citi:

„ 15.3. Dacă Achizitorul nu onorează facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce Achizitorul onorează facturile. Prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil. Prestarea serviciilor se poate sista pe o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile. ”

Măsura de remediere nr. 3

Prin Notificarea prealabilă sunt solicitate informații suplimentare cu privire la modul de elaborare a ofertelor, în sensul comunicării împrejurării dacă taxa de depozitare instituită prin O.U.G. nr. 196/2005 a fost inclusă în valoarea estimată a acordului-cadru.

Cu privire la acest aspect facem precizarea că, în valoarea estimată nu a fost cuprinsa și taxa de mediu instituită prin Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Fe cale de consecință, operatorii economici nu vor cuprinde în prețul ofertei și valoarea acestei taxe urmând ca modalitatea concretă de efectuare a plății acestei taxe către stația de depozitare să fie stabilită de autoritatea contractantă iar aceasta va fi adusă la cunoștința operatorului de salubritate.SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16t sector 4, Bucureștiu|^ -n ■uj-nm.nnnr-f


Tel.: 440-21-335,9230 / Fax.: ^40-21-337.07.90


Nr.P.7.54478 11.04.2017

Către,

OPERATORII ECONOMICI INTERESAT!

de participarea la procedura de atribuire a acordului - cadru având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea servicii for privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 alMuiucipiuluiBiicurești”inițiată prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr. I73989/22.03.2017

îis temeiul prevederilor:

ari, 6 alin. 5 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac tn materie de atribuire a contracte for de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor și

Având in vedere că:

în cadrul procedurii de atribuire pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect Relegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului Bucure^/"inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. ;   173989/22.03.2017 a fost formulata Notificarea prealabilă nr, 4792/31.03.2017 înregistrată la

autoritatea contractantă sub nr. 16928/31.03.2017; precum și

Luând m considerare ca:

notificarea prealabila mai sus menționată vizează conținutul documentației de atribuire, fiind solicitate în fapt măsuri de remediere în sensul modlficării/completării/eliminării unor cerințe/reguli/informații din cadrul documentației de atribuire;

stadiul actual al aplicării procedurii de atribuire, precum și prevederile legale în vigoare, permit


dispunerea de către autoritatea contractantă a oricăror măsuri considerate necesar^^^^^;

remedierii pretinselor încălcări ale legislației în materia achizițiilor publice,


// *

SECTORUL 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) adoptă următoarea:

O/f-

DECIZIE privind dispunerea măsurilor de remediere referitor# la 0 serie de aspecte sesizate în cadrul Notificării prealabile mai sus menționate

Art L - Cerințele documentației de atribuire, inclusiv clauzele acordului ™ cadm/contractului subsecvent se modifică conform măsurilor de remediere menționate în cadrul Anexei ?ir, / la prezenta Decizie.

Art 2. - Direcția Investiții, Achiziții Publice șl Dezvoltare din cadrul autorității contractante vor întreprinde demersurile legale necesare pentru notificarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere adoptate prin prezenta, precum și pentru transmiterea rezultatului înregistrat în urma finalizării procesului de implementare a acestora către operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire.

Anexa tir. 1 la Decizia nr. P. 7.5.7478/11.04,2 ti 17

Măsura de remediere nn 1

Prin intermediul Notificării prealabile se solicită modificarea'completarea algoritmului de calcul aferent factorului de evaluare nr, 5 „Termenul de asigurare a accesului autorității contractante la tehnologia de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitatea desfasurata de operator în scopul verificării prestațiilor” în sensul indicării celui mai mic termen posibil care va fi luat în calcul pentru alocarea punctelor, respectiv departajarea ofertelor (un minut/o orâ/o zi/ o săptămână / o lună / etc.).

în raport de această cerere autoritatea contractantă pune în vedere operatorilor economici că valoarea ofertată pentru acest factor de evaluare se va exprima în „săptămână/săptămâni"

Astfel, în cadrul factorului de evaluare punctajul se va calcula prin cuantificarea numărului de săptămâni (care poate fi și o săptămână) în care ofertantul se angajează să implementeze toate tehnologiile de monitorizare și înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitățile desfășurate de operatorul de salubrizare în scopul verificării prestațiilor cu luarea în considerare a informației potrivit căreia, o săptămână cuprinde un număr de 7 zile calendaristice.

Având în vedere acest aspect, algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare se completează după cum urmează:

în Ioc de:

„Nota

In cadrul factorului de evaluare se va puncta Angajamentul ferm al ofertantului de a implementa intr-un anumit termen toate tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitățile desfășurate de operatorul de salubrizare în scopul verificării prestațiilor, astfel cum sunt acestea prevăzute la Cap, 3.6 din Caietul de sarcini. Termenul se calculează începând cu data semnării acordului ™ cadru, Nu se accepta un termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare sî înregistrare în timp real a datelor mai mare de 6 hmi. Ofertele cu o valoare a TTMI mai mare de 6 luni, vor fi declarate neconforme. **

Se va citi:

„Nota

In cadrul factorului de evaluare se va puncta Angajamentul ferm al ofertantului de a implementa într-im anumit termen toate tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitățile desfășurate de operatorul de salubrizare în scopul verificării prestațiilor astfel cum sunt acestea prevăzute la Cap. 3.6 din Caietul de sarcini. Termenul se exprimă în săptămâni șl se calculează începând cu data semnării acordului - cadru. Nu se accepta un termen de asigurare a

Măsura de remediere nr, 2

Prin Notificarea prealabilă se solicită eliminarea din Cap. IILLS) Legislația aplicabila aferent Fișei de date, a informațiilor ce fac referire la acte normative care nu au aplicabilitate pentru atribuire/exccuția prezentului acord-cadru.

Cu privire la această cerere facem precizarea că, referirile la Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016 și la Legea privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii nr 100 2016 sunt impuse ca format standard de aplicația S.E.A.P. iar autoritatea nu avea posibilitatea de a modifica aceste informații la momentul completării Fișei de date în S.E.A.P.

Cu toate acestea, pentru a elimina orice ambiguitate cu privire ia aplicabilitatea acestor acte normative pentru desfășurarea procedurii de atribuire și/sau derularea acordului - cadru/contractelor subsecvente, autoritatea dispune următoarea măsură de remediere:

în loc de:

tJlL L5) Legislația aplicabilă

Legea privind achizițiile nr 98/2016; Legea privind achizițiile sectoriale nr 99/2016; Legeaprivind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii nr 100/2016;

 • b) Legea privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;

 • c) www.anap.gov.ro;

 • d) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • e) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

j) Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

g) Legislația specifica in domeniul prestării serviciilor de salubrizare. "

Se va citi:

„HLL5) Legislația aplicabila

 • a) Legea privind achizițiile nr 98/2016;

 • b) Legea privind remediile si căile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publică,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor nr 101/2016;

 • c) www.anap.gov.ro;


 • d) H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare prevec la atribuirea contractului de achiziție publica/acorduluLcadru din Legea nr. achizițiile publice;

Paglna4 dln13

 • e) Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 512006

fi Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 10112006

g) Legislația specifica in domeniul prestării serviciilor de salubrizare. *'

Măsura de remediere nr. 3

Prin intermediul Notificării prealabile se solicită eliminarea din cadrul Cap. 44 Salubrizarea menajeră aferent Caietului de sarcini a uneia din categoriile de utilaje prevăzute la pct. b) respectiv. Utilaje multifuncționale de descărcare a deșeurilor prevăzute cu sistem de spălare a containerelor sau pot, d), respectiv Mașini speciale de spălat pubele și containere sau utilaje multifuncționale cu opțiuni similare.

Având In vedere această cerere autoritatea contractantă precizează că ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista categoriilor de utilajefinstalații/echipamente/vehicule pe care le va utiliza pentru prestarea activității de spălat pubele/containere, în principal prin raportare Ia utilajele menționate la punctul d), respectiv Mașini speciale de spălat pubele și containere sau utilaje multifuncționale cu opțiuni similare.

Pe de altă parte, cerința poale fi îndeplinită și într-un mod echivalent prin prezentarea unor utilaje de tipul celor prevăzute ia pct b), respectiv Utilaje multifuncționale de descărcare a deșeurilor prevăzute cu sistem de spălare a containerelor și care au capacitatea de a fi utilizate pentru desfășurarea activității de spălat pubele/containere.

Așadar, cerințele privind punerea la dispoziție a unor asemenea utilaje nu sunt cumulative ci alternative.

Măsura de remediere nr. 4

Prin intermediul Notificării prealabile se solicită eliminarea din cadrul Cap. 4.2 Salubrizarea stradala aferent Caietului de sarcini a uneia din categoriile de utilaje prevăzute la pct. c) respectiv, autoperie (automăt arăt oare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafață de 15.000 mp, de dimensiuni gabarltice corespunzătoare', și respectiv g) utilaje multifuncționale (măturat, perlat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, de dimensiuni agabarilice care să permită accesul pe străzi înguste - câte o bucata pentru o suprafață de 15.000 m.

Cu privire la acest aspect facem precizarea că tipurile de utilaje indicate sunt prevăzute ca cerințe minimale în cadrul Anexei 1 ia HCGMB nr. 82/2015, privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul București. Prin urmare, cererea de eliminare a uneia dintre cerințe nu este justificată.

Totodată, în opinia noastră, spre deosebire de autoperii (automăturătoare) care sunt definite ca autovehicule cu destinație specială, având caroseria adaptată pentru un anumit scop, utilajele multifuncționale sunt acele utilaje care pot îndeplini mai multe funcțiuni, cu întrebuințări^Btiflt^^?^; în acest sens, se impune a fi observat și că, potrivit HCGMB nr. 82/2015, autoperiile^șunt destinate unor spații înguste de tipul „trotuarelor^/,^leilor” în vreme ce, utilajele multifun'cționale^nt ^ destinate tot unor spații înguste, însă de tipul „străzilor*.                               ■( f \     . 1

Deși, aceste două cerințe au elemente comune totuși în funcție de caracteristicile constructive ale utilajului este posibil,

 • -  fie ca acesta să poată fi utilizat doar pentru trotuare/alei sau străzi

 • -  fie să poată fî utilizat pentru a desfășură activități pe toate aceste spații înguste.

în consecință, criteriul in funcție de care trebuie identificate utilajele care intră în categoriile prevăzute la pct. c) și g) din Cap. 4.2 Salubrizarea stradală este reprezentat de dimensiunile acestor utilaje, respectiv de posibilitatea ca acestea să aibă acces pe trotuare/alei și străzi înguste.

Finalmente, se impune a fi reținută precizarea că, în măsura în care specificațiile utilajelor în discuție din dotarea operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură permit realizarea ambelor tipuri de activități potrivit celor arătate mai sus, autoritatea contractantă consideră că cerința este îndeplinită în mod echivalent cu condiția prezentării unui număr suficient de asemenea utilaje, potrivit cerințelor caietului de sarcini.

Având în vedere aceste aspecte, rezultă că, în ipoteza în care ofertantul dispune de autoperii (automăturăîoare) sau utilaje multifuncționale care, prin caracteristicile constructive permit accesul pe oricare dintre spațiile înguste prevăzute în caietul de sarcini (trotuare/alel/străzi) atunci cerințele pot fi îndeplinite prin includerea unul singur tip de utilaj sau prin mîx de asemenea utilaje, cu condiția ca acestea să fie dimensionate conform cerințelor caietului de sarcini și a propriei metodologii de prestare a activi taților.

A se vedea în acest sens și răspunsul la întrebarea nr. 38 din cadrul adresei P.7J 7455/10.042017 publicată în S.E.A.P. în data de 10.042017.

Măsura de remediere nr. 5

Prin Notificarea prealabilă se solicită indicarea operatorilor economici care dețin următoarele tipuri de instalații:

 • -  Instalația de tratare care va prelua deșeurile colectate în amestec (reziduale) în vederea reducerii conținutului în materie biodegradabilă;

 • -  Instalația de tratare biologică care va prelua biodeșeuri colectate separat în piețe șî în cadrul campaniilor de curățenie;

 • -  Instalația de tratare care va prelua deșeurile din construcții și demolări;

 • -  Instalația de tratare care va prelua deșeurile voluminoase.

Un prim aspect care se impune a fi reținut este acela că prin sintagma „instalație de tratare” autoritatea contractantă are în vedere acele instalații care pot asigura orice formă de procesare/preîucrare a respectivelor categorii de deșeuri.

Din cunoștințele noastre pe piața de profil există operatori economici care gestionează un flux al deșeurilor depozitate, tratate mecanic, sortate și valorificate, tratate mecano-bîologică al deșeurilor bîodegradabile pentru obținere compost, al deșeurilor din construcții și demolări, deșeurilor voluminoase și al reziduurilor eliminate (de ex. societate 1RIDEX GROUP IMPQRT'țXPORT S.R.L.).

De asemenea, prin documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe în sensul colaborării cu

I k W Ă A            \ -A ' - l

a x1          x

operatori economici care activează într-o anumită arie geografică (Sectorul 4 al Municipiului București, Municipiul București sau zonele limitrofe).

Prin urmare, ofertanții au libertatea de a-și alege operatorii economici care gestionează stațiile de tratare, în funcție de propria strategie comercială, autoritatea contractanta neimptmând vreo condiționalitate în acest sens.

Cu toate acestea, în ipoteza în care pe piața de profil nu activează operatori economic care gestioneze asemenea tipuri de instalații, ofertele vor fi elaborate fără luarea în considerare a respectivelor cerințe.

Măsura de remediere nr. 6

Prin intermediul Notificării prealabile se solicită modificarea/complelarea unor clauze prevăzute în modelul de contract subsecvent, motiv pentru care autoritatea contractantă dispune următoarele măsuri de remediere:

 • a) Prevederile art 9.7 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează:

în loc de:

„P. 7, Prestatorul se obligă să păstreze, atât el cât și aii gaj ații, colaboratorii, și alți prepuși ai săi, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la achizitor și asupra rezultatelor obținute în executarea prezentului contract, sub sancțiunea plății de daune interese până la acoperirea integrala a prejudiciului produs și după încetarea contractului ”

Se va citi:

„9.7 (1) Prestatorul se obligă să păstreze, atât el cât și angajat ii, colaboratorii, și uiți prepuși ai săi, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la achizitor și asupra rezultatelor obținute în executarea prezentului contract, sub sancțiunea plății de daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului produs și după încetarea contractului, dar nu mai mult de 2 (doi) ani de la această dată. Cu toate acestea, în cazul în care divulgarea acestor informații de către prestator ar prejudicia interesele achizitorului, obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor se menține și după expirarea perioadei de 2 ani calculată de la data încetării contractului.

(2) Achizitorul se obligă să păstreze, atât ei cât și angajații, colaboratorii, și alți prepuși ai sai, confidențialitatea asupra informațiilor primite de la prestator și asupra rezultatelor obținute în executarea prezentului contract, sub sancțiunea plății de daune interese până la acoperirea integrală a prejudiciului produs și după încetarea contractului, dar nu mai midi de 2 (doi) ani de la această dată. Cu toate acestea, în cazul în care divulgarea acestor informații de către achizitor ar prejudicia interesele prestatorului, obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor se menține și după expirarea perioadei de 2 ani calculată de la data încetării contractului.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (!) și (2) acele informații care, prin natura lor, suni considerate informații cu caracter public și trebuie puse la dispoziția oricărgi'pCfooape.interesate precum și informațiile solicitate de organismele și/sau instituțiile             ‘'

care octâveh acces fo

I f r \

:.r.


asemenea informații în baza unui act normativ sau drept special.”

 • b)  Prevederile art 9.8 din modelul de contract subsecvent se modifica după cum urmează:

în loc de:

,,9.5. Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de Achizitor, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități de întârziere. ”

Se va citi:

„9.8. Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de Achizitor, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități de întârziere dacă neexecutarea obligației de către prestator este cauzată de culpa acestuia."

 • c)  Prevederile art. 9.10 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează: în loc de:

„ 9.10. Prestatorul se obligă sâ despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamațîi și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătura cu serviciile prestate, și

 • ii) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente; ”

Seve citi;

„ 9,10. (1) Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

 • i)  reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, șl

 • ii) daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente;”

(2) Răspunderea prevăzută la alin. (1) operează doar daca achizitorul este prejudiciat ca urmare a culpei prestatorului.

 • d) Prevederile art 9.12 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează: în loc de:

„ 9.12, In cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele — interese, majorările, dobânzile aferente, etc.”

Seva citi:

„9.12. (1) în cazul in care, in urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele - interese, majorările, dobânzile aferente, etc.

(2) Notificarea emisă de achizitor în condițiile alin. (I) poate fi atacată de prestajfir ^instanța âe judecată competentă, caz în care obligația de restituire la sumelor încasate necitvenil până la soluționarea litigiului. ”                                                 fi


 • e) Prevederile art $,13 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează: în loc de:

„9.13. Prestatorul garantează Achizitorului asupra serviciilor dezvohaie că nu conțin erori și ca nu vor funcționa cu întreruperi."

Se va citi:

„9.13. Prestatorul garantează Achizitorului că serviciile dezvoltate nu conțin erori și sau că nu vorfuncționa cu întreruperi cauzate de culpa acestuia. ”

 • f) Prevederile art 10.2 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează: în loc de:

„ 10,2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează in comisie prestator-beneficiar de delegațiiîmputerniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil. ”

Se va citi:

„10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează în comisie prestator-beneficiar de delegațnîmputerniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor, fa situația fa care, cu ocazia recepțiilor achizitorul constată efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau fa cel mai scurt timp posibil dar fără să depășească un termen de 48 de ore de la constatare, fa funcție de natura și complexitatea neconformității constatate. ”

 • g) Prevederile art 11J din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează:

în loc de:

„11. L Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului fără TVA, respectiv ............... Garanția de buna execuție se constituie prin rețineri succesive din valoarea

facturilor prezentate la plată, fa acest caz prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la Trezoreria Statului, fa termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către contractant fa contul astfel deschis este de 1 % din prețul contractului Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei SiatuluL opriși de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante fa favoa^jțaribip^^ constituită garanția de bună execuție, fa situația prevăzută la art. 40 din HXjrif5'/20 l^Comul- ' astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. ”


Se va citi:

„1LL (1) Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului Jărâ TVA, respectiv .............. lei

(2)Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis hi condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări in condițiile art. 39 si ari. 40 din HG. nr. 395/2616

 • (3) Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și ptiu rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, în condițiileprevâzute la ari 40 alin, (3) din HG. nr. 395/2016. In acest din urmă caz prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la Trezoreria Statului, in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent, conform art. 39 alin. (3) din HG. nr. 395/2016. Suma inițială care se depline de către contractant in contul astfel deschis este de 1 % din prețul -contractului, adică .....* lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40 din HG.395'2016, Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului prestator. ”

 • (4) In situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas deexecutat."

 • h) Prevederile art 11.2 din modelul de contract subsecvent se modifica după cum urmează:

In loc de:

,.11.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. "

Se va ci ti:

„11.2 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a emile pretenții asupra garanției de bună execuție, oricândpe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creatJn cazul în care contractantul nu îșiîndeplînește din culpa sa obligațiile asumate prin contract

(2) Anterioremiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notificapretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu aufost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(3) în cazul în care prestatorul va remedia neconjbrmitațile notificate conform alin. (2) intr-un termen de maximum 48 de ore, iar prin măsurile adoptate va înlătura prejudipfi^^^^^e-^ achizitorului, acesta din urmă nu va mai emite pretenții asupra garanției debună execuție.y> f .


Prevederile art. 13,1 din modelul de contract subsecvent se modifică după cilm urmează: /

în lac de:

„13.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, jără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat. ”

Se va citi:

„13.1. (1} In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

 • (2) In cazul în care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanțelor de Judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat,”

 • (3) Dreptul prestatorului de a denunța unilateral acordul-cadru în condițiile alin, (2) nu poate fi invocat atunci când denunțarea ar afecta interesul național sau local.

j) Prevederile art. 13.4 din modelul de contract subsecvent se modifica după cum urmează:

în loc de:

„13.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, prințr-o notificare scrisă adresată prestatorului, jarâ nici o compensație, daca acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plato corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. ”

Se va citi:

„13.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment conform unei hotărâri judecătorești definiție tn acest sens, cu condiția ca această anulare sa nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului ’*

J k) Prevederile ort. 16.1 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează:

în loc de:

„ 16.1 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea duratei acestuia:

 • b) prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional; • a) de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b) prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c) contractul poate înceta în cazul tn care interesul național sau focalo impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor cu o notificare prealabilă de 13 zile. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului. ”

Măsura de remediere nr. 7

Prin intermediul Notificării prealabile se solicită modificarea/completarea unor clauze prevăzute în modelul de acord - cadru, motiv pentru care autoritatea contractantă dispune următoarele măsuri de

remediere:


 • a)    Prevederile art 4*2 din modelul de acord - cadru se modifica după cum urmează:

în loc de:

„4.2. Prezentul acord cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calculate de la data înregistrării acordului cadru la beneficiar sau la atingerea valorii estimate a acordului cadru. ”

Se va citi:

„4.2. Prezentul acord cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calculate de la data semnării acordului cadru de ambele părți sau la atingerea cantităților și valorilor maxime suplimentate în condițiile art. 221 alin. (1) Ut. fi din Legea nr. 98/2016"

 • b)    Prevederile art 13.1 din modelul de acord - cadru se modifică după cura urmează:

în loc de:

„13.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru, fără intervențiainstanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzai. ”

Se va citi:

13.1. (1) In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru, fără intervențiainstanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

13.2 (2) în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru, fără inîervențiainstanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.


 • a. prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord - cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automatforă intervenția instanței judecătorești si forâîndeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la dala notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-î anunța rezilierea.

 • c. prin denunțare unilaterală, fora punere în întârziere și fora intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentid achizitor în următoarele situații:

 • A. promitentul prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul cadra sau contractul subsecvent

 • B. in situația in care se înregistrează două abateri săvârșite de promitentid prestator in derularea contractelor subsecvente.”

Se va citi:

„15.2 Acordul cadru poale înceta și în următoarele cazuri:

 • a. prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndepliniriî sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord ~ cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automatjara intervenția instanței judecătorești si farăîndeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea.

Dreptul părților de a rezilia unilateral acordul-cadru în aceste condiții nu poate fi invocai atunci când rezilierea acordului—cadru ar afecta interesul național sau local.

 • c. prin denunțare unilaterală, fora punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul achizitor în următoarele situații:

 • A. promiteniul prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul cadru sau contractul subsecvent,

 • B. in situația in care se înregistrează două abateri săvârșite de promitentid prestator in den; la re a contractelor subsecvente.”

Prevederile art 15.5 din modelul de acord * cadru se modifică după cum urmează:

în loc de:

„15.5. Contractul este reziliat de drept în cazul în care prestatorul este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.”


operare.”
* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbucnr. 6-16, sector 4, București

Tel.: *40-21-335.9230 / Fax.: -M0-21337,07.90


Nr. P.7.5J536/19.04.2017

Către,

Cj OPERATORI) ECONOMICI INTERESAT!

de participarea la procedura de atribuire

a acordului - cadru având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București "inițiată prin publicarea In SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22,03.2017

Intemeiul prevederilor:

- art. 9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrăriși concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor și


Având în vedere ca:

în cadrul procedurii de atribuire aplicate pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”, inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017 au fost formulate contestațiile nr. E5343/13.04.2017, nr. 48/18.04.2017 și nr. 2682/18.04.2017;

Luând în considerare că:

aceste contestații vizează conținutul documentației de atribuire, fiind solicitate în faptlnăsdfVde^';, remediere în sensul modificări i/compietării/eliminării unor cerințe/re^llrinfoi^âțîFdi^gadml K

// /(■

7'


\\


Pagina 1 din 3 documentației de atribuire;

prin intermediul tuturor contestațiilor s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la momentul soluționării criticilor formulate;

termenul limită până ia care se pot depune ofertele a fost stabilit pentru data de 08.05.2017; potrivit art. 24 alin, (i) din Legea nr. 101/2016 Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de Ia data primirii dosarului achiziției publice iar acest termen poate fi prelungit cu încă 10 zîle în condițiile stabilite la alin. (2);

rezultă astfel că, cele trei contestații mai sus menționate nu pot fi soluționate până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor;


în contextul în care C.N.S.C. ar admite, fie și în parte, contestațiile și ar dispune măsuri de remediere constând în modificarea/completarea/efiminare cerințelor stabilite prin documentația de atribuire acestea trebuie operate înainte de data depunerii ofertelor astfel încât operatorii economici să elaboreze ofertele cu respectarea noilor cerințe modificate conform soluțiilor dispuse;

stadiul actual al aplicării procedurii de atribuire, precum și prevederile legale în vigoare, permit dispunerea de către autoritatea contractantă a oricăror măsuri de remediere considerate necesare pentru buna desfășurarea a procedurii de atribuire.

SECTORUL 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) adoptă următoarea; DECIZIE privind dispunerea măsurilor de remediere referitor la o serie de aspecte sesizate în cadrul contestațiilor mai sus menționate

Art. 1. - (1) începând cu data prezentei procedura de atribuire referitoare la „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București” inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017se suspendă în conformitate cu prevederile art. 9 afin. (1) din Legea nr. 101/2016.

(2) Persoanele abilitate vor analiza criticile formulate prin intermediul contestațiilor pentru a stabili dacă a) se impune și adoptarea altor masuri de remediere și/sau b) este necesară formularea unor puncte de vedere ce vor fi comunicate atât Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cât și societăților contestatoare.

Art. 2. - (!) Măsurile adoptate de autoritatea contractantă în legătură cu contestațiile formulate se vor aduce la cunoștința Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a operatorilori^oȘornici interesați de participarea la procedura de atribuire.

(2) Direcția Investiții șt Achiziții Publice din cadrul autorității contractante va întreprinde demersurile legale necesare pentru notificarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere adoptate prin prezenta, precum și pentru transmiterea rezultatului înregistrat în urma finalizării procesului de implementare a acestora către operatorii economici interesați de participarea ia procedura de atribuire.Direcția Investiții și Achiziții Publice i / Director Executiv ■■ *■ / / yiad Cristi/iel
* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

jJ'Zv'K       ert» Worrarv Fasxțăai CSR

'            SCW' •              '

\              Si CrîiîAS Î&JS1

’ ’,___________


Direcția Investiții și Achiziții Publice Serviciul Achiziții Lucrări și Servicii Nr.P.7.5/577/27.04.2017

Către


OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

de participarea la procedura de atribuirea acordului - cadru având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București33 inițiată prin publicarea in SEAP a anunțului de participare nr, 173989/22.03.2017

întemeiul prevederilor:

art. 9 alin. (1/din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrăriși concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și

Având în vedere că:

în cadrul procedurii de atribuire aplicate pentru încheierea acordului - cadru având ca obiect „Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al MumcipiuluiBiicurești,3timți^ts. prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017 au fost formulate contestațiile nr. 19958/13.04.2017 și nr. 48/18.04.2017

Luând în considerare că:

prin intermediul celor două contestații sunt criticate aspecte referitoare la conținutul documentației de atribuire, fiind solicitate în fapt, măsuri de remediere în sensul modificării/completarii/elimtnării unor cerințe/reguli/informații din cadrul documentației de atribuire:

stadiul actual al aplicării procedurii de atribuire, precum și prevederile legale în vigoare, permit dispunerea de către autoritatea contractantă a oricăror măsuri considerate necesare în vederea remedierii pretinselor încălcăriale leaîslatieiîn materia achizițiilor publice:

*                                 ’                                  //.. ■       f<--4

//   ;         * X

o serie de cereri privind modificarea documentației de atribuire sunt rezonabile,iariprin acceptarea ’ r e

\ ' :     7 A G'

. A. ' ■ Z c 4 . ‘ ZzApiuivf A AZiz î-z-A


acestora volumul de lucra al completului care va soluționa cele două contestații se va diminua ceea ce. mai departe, va conduce și la finalizarea litigiilor intr-o perioadă mai scurtă de timp.

SECTORUL 4 (PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREȘTI) adoptă următoarea:

DECIZIE

privind dispunerea măsurilor de remediere referitor la o serie de aspecte sesizate în cadrul Notificării prealabile mai sus menționate

Ari. 1. - Cerințele documentației de atribuire, inclusiv clauzele acordului - cadru/contractului subsecvent se modifică conform măsurilor de remediere menționate în cadrul Anexei nr. 1 la prezenta Decizie.

Art. 2. - Direcția Investiții, Achiziții Publice și Dezvoltare din cadrul autorității contractante vor întreprinde demersurile legale necesare pentru notificarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor de remediere adoptate prin prezenta, precum și pentru transmiterea rezultatului înregistrat în urma finalizării procesului de implementare a acestora către operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire.


DIRE(^A4NVESTIȚUACHIZIȚII PUBLICE

Director execiitiv.      / '

Vlad Cristinei MITITELU / -

/                 I //

Șef Serviciu


<

MonicaJoițoiu

■-/ '/

/ '


Anexa nr. 1 la Decizia nr. 577/27*04*2017

Măsura de remediere nr. 1

Prin intermediul contestației se solicită următoarele:

„La punctul b) sunt prevăzute „Autoperii (autouiăturătoare) cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) - câte un utilaj la o suprafață deservită de 15.000 mp" iar la punctul f) sunt cerute „Utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, care să permită accesul pe străzi înguste - câte un utilaj la o suprafață deservită de 15.000 mp.

Solicităm să se completeze documentația de atribuire cu suprafețele de lucru pe care se efectuează maturatul mecanizat cu aceste utilaje. Facem precizarea că documentația de atribuire nu prevede nicio anexă referitoare la maturatul mecanizat pe trotuare sau alei, care să conțină frecvențe de lucra ”

în raport de cererile adresate și având în vedere că* asupra modului de îndeplinire a acestor cerințe au fost solicitate și alte clarificări în cadrul procedurii de atribuire precum și luând în considerare împrejurarea că activitatea de măturat manual mecanizat a spațiilor înguste reprezintă o activitate ocazională, pentru a nu crea dificultăți în procesul de elaborare a ofertelor, autoritatea contractantă adoptă măsuri de remediere constând în eliminarea acestor cerințe din Ammțul de participare, Fișa de date a achiziției și Caietul de sarcini, această decizie urmând să fie adusă la cunoștința operatorilor economici și prin publicarea unui Anunț de tip erată.

Pe cale de consecință, ofertele vor fi elaborate cu luarea în considerare a următoareioraspecte:

 • a) In cadrul Secțiunii 111.2*3) Capacitatea tehnica din Anunțul de participare nr* 173989/22,03.2017* cerințele se modifică după cum urmează:

în Ioc de:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul tr. sa faca dovada ca are în dotarea sa sau ca va dispune pi. realizarea în bune coud. a cehă mai mare contr. subsecvent (proprietate/leasing/comodat) angajamente de punere la dispoziție sau prin contrJ convenții de închiriere) de resurse/ facilitați teh. (utilajele/mijloacele de transport/echip. tehnice/organisme teh.) specifice rezultate a fi necesare pt. îndeplinirea acestuia, după cum urmeaza:

„ 2. Pt. activitatea de salubrizare stradala:

 • a) Autoperii (automaturaioare) cu sistem de aspirație - câte un utilaj la o suprafața deservita de 50.000 mp;

 • b) Autoperii (automaturaioare) cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spatiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) - câte un utilaj la osgțprpfaia deservita de 15.000 mo:

 • e) Autogunoiere de 6 mc (sarcina utila medie) pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual si vidajnarii coșurilor - câte un utilaj la o suprafața deservita de 70,000 mp:

 • f) Utilaje multifuncționale (maturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, care sa permită accesul pe străzi înguste - câte un utilaj la o suprafața deservita de 15.000 mp:

 • g) Utilaje speciale de spalare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructuii existente la nivelul Sectorului 4, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5 - 7 din Anexa la Ordinul A.14.R.S.C. nr. 111/200;

 • h) Încărcătoare frontale pentru colectarea deșeurilor în vederea eliminării în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte un utilaj la o suprafața deservita de 100,000 mp;

 • i) Autobasculante pentru transportul deșeurilor si eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte doua utilaje la o suprafața deservita de 100.000 mp;

 • j) Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare si alei - mim 20 de buc;

 • k) Autoplatforme - min 2 buc;

 • l) Utilaje multifuncționale specializate, pentru cura?atid mobilierului stradal-min. 2 buc."

Se va citi:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul tr. să facă dovada că are în dotarea sa sau că va dispune pt. realizarea în bune cond. a celui mai mare contr. subsecvent (proprietate/leasing/comodat/ angajamente de punere la dispoziție sau prin contrJ convenții de închiriere) de resurse/ facilități teh. (utilajele/mijloacele de transport/echip.' tehnice/arganisme teh.) specifice rezultate a fi necesare pt. îndeplinirea acestuia, după cum urmează:

2. Pt. activitatea de salubrizare stradala:

 • a) Autoperii (automaturătoare) cu sistem de aspirație - câte un utilaj la o suprafață deservită de 50.000 mp;

 • b) Cisterne cu capacitatea de 6.25 mc - câte im utilaj la o suprafață deservită de 40.000 mp:

 • c) Aiito-cisterne cu capacitatea de 10 mc-câte un utilaj la o suprafață deservită de 50.000 mp;

 • d) Autogunoiere de 6 mc (sarcina utilă medie) pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual si vidanjorii coșurilor - câte un utilaj la o suprafață deservită de 70.000

 • e) Utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructurii existente la nivelul Sectorului 4, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la
 • g) Autobasculante pentru transportul deșeurilor si eliminarea in cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte doua utilaje la o suprafață deservita de 100.000 mp;

 • h) Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare si alei - mim 20 de buc;

 • i) Autoplatforme ~ min 2 buc;

 • j) Utilaje multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal ~ mim 2 buc. ”

 • b) în cadrul Cap. HL2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala din Fișa de date a achiziției, cerințele se modifică după cum urmează:

în Ioc de:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul tr. sa foca dovada ca are în dotarea sa sau ca va dispune pt. realizarea în bune cană, a celui mai mare contr. subsecvent (proprietate/leasing/comodat/ angajamente de punere la dispoziție sau prin contr./ convenții de închiriere) de resurse/facilitați ieh. (utilajele/mijloacele de transport/eclup. tehnice/organisme teh.) specifice rezultate a fi necesare pt. îndeplinirea acestuia, după cum urmeaza:

[...]

2. Pt, activitatea de salubrizare stradala;

 • a) Autoperii (automataratoare) cu sistem de aspirație - câte un utilaj la o suprafa/a deservita de 50.000 mp;

 • b) Autoperii (automaturatoare) cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spatiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) - câte un utilaj la o suprafața deservita de 15.000 mp;

 • c) Cisterne cu capacitatea de 6.25 mc - câte un utilaj la o suprafața deservita de 40.000 mp;

 • d) Auto-cistenie cu capacitatea de 10 mc ~ câte un utilaj la o suprafața deservita de 50.000 mp;

 • e) Autogunoiere de 6 mc (sarcina utila medie) pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual si vidajnarii coșurilor ~ câte un utilaj la o suprafața deservita de 70.000 mp;

 • f) Utilaje multifuncționale (maturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, care sa permită accesul pe străzi înguste - câte un utilaj la o suprafața deservita de 15.000 mp;

 • g) Utilaje speciale de spalare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructuii existente la nivelul Sectorului 4, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la OrdinulA.N.R.S.C. nr. 111/2007;

 • h) încărcătoare frontale pentru colectarea deșeurilor în vederea eliminării în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte un utilaj la o suprafața dese}xi.^fic'f(J'Of)Of^

// v __

 • i) Autobasculante pentru transportul deșeurilor si eliminarea în cel mai sc&ft timp posibil, a zonelor de deșeuri necontrolate — câte doua utilaje la o suprafața deservita defiOO.OOOjnp; ; ]

X V.

 • j) Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare si alei ~ min. 20 de buc:

 • k) Autoplatforme - min 2 buc:

 • l) Utilaje multifuncționale specializate, pentru cura?aiul mobilierului stradal - min. 2 buc. ”

Se va citi:

„ Cerința ar. 2

Ofertantul tr. sa facă dovada că are în dotarea sa sau că va dispune pt. realizarea în bune cond. a celui mai mare contr. subsecvent (proprietate/leasing/cc-modat/ angajamente de punere la dispoziție sau prin contr./ convenții de închiriere) de resurse/ facilități teh. (utilajele/mijtoacele de transport/echip. tehnice/organisme teh.) specifice rezultate a fi necesare pt. îndeplinirea acestuia, după cum urmează:

[-]

2. Pt. activitatea de salubrizare stradală:

 • a) Autoperii (automăturătoare) cu sistem de aspirație - câte un utilaj la o suprafața deservită de 50.000 mp;

 • b) Cisterne cu capacitatea de 6.25 mc - câte un utilaj to o suprafață deservită de 40.000 mp;

 • c) Auto-cisterne cu capacitatea de 10 mc- câte un utilaj la o suprafață deservita de 50.000 mp;

 • d) Autogunoiere de 6 mc (sarcina utila medie) pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului mamiul si vidanjării coșurilor - câte un utilaj la o suprafață deservită de 70.000 mp;

 • e) Utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructurii existente la nivelul Sectorului 4, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007;

 • f) încărcătoare frontale pentru colectarea deșeurilor în vederea eliminării în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte un utilaj la o suprafață deservita de 100.000 mp;

 • g) Autobasculante pentru transportul deșeurilor si eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate — câte două utilaje la o suprafață deservita de 100.000 mp;

 • h) Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare si alei - min. 20 de buc;

 • i) Autoplatforme - min 2 buc;

 • j) Utilaje multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal - min. 2 buc. ”

  e)


în cadrai pct 4.2 Salubrizarea stradală din Caietul de sarcini, cerințele se modifică după cum urmează:

A

In loc de:


// 1 <

„In acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin â^uhnăiparetop categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția ațitorității\

4 '                       / contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr, 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. îl 1/2007 (mai puțin în cașul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprfață de lucru specifică de deservire):

 • a) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuarea operației de măturat manual pe arterele de circulație cu trafic RATB sau arterele de penetrație și legătură, măturile și periile se vor înlocui cu echipamente de aspirație. în acest sens, operatorul are obligația ca, cel mult, în primii de 3 ani de derulare a contractului să înlocuiască echipamentele existente în procent de 50%, urmând ca în cursul ultimului an să atingă un procent de 100%;

 • b) câte o autoperie (automăfurătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 50.000 mp;

 • c) câte o autoperie (aulomăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafața de 15.000 mp, de dimensiuni gabaritice corespunzătoare;

djcâte o cisternă cu capacitatea de 6.25 mc pentru o suprafață de 40.000 mp;

ejcâte o auto-cisternă cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp

 • f)câte o autogunoieră de 6 mc (sarcina utila medie) pentru o suprafața de 70.000 mp pentru colectarea deșeurilor rezultate in urma maturatului manual si vidajnarii coșurilor;

gjutilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, de dimensiuni agabaritice care să permită accesul pe străzi înguste - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp;

 • h) utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructuri existente la nivelul Sectorului 4;

 • i) câte un încărcător frontal și două autobasculante pentru o suprafață de 100.000 mp pentru colectarea transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de desuri necontrolate;

jjaspiratoare de deșeuri stradcde (frunze) de pe trotuare și alei - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp;

kjmtnim trei două autoplatforme;

l)minim două utilaje multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal. ”

Se va citi:

„In acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul Â.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care mi a fost stabilită o suprafață de lucru specifică de deservire):

a) în vederea diminuării cantităților de pulberi în suspensie din aer, la efectuareatopefâțieTde măturat înarmai pe arterele de circulație cu trafic RATB sau arterele de penetr&ie și legătura, obligația ca, cel mult, în primii de 3 ani de derulare a contractului să înlocuiască echipamentele existente în procent de 50%, urmând ca în cursul ultimului an să atingă un procent de 100%;

măturat manual pe arterele de circulație cu trafic RATB sau arterele de penetr&ie și _

măturile și periile se vor înlocui cu echipamente de aspirație. în acest sens! operatorul dre\ Sl ' 1 z / -


 • b) câte o auloperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 50.000 mp;

 • c) câte o cisternă cu capacitatea de 6.25 mc pentru o suprafață de 40.000 mp;

 • d) câte o auto-cisternă cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp

 • e) câte o autogunoieră de 6 mc (sarcina utila medie) pentru o suprafață de 70.000 mp pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual și vidanjorii coșurilor;

 • f) utilaje speciale de spălare sub jet de presiune, adaptate conform infrastructurii existente la nivelul Sectorului 4, dimensionate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.NJLS.C. nr. 111/2007;

 • g) câte un încărcător frontal și două autobasculante pentru o suprafață de 100.000 mp pentru colectarea transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate;

 • h) Autobasculante pentru transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate — câte două utilaje la o suprafață deservită de 100.000 mp;

 • i) aspiratoare de deșeuri stradale frunze) de pe trotuare și alei - min. 20 de buc.;

jjminim două autoplațforme;

kjmlnim două utilaje multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal.”

Măsura de remediere nr, 2

Prin intermediul contestației se solicita următoarele:

„La punctul c) sunt cerute „Cisterne cu capacitatea de 6.25 mc - câte un utilaj la o suprafață deservită de 40.000 mp”, iar la punctul d) sunt prevăzute „Auto-cisteme cu capacitatea de 10 mc -câte un utilaj la o suprafață deservită de 50.000 mp

Solicităm să se precizeze dacă normele pentru cele două tipuri de cisterne sunt aferente operațiunii de stropit sau celei de spălat cu presiune și dacă normele respective se referă la o singură cursă. ” în raport cu cererea adresată facem precizarea că, potrivit pct. 4.2 Salubrizarea stradală, lît h) din caietul de sarcini operațiunea de spălare se realizează cu „utilaje speciale de spălare sub jet de presiune”. Prin         Cisternele cu capacitatea de 6.25 mc” și „Aiito-cisternele cu capacitatea de

10 mc” vor fi utilizate pentru operațiunea de stropit.

Totodată, potrivit cerințelor documentației de atribuire, autoritatea contractantă a lăsat libertatea

Măsura de remediere nr. 3

Prin intermediul contestației se solicită următoarele:

„La punctul e) sunt cerute „Autogunoiere de 6mc (sarcina utilă medie) pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual și vidanjării coșurilor - câte un utilaj la o suprafață deservită de 70.000 mp7 Având în vedere indicele mediu de producere a deșeurilor stradale de 175 kg/10.000 m2/zi prevăzut în Caietul de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare, aprobat prin Ordinul nr. 111/2007 din 09 iulie 2007 al A.N.R.S.C.. de care a ținut cont la elaborarea documentației de atribuire și autoritatea contractantă conform punctului 1. INTRODUCERE din Caietul de sarcini, rezultă că pe o suprafață de 70.000 mp se generează zilnic 1,225 tone de deșeuri stradale, iar sarcina idilă a unei autogunoiere cu capacitatea de 6 mc este de aproximativ 1,4 tone. ■

Solicităm să se modifice norma de lucru/producție pentru autogunoiera de 6 mc atât din Fișa de date cât și din Caietul de sarcini astfel încât suprafața de 70.000 mp să fie înlocuită cu 70.000 mp/curscL ” Referitor la cererea adresată facem precizarea că, potrivit cerințelor documentației de atribuire, autoritatea contractantă a lăsat libertatea operatorilor economici să stabilească metodologia de lucru pentru a îndeplini cerințele minime cantitative și calitative solicitate prin caietul de sarcini. în consecință, în măsura în care ofertanții vor face dovada fezabilității propunerii tehnice și va rezulta că o anumită suprafață poate fi acoperită de un utilaj unic prin realizarea mal multor curse, atunci cerința va fi considerată îndeplinită într-un mod echivalent

Măsura de remediere nr. 4

Prin intermediul contestației se solicită următoarele:

„La punctul h) sunt prevăzute „încărcătoare frontale pentru colectarea deșeurilor în vederea eliminării în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate — câte un utilaj la o suprafață deservită de 100.000 mp”, iar la punctul i) „Autobasculante pentru transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte două utilaje la o suprafață deservită de 100.000 mp. ”

Pentru a putea determina numărul de încărcătoare frontale, respectiv de autobasculante, solicităm să se completeze documentația de atribuire cu suprafața de pe care se colectează deșeurile necontrolate în vederea transportării și eliminării”

Referitor Ia această solicitare menționăm că dimensionarea numărului de încărcătoare frontale pentru colectarea deșeurilor necontrolate și a numărului de autobasculante pentru transportul deșeurilor necontrolate se va realiza pentru 50% din suprafața de trotuarelor menționata în cadrul Anexei nr. 10 Specificații străzi Sector 4.xls aferentă caietului de sarcini.

Măsura de remediere nr. 5

Referitor la conținutul clauzei nr. 13.1 din modelul de contract, prin notificarea prealabilă s-a solicitat inserarea unei clauze prin care să fie instituit dreptul prestatorului de a denunța unilateral contractul în cazul în care autoritatea contractantă nu reușește să îșiîndeplinească obligșțiii^ȘsȘ^at^ prin contract, în raport de această cerere, prin Decizia nr. P.7.5./478/11.04,2017 s-au dispus^măsurîMb remediere constând din includerea unei clauze care să prevadă acest drept și pentrii prestatort\de

\ A ■ ' /

= < C’\ > • ‘‘ Z-V 'J

■ . CV

altă parte, redactarea conținutului alin. (2) conține erori materiale în sensul că a fost practic reluată clauza stabilită prin alin. (1) al acestui articol.

în consecință, autoritatea contractantă dispune noi măsuri de remediere în ceea ce privește modificarea alin. (2) al art. 13.1 din modelul de contract după cum urmează:

A

In Ioe de:

„ (2) în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzai,”

Se va citi:

(2) In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, prestatorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat. ”

Măsura de remediere nr, €

Prin intermediul contestației se solicită eliminarea cerinței nr. 2, pct. prevăzută la Cap, IIL2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionaledm Fișa de date a achiziției, potrivit căreia: „Cerința nr. 2

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca deține capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin prezentarea licențeior7aiitorizarilor/atestateior necesare pentru participarea la procedura de atribuire si pentru prestarea serviciilor care fac obiectul cehă mai mare contract subsecvent, aflate în termen de valabilitate la dala prezentării, respectiv:

 • b) Autorizație de mediu pentru desfasurarea activitatii de salubritate emisa de organelle competente în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din O.V.G. nr. 195/2005 privind proiecția mediului, art. 3 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007.”

în raport cu argumentele prezentate de contestatoare și având în vedere prevederile caietului de sarcini, autoritatea contractantă dispune măsuri de remediere constând în eliminarea acestei cerințe după cum urmează:

 • a) La Secțiunea 111.2,1) Situația personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei din cadrai Anunțului de participare 173989/22.03.2017 cerințele se modifică după cum urmează:

în loc de:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca deține capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin prezentarea licentelor/autorizarilor/atestatelor necesare pentru de atribuire si pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai aflate în termen de valabilitate la data prezentării, respectiv:


 • a) Licența comunitara de transport rutier de mărfuri eliberata de Autoritatea Rutiera Româna (R.A.R.), în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) coroborate cu ari. 4 pct, II Ut. c) si d) din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 • b) Autorizație de mediu pentru desfasurarea activitatii de salubritate emisa de organelle competente în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind proiecția mediului, ari. 3 alin. (1) si ari. 5 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007. ”

Se va citi:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul trebuie sa facă dovada că deține capacitatea de exercitare a activității profesionale prin prezentarea licentelor/autorizărilor/atestatelor necesare pentru participarea la procedura de atribuire $i pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent, aflate în termen de valabilitate la data prezentării, respectiv:

 • a) Licența comunitară de transport rutier de mărfuri eliberată de Autoritatea Rutieră Română (RA.R.f în conformitate cu prevederile ari 24 alin. (1) coroborate cu ari. 4 pct. II lit. c) si d) din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. ”

La Cap. HI.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale din Fișa de date a achiziției&erivAeâe se modifică după cum urmează:

în Ioc de:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca deține capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prin prezentarea licentelor/autorizarilor/atestaielor necesare pentru participarea la procedura de atribuire si pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai mare contract subsecvent, aflate în termen de valabilitate la data prezentării, respectiv:

 • a) Licența comunitara de transport rutier de mărfuri eliberata de Autoritatea Rutiera Româna (R.A.R), în conformitate cu prevederile ari 24 alin. (1) coroborate cu ari 4 pct. II Ut. c) si d) din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

 • b) Autorizație de mediu pentru desfasurarea activitatii de salubritate emisa de organelle competente în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, ari. 3 alin. (1) si ari 5 alin. (1) din Procedura de emitere a autorizației de mediu aprobata prin Ordinul nr. 1798/2007.”

Seva citi:

„ Cerința nr. 2

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține capacitatea de exercitare a actriiîătiijpxțj^pnale prin prezentarea licentelor/autorizărilor/atestatelor necesare pentru participând ^proâeaâra^ de atribuire si pentru prestarea serviciilor care fac obiectul celui mai mare ^Ord/ac^ubsecvent, a) Licența comunitară de transport rutier de mărfuri eliberată de Autoritatea Rutieră Română (R.A.R.), în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) coroborate cu art. 4 pct. II Ut. c) si d) din Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.”

aflate în termen de valabilitate la data prezentării, respectiv:


Facem precizarea ca, pentru modificarea acestei cerințe autoritatea contractantă va transmite spre publicare în S.E.A.P. și un Anunț de tip erată.

Măsura de remediere nr, 7

Prin intermediul contestației se solicită modifîcarea/completare cerințelor privind modul de ajustare a prețului contractului în corelare cu dispozițiile Ordinului nr. 109/2007.

A

In raport cu cererea adresată, autoritatea contractantă dispune măsuri de remediere după cum urmează:

a) în cadrul Cap. H.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI din Fișa de date a achiziției regulile de ajustare a prețului contractului se modifică după cum urmează:

în loc de:

„IL4.1) Ajustarea prețului contractului

Da

Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă: Tn+l—TnxLPC(tl-t2)/100,

Unde:

Tn+1 — tariful perioadei n+1 (tariful nou);

IPC (tl-î2) - Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-caiial-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn~~l) raportat la perioada de referință (luna la care a fast calculat/aplicat Tn).

Tn ~ tarifid actual.

De asemenea, tarifele se poat ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Ut. b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:

a)


Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor,

U A

Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltsâelilorifl^rdtecfied'/Aț mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele sș/vor ajusțfifsu valoarea rezultată din modificarea legislativă.”                         if ( ?/■-   \

în acest caz, tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Se va citi:

„11.4.1) Ajustarea prețului contractului

Da

Tarifele se pot ajusta cit aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor, în raport cu evoluția parametrului de ajustare, în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va realiza conform prevederilor Ordinului A.NJLS.C. nr. 109/2007, după următoarea formulă: Tn+l~TnxIPC (tl~t2)/100}

Unde:

Tn+1 - tariful perioadei n+1 (tariful nou);

1PC (tl-12) ~ Parametrul de ajustare reprezentat de indicele prețurilor de consum pentru servicii, ramura apă-canal-salubritate, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada curentă (luna anterioară lunii în care se face calcul sau la care se dorește actualizarea, prin raportare la data la care se calculează Tn+1) raportat la perioada de referință (luna la care a fost calculat/aplicat Tu).

Tn - tariful actual

De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Ut. a), b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și mimai după intrarea în exploatare a acestora.

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor,

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă. ”
în cadrul Cap. IV.4,2) Modul de prezentare a propunerii financiare din Fișa de dale a achiziției prevederile Notei nr, 3 se elimină.

Prevederile art* 6.2 din modelul de Acord-cadru se modifică după cum urmează:

în Ioc de:

„6.2. (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

 • (2) - Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Hi. b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv, în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • b) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de proiecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă."

Se va citi: „6.2. (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007.

 • (2) - Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Ut b) și c) din Ordinul nr, 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și mimai după intrarea în exploatare a acestora.

 • b)  Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

 • c) Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilo^' de protecție mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu^vdtn'nrea *


 • d) Prevederile art 5,3 din modelul de contract subsecvent se modifică după cum urmează: în Ioc de:

„5.3 (1) Tarifele se pol ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor in baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr, 2 la Ordinul nr. 109/2007.

 • (2) - Tarifele poate fi ajustate in conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr, 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, tarifele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la ari 15 alin. (1) Td. b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații;

a) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

bj Ca urmare a modificărilor legislative care conduc la creșterea cheltuielilor de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, caz în care tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din modificarea legislativă.“

Se va citi:

5.3 (1) Tarifele se pot ajusta cu aprobarea autorității administrației publice locale, la solicitarea operatorilor în baza cererilor de ajustare, însoțite de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuieli, cu respectarea structurii prevăzute în cadrul Anexei nr. 2 la Ordinul nr. 109/2007,

 • (2) - Tarifele poate fi ajustate în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul nr. 109/2017, cu respectarea condițiilor stabilite în documentația de atribuire.

 • (3) De asemenea, târfele se pot ajusta și în condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) Iii. b) și c) din Ordinul nr. 109/2007, respectiv în următoarele situații:

 • a) La modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcțiune a unor utilaje pentru îmbunătățirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare și numai după intrarea în exploatare a acestora.

 • b) Ca urmare a modificării structurale a costurilor, sau a cantităților ori la modificarea condițiilor de prestare a activității, care determină modificarea costurilor cu o influență mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv. în acest caz, tarifele se vor ajusta cu valoarea rezultată din creșterea costurilor.

Măsura de remediere nr. 8

Prin intermediul contestației se solicită modificarea prevederilor art. 16,1 lit. c) din modelul contract în sensul includerii dreptului prestatorului de a solicita plata unor daune interese.

Având în vedere acest aspect, autoritatea contractantă dispune măsuri de remediere după cum urmează:

în loc de:

„16.1 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b) prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c) contractul poate înceta în cazul în care interesul național sau locala impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor cu o notificare prealabilă de 15 zile, în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractuluiM

Se va citi:

„16.1 Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

 • a) de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b) prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c) contractul poate înceta în cazul în care interesul național sau locala impune, prin denunțarea unilaterală de către achizitor eu o notificare prealabilă de 15 zile. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului și de a solicita daune interese.”


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR


KWA «de Memaru al Fedefrtie' CSQ


ISO Î4M1 *

&&0K5A$1OB1* AP ARATUL DE SPECIALITATE*


B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. P.7.57422/04.04.2017

Către,

OPERATORII ECONOMICI

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică mai sus menționat, inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ca urmare a unor solicitări de clarificări primite de autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm în cele ce urmează:

RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

(PARȚIAL)

CLARIFICARE DIN OFICIU:


I.

Având în vedere numărul ridicat de solicitări de clarificări primite de autoritatea contractanta până în prezent, precum si volumul de documentare în vederea formulării răspunșUî^x.CĂe^s se impun, autoriatea contractantă va proceda în perioada următoare lăz*fohnularea răspunsurilor care se impun, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. /lf3~dîn\, Legea nr. 98/2016.                                                                 ț - 'L 5

^7

';: L V“ <£-''>' ;7 '\s?L

r.

II. RĂSPUNSURI:

întrebarea nr. 1:

„Referitor la cap. 4.1. „Salubrizare menajeră" din caietul de sarcini, în vederea estimării numărului mediu de recipient! și a traseelor de colectare, vă rugăm să ne transmiteți informații cu privire la densitatea medie a deșeurilor:

- menajere;

-reciclabile (inclusiv fracția uscată):

-voluminoase;

-periculoase;

-provenite din amenajări, construcții și demolări”,

Răspunsul nr. 1:

Cu privire Ia solicitarea dvs. facem precizarea că, între Municipiul București și RER Ecologic Service București - REBU S.A. a fost încheiat contractul f.n./10.01.1997 având ca obiect prestarea serviciului de salubrizare, contract care a fost preluat de către Sectorul 4 al Muncipiului București în cursul anului 2001, în ceea ce privește prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Muncipiului București.

Potrivit contractului mai sus menționat, operatorul serviciului de salubrizare nu avea obligația de a realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale. Mai mult, potrivit contractului antemenționat, decontarea serviciilor de salubrizare menajeră s-a realizat de către operatorul de deșeuri în baza contractelor direct încheiate de către acesta cu generatorii de deșeuri, persoane fizice sau juridice.

Totodată, din cunoștințele autorității contractante, pe raza Sectorului 4, au activitat de-a lungul timpului mai mulți operatori, care au procedat la încheiarea în mod directa unor contracte cu generatorii de deșeuri. Dintre aceștia menționăm următoarele societăți: S.C. ROMPREST S.A., S.C. SUPERCOM S.A., S.C. ROSAL S.A., S.C. URBAN S.A., S.C. SALTRANS EXIM S.R.L., S.C. SALSERV ECOSISTEM S.R.L..

Precizăm că, în urma notificării primite din partea A.N.R.S.C, autoritatea contractantă a procedat inclusiv la amendarea unora dintre acești operatori pentru nerespectarea condițiilor legale de prestare a serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, însă aceștia contestat în instanță sancțiunile contravenționale aplicate de către reprezentanții împuterniciți ai Sectorului 4, iar în unele cazuri litigiile respective au fost soluționate în defavoarea auotorității contractante.

Pentru aceste motive, autoritatea contractantă nu se află în posesia informațiilor solicitate de dvs.. Pe de altă parte, în vederea unei informări completă și corectă a operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedura, aceșțja_yor utiliza în vederea elaborării ofertei informațiile cuprinse în


întrebarea nr. 2: „ Conform cap. 4.1 din caietul de sarcini - Compoziția deșeurilor este:

 • - deșeuri de hârtie și carton 9 %;

 • - deșeuri de sticlă 3 %;

 • - deșeuri de plastic 17 %;

 • - deșeuri de metal 2 %;

Iar, fracția uscată este compusă din

 • - hârtie și carton;

 • - plastic - metal;

 • - sticlă.

- pentru colectarea fracției uscate a cantității medii generată de o persoana/an, estimându-se că cca. 30% reprezintă fracție uscată;

a) îndeplinirea obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităților de deșeuri depozitate la depozitele de deșeuri;

iar în Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

„ Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri menajere care urmează să fie colectată este de min. 90.000 to/an și max. 110.000 to/an și a fost estimată pe baza datelor istorice disponibile la nivelul autorității contractante pentru ultimii ti ei ani pe parcursul cărora s-au realizat asemenea operațiuni și extrapolarea acestora prin raportare la numărul populației din sector, precum- și la cantitatea medie anuală generată de o persoană (cca. 318 kg conform H.C.G.M.B. nr. 82/2015). Aceste cantități comportă un grad estimat de variație de până la +/-20%.

Din cantitatea totală de deșeuri menajere, se estimează că între min. 20.000 tone/an și max. 35.000 to/an reprezintă deșeuri reciclabile, care se vor colecta separat și care, de asemenea, comportă un grad de variație de până la +/-20%) ”,

în prima sursă, deșeurile reciclabile colectate în fracția uscată reprezintă maxim 31% din compoziție, iar în valoare absolută (cantitativ) reprezintă 32% (având în vedere cantitățile maxime preconizate). Vă rugăm să ne precizați dacă pentru calcule se va folosi valoarea relativă (31%) sau cantitatea maximă exprimată în tone (diferită de 31%) ’■

Răspunsul nr, 2:

Valorile (cantitățile) la care face referire enunțul întrebării dvs. reprezintă estimări ale cantităților prevăzute potrivit informațiilor din cadrul caietului de sarcini șL ca ațare. cantitățile de deșeuri efectiv colectate și depozitate pe parcursul execuției acorduțmi^c^d|iis:x pot fi mai mici, mai mari sau egale cu cele precizate. De altfel, acesta este și^moîivul pentru care autoritatea contractantă a menționat,încă de la nivelul caietului de sarcini, împrejurarea că. respectivele cantitiăti pot comparta un anumit grad de variație fată de estimările inițiale, i ț

Prin urmare, în vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesați de participarea Ia procedură pot lua în considerare, pe baza propriei experiențe privind prestarea serviciilor de profil, oricare dintre valorile ante-menționate, însă indiferent de modul de calcul ales, decontarea, precum și calculele necesare îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantității de deșeuri depozitate pe parcursul execuției acordului - cadrui se va raporta Ia serviciile real executate (potrivit cantităților de deșeuri efectiv colectate).

întrebarea nr. 3: ,, Vă rugăm să ne comunicați dacă cantitățile prevăzute pentru deșeuri voluminoase, construcții și periculoase sunt incluse în totalul cantității de deșeuri menajere sau sunt suplimentare ”.

Răspunsul nr. 3:


Cantitățile de deșeuri voluminoase au fost estimate separat față de cantitățile estimate pentru deșeurile menajere, nefiind astfel cuprinse în estimările aferente acestei din urmă categorii de deșeuri. Prin urmare, oferta va fi elaborată cu respectarea estimărilor indicate în Caietul de sarcini unde s-au precizat următoarele: „ Cantitateaestimată:

Cantitatea medie anuală estimată de deșeuri voluminoase care urmează să fie colectată de la populație este de min. 2.000 to/an și max. 3.000 to/an, iar de la operatorii economici/instituții publice de min. 200 to/an și max. 1.000 tone/an. Aceste cantități comportă un grad de variație de până la +/~50% ”.

De asemenea, facem precizarea că, potrivit caietului de sarcini, deșeurile voluminoase provenite de la populație se vor colecta gratuit iar deșeurile voluminoase provenite de la operatori economici/instituții publice se vor colecta contra cost, sumele aferente fiind plătite direct de deținătorul deșeurilor respective.

Așadar, în cadrul prezentei proceduri nu se vor cota și prețurile pentru activitatea de „Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici”.

întrebarea nr. 4:

„ Conform Caietului de sarcini, în ceea ce privește deșeurile voluminoase:

„ Cantitatea, medie anuală estimată de deșeuri voluminoase care urmează să fie colectată de la populație este de min. 2.000 to/an și max. 3.000 to/an, iar de la operatorii economici/instituții publice de min. 200 to/an și max. 1.000 tone/an. Aceste cantități comportă un grad de variație de până la +/-50% ”.

Și

„Deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii de deșeuri vor fi coleftqt^d^băir^^ operator, de regulă, o dată pe lună pe baza unui plan de lucru aprobat în preulabifde"către * \ '            \e

J-             o            sr       r            r              r                 f     V

autoritatea contractantă, în prima zi de sâmbătă a lunii de la fiecpre asociației at proprietari/gospodării individuale                                       $


■x                  - ‘T

'gpVp'

Vă rugăm să eliminați condiționarea ridicării a minim 167, respectiv maxim 250 to deșeuri voluminoase într-o singură zi, deoarece se pot realiza campanii de colectare în zilele de week- end pe parcursul unei luni, pe zone, respectând frecvența stabilită, caz în care cantitatea ce urmează a fi transportată într-o singură zi va fi diminuată

Răspunsul nr. 4:

în cadrul caietului de sarcini s-a precizat că deșeurile voluminoase provenite de la deținătorii acestora vor fi colectate, de regulă, o dată pe lună. Prin utilizarea sintagmei „ de regulă” autoritatea a dorit să evidențieze că această condiționalitate nu este obligatorie. De aceea, în cadrul cerinței s-a făcut și precizarea că programul de lucru pentru colectarea acestor deșeuri va fi cuprins într-un plan de lucru careva fi aprobat în prealabil de către autoritatea contractantă.

Ah

In consecință, ofertanții au libertatea de a propune diverse variante de lucru pentru desfășurarea acestei activități cu condiția ca planul de lucru propus să fie unul fezabil/sustenabil.întrebarea nr. 5:

„Conform cap. 4.2. din caietul de sarcini - Salubrizarea stradală:

ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaj e/instalațiidechipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin zri cazul numărului fix de utilaje, respectiv al celor pentru care nu a fost stabilită o suprafață de lucru specifică de deservire):

 • a) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafață de 50.000 mp;

 • b) câte o autoperie (automăturătoare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) pentru o suprafața de 15.000 mp. de dimensiuni gabaritice corespunzătoare;


 • c) câte o cisternă cu capacitatea de 6.25 mc pentru o suprafață de 40.000 mp;

 • d) câte o auto-cisternă cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp;

 • e) câte o autogunoieră de 6 mc (sarcina utila medie) pentru o suprafața de 70.000 mp pentru colectarea deșeurilor rezultate în urma maturatului manual si vidanjării coșurilor;

i) utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, de dimensiuni agabaritice care să permită accesul pe străzi înguste - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp:

g) câte un încărcător frontal și două autobasculante pentru o suprafață de 100.000 mp pentru colectarea transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibjfia--zop'ielo)r^


de deșeuri necontrolate:h) aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei - câte cfbucatăpsenfrăpo suprafață de 15.000 mp: ”                                                 0     [       \ l‘•'Z


Vă rugăm să ne specificați dacă normele prezentate sunt pentru 1 oră de prestație sau pentru 1 schimb de 8 h ",

Răspunsul nr. 5:

Referitor la întrebarea adresată menționăm că informațiile cu privire la numărul de utilaje care deservesc o anumită suprafață determinată nu reprezintă norme pentru o oră de prestație sau pentru un schimb de 8 ore. ci reprezintă cerințe minimale privind utilajele și echipamentele necesare pentru asigurarea serviciului de salubrizare, în conformitate cu informațiile stabilite prin Anexanr. 1 la HCGMB nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Pe de altă parte, în raport cu toate serviciile care urmează să fie prestate (indiferent de tipul acestora), operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură vor avea în vedere informația potrivit căreia aceștia:

“[...] trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare solicitată prin prezentul caiet de sarcini [...].

[...]

trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini [...]

în mod similar,

 • -  în loc următoarea sintagma din cadrul Cap. 4.3. - “Deszăpezire ” din caietul de sarcini:

"[...] trebuie să asigure necesarul de vâilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini

 • -   se va citi:

] trebuie să asigure necesarul de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pentru pentru curățatul manual și mecanizat al zăpezii și/sau al gheții, inclusiv la gurile de scurgere, încărcatul/descărcatul și transportul zăpezii și combaterea poleiului pe care le va utiliza pentru îndeplinirea în condiții optime a activității având în vedere programul, cantitățile estimate/suprafețele de lucru aferente precum și frecvența acestor operații solicitată prin prezentul caiet de sarcini [...]                                     ~__

Astfel, prin sintagma “/"..J pentru îndeplinirea în condiții optime a activ.itjățiVf/\fi:'3e> ’ înțelege faptul că intră în responsabilitatea operatorilor economici interesați d^părticiparea^la prezenta procedură să stabilească numărul de utilaje/instalații/echipamente/vehicul'e considerat necesar pentru prestarea serviciilor, cu respectarea cerințelor niinime din cadruL documentației de atribuire, respectiv a modului de calcul stabilit prin breviarele de calcul aferente Ordinului A.N.R.S.C. nr. 11 l/2007(indicate în cadrul caietului de sarcini), precum și având în vedere:

specificul operațiilor desfășurate (implicit de modul de abordare a ofertanților asupra frecvențelor minime pentru prestarea serviciilor solicitate potrivit caietului de sarcini);

cantitățile estimate/suprafețele menționate:

 • -  numărul de schimburi (programul de lucru) propus și asumat de operator prin programul inițial de activități prezentat în cadrul propunerii tehnice și modul ales pentru optimizarea resurselor tehnice implicate în realizarea respectivelor activități (implicit numărul acestor resurse șitraseele avute în vedere,în corelare cu programul de lucru propus);

 • -   și, după caz, în funcție de informațiile mai sus menționateși de specificul operațiilor avute în vedere, numărul de recipiente/containere de (pre)colectare propus și calculat de ofertant pentru îndeplinirea în condiții optime a activității.


  întrebarea nr, 6:


„ Vă rugăm să corelați volumele de lucrări și frecvențele de lucru din Caietul de Sarcini cu cele din Anexele 11-15, respectiv Anexa 19”,

Răspunsul nr. 6:

In raport cu observațiile formulate, autoritatea contractantă a procedat la analiza documentelor indicate însă nu s-a constatat existența unor necorelări între informațiile menționate în cadrul Anexelor nr. 11 - 15 și informațiile incluse în Anexa nr. 19, în sensul că informațiile din cadrul acestor anexe sunt complementare, astfel;

 • -   în cadrul Anexelor nr. 11 - 15 au fost cuprinse informațiile referitoare la frecvențele de servicii minime și maxime privind operațiunile de măturat manual, măturat mecanic, spălat, stropit, întreținere, pentru fiecare stradă în parte și care au fost calculate la diferite intervale de timp (cum ar fi la două săptămâni/o lună); în timp ce,

 • -  în cadrul Anexei nr. 19 au fost prezentate cantitățile minime și maxime totale estimate pentru aceste operațiuni (operații de salubrizare), care au fost calculate atât la nivelul unui contract subsecvent cât și la nivelul acordului-cadru, pe baza suprafețelor și frecvențelor specificate în cadrul Anexelor nr. 11-15.

A

In concluzie, operatorii economici interesați de participarea la procedură vor avea în vedere următoarele informații:

 • -  în vederea elaborării propunerii financiare:

o cantitățile minim e-maxime, atât la nivelul unui contract subsecvent, cât și la nivelul acordului-cadru, completând în acest scop Anexele nr. 18, 19 și 20 la caietul de sarcini;o se elimină Anexa la Formularul nr. 4 (care conține informații eronate).

- în vederea elaborării propunerii tehnice:

o cantitățile minime-maxime, respectiv frecvențele/duratele efective de acțiune și, după caz, suprafețele de lucru din cadrul caietului de sarcini, respectiv din cadrul Anexelor nr. 11 -15 la caietul de sarcini;

o cantitățile minime-maxime din cadrul Anexei nr. 16 aplicabile în cazul serviciilor de deszăpezire fac referire cel mai mic și cel mai mare contract subsecvent și, ca atare, acestea au fost preluate în cadrul Anexei nr. 20. Pentru acest motiv, Anexa nr. 16 nu este necesar a fi completată și prezentată în cadrul ofertei.

A

întrebarea nr. 7:

„Referitor la frecvențele de lucru precizate în Anexele 11-15 am constatat posibile erori, pe care, vă rugăm să aveți amabilitatea de a le corecta:

f a) pe str. Eremia Popescu - nu apare tronsonul cuprins între str. Runcu și bd. Ion Iriceanu;

 • b) pe str. Diademei nu sunt operații de salubrizare (toate frecvențele sunt 0);

 • c) Intr. Gara Progresul - deși este capăt de linie RATB nu are operația de spălat;

 • d) pe calea Văcărești (Splai-Olteniței), deși frecvențele de stropit sunt 28; 42 suprafața de lucru este 0, inclusiv suprafețele arterei și trotuarelor;

 • e) calcul greșit pentru suprafețele de lucru la operațiile de măturat manual, spălat, întreținere la toate arterele cu lățime de lucru mai mică de 4 m.

Exemplu: Str. Drăgănești - arteră: L = 165,5 m.; 1 =3.83 m.; S - 633,68; suprafață trotuar S = 173,54 m. Măturat manual -frecvență f = 2; suprafață 1.671,08 mp. f x (L x 2m x 2 rigole + S). In acest caz suprafața de lucru a carosabilului (662 mp) este mai mare decât suprafața fizică a acestuia - 633 mp

Răspunsul nr. 7:

Referitor la observațiile formulate, operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură vor avea în vedere următoarele informații:

 • a) în ceea ce privește Str. Eremia Popescu,informațiile referitoare la tronsonul Ciocănești-Runcuse va lua în calcul suprafața exprimată pentru toata strada, inclusiv tronsonul Runcu- Iriceanu;

  b)


  c)


în ceea ce privește Str. Diademei,aceasta este o stradă înfundată cu intrare din str. Luică având o lățime medie de 1,87 m și o lungime de 61,2 m.Această stradă nu este folosită în general decât de riverani și nu permite accesul auto. In cazul în care la un moment ulteriorse va constatacă există posibilitatea și necesitatea de efectuare a operațiilor de salubrizare stradală în această locație, prestatorul va fi informat asupra acestui aspect iar programul de realizare a serviciului de salubrizare stradală se va revizui în mod corespunzător;

gr ggP        X

'v.

V;

Vi


în ceea ce privește Intr. Gara Progresu, aceasta are porțiuni mari de betpU și, ca.atare. această este improprie pentru operația de spălat stradal. Pentru aceste ^Qotiv,^hda^\ discuție a fostcuprins doar pentru programele de măturat manual, ifiăturat ^mecanic.! stropit și întreținere .în cazul în care la un moment ulteriorse va coiîsțâiâdă^ejdsta; posibilitatea și necesitatea de efectuare a operațiilor de spălat stradal în această locație, prestatorul va fi informat asupra acestui aspect iar programul de realizare a serviciului de salubrizare stradală se va revizui în mod corespunzător;

d) în ceea ce privește Calea Văcărești, suprafețele de carosabil și trotuare aferente tronsonului Splai - Olteniței, au fost incluse în cele aferente tronsonului Șincai -Tineretului (fiind aplicabile aceleași frecvențe pentru fiecare tip de operație);


e) în ceea ce privește străzile cu lățime mai mică de 4 m (cum ar fi Aleea Crevedia, C-tin Vasilescu Căpitan, str. Drăgănești, str. Murgoci Munteanu G. Prof., str. Rediu, aleea Reșița B), precum și în cazul altor străzi cu lățimi variabile (spre ex. str. Giovanni Boccaccio), autoritatea contractantă a prevăzut în cadrul anexelor la caietul de sarcini lățimile medii aplicabilecu precizarea că, pe pacursul execuției acordului-cadru.decontarea între părți se va realiza prin luarea în considerare a serviciilorreal-executate (potrivit cantităților efectiv prestate), independent de suprafețele de lucru inițial estimate.Astfel, operatorii economici vor avea în vedere împrejurarea că, întocmirea propunerii financiare se va raporta la cantitățile globale de servicii calculate cumulativ de autoritatea contractantă potrivit informațiilor cuprinse în cadrul caietului de sarcini (Anexele nr. 18 - 20) în timp ce, cantitățile de servicii real-executate vor putea suferiunele modificări față de estimările ințiale (în sensul diminuării/creșterii acestora cu respectarea prevederilor legale aplicabile),cum ar fi în cazul în care vor trebui satisfăcute anumite necesități obiective(spre ex.în situația modernizării anumitor străzi care vor face obiectul unor lucrări de extindere și/sau de asfaltare).

In acest sens vor fi avute în vedere inclusiv prevederile Cap. 4.2. - “Salubrizarea stradală " din cadrul caietului de sarcini potrivit cărora:

7-7

In cazul în care pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare vor exista situații în care Nomenclatorului Stradal disponibil la nivelul autorității contractante va suferi modificări, acestea vor fi transpuse în mod corespunzător în cadrul programului de salubrizare prin acordul scris al părților”.

întrebarea nr. 8:

„ Conform cap. 4.3 din caietul de sarcini - Deszăpezire

„In acest scop, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista cel puțin a următoarelor categorii de utilaje/instalații/echipamente/vehicule pe care le va pune la dispoziția autorității contractante în vederea desfășurării activităților specifice și va indica numărul considerat necesar al acestora, stabilit în conformitate cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa, la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 (mai puțin în cazul numărului fix de utilaje, pentru care nu au fost stabilite suprafețele deservite):

 • a) câte o autospecială cu plug pentru o suprafață de 30.000 mp;

 • b) câte o autospecială cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant saljdf^^ capacitatea, de transport material antiderapant de 5 mc pentru o suprafață defl 201000 mp;' *s-

 • c) utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste! (plug^mft^ial

antiderapant) - câte o bucată pentru o suprafață de 15.000 mp:            1           ■ :• J r-

 • d) freze pentru trotuare - câte o bucată pentru o suprafață de 30.000 mp:

 • e) câte o autocisternă pentru împrăștierea soluției antiderapante lichide pentru o suprafață de 115.500 mp (pentru activitatea de combatere a poleiului);

 • f) câte o autospecială cu plug pentru alei și spații înguste și trotuare pentru o suprafață de

9.000 mp;

 • g) câte o autospecială pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste, pentru o suprafață de 50.000 mp:

Vă rugăm să ne specificați dacă normele prezentate sunt pentru 1 oră de prestație sau pentru 1 schimb de 8 h”.

Răspunsul nr. 8:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5 din cadrul prezentului document.

A

întrebarea nr. 9:

„în ceea ce privește Curățatul mecanizat a zăpezii (inclusiv pluguit) și prevenirea/combaterea poleiului

Cantitatea estimată: întrucât frecvențele și cantitățile aferente acestui tip de serviciu sunt dependente - de condițiile meteorologice, cantitatea medie anuală pentru efectuarea acestor operațiuni a fost estimată prin raportare la o perioadă medie de acțiune estimată de min. 10 zile/an și max. 30 zile/an, în cadrul căreia vor acționa aproximativ 108 - 151 utilaje/instalații/echipamente/vehicule (în funcție de configurația respectivelor utilaje/de capabilitatea acestora de a executa simultan doar una sau mai multe tipuri de operațiuni specifice), cu o durată efectivă de acțiune conform Anexei nr. 16 la prezentul caiet de sarcini.

Vă rugăm să ne precizați dacă acest număr de utilaje se referă strict la curățatul mecanizat al zăpezii sau cuprinde și utilajele de transport (15 încărcătoare frontale + 30 basculante); freza de zăpadă pentru arterele mărginașe și cele 5 instalații de topit zăpada cu încărcătorul aferent”.

Răspunsul nr. 9:

Numărul de utilaje în discuție face referire în mod strict la serviciile de curățat mecanizat a zăpezii (inclusiv pluguit) și prevenirea/combaterea poleiului și nu include utilajele aferente celolarlalte tipuri de servicii de deszăpezire solicitate potrivit prevederilor caietului de sarcini.

Variația numărului de utilaje este data de mențiunea “/..J în funcție de configurația respectivelor utilaje/de capabilitatea acestora de a executa simultan doar una sau mai multe

tipuri de operațiuni specifice [...]” care va fi interpretată prin culorile similare (galben și verde) din cadrul Anexei nr. 20 la caietul de sarcini atribuite anumitor categorii de utihgf^n cazul cărora nu este obligatorie prezentarea cumulativă a utilajelor corespunzătoare respectivelor categorii, cu condiția probării de către ofertant a capacității, tehnice de' îndeplinire a cerinței antemenționate.                                       îf

4

< Cî

întrebarea nr. 10:


o

„ Vă rugăm să ne precizați dacă calculul numărului de utilaje aferent operațiilor de deszăpezire se va face în conformitate cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007sau a normelor date ”,

Răspunsul nr. 10:

Referitor la întrebarea adresată menționăm că numărul total de utilaje/instalații/echipamente/vehicule necesare prestării activităților de deszăpezire se va determina în conformitate cu breviarul de calcul nr. 8 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, dar nu mai puțin de numărul de utilaje precizat în cadrul Anexei nr. 20 la caietul de sarcini șicu luarea în considerare a informațiilor rezultate din aplicarea răspunsurilor oferite la întrebările nr. 8 - 9 din cadrul prezentului document.

întrebarea nr. 11:

„In ceea ce privește: „ Utilajele speciale de încărcare/descărcare a containerelor îngropate sau seini-îngropate ”, întrucât pe raza sectorului 4 nu există containere îngropate, vă rugăm să ne comunicați:

 • - ce sistem de colectare se dorește - containere îngropate sau semiîngropate;

 • - câte astfel de puncte de colectare se are în vedere;

 • - cine stabilește amplasarea acestora;

 • - cine realizează (suportă investiția) infrastructurii în cauză

Răspunsul nr. 11:

Utilaje speciale de încărcare/descărcare a containerelor îngropate sau semi-îngropate pot fi necesare în momentul în care autoritatea contractantă va pune la dispoziția operatorului, prin orice mijloace, infrastructura specifică realizată pe cheltuiala acesteia. In acest context, ofertanții vor avea împrejurarea că, obligația de a determina numărul de utilaje speciale de încărcare/descărcare a containerelor îngropate sau semi-îngropate în conformitate cu breviarul de calcul nr. 4 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 nu va face referire și la acest tip de utilaje, scop în care aceștia nu vor trebui să probeze decât posibilitatea de a disponibiliza, la cererea autorității contractanta, a acestui tip de tehnologii.

A

întrebarea nr. 12:

„Referitor la Prevenirea și combaterea poleiului (pag. 47) „ Costurile de achiziționare a respectivelor materiale/substanțe se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de măturat manual/ vă rugăm să ne confirmați dacă solicitarea este corectă”.

Răspunsul nr. 12:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că, toate costurile de achiziționare a materialelor/substanțelor necesare desfășurării activității de prevenire și combateți a poleiului se includ în tariful ofertat pentru activitatea de prevenire/combatei " " ’în cadrul tarifelor ofertate pentru categoriile de utilaje speciale cu aj realizează prevenirea și combaterea poleiului prin împrăștierea mecanizâ antiderapante.                                                                 < în consecință. în cadrul Cap. 4.3. - "Deszăpezire”, pct. 2 - "Curățatul mecanizat a zăpezii (inclusiv pluguit) și prevenirea/combaterea poleiului”, lit. b) - "Prevenirea și combaterea poleiului” din cadrul caietului de sarcini:


- în loc de:

„[...] în funcție de temperatura mediului ambiental, materialele antiderapante/ substanțele specifice care se vor utiliza sunt NaCl umectat cu un fondant de deszăpezire și/sau clorură de calciu lichidă/solidă. Utilizarea clorurii de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. In cazul unor temperaturi mai scăzute se utilizează clorura de calciu. Costurile de achiziționare a respectivelor materiale/substanțe se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de măturat manual[...] ”

se va citi:

„[...] in funcție de temperatura mediului ambiental, materialele antiderapante/ substanțele specifice care se vor utiliza sunt NaCl umectat cu un fondant de deszăpezire și/sau clorură de calciu lichidă/solidă. Utilizarea clorurii de sodiu în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. In cazul unor temperaturi mai scăzute se utilizează clorura de calciu. Costurile de achiziționare a respectivelor materiale/substanțe se includ în tariful ofertat pentru prestarea activității de prevenire/combatere polei, respectiv în cadrul tarifelor ofertate pentru categoriile de utilaje speciale ce realizează prevenirea și combaterea poleiului prin împrăștierea mecanizată a materialelor antiderapante[...]

întrebarea nr. 13:

„ Referitor la salubrizarea menajeră, vă rugăm să ne transmiteți care sunt zonele centrale cu prestație zilnică ”,

Răspunsul nr. 13:

în vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură nu se vor raporta la sintagma "din zonele centrale ” din cadrul caietului de sarcini. Asemenea zone pot fi definite ulterior atribuirii acordului-cadru, cu respectarea unui raționament similar celui prevăzut în cadrul răspunsului nr. 7 lit. e) din cadrul prezentului document.

A.

întrebarea nr. 14:

„în ceea ce privește salubrizarea menajeră, în completare. în vederea stabilirii programelor, vă rugăm să ne comunicați, detaliat, pe fiecare stradă:

a) agenții economici:

b) instituțiile publice;

și suplimentar: unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi și creșeff^ffi'^

//

Răspunsul nr. 14:

• f                f - ' , ■ • 1

Referitor la solicitarea adresată, operatorii econimici interesați de participare^ la prezenta ț j procedura vor avea în vedere următoatele documente anexate prezentelor răspunsțirijA

 • -  Anexa nr. 2.1 - Lista unităților din subordinea UAT Sector 4;

 • -   Anexa nr. 2.2 - Lista instituțiilor publice cu sediul/puncte de lucru pe raza sectorului 4, conform informațiilor istorice referitoare la contractele Încheiate cu operatorul de salubrizare;

 • -  Anexa nr. 2.3 - Lista agenți economici cu sediul/puncte de lucru pe raza sectorului 4. conform date disponibile RECOM.

Cu privire la aceste informații, operatorii economici interesați de participarea la prezenta procedură vor avea în vedere împrejurarea că, o serie de agenți ecomici cuprinși în cadrul listei se află în diverse stări de funcționare (a se vedea coloana Stare_Firma), precum și faptul că, majoritatea dintre aceștia au sediile/punctele de lucru în cadrul unor imobile rezidențiale (cum ar blocuri de locuințe), caz în care colectarea deșeurilor se va realiza per imobil, de la punctele de colectare aferente respectivelor imobile;

 • -  Anexa nr. 2.4 - Lista agenți economici cu sediul/puncte de lucru pe raza sectorului 4, conform informațiilor istorice referitoare la contractele încheiate cu operatorul de salubrizare;

 • -   Anexa nr. 2.5. - Lista agenților economici care au solicitat și obținut acorduri/autorizații de funcționare din partea uat sector 4.

întrebarea nr. 15:

„In ceea ce privește salubrizarea menajeră, vă rugăm să acceptați ca ritm de colectare pentru populație și agenți economici/instituții publice: Luni-Miercuri-Vineri și Marți - Joi -Sâmbătă”

Răspunsul nr. 15:

în ceea ce privește activitatea de salubrizare menajeră confirmăm faptul că se poateși un ritm de colectare pentru populație și agenți economici/instituții publice în varianteleLuni-Miercuri-Vineri și Marți-Joi-Sâmbătăcu precizarea că.pentru instituțiile publice și agenții economici ce nu au program de lucru în weekend,activitatea trebuie să se desfășoare obligatoriu în variantaLuni-Miercuri-Vineri,

întrebarea nr. 16:

„In cazul în care populația va plăti taxa de salubrizare, vă rugăm să clarificați dacă se vor mai încheia / modifica contracte directe cu utilizatorii pentru a se urmări indicatorul de performanta 1.1.1 Numărul de contracte încheiate intre operator si utilizatori (producători de deșeuri) raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori (acolo unde costul serviciilor respective nu este suportat de către autoritatea contractantă)

Răspunsul nr. 16:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că taxa de salubrizare nu cupiinde'^șf costurile aferente operațiunilor de colectare a deșeurilor rezultate din activități ^construcții^ * '■ și demolări și nici a colectăriideșeurilor voluminoase care nu vor respecta graficele aprobate \ de către autoritatea contractantă. în aceste situații detinătorii/generatorii/utilizatohiVsunt obligați să solicite încheierea unui contract cu operatorul de salubrizare autorizaț94%cpJatAse^^J;jț^ va realiza direct către prestator în baza contractului încheiat. Deținătorii de deșeuri vor fi informați prin intermediul campaniilor de informare aflate în sarcina operatorului asupra obligațiilor legale privind evacuarea acestor tipuri de deșeuri, respectiv asupra sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor cele revin.

Prin urmare, cade în sarcina prestatorului respectarea indicatorului de performanță nr. 1.1.1. Numărul de contracte încheiate intre operator si utilizatori (producători de deșeuri) raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori,pentru toate acele situații în care costul serviciilor respective nu va fi suportat de către autoritatea contractantă.

întrebarea nr. 17:

„In cazul în care populația va plăți taxa de salubrizare, vă rugăm să clarificați dacă se va mai urmări indicatorul de performanță 1.3.1 Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totala la nivel de unitate teritorial administrativă ”.

Răspunsul nr. 17:


Obligația operatorului este aceea de a colecta integral deșeurile menajere în conformitate cu prevederile caietului de sarcini situație în raport cu care, în mod ipotetic și exclusiv pentru uzul argumentației, autoritatea contractantă intenționează ca rata de colectare a deșeurilor să fie de 100%, precum și cea privind colectarea taxei de salubrizare, prin corelarea informațiilor respective cu numărul de utilizatori ai serviciului (populația totală la nivelul unității teritorial administrative).

întrucât, în mod rezonabil, poate fi anticipat (cel puțin într-o primă fază) că acest lucru nu va putea fi realizat în integralitate în practică (din motive care pot excede culpa operatorului), pe baza situațiilor raportate de către operatorul de salubrizare cu privire la cantitățile de deșeuri colectate, coroborate cu cele furnizate de către DGITL Sector 4privind rata de colectare a taxei de salubrizare, autoritatea contractantă va putea dispune măsurile legale care impun în vederea creșterii gradului de colectare a respectivei taxe.

în sensul celor de mai sus, cade în sarcina prestatoruluiurmărirea indicatorului de performanță nr. 1.3.1 Populația care beneficiază de colectarea deșeurilor raportat la populația totală la nivel de unitate teritorial administrativă și furnizarea datelor respective către autoritatea contractantă, astfel încât aceasta să beneficieze de informațiile necesare în scopul dispunerii măsurilor mai sus menționate.

A

întrebarea nr. 18:

„Referitor la indicatorul de performanță 1.4.2. Cantitatea de deșeuri menajere periculoase colectate separat/locuitor si an raportat la indicatorul estimat in planul județean de gestionare a deșeurilor aflate în vigoare, vă rugăm să specificați care este indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor, aflat in vigoare ”.

Răspunsul nr. 18:

Se vor avea în vedere țintele stabilite pentru indicatorii prevăzuți în cadrul

14


353/2009 privind aprobarea planului de gestionare a deșeurilor în Muncipiuf^hcureșțf dih cadrul anexei nr. 1 la prezentele răspunsuri sau, după caz, cele aprobate 14 niveldffegiunii București-Ilfov,valabile pentru durata execuției acordului-cadru.            îj f ’r '

Uw


‘regiunii

tul

r-


'-X

\\

ii

■             ; <

■z-// 'SS


întrebarea nr. 19: „Referitor la indicatorul de performanță 1.4.4. Cantitatea de deșeuri voluminoase colectate separat/locuitor și an raportat la indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor aflat in vigoare, vă rugăm să specificați care este indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor, aflat in vigoare? ”

Răspunsul nr. 19:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 18 de mai sus.

întrebarea nr. 20:

„Referitor la indicatorul de performanță 1.4.6. Cantitatea de deșeuri din construcții și demolări colectata separat de la populați e/locuitor și an raportata la indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor aflat in vigoare, vă rugăm să specificați care este indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor, aflat in vigoare? "

Răspunsul nr. 20:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 18 de mai sus.

întrebarea nr. 21: „Deoarece colectarea deșeurilor periculoase menajere se va realiza prin aportul voluntar al locuitorilor, vă rugăm sa specificați, în cazul în care locuitorii nu vor aduce sâmbăta/duminica deșeurile periculoase menajere, cum se va putea realiza ținta de 20% pentru indicatorul 1.4.2 Cantitatea de deșeuri menaj ereperi cui oase colectate separat/locuitor si an raportat la indicatorul estimat în planul județean de gestionare a deșeurilor aflate in vigoare? ”

Răspunsul nr. 21:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 18 de mai sus.

Totodată, referitor la întrebarea adresată facem precizare că informațiile referitoare la colectarea deșeurilor periculoase vor trebuie incluse de operator în cadrul campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației, potrivit cerințelor caietului de sarcini. Astfel, autoritatea contractantă, vaconlucra cu operatorul de salubrizare în vederea întreprinderiituturor demersurilor necesare în vederea stimulării populației, prin mijloacelelegale avute la dispoziție, pentru sprijinirea activăa operațiunii de colectare separată a deșeurilor, inclusiv a celor periculoase provenite din deșeurile menajere.

Totodată, menționăm că prestatorul nu va fi responsabil pentru neîndeplinirea indicatorului,dacă, pe durata acordului-cadru, se va constata că această situație nu este cauzată dinpropria sa culpă.

întrebarea nr. 22:


Z // 'i

„La cap. 3.6 din caietul de sarcini - Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale C \ și sistemul informatic al operatorului, la punctul c) se menționează că trebuie sacSefidigure ? /

la baza de lucru, sortarea fracției uscate colectată de la utilizatori în cel puțin 3 componente: hârtie și carton, plastic, sticlă. Deoarece, conform cap. 5.2 trebuie prezentate acorduri/contracte de prestări servicii cu Operatorul stației de sortare care va prelua deșeurile reciclabile colectate separat, vă rugăm să menționați dacă este obligatoriu ca fracția uscată să se sorteze în baza de lucru operațională, sau este de ajuns să existe încheiat un acord/contract de prestări servicii cu Operatorul unei stații de sortare pentru efectuarea acestei operații

Răspunsul nr. 22:

Potrivit prevederilor Cap. 4.1. — “Salubrizarea menajeră" din caietul de sarcini: “[...] Colectarea separată a deșeurilor se va realiza, în mod obligatoriu, cel puțin pe două fracții: umedă și uscată, prin intermediul unor recipienți separați, pentru fiecare tip de fracție, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr, 82/2015.

Fracția umedă este componenta reziduală și biodegradabilă. Fracția uscată este compusă din următoarele componente:


 • - hârtie și carton;

 • - plastic - metal;

- sticlă.

Punctele de colectare vor fi dotate cu recipiente/containere marcate în culorile stabilite prin actele normative în vigoare și vor asigura colectarea selectivă pe tipurile de fracții mai sus menționate (umedă și uscată), având capacitatea de stocare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu frecvența de ridicare [...]

Operatorul are obligația de a pune la dispoziția generatorilor de deșeuri recipientele/containerele necesare, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor, cel puțin pentru cele 2 tipuri de fracții solicitate în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini [...]

Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice un program inițial pentru serviciul de salubrizare menajeră, întocmit în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 119/2010 și cu luarea în considerare a frecvențelor solicitate potrivit prevederilor prezentului caiet de sarcini, urmărindu-se în special măsurile concrete care vor conduce la îndeplinirea următoarelor obiective strategice referitoare la gestionarea deșeurilor municipale:

[...] h) colectarea separată și transportarea către instalațiile de valorificare a deșeurilor pe 2 fracții: umed și uscată. Din fracția uscată, operatorul are obligația de a recupera cel puțin 3 componente: hârtie-carton, plastic-metal și sticlă [...] ”.

Pe de altă parte, potrivit prevederilor lit. c) din cadrul Cap. 3.6 din caietul de sarcini -“Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al operatorului” baza de lucru operațională, va trebui să permită organizarea într-o atare manieră încât se asigure sortarea fracției uscate colectată de la utilizatori în<cel puțin 3 componente: hârtie și carton, plastic, sticlă, în timp ce, cerința de la^tâp?' “Acorduri cu terți operatori economici aflate în sarcina operatorului#servimuluj^de salubrizare” din cadrul caietului de sarcini, vizează prezentarea acordului de/principiu ", , / v*.                                                   .

V-

* ’Ă


<<’■ ' A       c încheiat cu terțul operator al stației de sortareîn a cărui responsabilitate va intra prestarea serviciilor de preluare deșeurilor reciclabile colectate separat.

în concluzie, rezultă că, între cele două cerințe nu există identitate de situație, acestea fiind complementare, în condițiile în care baza de lucru vizează asgurarea condițiilor necesare pentru sortarea fracției uscate colectată de la utilizatori pe cel puțin cele 3 componente mai sus menționate (și, ca atare, această cerință nu este aplicabilă în cazul ofertanților care își asuma colectarea separată la sursă a deșeurilor direct pe 4 fracții, potrivit informațiilor prevăzute la Cap. IV.2.1 - “Criterii de atribuire” din cadrul fișei de date a achziției).

întrebarea nr. 23:

„In Caietul de sarcini la pag. 24 se menționează - „Deșeurile periculoase menajere colectate vor fi transportate și stocate temporar la baza de lucru operațională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate”. Deoarece conform cap. 5.2 trebuie prezentate acorduri/conți-acte de prestări servicii cu operatorul instalației de eliminare care va prelua deșeurile periculoase din deșeurile menajere, vă rugam să menționați dacă este obligatoriu ca deșeurile periculoase menajere să se stocheze temporar în baza de lucru operațională, sau este de ajuns să existe încheiat un acord/contract de prestări servicii cu operatorul unei instalații de eliminare pentru efectuarea acestei operații.

Răspunsul nr. 23:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că, dat fiind specificul și frecvențele stabilite pentru deșeurile periculoase provenite din deșeuri menajere (cu excepția celor cu regim special), modul în care urmează să fie eliminate aceste tipuri de deșeuri depinde în mod direct de metodologia de lucru adoptată de către fiecare ofertant în parte pentru prestarearespectivelor tiprui de activități.Astfel, în ipoteza în care deșeurile periculoase provenite din deșeuri menajere nu necesită stocarea temporară înainte de a fi predate operatorului instalației de eliminare, este suficientă prezentarea în cadrul propunerii tehnice a acordului încheiat cu un asemenea operator.

în schimb, în cazul în care, conform propriei metodologii de lucru, prestatorul stabilește că deșeurile periculoase provenite din deșeuri menajere trebuie stocate temporar înainte de a fi predate operatorului instalației de eliminare, atunci baza de lucru operațională trebuie să fie organizată corespunzător astfel încât să asigure implementarea acestei operațiuni.

întrebarea nr. 24:

„In Caietul de sarcini la pag. 25 se menționează - „Deșeurile voluminoase colectate vor fi transportate și stocate temporar la baza de lucru operațională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate”. Deoarece conform cap. 5.2 trebuie prezentate acordui^<^^îfiîfie>d^ prestări servicii cu operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurilef^oluminoasbc^ă rugăm să clarificați dacă este obligatoriu ca deșeurile voluminoase să se^stocheze'Iemporar în baza de lucru operațională, sau este de ajuns să existe încheiat uhj acord/cpnti-act\de prestări servicii cu operatorul instalației de tratare pentru efectuarea acesleifipfrații”)

ă existe încheiat uni acorJ/cbntract\de


Răspunsul nr. 24:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 23 de mai sus.

întrebarea nr. 25:

„ Conform cap. 4.1 .. Colectarea separată a deșeurilor se va realiza. în mod obligatoriu, cel puțin pe două fracții: umedă și uscată, prin intermediul unor recipienți separați, pentru fiecare tip de fi-acție, în conformitate cu prevederile Ordinului A.NR.S. C. nr. 82/2015". vă rugăm să menționați pentru fracția uscată ce tip de recipiente se vor folosi

Răspunsul nr. 25:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 22 de mai sus.

Intră așadar în obligația operatorului să pună la dispoziția generatorilor de deșeuri recipientele/containerele necesare, precum și, după caz, sacii necesari realizării activității de precolectare separată a deșeurilor (cel puțin pentru cele 2 tipuri de fracții solicitate în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini). Prin urmare, pentru fracția uscată se vor utiliza aceleași tipuri de recipiente/containere/saci ca în cazul fracției umede.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE,

Director Executiv,

Cristinel Vlad MITITELE

LISTA AGENȚILOR ECONOMICI CARE AU SOLICITAT ȘI OBȚINUT

ACORDURUAUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE DIN PARTEA UAT SECTOR 4


I Nr. 1

j      I             Ucu urni re

Crt ■

Sediu

Tcisîor      î

1.

SC LU-LU EXIM SRL

.         - restaurant

București. Sector/,Str.

Avrigjir.26. Bl.Pl 8,

sc.C,etl,ap.93

0724S91121

2.

SCDRISTOR KEBAB

SRL - restaurant

Camil Ressu nr.l,

bl.l4B,sc.2,ct.7.ap.59

073719901l

3.

| SC LA LAC TRUST SRL

- restaurant

Str. lonescu Floreanr.26,

București, Sector 4

0752278292

± A

SC LUK.OIL ROMANLA

SRL

Sos. Olteniței nr.217.4.

0723992668

5.

SCLUKOIL ROMAN1A

SRL

BucuresiLSectar 4, Stt.

Peioni, nr.27

0723992668

6.

SC FOOD CONCEPT ;

CATER1NG SRL

Calea Văcărești, nr.230,

Bl. 7OB,et P

0723608420

7.

SC NECTAR CAFE SRL-1 bar              |

București. Sector 4,

Splaiul Unirii. nr.l 68. Bl.

C5. parter, cam. NrJ

D723S76TSB

j

k

[

SC SELGROS CASH&CARRY SRL

Calea București.

nr.32IJBraSov

0726001710

9.

SC THE BEST MARCOS

COLLMPEX SRL-bar

Sos. Olteniței. nr.46, bl.

7 A, ap.I17.$eclor4

0721275157

! 10,

|

SCDOWOSP1ZZA

VEST SRL

Str. Jimbolia ar.63, sector

1

07227246^4

H.

SC THAL1A TRA1DÎNG

SRL--restaurant

Str. Sevastopol nr.8,

sector 1

0744641969

12.

I

SCÎONNIA9SIMPEX

SRL -

t

Bdul Regina Mana

nr.43,sector 4

0722250311

i

13.

SC LA MINUT SRL

Calea Vitan, nr.l 05, bl.

V40,

sc4.et6.ap.! I8,Bucure$ti,

sector 3

0745150013

----4

r14>

SC HYPERSUPPLY

i    EUROPESRL

Buctoesri.SeotorA, Sos.

Berceni nr.96M.AM 5. î

ap, A 5.6.7                  ■

1

07209S429; ‘

; îs.

1

SCBLLE.MON1QUE !         SRL

i

1

București. Sector 4. Spl.

Unirii nr.31M-M5-

sc. 1 ,et.7.ap.32Tssctor 3

u?225G”4S ’

i     SC PREMIER

Șos. Nicohe Titulescu

16.

RESTAURANTS

nr»4-S. Clădirea America

07S5097S60

|   ROMÂNIA SRL

1

House Ml. sector 1

SC PREMIER

Șos. Nicolae Titulescu

17.

RESTAURANTS

nr,4-S, Clădirea America

6723016538

1

i   ROMANLA SRL

Houss ,(5.1, sector 1

București. Str.Doamna

IS,

SC LEBANESSE FOOD

SRL

Chica.

nr2631-7.5c.2,op.34.secto

0726103229

i

19.

sc pasta amorf srl

București. Sector 6, Dnmjul Taberei nr3SAsector 6

E E

E

1 0762316699 J

20.

L_

bC FOMNfY TRAIDING

SRL

: Str. Brașov nr .30, bl. .05.

j ap. 2, sector 6

0735196626 '

21.

SCNELCOR SUD SRL

' Drumul Jilavei

nr.24A.scetor 4, București

072332940 =

I ?->

1 4.4.,

SC LUCILLE LINE

FOOD SRL

Tudor Vianu nr.4. Loi.l, cam3.eLLap.LT

0733.376526

23.

SC CONCEPT

BUSINESS LINE SRL

București. Sector S.Calea

P.Eihovei,nr.352,bL20A..sc.

l,ap.34

0745007744

h

SC ROPOTAN FOOD

LrTV’ORK SRL

Bdul Pachc Protopopescu.

nr.3& sector 2

i

i i

25.

SC ANASTASIA

EVENTSSRL

Str. Grădiștea nr.8»Lot2At

sector 4, București

07443 zi 4iiȘ 1

Bucuresti.Sector 5.Str.

Serg. Maj.

Jon Nedeieanu,nr.2, bl.

| P40.ei,6,ap.46,cam.I


FOOD SRL

29.


| SC CARREFOUR SRL

j                             Herastrau,nr.4C,Cadtrca

I                             B,et4-7


Garz


i

j SC FLOMALEXIMPEX j

i                               ' Democrației.

i         SRL

I                              ! ar2,B1.7,ap.Lparter


București, Sector 4, Str.


1 SC ALL FOR YOU CO.M ? Șt». Giurgiului

SRL             ar. 1 31,sector 4. București


0765679’55


0744312911


0722275499


~                       | Bucurcsti.Scctor 4. AL

SC SPARTAN FOOD I

i Dolixi24ir.3!bZ.13â.sc.A.ap j 072252427]RESTAURANTE SRL I

:                                            t -20

31.

!

j   SC PRAKTIKER

1   ROMÂNIA SRL

Oraș Voluntari,Str. Scolii nr.7,Mag.

Prakuker,et. J jud, Ilfov

0749118111

i

32.

SC PROFÎ R.OM-FOOD

SRL

Timisoara,Calea Sever

Bocu ar 5 Ljud. Timiș

i

0733106043 1

t

SC L1DL DBCOVNT

SRL

Sast Nedelea, Corn.

Aricești Rahtivani,DN 72.

Prahova

jM'

SC HORNBACH

CENTRALA SRL

Str. Sevastupol nr.13-

J7,ap.lt)5A,sector 1

1.

SC KAUFLAND

Str. Barbu Vacarescu

i

! -t3

E

ROMAN1A SRL

nr. 120-144, sector 2

36.

SC JUMBO ECR SRL

Bdul. Theodor Palîady

pr.5Jțsector3

37,

"

SC. PRIME FOOD SRL

Oraș Voluntari. Str. Mircea Cel Bătrân, nr. 8, cam 3, Jud. Ilfov          t

0722515520

1 38.

SQDUMAS&DSRL |

Sîr. RÎMNICU Vîioca. nr.

24, bl. 30, ap. 76. sect 3

0741464646

39. |

SCRUBYFOODCO 1

IMPEX SRL     I

Al. Tandală, nr. 11, et 1, seci. 3

07420S5656
40.

SC. EMPORIO

ADVERT1SING GRUP

SRL

Str. Moldffvita, nr. 23; bl.

1 5. ap. 54. sect. 4

0724640000 :

41.

SC.L&LCOMPANY

2002 SRL

Șes. Giurgiului, nr. 120,

1 bl 13. ap. 12. scct. 4

Q7675628S0 ■

42.

SC. BRUTÂREȘTl & CO

SRL

» Spl Unirii nr. 16. cam 4, et 10. sect 4

□721967SOS ■

43.

SC. CARREFOUR

ROMÂNIA SA

Str. Gara Herăstrău, nr. 4C

Green Court Bucharest

Clădirea 13

0727078993 [

44

1

SC. SEGES

INTERNATIONAL SRL

AL Gbeacea. nr, 1, bl D3,

ei. 3, ap. 37. sect, 6

0723241253

45. !

I

SC. BOGDAN

RESTAURANTE SRL

Str. Sg. Ciubaru Ion, nr.

16A, cam LsecL 3

0731042311

46.

SC. GAS STATION SUN ,

ROUTESRL     j

.1

Sat Bănești Com Hrănești. Str. Unirii nr.

57, Jud. Ilfov

0316201645 j

47.

i

---- 3

SC. vITANT1S SRL

Șos. Vîtan Bîrzești,. nr. 7A in incinta Vitantis Shoping Ccr.îer Galerie Comercială

ț

0729077S76

48. |

L

SC-DEDEMAN SRL

Str. Acțiunii, 2-4, seci 4

0722154677


SC. GENERAL

MOBILIER SK>T<E-CENTRVL

I COMEROAU3RAKD

... . , _ ARENA___

1 SC. ROUMASPORT î, SRL-DEC ATHLON

~  ™——


Corn. Slobozia, Șos. OM i 5C. nr. cadast^l 11 Grund i Arena                  i

1


' B-dul IU MU Mamu, ut.

' 546-560 Magazin

. Decathlon. setă. 6


0730057775


DEZVOLARE               „

COMERCIAL SE OULUI Cal. Văcărești. im 391.   ■ ^2^00516

,c-r.^----- cam R ct IfSect. 4


(SDCS)-CENTRVL

COMERCIAL SUN

—L_ PLAZa _

 • 52. | DALîN & MORIE

I IMPORT EXPORT SR.L S43d.Mărășeșri 70-72

 • 53.  SC LUKOIL ROMAN IA ș S4eStF,Elena Văcăresc

______SRL           ' nr.6 sc american restaurante

SYSTEM SRL


0745169023

0723992663


54. ș

i


* Sl,C-Hl-l>QrobiSiților nr.5'

Î7


> 0765375992


55.


se ELSANIMPEX SRL ; s4,Rd.DLnltrieCânJ^TT------r

——~~~—UE^lMAap.jș       j 0722393450 j


56.


SC.ZAO FOOD 1 S4,Str. Șonnuș

CONCEPT SRL ■. nr, 11 Xpmer


SC.D.M-S FOOD - S6,Str. IOâN CULCER

j CONCEPT SRL-D j NR.6_______

sg. ! SC.BISTRO EL RINCON

___X_________SKL           nr. 11 S,PitertapZ


I 0785225522 i

i


57


0757423061 |597

scneptuncomsrl

S4,Șos.Berceni nr. 183

0724(135086 i

60.

SC TOVCAN INDUSTRIES SRL

$4,Bd. Metalurgii ci nr.12-

18 Grand .Arena

0723410108 Ș

UL

1

SC.CRISTI& ADRIANA

COM LMPEXSRL

S4.LamDtesti nr,3-5       i

,bl.62top.?8

0*23577510 !

j----------------------

62.

SC GEN1C TEAM

INTERNAȚIONAL SRL

București B-dul Chișmâu nr. 15, bl. A4, sc. 1. ap. 9. sector 2

0724153161 ;

63.

SC AFACERI MEDIA GRUP SRL-

București B-dul Basarabia nr, 118, bl. Li30, ET. 7, AP. 48,

SECTOR 2

072215347“

64.

SC ATHOS GOLD SRL

București. Al. Cetatea Veche nr. 2. bl 41, sc. 3eL 4, ap, 58, sector 4

0721259266

65.

SCATHOSGOLDSRL

București. Al. Cetatea Veche nr. 2, bl. 41, sc. 3, ct, 4, sp, 58, sector 4

0721259266

66.

SC SIMCI SERV SRL

București, Str. Grigoie C.Moisil nr. 8, bl. 9, sc. £, ap. 227, sector 2

0723548145

Ll

SC SIGMA EXPERT

SRL

i Bli^reșu. Str. Agnita nr.

î 0722294330

—----—_

camera I, sector 6


68. : SCRESTAURANT ! Bu^^sS?vSe ™î BOHEMIA SRL '1 -astfir nr. 1 Ort, psner. ap, ' usfoodnetw5r}'_ " ~eeîAr: ____SA

american”"' restauram

L__l . SYSTEM Sa

pi. | SCOMVPETRQM ; Marketing spj.


69.B«Jul Ltoîe. Magheru nr.

28-30. sector!

i

București, sector k CaL

1

Dctobar^pTnr. 5-7


București. Str. Coralilor

nr. 22. Clădirea tnfmiry

___Oval sector 1

72, i SCN ARGILA GRILE & București, sector 3. Cal. i;             j

; BAR ARI          VAicioriei nr. 2. sc. 3. cl 5 0723152632 I

--—12L...__2, ap. 30                      !


07BS2O6O92

i


73


Cal.

CÎ.


LA STEGULEȚE VIO ;               S:r-

:          : Elena Cuza nr, 42t carp A.

.......    ..      '            , ap. 1___________________

----                 București,. Str. Grigore ; Cabal-cescu nr. cam.

H, et. 2, sector 1


 • 74. : SC AMREST COFFEE :

SRL

 • 75. : SC METRO CASH& București.B-dulTeodor ' ■ CARRY ROMÂNIA SRL . Palladycr. SUL sector 6 ■
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR

RNA «t© Mem±cu qf fedefudei C5Q

■’.*__Sireff rfegrgi CedrȘcc?■ APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. P.7.5./455/10.04.2017

Către,

c )

OPERATORII ECONOMICI

interesați de participarea Ia procedura de achiziție publică având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv

deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică mai sus menționat, inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ca urmare a unor solicitări de clarificări primite de autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, comunicăm în cele ce urmează:

C                RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

(CONTINUARE)

I.


CLARIFICARE DIN OFICIU:


a)


b)


Prezentele răspunsuri completează răspunsurile autorității contractante publicate în SEAP sub nr. CN173989/010 din data de 04.04.2017, înregistrate sub nr. P.7.5./422/04.04.2017.

în cadrul Cap. IV.2.1) - “Criterii de atribuire” din documentația de atribuire s-au identificat neconcordanțe în ceea ce privește punctajul alocat pentru factorul de evaluare nr. 5 - „Termenul de asigurare a accesului aut. contr. la tehnologia de monitoriz^rț înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activii, desfășurată de o^^af&i^în^^ scopul verificării prestațiilor                                                    fi

li

Astfel, în cadrul descrierii generale a factorului de evaluare s-a precizii că s4 vor acorda 10 puncte în timp ce, în cadrul formulei de calcul a punctajului s-a\DaexitiojiiiPcă se vor acorda 15 puncte. Având în vedere aceste necorelări. precum și dat fiind faptul că informația din cadrul descrierii generale este cea corectă, pentru a elimina orice ambiguitate cu privire la modul în care se vor acorda punctajele pentru factorul de evaluare, autoritatea contractantă dispune măsuri de remediere după cum urmează:

- în loc de:

„Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pt. oferta care propune cele mai mic termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor, se acorda 15 puncte; b) Pt. celelalte oferte, punctajul se acorda proporțional, astfel: P = [TTMI (min) / TTMI (n)J x 15 pct. Legenda: TTMI(n) -Termenul de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor ofertat pentru care se calculează punctajul; TTMI (min) - Cel mai mic termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor, ofertat în cadrul procedurii de atribuire.

Nota

In cadrul factorului de evaluare se va puncta Angajamentul ferm al ofertantului de a implementa într-un anumit termen toate tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitatiledesfasurate de operatorul de salubrizare în scopul verificariiprestatiilor, astfel cum sunt acestea prevăzute la Cap. 3.6 din Caietul de sarcini. Termenul se calculează începând cu data semnării acordului — cadru. Nu se accepta un termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor mai mare de 6 luni. Ofertele cu o valoare a TTMI mai mare de 6 luni, vor fi declarate neconforme ”,

- se va citi:

„Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pt. oferta care propune cele mai mic termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor, se acorda 10 puncte; b) Pt. celelalte oferte, punctajul se acorda proporțional, astfel: P ~ [TTMI (min) / TTMI (n)J x 10 pct. Legenda: TTMI(n) -Termenul de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor ofertat pentru care se calculează punctajul; TTMI (min) - Cel mai mic termen de asigurare a accesului la tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor, ofertat în cadrul procedurii de atribuire.

Nota

In cadrul factorului de evaluare se va puncta Angajamentul ferm al ofertantului de a implementa într-un anumit termen toate tehnologiile de monitorizare si înregistrare în timp real a datelor zilnice privind activitățile desfășurate de operatorul de salubrizare în scopul verificării prestațiilor, astfel cum sunt acestea prevăzute la Cap. 3.6 din

II. RĂSPUNSURI:

întrebarea nr. 26:

„Deoarece în Caietul de sarcini, la pag. 18 se menționează că: „Punctele de colectare amplasate pe domeniul public sunt menținute în stare salubră, ventilate, cu precizarea că deratizarea, dezinfecția și dezinsecția acestora este în sarcina operatorului potrivit serviciilor explicitate în cadrul activității de salubrizare stradală", iar la pag 38 se menționează că „Activitatea de igienizare constă în măturarea suprafeței punctelor de precolectare și spălarea cu jet de apă (în cazul punctelor cu scurgere către canalizare), respectiv dezinfecția. dezinsecția și deratizarea acestora, si ca In cadrul Sectorului 4 se află în stare de exploatare un număr de cca 554 de puncte stradale de precolectare a deșeurilor (melci/ țarcuri/boxe), unde sunt amplasate recipiente/ containere pentru colectarea deșeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari", vă rugăm să precizați:

 • • dacă, în cazul în care aceste locuri destinate colectării deșeurilor aparțin unei asociații de locatari/proprietari sau unei scări de bloc și sunt încuiate, se consideră că se află pe domeniul public;

 • • care este numărul final, exact, de puncte de precolectare, dotate și cu scurgere către canalizare pe care operatorul este obligat să le dezinfecteze, dezinsecteze, deratizeze;

 • • în cadrul cărei activități/subactivități - salubrizare stradală sau salubrizare menajeră - se vor salubriza și igieniza punctele de colectare deșeuri;

 • • cu ce materiale/substanțe se va efectua dezinfecția, dezinsecția, deratizarea și în ce concentrații maxime admisibile, astfel încât să nu afecteze mediul

Răspunsul nr. 26:

Referitor la aspectele puse în discuție facem următoarele precizări:

 • a)    în cazul în care locurile destinate colectării deșeurilor aparțin unei asociații de proprietari/locatari sau a unei scări de bloc iar acestea sunt încuiate și se află la parterul blocului în spațiul special destinat din construcție, atunci responsabilitatea deratizării, dezinfecției și dezinsecției acestora aparține proprietarului/ administratorului imobilului, sau, după caz, a municipalității.

în cazul în care locurile destinate colectării deșeurilor deservesc anumite asociații de proprietari/locatari sau a unei scări de bloc iar acestea sunt încuiate și nu se află la parterul blocului în spațiul special destinat din incinta imobilului sau pe domeniul privat, atunci responsabilitatea deratizării, dezinfecției și dezinsecției acestora aparține operatorului. în asemenea cazuri, cheile pentru accesul temporar în incintele respective pot fi obținute de la administrator/îngrijitorul de servici al blocului, autoritatea contractantă având știință inclusiv asupra unor cazuri în care operatorul a solicitat și obținut un duplicat al acestora pentru preîntâmpinarea oricăror dificultăți ulterioare datorită eventualei absențe a persoanelor antemenționate în anumite zile din săptămână când sunt programate activitățile de colectare a deșeurilor menajere.


 • b)   Autoritatea contractantă nu se află în posesia detaliilor privind infor motiv pentru care intră în răspunderea operaratorului ca în perioada procedeze la inventarierea acestora.

în vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesați de participarea la procedură vor pomi de la prezumția că 75%din locațiile indicate (melci/țarcuri) sunt dotate cu scurgere către canalizare;

 • c)    Potrivit informațiilor de la pct. 6 - “Igienizarea punctelor de precolectare stradale a deșeurilor menajere" din cadrul Cap. 4.2. - "Salubrizarea stradală". această operație reprezintă o subactivitate a serviciilor de salubrizare stradală și se realizează în mod gratuit;

 • d)    în ceea ce privește substanțele cu care se vor realiza operațiunile de igienizare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, prin documentația de atribuire nu au fost impuse cerințe minimale în acest sens.Astfel, ofertanții au libertatea de a stabili care sunt substanțele necesare pentru salubrizarea și igienizarea punctelor de colectare a deșeurilor, precum și pentru operațiunile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție cu mențiunea că aceste substanțe trebuie să respecte compoziția prescrisă conform reglementărilor aplicabile în vigoare.Indicativ, operatorii economici interesați de paticiparea la prezenta procedură vor asigura respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 25/2015 privind abrogarea H.C.G.M.B. nr. 176/2014 și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București, din Anexa nr. 1 la prezentele răspunsuri, motiv pentru care Capitolul 1 din cadrul caietului de sarcini se completează în mod corespunzător cu dispozițiile acestui act normativ adoptat la nivel local.

întrebarea nr. 27:

„La punctul 3.3 din Caietul de sarcini se menționează „Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale. Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european. Analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurilor se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR ENISO/CEI17025/2005 "

Va rugăm să exemplificați tipurile de deșeuri pentru care se vor efectua analizele fizico-chimice ale compoziției deșeurilor în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005, atât timp cât deșeuri le menajere, similare, provenite din piețe și stradale nu conțin deșeuri periculoase sau inerte".

Răspunsul nr. 27:

Scopul determinărilor solicitate prin intermediul caietului de sarcini este acela ca autoritatea contractantă să obțină informații relevante privind compoziția tipurilor de deșeuri indicate, având în vedere situația curentă în care se află aceasta, respectiv lipsa oricăror informații furnizate în acest sens de către operatorul curent de salubrizare în contextul neexistenței unei obligații contractuale realizarea acestui tip de activități. Prin urmare, se vor respecta prevederile caietului de sarcini, scop în care vor fi avute în vedere următoarele inforații:


7 Vor fi realizate minim două determinări anual în sezonul cald și sezonul începutul fiecărui an, de regulă nu mai târziu. de luna aprilie, operaiorujfi^ăfuPhzzp) autorității contractante un raport privind rezultatele determinărilor privind compoziția^ deșeurilor derulată în anul precedent. Strucutra raportului se va stabili de comun/acordscu \\ jf              I K *•' G r î             V

operatorul. Pentru primul an al contractului de delegare a gestiunii serynpiului jde

îl salubrizare, autoritatea contractantă va stabili împreună cu operatorul programul de realizare al determinărilor [...] ”.

întrebarea nr. 28:

„Conform art. 30 alin. (6) din H.G. 395/2016 „Criteriile de calificare si criteriile de selecție precizate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise ”. Motiv pentru care, vă rugăm să eliminați cerința din Caietul de sarcini referitoare la personalul nominalizat pentru îndeplinirea contractului și anume:

 • - Responsabil mediu;

 • - Responsabil securitatea și sănătatea muncii:

 • - Expert web-desigi;

 • - Expert comunicare/promovare.

Răspunsul nr. 28:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că, cerințele referitoare la experții „Responsabil mediu ”, „Responsabil securitate și sănătatea muncii”, „Expert web-design ” și „Expert comunicare/promovare” au fost stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 3 din Instrucțiunea nr. 1/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 Ut. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016privind achizițiile sectoriale.

Astfel, cerințele la care se face referire în cadrul întrebării NU sunt asimilate unor „ cerințe de calificare” de tipul celor prevăzute la art. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016 și, prin urmare, dispozițiile art. 30 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016 nu sunt incidente în cazul de față.

Mai facem precizarea că, includerea acestor experți în caietul de sarcini s-a realizat și ca urmare a observațiilor formulate de A.N.A.P. în procesul de evaluare ex-ante a documentației de atribuire. în acest sens, am fost informați că impunerea cerințelor privind capacitatea unor experți de acest tip se subscrie regulilor stabilite prin dispozițiile art. 3 din Instrucțiunea nr. 1/2016.

Având în vedere cele mai sus menționate, cerințele ce fac obiectul solicitării de clarificare se mențin iar ofertanții vor elabora propunerea tehnică cu respectarea acestora.

A

întrebarea nr. 29: „ Vă rugăm să ne comunicați care sunt atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile Responsabilului control calitate ”.

Răspunsul nr. 29:

Expertul propus pentru a ocupa poziția de „Responsabil calitate” va avea ca principală atribuție verificare modului în care este respectat programul de calitate conceput de prestator în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanță ai serviciului, în conformitaț nr. 6 din Cap. IV.4.1) - “Modul de prezentare a propunerii tehnice”.


Menționăm că ofertanții au dreptul de a aloca și alte sarcini acestui tip de ^xpert,/cpjQiq propriei metodologii de execuție a contractului.                                țj ' : ~ 7


întrebarea nr. 30: „ Conform secțiunii IV. 2 in Fisa de date la punctul 2 - există Factorul de evaluare „Numărul de recipiente dotate cu mijloace tehnice de identificare a utilizatorului si a cantității de deșeuri colectate (cum ar fi prin CIP-uri. etc.) Vă rugăm să clarificați cum se exprimă „cantitatea de deșeuri colectate " - volumetric (mc) sau masic (kg)

Răspunsul nr. 30:

Cantitatea de deșeuri cântărită prin intermediul mijloacelor tehnice cu care vor fi dotate recipientele se exprimă cel puțin în masic (kg). In cazul în care mijloacele tehnice de identificare a utilizatorului și a cantității de deșeuri colectate nu permit inclusiv monitorizarea volumetrică (mc) a cantităților colectate, precum și în cazul în care un operator economici nu va proceda la ofertarea unor valori specifice în cadrul acestui factor de evaluare ai propunerii tehnice, iar oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, este incidență obligația operatorului de a asigura identificarea utilizatorului și a cantităților de deșeuri prin întocmirea documentelor care atestă aceste informații (de ex. prin întocmirea bonurilor de consum).

întrebarea nr. 31:

„In secțiunea IV.2 din Fisa de date, la punctul 3- se specifică: "Numărul de fracții ofertat pentru care se va asigura colectarea (la sursa) separată a.deșeurilor: a) Pt. ofertantul care își asumă angajamentul de a realiza colectarea separată (la sursă) a deșeurilor pe 4 sau mai multe fracții (hârtie, mase plastice, metale, sticla, etc.). se acorda 15 puncte ”

Conform Ordinului M.M.G.A. nr. 1281/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor penăm diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, deșeurilor reciclabile de plastic și metal se colectează în recipiente de culoare galbenă.

Vă rugăm să clarificați cum se vor diferenția recipientele destinate colectării deșeurilor din plastic de recipientele destinate colectării deșeurilor de metal”

Răspunsul nr. 31:

Referitor la întrebarea adresată, precum și având în vedere faptul că cerința minimă potrivit caietului de sarcini este aceea de a asigura colectarea pe 2 fracții (umedă și uscată) și, totodată, împrejurarea că, colectarea separată (la sursă) a deșeurilor reprezintă un angajament suplimentar cerințelor minimale din cadrul caietului de sarcini asumat de ofertanții care sunt dispuși să își asume asemenea angajamente, facem precizarea căfiecare ofertant are libertatea de a include în cadrul propunerii tehnice, în funcție de și în corelare cu propria ofertă privind factorul de evaluare mai sus menționat, modalitatea de abordare, respectiv de diferențiere a recipientelor destinate colectării separate a deșeurilor, indiferent de tipul acestora, cu condiția respectării cerințelor legale în vigoare.Concret, în cazul dat, operatorul poate proceda la inscripționarea tipului de deșeuri pe recipientul destinat colectării acestora, pentru a asigura identificarea facilă de către utilizator.

întrebarea nr. 32:


„ Vă rugăm să ne comunicați dacă pentru colectarea deșeurilor menajerei fi a similare poate fi utilizat același utilaj, adică dacă pot exista programe mixt^enti^ptifițilație si agenti economici”.                                                        k ' V"- ..


v‘. a        NN

Răspunsul nr. 32:

Programul inițial întocmit și prezentat de către operatorii economici interesați de participarea la procedură în cadrul propunerii tehnice se va raporta la programe diferite de colectare pentru cele două categorii de utilizatori/deșeuri, cu precizarea că există posibilitatea ca, pe parcursul execuției acordului - cadru, respectiv a contractelor subsecvente, autoritatea contractantă să accepte modificări în sensul utilizării de programe mixte pentru populație și agenți economci (cu utilizarea aceluiași utilaj) în situația în care există motive obiective care impun o atare modificare.

A

întrebarea nr. 33:

Vă rugăm să ne precizați dacă la încărcare/descărcare pubelele trebuie cântărite ”.

Răspunsul nr. 33:

Pentru recipientele care nu vor fi dotate cu mijloace tehnice de identificare a utilizatorului si a cantității de deșeuri colectate (cum ar fi prin CIP-uri, etc.), după cum rezultă din valorile ce vor fi ofertate în cadrul factorului de evaluare nr. 2 -„Numărul de recipiente dotate cu mijloace tehnice de identificare a utilizatorului si a cantității de deșeuri colectate (cum ar fi prin CIP-uri, efcjși/sau în situația în care aceste mijloace nu vor funcționa (indiferent de motive), se va proceda la cântărirea manuală a recipientelor la încărcare/descărcare prin mijloace adecvate (cum ar fi cântar mobil) și înscrierea informațiilor respective în documentele de tipul celor menționate la întrebarea nr. 30 din prezenta.

întrebarea nr. 34:

Vă rugăm să ne comunicați dacă determinările se pot realiza și la stația de sortare și nu numai în laboratoare autorizate

Răspunsul nr. 34:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că operatorul va realiza analizele/determinările la care se face referire (analize fizico-chimice a compoziției deșeurilor menajere, a deșeurilor similare și a deșeurilor stradale) doar în laboratoare de încercări acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005, indiferent dacă acestea aparțin operatorului sau unor terțe persoane.

întrebarea nr. 35: „ Vă rugăm să ne transmiteți care este: - viteza de deplasare maximă a utilajelor în timpul efectuării activității de măturat mecanizat: km/hpe carosabil și respectiv km/hpe trotuare: - norma de lucru maximă pentru activitatea de măturat manual trotuare și carosabil: mp/8 h/om; - norma de lucru maximă pentru activitatea de întreținere: mp/8 h/om:

 • - viteza de deplasare maximă a utilajelor în timpul efectuării activității de stropit km/h; - norma de lucru maximă pentru activitatea de răzuit rigole: mp/8 h/om; f/


 • - viteza de deplasare maximă a utilajelor în timpul efectuării activității de plâguit: firr/h'pe carosabil (utilaj mare) și respectiv km/h pe trotuare (utilaj mic);

 • - viteza de deplasare maximă a utilajelor în timpul efectuării activității de combatere polei: km/h pe carosabil (utilaj mare) și respectiv km/h pe trotuare (utilaj mic):

 • - consumul specific de apă pentru activitatea de spălat carosabil: l/mp:

 • - consumul specific de apă pentru activitatea de stropit carosabil: l/mp,

 • - înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă:

 • - consumul specific de apă pentru activitatea de măturat mecanizat (preumectarea suprafeței de lucru) ”,

Răspunsul nr. 35:

în raport cu cele solicitate și fără a constitui o obligație impusă prin caietul de sarcini, punem la dispoziția operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură a informațiilor istorice disponibile la nivelul autorității contractante din experiența acesteia înregistrată cu actualul operator:


 • >  Pentru operațiunea de MĂTURAT MECANIZAT STRĂZI, Norma de producție este 62.640 mp/ 8h = 7.830 mp/h;


 • >  Pentru operațiunea de MĂTURAT MANUAL STRĂZI, Norma de producție este 5.700 mp/ 8h/om = 712,50 mp/h /om;

 • >  Pentru operațiunea de RĂZUIRE RIGOLE, Norma de producție este 350 ml/ 8h/om = 43,75 ml/h/om;

 • >  Pentru operațiunea de STROPIT MECANIC STRĂZI, Norma de producție este 186.000 mp/ 8h = 23.250 mp/h;

 • > Pentru operațiunea de ÎNTREȚINERE AUTO (SALUBRIZARE ARTERE NEMODERNIZATE), Norma de producție este 22.672 mp/ 8h = 3.459 mp/h;

 • >  Pentru operațiunea de SPĂLAT CAROSABIL, Norma de producție este 14.600 mp/ 8h = 1.825 mp/h;

 • >  Pentru operațiunea de ÎNCĂRCAT MANUAL DEȘEURI, Norma de producție este 12.00 mc/8h;


 • > Pentru operațiunea de ÎNTREȚINUT MANUAL STRĂZI ȘI TROTUARE, Norma de producție este 12.400 mp/ 8h/om = 1.550 mp/h/om.

A

In raport cu cele arătate mai sus, precum și cu celelalte informații asupra cărora nu există date istorice și pentru care nu au fost impuse cerințe minime, se face precizarea că acestea vor fi prezentate de către fiecare operator economic interesat de participarea la prezenta procedură în cadrul propunerii tehnice, astfel încât să fie asigurată îndeplinirea nivelurilor cantitative și calitative ale serviciilor solicitate prin ciaetul de sarcini, cu respectarea normativelor în vigoare.

în ceea ce privește înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă se recomandă consultarea datelor istorice disponibile la nivelul ANMH.


întrebarea nr. 36: „ Vă rugăm să ne comunicați:

- referitor la activitățile: pluguit”, „combatere polei" și „evacuare zăpada - nu, ore pentru o zi de prestație, pentru cele 30 de zile maxi, în cazul utilajelor,         j

 • - referitor la forța umană - numărul de ore pentru o zi de prestație, pentru cele 30 de zile maxim;

 • - densitatea deșeurilor stradale:

 • - densitatea deșeurilor din depozitele necontrolate;

 • - dacă activitatea de „evacuare zăpadă" se execută concomitent cu activitățile de „pluguit" și „combaterepolei

 • - dacă lista cu forța de muncă trebuie prezentată nominal

Răspunsul nr. 36:

Potrivit informațiilor referitoare la numărul de ore pentru o zi de prestație aferentă celor maxim 30 de zile în care va fi implicată forța de muncă implicată în curățatul manual al zăpezii, precizăm că, în conformitate cu informațiile înscrise în anexa nr. 16 și 20 la caietul de sarcini a fost stabilită o durată efectivă de acțiune de 8 ore-om/zi.

în mod similar, informațiile referitoare la utilajele specifice operației de curățat mecanizat zăpadă și prevenire/combatere polei, se regăsesc în cadrul coloanei "durată efectivă de acțiune (ore-utilaj/zi)”, pentru fiecare tip/categorie de utilaj în parte.

Referitoare la densitatea deșeurilor (inclusiv cele stradale și din depozite necontrolate) se vor avea în vedere răspunsul la întrebarea nr. 1 din cadrul documentului publicat de autoritatea contractantă în SEAP sub nr. CN173989/010 din data de 04.04.2017, înregistrată sub nr. P.7.5./422/04.04.2017.

Totodată, cu referire la posibilitatea realizării activității de "evacuare zăpadă" concomitent cu activitățile de "piuguiț" și ‘‘combatere polei", operatorii vor dimensiona utilajele necesare cu respectarea răspunsului la întrebarea nr. 9 din documentul publicat de autoritatea contractantă în SEAP sub nr. CN173989/010 din data de 04.04.2017, înregistrată sub nr. P.7.5./422/04.04.2017, precum și în măsura în care condițiile meteo permit o atare abordare.

Nu în ultimul rând, menționăm că, în cadrul listei cu forța de muncă nu trebuie indicate persoanele la nivel de date de identificare ci trebuie prezentate informații din care să rezulte numărul total de persoane și specialitățile aferente, dimensionat în mod corespunzător conform legislației aplicabile astfel încât ofertantul să facă dovada sustenabilității/fezabilității propunerii sale tehnice.

întrebarea nr. 37: „ Vă rugăm să ne comunicați lista agenților economici și instituțiilor publice de pe raza Sectorului 4, precum și recipientele de precolectare avute în vedere pentru fiecare utilizator/beneficiar ’ ’.

Răspunsul nr. 37:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5, 14, 22 și 25 din documentul publicat de contractantă în SEAP sub nr. CN173989/010 din data de 04.04.2017, înregistrată'fsub'^fift-

P.7.5./422/04.04.2017.                                                                              ’

întrebarea nr. 38:

„ Vă rugăm să ne comunicați care este diferența dintre: b) Autoperii (automăturatoare) cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) - câte un utilaj la o suprafață deservită de 15.000 mp:"

și

f) 'Utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, care sa permită accesul pe străzi înguste - câte un utilaj la o suprafață deservită de 15.000 mp;

Răspunsul nr. 38:

Referitor la întrebarea adresată facem precizarea că, cele două tipuri de utilaje la care se face referire, sunt prevăzute în cadrul H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind „Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

Totodată, apreciem că, spre deosebire de autoperii (automăturătoare) care sunt definite ca autovehicule cu destinație specială, având caroseria adaptată pentru un anumit scop, utilajele multifuncționale sunt acele utilaje care pot îndeplini mai multe funcțiuni, cu întrebuințări multiple.

în acest sens, vă rugăm să observați și că, potrivit H.C.G.M.B. nr. 82/2015, autoperiile sunt destinate unor spații în înguste de tipul „trotuarelor”/ „aleilor” în vreme ce, utilajele multifuncționale sunt de destinate tot unor spații înguste, însă de tipul „ străzilor”.

Deși, aparent, aceste două cerințe au elemente comune totuși, în funcție de caracteristicile constructive ale utilajului este posibil fie ca acesta să poată fi utilizat doar pentru trotuare/alei sau străzi, fie să poată fi utilizat pentru a desfășura activități pe toate aceste spații înguste.

în consecință, criteriul în funcție de care trebuie identificate utilajele care intră în categoriile celor ce fac obiectul întrebării este reprezentat de dimensiunile acestor utilaje, respectiv de posibilitatea ca acestea să aibă acces fie pe trotuare/alei, fie pe străzi înguste.

Finalmente, se impune a fi reținută precizarea că, în măsura în care specificațiile utilajelor în discuție din dotarea operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură pennit realizarea ambelor tipuri de activități potrivit celor arătate mai sus, autoritatea contractantă consideră că cerința este îndeplinită în mod echivalent cu condiția prezentării unui număr suficient de asemenea utilaje, potrivit cerințelor caietului de sarcini.

întrebarea nr. 39:

„ Vă rugăm să ne comunicați care este diferența dintre:

„c) Utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste (plug, material antiderapant)- câte un utilaj la o suprafață desenată de 15.000 mp: ” și

,,g) Autospeciale cu plug pentru alei și spații înguste și trotuare - câte un utilajAp^suprafața desenata de 9.000 mp;"                                                  ff *


\

■UUțp. <-e-' >

Răspunsul nr. 39:

A se vedea rațiunea răspunsului la întrebarea nr. 38, cu precizarea că. în mod suplimentar. în acest cz, potrivit prevederilor anexei nr. 16 și 20 la caietul de sarcini, au fost realizate următoarele mențiuni:

 • -  Utilaj multifuctional străzi înguste (plug+material antiderapant) ~ 15.000 mp

 • -  Autospecială cu plug, alei, spații înguste și trotuare (de tip ATV sau similar/suprafata trotuare a fost calculată selectiv pentru unele bulevarde, unde se pretează intervenția mecanizată) ~ 9.000 mp.

Prin urmare, autospeciala cu plug, alei, spații înguste și trotuare reprezintă un utilaj mai mică decât utilajul multifuncțional pentru străzi înguste, astfel încât să permită accesul inclusiv pe trotuare. De asemenea, în timp ce utilajul multifunțional care permite accesul pe străzi înguste trebuie să fie dotat atât cu plug cât și cu dispozitiv de împrăștiere a materialului antiderapant, utilajul autospecială de tip ATV sau similar trebuie să fie dotat doar cu plug.

întrebarea nr. 40:

„ Vă rugăm să eliminați din DUAE:

 • - pct.: 2a), 4 și 5 din Situația economică și financiară, secțiunea B. SITUAȚIA ECONOMICA ȘI FINANCIARA, Partea IV: Criterii de Selecție;

 • - pct.: 2), 3, 4), 5). 6), 7), 8) din Capacitatea tehnică și profesională, secțiunea C. CAPACITATEA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ, Partea IV: Criterii de Selecție", deoarece acestea conțin cerințe care nu sunt cuprinse în Fișa de Date

Răspunsul nr. 40:

Având în vedere că, în conținutul DUAE publicat în S.E.A.P. în data de 20.03.2017, ora 16:50 există o serie de necorelări/neconcordanțe în raport cu cerințele stabilite prin documentația de atribuire, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (6), (7) din H.G. nr. 395/2016, autoritatea contractantă a procedat la revizuirea corespunzătoare a acestui document.

în consecință, operatorii economici vor completa și prezenta DUAE din Anexa nr. 2 atașată prezentului răspuns.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE,

Director Executiv,

Cristinel Vlad MITITELU

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014 și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciu iui public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu nr.._13528/P/21.08.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3318/21.08.2014, ta Cabinet Secretar Generai cu nr. 3405/6/21.08.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2649/21.08.2014 privind suspendarea de drept a Hotărârii C.G.M.B. nr. 176/23.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art 5 alin. (1) și alin. (2), ari 6 și art, 8 alin, (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Art. 3 și art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 97-104 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 690/1995 privind unele măsuri de igienizare a municipiului București și a unor localități din sectorul agricol Ilfov;

 • - Hotărârii C.G.M.B. nr, 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul București;

  120/2010 privind aprobarea


 • -  Hotărârii C.G.M.B. nr. '           .___

salubrizare și igienizare ale municipii                         /* v ZTȚTX


 • - Ordinului Ministrului Sănătății nr,                  aprobare^ Norpe!orA

de igienă și sănătate publică privind                  al popularei; \     _■? t

ț ;            ț-          ,     .. ...     _____________ț,                                                                                                       'j , ’                   .


- Art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juțidia al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,                  ...

în temeiul prevederilor ari. 36 afin. (2) Iii. b) și fit d), afin. (4) lit e)*afer"' (6) fit a) pot. 14, art. 45 afin. (2) și art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind edrnmîsVațte pubfică tocate, republicate. cu              și ccmpietăriie

ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Strategia de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Strategia prevăzută la art. 1 va sta la baza organizării serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București de către Primăria Municipiului București.

Art.3 Prezenta hotărâre întră în vigoare în termen de 30 zile de ia data aducerii la cunoștință publică.

Art4 Hotărârea C.G.M.B. nr, 176/23.07.2014 se abrogă.

Art.5 Primăriile Sectoarelor 1-6, persoanele fizice și juridice din municipiul București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.02.2015.><■


il


>;-’j

Strategia de dezvoltare și fimcțiosiare a senicmlui public de salubrizare- aclmtatile de dvzhccțk, dezinfecpe și deratizare m Mumiei piui .Bancuirești

Prezenta strategie are ca scop stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare-activitățile de dezisecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul București.

La baza funcționarii serviciului de salubrizare-acdvitatea de igienizare stau armatoarele acte normative:

 • •  Legea nr. 101/ 2006 - privind salubrizarea localităților, cu modiOcărik și completările ulterioare;

 • •  Legea nr, 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordinul A.N.R.S.C. nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • •  HG 690/1995 privind unele masuri de igienizare a municipiulm București si a unor localitati din

k        sectorul agricol Ilfov

 • •  “Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București” aprobat prin HCGMB 119/2010

 • •  „Normele de salubrizare și igienizare ale Municipiului București" aprobate prin HCGMB 120/2010

 • •  Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii privind pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației

Activitățile de dezisecțîe, dezmfecție și deratizare presupun tratarea vectorilor care au efecte negative asupra stării de sanatate a populației.

Dezmsectia - o activitate de combatere a arîropodelor vectoare prin mijloace chimice, biologice având ca scop menținerea unui nivel scăzut a densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de confort și igienă pentru populație (locuitori ai orașului, turiști etc). Prin această activitate se reduce riscul de transmitere a unor boli infecțioase de către artropodele vectoare.

Dezinfecția - o activitate de decontaminare prin care se urmărește distrugerea, îndepărtarea sau ^picșorarea numărului agenților patogeni și condiționat patogeni de pe diverse elemente ale mediului extern până la limita la care prezența acestora să nu mai prezinte riscul de producere a unei infecții. Prin această activitate se previne și se combate apariția și transmiterea bolilor și altor infecții la oameni.

Deratizarea - o activitate de combatere a rozătoarelor prin mijloace fizice, chimice, biologice având ca scop menținerea acestora la un nivel numeric foarte redus, știut fiind că rozătoarele sunt vectori de_maladn transmisibile și /sau generatoare de disconfort, producând pagube materiale importante. Prin aceas se evită transmiterea unor boli infectocontagioase și a infestațiilor parazitare.


/ v-

iț*

CAPITOLUL 1

Principii care stau Ia baza organizării și funcționării serviciului public de salubriza


activîtatlle de dezisecție, dezmfecție și deratizare

Serviciul publi c va funcționa și va fi organizat pe baza următoarelor principii: < a) protecția sănătății publice;

 • b) . autonomia locală și descentralizarea;

 • c) responsabilitatea față de cetățeni;         /

. d) conservarea și protecția mediului înconjurai

■ -     2 /F

fi

h) il

j)

k)


tarife echi tabi le și accesibile tuturor consumatorilor; $ nediscriminarea și egalitatea tuturor consumatorilor; transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor; adnaifttt&raiea. corectă și eticieoXâ a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici; securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă.

CAPITOLUL 2

Obiective care stau la baza organizării și funcționarii serviciul ui public de salubrizare, activitate de dezisectic, deziîsfecțk și deratizare

ZA.                             de          & dezvoltare și Cuccționare a serrâtatai public. <&%

salubrizare activitățile de dezisecție, dezinfecta și deratizare în Municipiul București:

 • a)

 • b)

 • d)

 • e)

0

h)


îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației; susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;

și           sețvicwkjv,

stimularea mecanismelor economiei de piață; dezvoltarea durabilă a serviciului;

gestionarea serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență; protecția și ccnseraaraa mcdriMi tacoajutâtaț și a        popderid;

consultarea cu utilizatorii serviciului, în vederea stabilirii politicilor șa strategiilor locale și regionale în domeniu;

i)


j)


k)


 • b)

 • c)


adoptarea normelor locale referitoare la organizarea și funcționarea serviciului de salubrizare, precum și a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

2.2. Obiective specifice urmăresc realizarea activităților serviciului public de salubrizare- activitățile de dezisecție, dezinfecție și deratizare:

a)


Stabilirea condițiilor de desfășurare a serviciului public de salubrizare- activitățile de dezisecție, dezînfecție și deratizare în Municipiul București.

Realizarea Planului unitar, integrat de igienizare

Combaterea vectorilor cu influenta asupra stării de sanatate a populației

Cap.IIL Scurtă prezentare a Municipiului București

Informații generale

Municipiul București este capitala României situată în sudul țării in regiunea București Ilfov din partea centrală a Câmpiei Române.

Suprafața totală a Regiunii București- Ilfov este de 1.821 km2, din care 13,1% r^rezîrită* tdritoriuK ctr^iî, v ol Xti'm ^'niinin             nî ££ GC?_ „î 1.,^                                                        *^g]Unea '''

administrativ al Municipiului București și 86,9% al județului fifov. Cele două entități car/z$bătuies&4egiunea sunt totodată și cele mai mici unități teritorial administrative ale României din punct de vedele al întihderiiX ir               f . •       '• V


ntihderii\

<*Fig. 1 - încadrarea Municipiului București în Regiunea 8

j. Muvăciptul București arc q suprafață de 23 S km2 (reprezintă 03 % din suprafața Rnmârtiei), dia care Suprafața construită este de 70%, respectiv 166 km2.

Orașul este așezat la 44°24’49” latitudine nordică (ca și Belgradul, Geneva, Bordeaux, Minneapolis) și 26°05’48” longitudine estică (ca și Helsinki sau JchannesfeurgX în sudul României la o distanța de 64 km nord de fluviul Dunăre, la 100 km sud de Carpații Orientali, și 250 km vest de Marea Neagră.

Prin funcțiile sale complexe (politico-administrative, financiare, comerciale, industriale, culturale, turistice), orașuâ-capiudă București constituie un pol de convergență majoră în cadru] sistemului urban național. Acest fapt explică hiperdezvoliarea București ului, care comparativ cu următorul municipiu în ierarhia urbană (Iași), este de circa 6 ori mai mare. în acest context, Bucureștiul este un mare producător de deșeuri municipale (menajere, industriale, din comerț și instituții, stradale etc.), prin urmare si incidența vectorilor este mare.

Structura admistrativ-teritorială a Municipiului București

Municipiul București este capitala României, cel mai mare și mai important centru politic, economic, tiranei ar-bancar, comercial, cultural-științific, educațional, de transport, informațional, pentru sporturi și turistic al țării.

Municipiul București este alcătuit dintr-o singură aglomerare urbană divizată în 6 subunități administrativ teritoriale-sectoare.

Tabelul și figura de mai jos, prezintă structura administrativă a Municipiului București.

Tabel 1 - Structura administartivă a Municipiului București

2010

Suprafața - km2

TOTAL

238

Sector 1: Dorobanți, Bănoasa, Pipera, FI orea.se a

70

Sector 2: Pantelimon, Colentina, Tancului, Tei

32

Sector 3: Vitan, Dubești, Titan, Balta Albă, Centrul Civic

34        /

Sector 4-: Berceni, Olteniței, Văcărești

34       //

Sector 5: Rahova, Ferentari, Cotroceni, Ghencea

30   ±

Sector 6: Ciulești, Drumul Taberei, Militari, Crângași

1       38      n

Z/


Sursa: Direcția Generală de Statistică a Municipiului București, Anuarul Statistic 2012-Municipiul București, situat în regiun


A

4’2

i’-to


,      ------,-T----------. Jtmjț^omână pe râul Dâmbovița este capitala țării, fiind

cel mai mare oraș, precum și cel mai importafîțtoe^id^dțțȘb și comercial al României,


Deși este așezat intr-o zonă de climă temperată, Bucureștiul este afectat de masele de aer continental provenite din zonele învecinate. Curenții de aer estici dau variații de temperatură excesivă, de până ia 70°C, între verile călduroase și iernile geroase.

Media anuală a temperaturii în București este in jur de 10 - ] 1°C . Precipitațiile anuale sunt reduse în medie de 456 mm și vara au cn caratiei VotențisÂ.

-^:,A

CONFORjyf cy


Zona centrală are cea mai mare concentrare de clădiri, străzi înguste, bulevarde largi și câteva zone verzi și are o temperatură medie anuală de 11° C, vânt sub 2 m/s , umiditatea de 3-6 %, mai mică decât în alte zone și cea mai lungă perioadă de vegetație, de 220 zile pe an fără ger.

Zona mediană cuprinde vechea zona industrială cu mici unități de producție, gări (Gara de Nord este cel mai mare nod feroviar), este definită printr-un grad mare de poluare, zile cu ceață, ploi abundente, câteva zile însorite, având o temperatură medie anuala sub 11 ° C șî un volum de precipitații de 600 mm pe an.

Zonele rezidențiale (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Albă, Berceni, Drumul Taberei), au o temperatură medie anuală de 10,5° C, cu vânturi puternice uneori , cu un grad scăzut de poluare comparativ cu centrul orașului, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariții ale cețîi și un volum de precipitații sub 550 - 600 mm pe an.

Zona periferică este influențată de construcțiile joase (cu 1 - 2 nivele) cu suprafețe verzi și mari zone industriale; această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici, o umiditate ridicată și aer curat. Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an.

Bucureștiul se bucură de condiții favorabile de mediu pentru o mare concentrare urbană, suprafața totală nete plantată în București este de cca. 3.000 ha (parcuri, grădini publice, scuaniri, aliniamente și ansambluri de locuințe, poduri) ceea ce reprezintă aproximativ 15% din teritoriul administrativ. Suprafața aferentă unui locuitor este de 16 mp.                                                                                       ?

Terenurile acoperite permanent de ape au un -aport semnificativ U menținerea calității mediului și totalizează 350 ha, ceea ce reprezintă 6.0% din teritoriul administrativ (suprafața aferentă unui locuitor este de 6,6 m2).

Populația Municipiului București

Municipiul București este cea mai mare aglomerare urbană din România, populația sa fiind, iruanul^ 2011, de 1.919.352, reprezentând peste 16 % din populația urbană a țării, respectiv circa 9 % dip<j^^Jaț^X totală a României și având o densitate de aproximativ 8.065 locuitori/km2.                               "

2011, de 1.919.352, reprezentând peste 16 % din populația urbană a țării, respectiv circa 9 % dip<j^^J&ția totală a României si având o densitate de aproximativ 8.065 locuitori/km2.


în ultimii ani, populația Municipiului București a înregistrat o tendință anuală de sșadfere lentSfîîK tabelul următor se prezintă evoluția populației municipiului București în perioada 2000 - 2011. $ &

l^RtaG i

t

\

s 1


Tabel 2 - Evoluția populației în perioada 2000-2011                        ||

1

Anul

2007

2008

2009

2010

2011 ]

Populația

1.931.838

1.943.984

1.944.226

1944.500

1.919.352

ApapQlââ^-.'

8.117 ' X

--

8.168

8.169

8.170

8.065

’J Ci 1 s

‘isa


IA

*c

A

...


Sursa; Dirtcfa Generală de Statistică a Municipiului București, 2012

Tabelul următor, prezintă ultimele date oficiale privind organizarea administrativă a Municipiului București.


Tabel 3 --Organizarea adimaistrativă pe sectoare

Suprafața

(W)

Populația stabilă la 1 iulie 2011 (nrdoc)

Densitatea ilocAnr)

Total

238

1.919,352

8065

Sectorul 1

70

210.537

3008

Sectorul 2

32

352.764

11024

Sectorul 3

34

403,409

11865

Sectorul 4

34

298.266

8773

Sectorul 5

30

287.543

9585

,      Sectorul 6

38

366.833

9654

Sursa: Anuar Statistic al României 2012

Bucureștii} 1 este cel mai mare centru economic al României.

Cap 4. Descrierea activității de deratizare și dezînsecție desfășurată pana în prezent în municipiul București

I^a începutul anului 1995 Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) situa din pacate Bucureștiul pe primul loc în Europa ca nivel de infestare cu cei doi vectori (șobolani și țânțari), de asemenea in vara anului 1996 asa cum reiese din rapoartele Autoritarii de Saaatate Publica a Municipiului București, datorita infestării cu virusul WEST NILE au fost semnalate o serie de cazuri de îmbolnăviri de meninge- encefalita in rândul populației soldate cu 80 decese cauzate de numărul mare de tantari existenti, purtători de virus WEST NILE care declaneaza meninge- encefalita. .Astfel a rezultat necesitatea elaborării unui Plan de igienizare ce conținea de acțiuni unitare de anvergură de deratizare si combatere tantari la nivelul Municipiului București.

In acest sens, pe baza hotărârii elaborată de Ministerul Sănătății; Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului; Ministerul Agriculturii și Alimentației, a fost aprobată Hotărârea Guvernului României nr. 690/ 02.09.1995 privind unele măsuri de igienizare a municipiului București și a unor localități limitrofe din Sectorul Agricol Ilfov (județul Dfov) care statua organizarea de acțiuni de igienizare la nivelul Municipiului București si Județului Ilfov.

Conform prevederilor din HG 690/1995, la nivelul Consiliului Local al Municipiului București s-a organizat o licitație cu participare internațională, pentru' atribuirea contractului de prestări servicii de deratizare și combaterea țânțarilor, unui operator denumit Antreprenor Unic.

Planul de Igienizare la nivelul Municipiului București desfășurat de Antreprenor a avut ca obiectiv asigurarea unui grad de decontaminare optim in limitele stabilite de Comisia Interministeriala de Supraveghere si Control pentru cele doua tipuri de vectori șobolani si tantari astfel incat pagubele materiale si efectele negative produse de aceștia asupra sanatatii populației sa fie minime.

Activitățile din cadrul Planului de igienizare al Municipiului București s-au desfășurat'sub' forma unor S campanii anuale, unitare la nivelul Municipiului, de deratizare și dezinsecție care au fost efectuate iiRfpne’ral în perioada martie - noiembrie.                                                                             \ .c-

în conformitate cu rezultatele evaluărilor făcute de Comisia Interministerială? de Supravegheri; l.c Metodologică și Recepție (C1SMR), activitatea anuală a fost adaptată în mod continuu la condițiile Specificași^? / Municipiului București.

Planul de igienizare (deratizare și dezjp^qȘȘț'»^desfășurat pe etape pe o perioadă de<21.^

cum urmeaza:
A 7 ,-n            '

C.4     - .

lESapa de pregătire 19%4'W

* AtXLGL


* . 4

®  8 luni - etapa de pregătire (campania 1996) - pregătirea campaniilor de deratizare și combâterenrț’ânțari lor;

Elapa de șoc 1997-2(HX)

«  33 luni - etapa de șoc - campanii anuale prin care s-au aplicat tratamente intensive de combatere a

.șobolanilor, tratamente de combatere a țânțarilor;                                                          ?

Etapa de întreținere 20(^0-2013

£  170 de luni - campanie efectiva în cadrul etapei de întreținere ~ campanii anuale prin care s-au redus treptat

tratamentele de deratizare. In urma reducerii tratamentelor de deratizare datorita condițiilor existente nu se putea atinge gradul de decontaminare preconizai astfel a fost necesar completarea tratamentelor planificate cu tratamente puciuate și zonale pentru a stinge focarele de infestare cu șobolani

In cadrul Planului de Igienizare au fost tratate următoarele obiective:

Deratic&rc - combaterea șobolanilor

Obiectivele supuse tratamentelor de deratizare au fost: imobile aparținând asociațiilor de locatari/proprietari; spații aparținând agenților economici cu diverse domenii de activitate, ministerelor, administrației locale; case-vi le individuale, parcuri, cimitire, zone verzi, malurile lacurilor, piețele, .rețelele edilitare, stațiile de metrou, zone demolate și neconstniite etc.

Dezinsectie - combaterea țânțarilor

Combaterea țânțarilor s-a constituit într-o succesiune de activități sistematice, în cadrul unui contract de mijloace, având drept obiectiv menținerea la un nivel cât mai redus a populațiilor de țânțari.

Activitatea de combatere a țânțarilor a început în luna martie când condițiile de dezvoltare ale țânțarilor sunt îndeplinite. Se începe cu tratamente interioare: subsolurile imobilelor de locuit, subsolurile societăților comerciale, casa scării în imobilele de locuit, rețelele edilitare. Odată ce condițiile au fost favorabile dezvoltării în exterior a țânțarilor, s-au demarat tratamentele în zonele cu vegetație (parcuri, grădini, cimitire, zone cu vegetație rezidențiale, aliniamentele stradale, malurile lacurilor).

Monitorizarea si coordonarea activitani de igienizare

Activitatea de igienizare a fost coordonată, conform HG690/1995 de o Comisie Interministerială de     g

Supraveghere Metodologică și Recepție (C.I.S.M.R.), având în componență specialiști in domeniu,     I

reprezentanți ai Ministerului Sănătății Publice, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului I Mediului și Dezvoltării Durabile. Aceasta comisie a avut rolul de a supraveghea din punct d^^âYe^=^l metodologic desfășurarea acțiunii, de a analiza stadiile în care se află tratamentele de combatere a ye^nfcrșr * de a decide după caz modificarea numărului de treceri necesare pentru atingerea parametrilori^de; a botâri |\-adaptarea și îmbunătățirea metodologii lor de lucru și a rețetelor utilizate. !f /f (I

La finalizarea etapelor de prestație, comisia a evaluat modul de desfășurare al activității*și a solicitat'- j Jp r;

\ .■

■■

,-f rr i ' '

eventualele modificări de program, metodologia, frecvența tratamentelor astfel încât să se asigure o eficacitate J-maximă. De asemenea, pe baza analizelor si evaluărilor din teren, comisia a stabilit trecerea de la ’b etapa dă altă y


cat si modificarea duratei etapelor. • 5.L Colții de «rgtmizare

  L-f


/

„ La nivelul municipiului București, tratarea principalilor vectori se va realiza în cadrul unui Han unitar, integrat de igienizare.

Scopul Plun'ubn unitai, integrai de igienizare esu atingerea unui grad de tiecontaminaie astfel încât vectorii să fie menținuți Ia un nivel redus care să nu afecteze sănătatea oamenilor.

Pentru reușita Planului unitar, integrat de igienizare, se va delega serviciu] unui antrepenor care va realiza ambele operațiuni: deratizare si dezîn secție.

Supravegherea si motorizarea actiritatii se va realiza tie catee specialiști din câtimi MinisteruVui Sanatatii, Ministerului Agriculturii si al Dezvoltării Rurale si Ministerul Mediului si Schi marilor Climatice reuniți intr-o comisia care va supraveghea si monitoriza activitatea de derartizare și dezinsecție în ceea ce privește metodologia, numărul de tratamente pe obiective, stabilirea gradulului de decontaminare și atingerea indicatorilor dc performanță tiemimha Ctxmisia tie supraveghere meln&tifogica si crmtroh

 • 5.1-1 Tipurile de vectori care vor fi supuși tratamentelor de deratizare si dezinsectie

■Principalii vectorii care se dezvolta cel mai rapid în Municipiul București, transmițând boli foarte periculoase sunt: șobolanii si țânțarii.

Principalele boli produse de șobolani și țânțari sunt:

 • *  îeptospiroza, trichineloza. rabia, tifos murin, ciume, boli provocate de rozătoare;

 • *  menigoencefalita cu virus West Nile, malarie, denga, fîlarioza, boit provocate de țânțari;

Pentru acești vectori se va realiza un program unitar de tratament in funcție de tipurile de obiective.

Alti vectori cu influenta asupra stării de sa natale a populației sunt: căpușe, viespi, gandaci, purici.

Principalele boli produse de căpușe, viespi, gandaci, purici sunt:

borelioza (boala Lyme), tularemiea, babesîoza, boli provocate de căpușe;

toxinfecții alimentare, holera, dizenterie, tetanos, purtători ai diverșilor paraziți cum ar fi: Giardia, Toxoplasma, Balatidium, Echinocrecus granulosus, Taenia solîum, Hymenolepis. Ascaris» Entamoeba bystolitica, paraziteze provocate de gând aci;

șocul anafilactic, produs de înțepătura de viespe ;

tifosul ex an tematic, iri tatii acute, transferul de alti paraziti cum ar fi tenia, sunt boli transmise de purici

 • 5,1-2 Factori favorizanti ai dezvoltării vectorilor în Municipiul București si particularitățile Municipiului București.                                                                                      __

A. Factori favorizanti ai dezvolta ni rozătoarelor si insectelor

Creșterea explozivă a populațiilor de rozătoare, dar și a celor de insecte care dau dișcpnfon Vțânțarît căpușe, gândaci etc.) față de Urnite normale se datorează existenței unor factori favorizanți șj/^'focapzeasă^n anumite obiective din infrastructura urbana a municipiului București,                         // x / ■   *'■ x

‘i ■<          $ ,- ■           |

i . s • h-ririh

1.Factori favorizanți ai dezvoltării și înmulțirii rozătoarelor


 • *  existența unor surse de hrană, datorate deșeurilor menajere depozitate în locuri neadecvateh neridi.cate :la

timp;                                                                                                                            •.

 • *  depozitarea deșeurilor menajere în contai:


  acoperite și neridîcarea lor

  L*4 zîv-      i

  1   7
. ■ ••.

■ * s*-.'              ■■ .

 • *  existența si stemuluș de =‘<acuare a deșeunlor lip Tribogm ■> h cca, 9Q\" dînrirnobiîde ae locuri din

București ă î&irețmerea defectuoasă a acestora.:                                                   t .' s fi

 • ■   existența rețelelor edilitare subterane ;                                                                    ~    „■ < C- J

s existenta rețelei de canalizare ce reprezintă sursa de apă și adapost pentru șobolani.

3 lucrări de reabilitare a infrastructurii a rețelelor edilitare (gaze. apă. electricitate, telefonie, iluminat etc.) ;.

3 lucrări de reabilitarea a infrastructurii prin construirea de pasaje subterane, suprateme, poduri, asfaltare, extindere rețea metrou:

 • •  existența de zone insalubre (terenuri virane cu deșeuri. clădiri demolate și dezafectate al căror proprietar ‘tu este identificat și care nu întreține proprietatea) în care sunt depozitate deșeuri menajere, sursa de hrană ideală pentru rozâtoatoare ;

11 existența de resturi de materiale de construcție combinate cu resturi de hrană de la personalul care își desfășoară activitatea în diverse șantiere ;

« depozitarea de diverse materiale de construcție sau altfel de materiale. în gospodăriile individuale și nu numai, direct pe sol și foarte apropiate de garduri, pereți, fapt ce constituie o sursă de adâpo știre și înmulțire a rozătoarelor;

 • •  refuzul de efectuare a operațiunii de deratizare pe diverse motive : existența animalelor domestice sau a animalelor de companie ;

B transportul și tranzitul mărfurilor în ambalaje și ne verificarea acestora poate duce la «'plimbăreți rozătoarelor dintr-un loc în altul;

 • *  încă se mai practică creșterea animalelor domestice (oi, porci, păsări) în zone periferice ale orașului.

Z.Factori favorizanți dezvoltării și înmulțirii țânțarilor

 • *  existența salbei de lacuri de pe suprafața orașului, cât și în împrejurimi;

» existența băltirilor permanente sau sezoniere îa urma ploilor abundente, datorita înfundării rețelei de canalizare sau a lipsei acesteia ;

 • I  existența subsolurilor inundate periodic sau permanent, fie datorită defecțiunilor la rețelele de apă potabilă, termoficare, fie defecțiunilor de construcție-contrapantâ la scurgerile de ape menajere în rețeaua de canalizare;

 • •  existența unor băltiri datorită lipsei unui sistem de drenaj adecvat (existența gurilor de preluare a apelor situate în contrapantă);

 • ■  existența sistemului de udat prin aspersiune în parcuri și scuaruri care fie că este defect, fie că este nesupravegheat duce la apariția de băltiri ;

’ vase de apă lăsate pline fie pentru udat grădina, fie pentru depozitarea de flori în ele ;

 • II  acumularea de apă în diverse recipiente fie voit sau nu, butoaie, cauciucuri, ligheane, jgheaburi ele. ,-s a existența depozitelor de anvelope, depozitate necontrolat (acumulări de ape).

 • 3.Factori favorizau# dezvoltării și înmulțirii căpușelor

 • ■  creșterea numerică a animalelor comunitare, câini și pisici (netratați contra căpușelor) pe care îi găsim în parcuri, grădini, zone de agrement, zone verzi din junii locuințelor etc.;

 • *  prezența animalelor mici și a păsărilor în grădini și parcuri.

11 existența vegetației înalte și netăiate, precum și a frunzișului ne îndepărtat după căderea lui dirv,arbori

 • ■ '.modificările climatice din ultimii ani (ierni mai blânde) și umiditatea mai mare de/80% favorizează

dezvoltarea căpușelor.                                                                              / f '•? î

 • 4. Factori favorizau# dezvoltării și înmulțirii gândacilor

1 prezența resturilor alimentare în locuințe, birouri etc,;                                           ?

 • •  starea de curățenie precară, n\^<^csmf?^spațiile destinate alimentelor (restaurante, băcănii, supenriarketuri, societăți agroalimentare, bucăiarHsdocurilS^redilecte de dezvoltare a gândacilor);

/W cVz /
feîfe- I W , /

«i

a

a


!                                      ‘ d:'                  ? .

prezența produselor alimentare neambalate și depozitate necorespunzator;

prezența depozitelor de hârtie (ziare, reviste, ambalaje etc.) care constituie adăpost și hrană pentru gândaci;

i

i

■ t


existența tavanelor false și a pereților despărțitori.


5. Factori favorizau^ dezvoltării și îirammlțîria viespilor

® anexe ne loc ui îs (mansarde, hambare etc)

\ stupii părăsiți

» învelitori ale acoperișurilor din materia] ceramic (țiglă)

a neînlreținerea sistemelor de eliminare a gazelor de ardere (coșuri de fum )


t ’f

xA • 6, Factori tavorizanți dezvoltării șî mwtițîrii puricilor

prezenta cânilor si pisicilor;

prezenta spatiilor, de obicei subsoluri unde pătrund crinii si pisicile fara stapan, prin neasigurarea gurilor de ventilație, aerisire.

B Particularitati ale municipiului București care favorizează dezvoltarea vectorilor

Municipiul București reprezintă cea mai mare aglomerare urbana rin țară cu o populație de aproximativ 2 milioane de locuitori, la care se adaugă aproximativ 500-000 de persoane care vizitează sau tranzitează lunar orașul.

In București este generata cea mai mare cantitate de deșeuri municipale, factor favorizant dezvoltării vectorilor (șobolani, gândaci).

Starea insalubră a unor zone, existența animalelor domestice, existența clădirilor abandonate sau părăsite, existența terenurilor virane pe care sunt depozitate deșeuri, exitența oamenilor fără adăpost care trăiesc în canale de la care rezultă resturi alimentare, constituie focare de infecția de dezvoltare a șobolanilor care migrează în zonele învecinate.

Dezvoltarea-excesivă a sectoarelor de construcții și infrastructură care prin acțiunile specifice schimbă habitatul șobolanilor, conduce la migrarea șobolanilor în alte zone infestându-le.

Alternanța perioadelor ploiase cu perioade călduroase favorizează creșterea populațiilor de țânțari. In aceste condiții efectele tratamentelor sunt diminuate. Acumulările de apă favorizează dezvoltarea accelerata a țânțarilor, iar precipitațiile dese reduc efectul substanțelor insecticide pulverizate, necesitând astfel suplimentarea lor pentru atingerea unui grad de confort si siguranța pentru sanatatea cetățenilor.

Municipiul București este dezvoltat pe verticala, avand mai multe blocuri decât case, blocuri cu multe etaje unde se întâlnesc subsoluri inundate care favorizează dezvoltarea populațiilor de tantari. Existenta salbei de lacuri si a vegetației abundente, a rețelelor edilitare creaza condiții pentru dezvoltarea țânțarilor

Limtrof Municipiul București se afla zone cu vegetație importanta (pădurea Scrovistea, Snagov, Caldarusani, Saftica, Corbeanca, Cemica, Raioasa, Pustincu, Corne tu, )etc., salbe de lacurijoalti cat si o serie de localitati aferente județului Ilfov, zone agricole care constituie un J^cțqȘîaydr^iț^

4

pentru dezvoltarea vectorilor șobolani, tantari care migrează apoi spre oraș. Deri HG 690/199? \ specifica efectuarea unui plan de igienizare unitar pentru combaterea vectorilor Șobolan^rt^pt-ar și * în Județul Ilfov acesta nu a fost aplicat, motiv pentru care in permanenta la eșuările efectuate* a '< l

1


fost înregistrat un grad mare de infestare cu șobolani si tantari in aceste zone limitrofe. î .-'A Vx

5.2 Necesitatea realizării Planului unitar, integrat de igienizare


7rj .

Vectorii generează boli transmisibile la om, șobolanii pot transmite holeră, ciuma, turbare, ■■ meningită virotică, tifos mucerin, leptospiroză,                 responsabili de meningoencefalită (transmisă de virusul


OM ,*ofrvț, t,,

LA. L, \L             ’ L C .

1 West Nitej. Importanța aplicării Elanului unitar, integrai de igienizare rezultă din necesitatea protejării sănătății populației.

Planul de igienizare trebuie sa fie un plan unitar si continuu ale cânii acțiuni trebuie sa se desfasoare după o planificare riguroasa a tratamentelor ce urmeaza a fi aplicate. în lista de obiective asupra cărora trebuie,sa se aplice tratamente de igienizare intra acele obiective care prezintă factori favorizând dezvoltării si menținerii vectorilor. Este necesar sa fie bine stabilite si determinate numărul de aplicați din cadrul unei campanii pentru fiecare categorie de obiectiv în parte, intervalele la care sunt aplicate tratamentele de combatere, produsele utilizate, cantatiie de produse, uifiajere folositei.                                                                  *

Planul de igienizare trebuie sa se desfasoare ținând cont de particularitățile acestor vectori, care migrează continuu, prin urmare trebuie să fie o acțiune unitară, permanenta si de lunga durata» cu caracier social, data fiind importanța acestor vectori pentru sănătatea publică. Desfășurarea haotica a acestor acțiuni ar duce la anihilarea rapida a rezultatelor obținute până în prezent.

Monitorizarea gradului de infestare cu șobolani si tantari trebuie efectuata permanent si unitar pe toata raza municipiului București.

W Planul de Igienizare la nivelul Municipiului București trebuie sa se desfasoare de la -exterior la interior -'pentru a preveni migrarea vectorilor din zonele tratate către zone unde nu s-a aplicat tratamentul.

Obiectivele tratate se regăsesc pe întreg teritoriul municipiului București iar tratamentele aplicate sunt specifice fiecărui obiectiv in parte acestea fiind efectuate după un plan de acțiune unitar. Este imposibil dfc. coordonat un plan de acțiune efectuat de către operatori diferiți pentru fiecare sector, existând cazuri in ca^r limita dintre sectoare ne putând fi apreciata pentru unele obiective.

Controlul si verificarea din punct de vedere metodologic ar fi imposibila pentru operatori diferiți care au strategii diferite, coordonarea intre acești antreprenori ar fi foarte greoaie iar rezultatele finale privind gradul de decontaminare nu ar putea fi predictibile sau previzibile..

înlocuirea Planului de Igienizare unitar la nivelul Municipiului București cu planuri de igienizare locale care nu pot fi coordonate si verificate eficient poate conduce la creșterea gradului de contaminare cu vectori, putând pune in pericol sanatatea cetățenilor. De asemenea este pusa in pericol siguranța rețelelor subterane de semaforizare si fibra optica, deteriorarea instalațiilor electrice ale mijloacelor de transport acolo unde infestarea cu șobolani este mare toate acestea avand efecte negative asupra siguranței generale a orașului.

5.3.Obiectivele Ia care se vor aplica tratamente pentru combaterea vectorilor

ROZĂTOARE

 • >     Imobile cu spații destinate locuințelor (blocuri P+n, ghena, subsol uscat/umed/iaundat): asociații de proprietari» cămine studențești» cămine elevi, locuințe sociale etc.

 • >

>

>

>

>


Locuințe individuale, (clădiri cu sau fără teren adiacent);

Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, seu aruri, Jocuri de agrement, terenuri de sport;

Malurile lacurilor, malurile râurilor Dâmbovița și Colentina; ‘

Piețe și târguri agroalimentare;

>

>

>

>

>

>

>


Societăți comerciale cu profil agroalîmentar (magazine alimentare, centre comerciale tip supermarket. unități de producție și distribuire produse alimentare, unitari de alimentație publica etc,);

Societăți de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat^

Societate furnizoare de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Bușești;

zone demolate și neconstruite.terenuri abandonate, construcții abandonate, ne finalizate, zone abandonate \ Cimitire, depozite de deseun


Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice etc.;

Societăți comerciale cu alt profil decât agroalimentar;

Rețele edilitare de telefonie, internet, transport de date, semaforizare;

Rețeaua metropolitana de transport subteran;

Alte obiective.


TANTARI                                                                              /'      •' A- ’’

Imobile cu spații destinate locuințelor: asociații de proprietari, cămine Studențești, cămine elevi^J.Qpuințe sociale etc.;(subsol uscatAimed/inundat, casa scării)

 • > Mal de iac;

*

 • > Piețe și târguri agroalimentare: (subsoluri uscat/umed/inundat)

 • > Societăți comerciale cu profil agroalimentar (magazine alimentare, centre comerciale tip supermarket, unități de producție și distribuire produse alimentare, unitari de alimentație publica etcj;(subsoi clădiri u scat/umed/ițiundatj

 • > Societăți de producție, transport, distribuție și furnizare ae energie termică in sistem centralizat:(rețea diswibtttie priv, guri Mzstax)

 • > Societatea furnizoare de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul București;(cămine inspecție rețea canalizare)

 • > Zone cu vegetație: parcuri, scuaruri, grădini publice, cimitire, locuri de agrement, stadioane, aliniamente stradale, etc. ~ tratatamente de la sol în sistem ULV

<|> Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice etc.tisubsol clădiri uscaVumed/inundat)

 • > Societari comerciale cu alt profil decât agroalimentar etc.(subsol clădiri uscat/umed/inundat)

 • > Rețeaua metropolitana de transport subteran;

 • > Alte obiective.

CĂPUȘE

 • >     Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement.

VIESPI:

 • >     Locuri în care sunt depistate cuiburi active de viespi, (punctual la sesizări)

GÂND A CI DE CANALIZARE (Periplaneta americana)

>     Rețea de canalizare, rețele subterane

)

^^5.4. Nu manii minim de tratamente care vor fi aplicate obiectivelor identificate î

Pentru activitatea de deratizare, numărul minim de tratamente este după cum urmeaza:

>

proprietari, cămine studențești, cămine elevi, locuințe sociale etc.; o 3 treceri pe an

 • > Locuințe individuale (clădiri cu sau fără teren echivalent lOOrnp)); o

>
>

c

>

o

>

o


Imobile cu spații destinate locuințelor (blocuri P+n, ghena, subsol uscat/umed/inundaț)î^dctâpV<i«

...... - -


f*


2 treceri pe an

Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, scuaruri, locuri de agrement; 4 treceri pe an

Maluri de lacuri și nuri (Dambovița, Colentina);

2 treceri pe an

Piețe și târguri agroalimentare;

4 treceri pe anSocietăți comerciale cu prufil^^^^ntar^

4 treceri pe an          /           '''


r-.'( X.


>

c

>

o

>

o

>


Socieup de prc-ducue. transpon. distrituție și furnizare de energie termică fn sisterir centralizat ,

 • 2 treceri pe an

Societatea furnizoare? de servicii publice de alimentare cu apa și canalizare din Municipiul București:

2 treceri pe an

Societăți comerciale eu alt profil decât agro alimentar, etc.

2 treceri pe an

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice etc.

2 treceri pe an


/ r i

> zone demolate și neconstruitejerenuri abandonate, construcții abandonate, nefinahzate, zone abandonate o 4 treceri pe an

 • >     Cimitire, depozite de deșeuri

o 4 treceri pe an

 • > Rețele edilitare de telefonie, internet (Romtelecom);

o 2 treceri pe an

Rețele edili tare de telefonie, internet prin fibra optica (Netei ty) 2 treceri pe an


 • >     Sistemul de Monitorizare al Traficului București; o 2 treceri pe an

> Rețea metropolitana de transport subteran

o 2 treceri pe an

Pentru dezinsecție

Pentru activitatea de dezin secție, numărul minim de tratamente ce se aplica in cadrul unei campanii anuale de igienizare este după cum urmeaza:

ȚÂNȚARI

 • > Imobile cu spații destinate locuințelor: asociații de proprietari, cămine studentesti, cămine elevi, locuințe sociale etc.;(subsol uscat/umed/inundat)

  o

  >

  o

  >

  O

  c

  > o

  >

  o

  >

  o


 • 3 treceri pe an în combaterea țânțarilor larve si adulți

Maluri de lacuri;

6 treceri pe an în combaterea țânțarilor larve

Societăți comerciale cu profil agroalimentar;

2 trecere pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți (subsol uscat/umed)

Societăți de producție, transport, distribuție și furnizare de energie termică în sistem centralizat;

2 treceri pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți

Societatea fumizoarer de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul București;

2 treceri pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți

Societăți comerciale cu alt profil decât agroalimentar etcȚsubsol clădiri uscat/umed)


2 trecere pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți

Clădiri și terenuri aparținând instituțiilor publice.

2 treceri pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți (subsol uscat/umed)

> Rețea metropolitana de transport subteran

o 2 trecere pe an în combaterea țânțarilor larve și adulți

i, grădini publice, păduri, cimitire, locuri de agrement;vaHnîamfepte\.Cf


 • > Zone cu vegetație: parcuri, scuaruri,

stradale, etc. - tratatamente de la sol în sistem ULV;

o 7 treceri pe an în combaterea țânțarilor adulți

CĂPUȘA                                                            ’   ;■*:

 • > Zone cu vegetație: parcuri, grădini publice, scuaruri. locuri de agrement;

o 2 treceri pe an în combaterea căpușelor.

l

"'I /

> /


VIESPI

 • > Locuri publice, locuințe individuale, piețe târguri agroalimentare                        1.

o Intervenții punctuale, in baza sesizării sau identificării in teren. Aceste tratamente) sa fas pe b,aza de comanda cu acordul PMB la obiective finanțate din bugetul local

GÂND ACI DE CANALIZARE (periplaneta Americana)

 • >  Rețea de canalizare, rețele subterane .

O 4 ureceri/aa- U identificarea prezentei acestui tip de vector

PURICI

 • > 2 treceri pe an la asociații de proprietari, cămine studentesti, cămine elevi, locuințe sociale etc.;(sub.sol uscat/umed) — tratamentele pentru acești vectori vor fi executate de către prestatorul de serviciu doar in baza sesizărilor de la cetateni care au fost verificate si confirmate iar la alte obiective ori de cate ori este necesar prin grija si decontarea beneficiarilor

Trecerile menționate sunt minimale, ele putând fi modificate si suplimentate in funcție de evoluția ia feftctk   zlfi factori «are favorizează dezvoltarea vectorilor.

 • 5.5 Tratamente punctuale si zonale Tratamentele punctuale și zonale se fac în urma identificării unor focare de infestare.

53-lTraîamente punctuale și zonale rozătoare:

Pentru efectuarea tratamentelor punctuale, operat orei trebuie sa faca dovada existentei infestării cu acești vectori (sesizări, constatări in teren)

In cazul in care după aplicarea tratamentelor stabilite in Planul unitar, integrat de igienizare se constata persistenta infestării cu vectorul respectiv, aceasta situație nefiînd generata de aplicarea incorectă a tratamentelor, de folosirea substanțelor nccorespunzatoare sau de neefectuarea tratamentelor se va interveni punctual, dar nu mai mult de 3 ori în decurs de un an.

bi cazul în care, înainte de aplicarea tratamentelor stabilite in Planul unitar, integrat de igienizare se constata ca sunt prezenti factori favorizând care conduc la dezvoltarea vectorilor, operatorul anunța Primăria Municipiului București pentru a iniția măsurile necesare înlăturării factorilor favorizând (deșeuri, stare de salubrizare necorespunzatoare, diverse materiale depozitate necorespunzător, etc).

Dacă nici după aplicarea celor 3 tratamente menționate, infestarea nu dispare, operatorul serviciului va efectua ^ratamenlele necesare până la stingerea infestării. Aceste tratamente vor fî făcute pe cheluiala operatorului care prestează serviciul.

5.5-2Tratameute punctuale și zonale tantari

După aplicarea tratamentelor stabilite in Planul integrat de igienizare se fac tratamente punctuale sau zonale la solicitarea Primăriei Municipiului București, la sesizarea cetățenilor sau după ce se demonstrează ca focarul persista in continuare.

La solicitarea Comisiei de Supraveghere Metodologica si Control a punerii in aplicare a PiamdurLrnifgr Integrat de Igienizare care stabilește necesitatea intervențiilor punctuale sau zonale, Primari^^urdapiuluf^kx București avizeaza efectuarea intervențiilor.

Pentru alte tipuri de vectori invazia tratamentele punctuale se fac prin grija si deccntarfea ; administratorilor, deținătorilor, proprietarilor.                                                          ,

 • 5.6 Elaborarea Planului unitar integrat de igienizare                                    ,   ; ,       „X.,

Toate obiectivele identificate împreuna cu tratamentele care se aplica acestora, frecventele minițne^d¥;aplicâ£^’\\^ constituie Planului unitar integrat de igienizare (PUII)                                       ‘ '    .......


Planului unitar integrai de igienizare va fi insolit de metodologia de aplicate a tratamentelor, unitari de măsură ptrntnj obiective. De asemenea Hanului unitar integrat de igienizare va cuprinde un capitol \?âr<rvizeaza traramen iele punctualele n ale.                                                                 7            ’■             p

Comdi îii de efectuare a presta tiâlor                              " '■ ’’           > p             -

- -               . J / / <

 • 1. Pregătirea activităților                                                                             •*

 • a)  Operatorul de servicii trebuie să dețină toate avizele legale pentru desfășurarea activității; ,

 • b) Operatorul de servicii trebuie să dețină un depozit conform pentru depozitarea biocidelor;

 • c) Operatorul de servicii trebuie să dețină un spațiu pentru decontaminarea echipamentelor și aparaturii folosite la .desfășurarea activităților - stație de neutralizare a apelor de spălare a echipamentelor și a aparaturii;

 • d) Asigurarea resurselor umane necesare desfășurării activității;


 • e)  Asigurarea logisticii necesare (autoturisme, etc

 • f)  Pregătirea, calificarea și instruirea personalului pentru desfășurarea activității de deratizare și dezinsecție;

 • g) Pregătirea și instruirea personajului pentru manipularea biocidelor;

 • h) Verificarea și pregătirea utilajelor, echipamentelor, a aparaturii adecvate aplicării produselor biocide;

Di spozitive de măsurare și aplicare a momelilor rației de         5'2 * ;A*   •’

Stații de intoxicare pentru amplasarea momelilor - se vor folosi cele din carton pem.ni interior si cele dn PVC cGnșolitte pentruexterior.                                                   , '   ", r , *

\X ■ *

J

Derittsețțîe împotriva țânțarilor Ia interior

 • -  aparate portabile generatoare de ceata calda -terme fagure pentru tantari adulti la interipr sipetele

ediIitare-60 buc                                                                           |

* aparatură portabilă tip NebuHzatoare (atomizoare) pentru tantari adulti in spații înguste- 10 buc

 • -  pompe manuale cu presiune prealabila pentru tantari adulti la interior-250 buc.


Dezinsectfe împotriva țânțarilor la exterior

~ utilaje de mare capacitate generatoare de ceață rece tip Ultra Low Volume montat pe autoturisme pentru tratamente în vegetația exterioară-10 buicatî;

- utilaje d.e mare capacitate multifuuctioualet generatoare de ceață rece tip ULV (purtate pe autoturisme) 4- pulverizare, pentru obiective speciale (grădinițe, spitale) silențios in spatii in guste, pentru orice tip de vegetație (arbori foarte inalti, tufișuri, mlaștini., ele) purtate pe autoturisme -2 buc

— utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda cu capacitate mare de acoperire in zone greu accesibile-10 buc

Generatoare de aerosoli tip ultra low volume (ceață rece) fiind utilaje de capacitate mare vor fi montate pe autoturisme.

Generatoare de aerosoli tip tip termofoger (ceață caldă) vor fi montate pe autoturisme sau pot fi manuale.


Dezinsectie exterioară împotriva căpușelor

Se va efectua cu utilaje pentru pulverizare de mare capacitate montate pe autoturisme- 4 buc.

Dezinsectie Gandaci canalizare

- se vor utiliza pompe manuale cu presiune prealabila - ISO buc.

Dezinsectie Viespi

- se vor utiliza pompe manuale cu presiune prealabila sau aparate portabile tip nebulizator - 16 buc.

 • 3. Autovehicule necesare pentru realizarea activităților de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Sunt necesare următoarele tipuri de autovehicule:

 • 1. Autovehicule destinate deplasării echipelor de tehnicieni;

 • 2. Numărat de autoturisme necesare este de câte o mașină pentru fiecare echipă. Personalul totalizează, aproximativ 300 de persoane și se lucrează în echipe de câte 4 persoane. Necesarul de mașini este de

 • 3. Autoturismele pentru deplasarea personalului în teren, pentru transportul biocidelor și al

de aplicare a biocidelor vor fi compartimentate în spațiu destinat personalului și/spațiu destinatX biocidelor și echipamentelor, separate între ele. Dotarea cu GPS;                     ./         f--X

 • 4. Autovehicule pentru transportul utilajelor de mare capacitate tip ULVțUltra Lou VolurgX f • i \

 • 5. Vor fi necesare vehicule de tip pick-up pentru a transporta echipamentul ULV;       ‘j '/• A o \      / /

 • 6. Este obligatoriu ca Operatorul să aibă un mijloc de transport adecvat pentru transportul Cadaytelor^dc

rozătoare col ectate în vederea incinerării.                                                        ; ? f ’•c* 0 te A ?'

■- ■ <•

4.Statie de neutralizare a soluțiilor despăîar2i-,.J.tSî^\ Soluțiile de spălare aechipamemelopfi^psite^^drifis

- -                                                     \ n

V (                  ) c*ij

v. \ iîSî'itei, /


leutraiizate in stație proprie^j^^ jmenjată.


 • 5. M<*dalsUi£i «te siieutoafare a           de ambalaje jpnrratihe de la hifscwte

Neutralizarea și distrugerea ambalajelor se va face prin încheierea unui contract cu ân •ageștj,econc-mic autorizat pentru neutralizarea și distrugerea acestora (incinerare).

 • 6. Dotările punctoltii de lucra urate isi desfasoara activitatea operatorul care va efectua activi tarile de igienizare

Locația trebuie sa respecte toate reglementările legale în vigoare.                                    *

Punctul de lucru va fi localizat în București sau în zona suburbană învecinată, astfel încât mobilizarea să fie rapidă și timpul de reacție la intervenții să fie cât mai scurt posibil.

în afară de structuri comune oricărei societăți, acestea trebuie să aibă:

» Imobil pentru birouri

 • •  Spațiu - vestiare personal teren

 • •  Spațiu sanitar cu dușuri pentru personal teren

 • •  Spațiu de parcare autovehicule

 • •  Spațiu depozitare utilaje, echipamente ctc

 • •  Spațiu de depozitare biocide

 • •  Spațiu depozitare deșeuri, recipiente până la ridicarea de către firma de transport, neutralizare reciclare

 • •  Stație de neutralizare soluții spălare

 • •  Atelier mecanic pentru întreținere utilaje, echipamente.

7.Sistemnl informatic

Operatorul trebuie să fie echipat cu un sistem informatic deosebit de performant, pentru care trebuie luate în considerare două elemente:

> Dezvoltarea bazei de date cu configurare în Sistem Informatic Geografic

Operatorul va trebui să dezvolte o bază de date performantă care necesită o investiție semnificativa.

Baza de- date va include toate obiectivele la care se va aplica Planul integrat de igienizare si tratamentele efectuate. Banca de date va fi actualizata periodic. Primăria Municipiului București va avea in orice moment acces Ia aceasta banca de date printr-un terminal pe care operatorul il va instala pe cheltuiala proprie la sediul Primăriei Municipiului București.

8» Echipamentul de lucru si protecție pentru personal

Personalul care manipulează biocidele, echipamentele, utilajele pentru executarea activităților de deratizare și dezinsecție trebuie să poarte echipament de lucru si de protecție.

Acest echipament va avea culoarea albastra si va fi inscripționai cu sigla societarii prestatoare.

Dotările minime vor fir

o Combinezon

o Tricou

o Cizme PVC pentru apă și noroi


o încălțăminte adecvată activității

o Lanternă

o .Echipament de protecție:

o Mănuși pentru protecția împotriva solicitărilor mecanice o Mănuși împotriva substanțelor chimice

o Mască integrală sa.u semimască

o Element filtrant pentru mască sau sernimască

o Ochelari de protecție tip mască


o ineănâmi.’ire dc protecție (cizme apa și noroi, partlofri.$. ^vac^arta deseorOor da ca^vre si ambalaje

Se va încheia contract cu un operator specializat pentru colectarea. evacuarea, neutralizarea deșeurilorr- -5J Masuri de corastientizaFe a populației

1.Primăria Municipiului București împreuna eu operatorul serviciului vor lua masuri de conștientizare a populației privind Planul unitar, integrat de igienizare.

2.Operatorul serviciului va prezenta machete de conștientizare a populației de 4 ori pe an: la începutul aplicării Planului, unitar, integrat de igienizare anual: in luna iunie, in luna august, in perioada septembrie - octombrie.

 • 3. Documentele care confirma efectuarea prestației se vor întocmi în 3 exemplare: 1 exemplar pentru beneficiarul direct, 1 exemplar pentru Primăria Municipiului București și 1 exemplar pentru operatorul serviciului. Toate cele 3 exemplare vor avea înscrise drepturile și obligațiile beneficiarului direct al prestației (ex: numărul de tratamente, sancțiuni, substanțe, modul de aplicare al prestației, etc)

 • 4. Operatorul serviciului va asigura pe toată perioada derulării contractului, funcționarea unui telverde la care cetățenii să poată sesiza orice problemă legată de Planul de Igienizare.


5.8 Alte cerințe privind activitatie de deratizare, dezinsecție


c'


întrucât la nivelul Municipiului București nu exista o cuantificare a suprafețelor, suprafața pe care se aplica tratamentele specifice de deratizare si dezinsecție va fi declarata de către administratorul, deținătorul, propietarul obiectivului tratat.                                               I

Primăriile de sector si asociațiile de locatari /proprietari vor lua masuri pentru asigurarea

condițiilor necesare penrtu aplicarea tratamentelor pentru combaterea vectorilor (eliminarea

deșeurilor, repararea instalațiilor din interiorul clădirilor, menținerea subsolurilor in stare uscata, I salubrizarea spatiilor din jurul blocurilor, etc )

Primăriile de sector si locatarii locuințelor individuale vor lua masuri pentru asigurarea I condițiilor necesare pentru aplicarea tratamentelor pentru combaterea vectorilor (eliminarea | deșeurilor, menținerea stării de salubrizare, repararea instalațiilor din interiorul clădirilor, I menținerea subsolurilor in stare uscata, eliminarea apei băltite din jurul locuințelor)                   |

Primăriile de sector vor lua masuri pentru salubrizarea terenurilor virane. Primăriile de sector vor I lua masuri împotriva persoanelor care depozitează necontrolat deseurile.                             I

Administratorii, detinatorii/proprietarii lacurilor vor lua masuri pentru salubrizarea | corespunzătoare si îndepărtarea vegetației spontane de pe malurile lacurilor.                        f

Administratorii, detinatorii/proprietarii de spații verzi de utilitate publică aflate pe teritoriul ' I municipiului București - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă - au obligația I să asigure salubrizarea spatiilor verzi sî sa efectueze tratamente pentru combaterea căpușelor, I daca sunt necesare tratamente suplimentare.                                                      I

Tratarea oricărui tip de vector (gândaci de bucătărie, purici, ploșnițe, fluturi, molii, muște, etc) I care nu face obiectul Planului integrat de igienizare, precum si tratamentele suplimentare pentru I vectorii incluși in Planului integrat de igienizare (in cazul in care se doresc intervenții    I

suplimentare) pot fi executate de operatorii autorizați de Primăria Municipiului Bucuresfi^*-^    I

Autorizarea, metodologia de lucru pentru agenții economici care prestează deratizare, dezinsecție, altele decât cele prevăzute in Planul Integrat de Igienizare^ municipiuluV^>JK București si obligațiile persoanelor fizice si juridice sunt prevăzute in ‘^egulamefițuȚ^cțe ;| organizare șî funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bpcuresfi”’ aprobați p Prin HCGMB 119/2010.                                        fclj.;. • /J \

9. Costurile tratamentelor realizate in condițiile punctelor 6 si 7 sunt suportate ;:dkepb...ae^cgu,e j benefî cian t prestațiilor.                                                                Y     ?,'Y. lC,„J

>!*• 1 -                                  i


1,


3.


4.


5.


6.


7.


8.


beneficiarii prestațiilor.SaracOmî privind              cerâtetor tte îa pwm.‘tek 1-8 vor fi -topa c«am aarmeazar. ■ >zx

Nerespectarea prevederilor de ia cap, 5.8.1 de către administratorul, deținătorul proprietarul obiectivului tratat va fi sancționat cu amenda cuprinsa intre 200*1000 lei’in cazul obiectivelor finanțate din bugetul PMB;

Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.2 va atrage sancționarea primăriilor de sector si a asociațiilor de locatari/proprietari cu amenzi cuprinse intre 200-1000 lei; Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.3 va atrage sancționarea primăriilor de sector si a locatarilor locuințelor indi viduale cu amenzi cuprinse intre 200-1000 Jei; Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.4 va atrage sancționarea primăriilor de sector., cu amenzi cuprinse intre 200-1000 lei

 • -   Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.5 de către administratorii, detinatorii/proprietarii

lacurilor va atrage sancționarea acestora cu amenzi cuprinse intre 2000-4000 lei Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.6 de către Administratorii, detinatorii/proprietarii de spații verzi de utilitate publică aflate pe teritoriul municipiului București - parcuri, grădini publice, liziere de păduri, locuri de joacă va atrage sancționarea acestora cu amenzi cuprinse intre 2000-4000 lei                        W

 • -  Nerespectarea prevederilor de la cap. 5.8.7 de către persoane fizice/juridice (efectuarea de prestații cu agenti neutorizati) va atrage sancțiuni cu amenzi intre 150-250 lei pentru persoanele fizice respectiv 250-500 lei pentru asociații de locatari/proprietari si amenzi cuprinse intre 500-1000 lei pentru agenti economici

Sancțiunile aplicate operatorul serviciului vor fi după cum urmează:

înscrierea în documentele care confirma efectuarea prestației a datelor false privind identitatea beneficiarului direct va atrage anularea documentului de confirmare a' efectuării prestației și sancționarea operatorului cu amenda cuprinsa intre 1000 si 2000 lei Prezentarea pe documentele care confirma efectuarea prestației a datelor inexacte sau incomplete atrage sancționarea operatorului cu amenda cuprinsa intre 3000 si 5000 lei Prestarea serviciului de către personalul care aplica tratamentele fără folosirea echipamentului de lucra specific atrage sancționarea operatorului cu amenda cuprinsă între 1000 si 1500 iei

Nerespectarea obligativității informării în prealabil a efectuării tratamentelor , combaterea căpușelor, țânțari larve și adulțî ia obiectivele publice (parcuri, grădit^. ' publice, zone de agrement, etc) atrage sancționarea opera toiului cu amenda cuprinsa intre 2000 și 4000 lei

- Efectuarea tratamentelor de deratizare sau dezinsecție în spațiile deschise atunci când plouă sau când există avertizări meteo în acest sens, atrage sancționarea operatorului cu amenda cuprinsa intre 3000 si 5000 lei


6. Obiective, tinte privind actiritatile de deratizare si dezinsecție             [/

o Constituirea unei banei de date care sa contina toate obiectivele la care sunt n^esare sa^apbce tratamentele menționate in. prezenta strategie. Banca de date va fi actualizata și cump|etiUarori;<jf cate ori va fi necesar;                                                                        ■     / /

o Este deosebit de important sa se atinga un grad de decontaminare astfel incat%aț}itiCexiste_ri,sculz

-----j.xn.           ....------- .. .       ,  ■■      .

•’2 X-


L CEL C      DȘCcSdTC Și

actualizata și compfe l<o *?» _ i


X:


infestării cu boli transmisibile. Avana jn vedere experiența derulării anterioare^ igienizare, gradul de decontan^gțcj sofe4ani se considera ca fiind optim min 90^/ f.                      .C' 0:>-

fc           i .v •Âh


18


o Numărul de sesizări» al căror conți rmt se confirma, înregistrate de Primăria Municipiului București si Operator in decursul unei luni, privind infestarea cu tanîari in perioada mai-septembrie sa nu fie mai mare de 90 in cursul unei luni pe durata campaniei de igienizare pentru rezolvare (soluționare)

o Operatorul va raporta zilnic situația sesizărilor si modul de fri cazul in care este identificat si confirmat un focar de infestare, operatorul sa fie pregătit sa intervină in maxim 24 ore de la data confirmării acestui eveniment, urmând ca după aceasta sa depună la beneficiar raportul de intervenție.

o Deoarece prin folosirea echipamentelor si utilajelor nu trebuie sa fie afectată caii laie a factorilor de mediu, pentru a contribui la imbunatatirea stării de sanatate a populației, prestatorul trebuie sa se doteze cu echipamente performante, acestea fiind înlocuite cu altele de ultima generativ după maxim 7 ani de utilizare,


o Produsele utilizate vor avea avizele necesare de la producător si vor fi propuse de către Comisia de supraveghere metodologica si control a punerii in aplicare a Planului Unitar Integrat de Igienizare.

o Produsele vor putea fi înlocuite periodic la solicitarea Comisiei de supraveghere metodologica si control a punerii in aplicare a Planului Unitar Integrat de Igienizare pentru evitarea inducerii fenomenului de rezistenta a vectorilor la un anumit tip de substanța activa.

PLAN MINIMAL DE TRATAMENTE PENTRU DERATIZARE SI DEZINSECT1EUTILIZATORI DIRECT! (Obiective)

Referința

UM

Deratizare (nr. de treceri)

Dezinsectie tantari larve (nr. de treceri)

Dezinsectie tari tari adult!

(nr. de treceri)

Dezinsectie căpușe (nr. de treceri)

Dezinse cile viespi (nr. de treceri)

Dezinsectie gândaci de canalizare (nr. de treceri)

0

1

2

3

4

5

&

7

8

y

L1

■ Imobile su spatii destinate locuințelor, asociații da Iccatari/prcprietari cămine studentesli       cămine

Blocuri P+n uscat/umed ghenă)

seară

3

3

3

elevi, locuiți le sociale RISC MARE

Blocuri Pin (casa scării)

Casa scării

3

3

L2

Locuințe individuale RISC MARE (echlv. 100mp)

Case individuale

Buc.

2

^3

Zone cu vegetație; parcuri, grădini publice, scuaruri,     locuri     de

agrement

Suprafață

ha

4

i

,.L4

X x V”

^Mal de lac 'KSC MARE

Lungime rnalurl

km

2

6

v-l!.

: Z Z’**1

■;Mai l Dâmbovita, r.

■ £i)lenilna

-RISC MARE

Lungime maluri

km

2

^Pieta agroalîmentare RISC MARE

Suprafețe conslruita

100 mp

4

i :• z. (

Suprafețe neconstruile

100 mp

4

' • =         > x M

■<;       z'

r---  —l. ..       !■    ___ ’

SLibsOlrifc^

IjtaerîSp x'

100 mp

2

2
L7


Societăți comerciale cu profil agroalimentar

RISC MARE

Subsoluri      100 mp

uscate

Suprafețe     100 mp

ocupate de clădiri

Suprafețe reocupate de clădiri

I00 mp


"X


& fd

A*


Subsoluri umede Subsoluri uscate


100 mp 2

ÎOOmp [2


U"

O'


.Societăți ^raneport, furnizare termică centralizat


de producție, distribuție si de   energie

în     sistem


Rotea distribuție guri vizitare


Bucăți


Punct termic


Bucăți


Clădiri aferente

100 mp

Apa Nova București -furnizor de servicii publice de alimentare cu apă si canalizare din Municipiul București

Cămine inspecție rețea canalizare


Bucăți


Guri scurgere canalizare


Bucăți


Cămin


inspocite^^ retea/ă păvVi'OC
* ' •

Statii hidrofor

Bucăți

2

Subsoluri

100 mp

2

LIO

Zone    demolate    si

neconstruite,       clădiri

abandonate, construcții abandonate/ncfinaiizate, zone abandonate

Suprafață

ha

4

L11

cimitire, depozite de deșeuri, alte zone

RISC MARE de infestare cu șobolani

Suprafață

ha

4

U2

Zone cu vegetație; -parcuri, scuaruri, grădini publice, cimitire, păduri, locuri de agrement, ele țtratatamente de la sol in sistară ULV)

Suprafața

ha

7

. J . ' i

- aiirMamentâ stradale, 'țtrataiamenie de la sol in di'sțerq UL-V)

Cantitatea de substanța pe Km

Km

..L'13,-\ț-       .

• 61$din      si     terenuri

'aparținând      instituțiilor

"publice

Suprafețe ocupate de clădiri            ■

100 mp

2

Suprafețe neopupat.^ de in'' >- srvZ»           •?

100 mp

2

• /’

■ ■ ■ 1 ■•'-A''* c

'■ v- ,.c d 9a Ș. '- u c "           .• ' \ ■ V.r' o

... . r

Oft

7’ H

2

2

f^ubsolurî^'^/

Wpp •£#—

2

2

............ -1...»*zj*   vC*—

\ f

***----------


o,
1 n\;<^ROMTELECOM

î

LI6 Relele    edilitare de

telefonie, internet prin ] fibră optică - Netcity I ~

100 mpagreement (CĂPUȘE)

L20

Zone cu vegetație* poduri de imobile, piețe (VIESPI)

Ciub

Cuib

L21

Reteau de canalizare ~

Apa Nova București (30%din total)

Lungime

km

L22

intervenții zonale sau punctuale

____

Conform obiectivului unde a fost depistată infestarea     |

Identic obiectiv

Maxim reveniriȚ-


o

6

~—

punctual

4

(la Identificarea prezentei acestui tip de vector i

3

La solicitarea

PMB sau a beneficiarului

La solicitarea PMB sau a beneficiarului


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR

XȚTîX WUi*M«T*Wic<F»O»it»icnQ


*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-2 lr337.07.90

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE Serviciul Achiziții Lucrări și Servicii

Nr.                        O■'t 4.


Către,

OPERATORII ECONOMICI

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București"

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică mai sus menționat, inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ca urmare a unor solicitări de clarificări primite de autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, vă comunicăm în cele ce urmează:

RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

întrebarea nr. 1;

„Având în vedere prevederile din caietul de sarcini pct. „4.4. Colectarea cadavrelor animale (deșeuri de origine animală „prin care se prevede un timp de intervenție de maxim 2 ore de la primirea unei sesizări privind existența unei asemenea situații sau de la constatarea acestuia realizată de către operator în urma desfășurării activității curente de salubrizare, vă facem _ cunoscut că în conformitate cu prevederile legale, cadavrele de origine animală nu^de^pottȘv. evacua decât după obținerea unui certificat medico legal emis de către medical sanitar veterinar de circumscripție arondat ariei administrativ teritoriale a Sectorului 4. Acesțer'^ aspecte fac ca termenul de intervenție de 2 ore impus prin caietul de sarcini sa fiernereplist. -

i î             q ț ;• •

Vă rugăm să revizuiți termenul de intervenție, "                                X >    :   . /

Răspunsul nr. 1:

Prin caietul de sarcini autoritatea contractantă nu a impus obligativitatea „evacuării/îndepartării" cadavrelor identificate intr-un termen de maximum două ore. In fapt, prin indicarea unui timp de intervenție de maximum două ore, autoritatea contractantă dorește să evidențieze caracterul urgent al intervenției, respectiv că este necesara prezența prestatorului în cel mai scurt timp pentru evaluarea situației în vederea efectuării tuturor demersurilor pentru îndeplinirea condițiilor necesare evacuării/îndepărtârii cadavrelor.

Astfel, după evaluarea situației, prestatorul, de îndată, va întreprinde diligențele necesare obținerii certificatului medlco-legal emis de organismul abilitat astfel încât deșeul de origine animală să poată fi evacuat/îndepărtat cât mai repede.

întrebarea nr. 2:

„Fa rugăm să ne comunicai! unde se deversează apele rezultate din topirea zăpezii, cu J       echipamentele specializate solicitate de Dvs. pentru această activitate și dacă operațiunea de

deversare este supusă taxării. In caz afirmativ, vă rugăm să ne comunicați tariful de deversare. In calculul valorii estimate au fost luat în considerare aceste cheltuieli? "

Răspunsul nr. 2:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că apele rezultate din topirea zăpezii cu echipamente specializate se vor deversa în rețeaua publică de canalizare.

Pe de altă parte, se impune a fi reținut că autoritatea contractantă nu are dreptul de administrare și exploatare a rețelei publice de canalizare. De aceea, pentru informații suplimentare referitoare la nivelul eventualelor taxe impuse de administratorul rețelei vă rugăm să vă adresați acestuia.

Totodată, vă informăm că autoritatea contractantă a cuprins în valoarea estimată a contractului toate cheltuielile necesare prestării activităților de deszăpezire.


întrebarea nr. 3:

„De asemenea vă rugăm să ne comunicați normele de poluare solicitate pentru echipamentele specializate pentru topirea zăpezii?

Răspunsul nr. 3:

Prin documentația de atribuire autoritatea contractantă nu a impus specificații minime privind normele de poluare ce trebuie respectate de echipamentele specializate pentru topirea zăpezii, în consecință, ofertanții au libertatea de a include în ofertă orice tip de asemenea echipamente cu mențiunea că. acestea trebuie să respecte limitele de poluare admise prin normele legale.

întrebarea nr. 4:

„In Fișa de date la pct. III. 2.3.a) Capacitatea tehnica si sau profesionala tșe solicită "Ofertantul tr. să facă dovada că are în dotarea sa sau că va dispune pt.....’\ și se precizează dotările cu norme de lucru aferente, însă nu se precizează suprafețele deservite pentru fiecare.

f -i; o Q\ ; ; categorie de autospeciale/utilaj, suprafețele din anexe privind strict operațiunile, nu și suprafețele pentru fiecare tip de utilaj. Pentru a se putea calcula necesarul vă rugăm să precizați suprafețele deservite de fiecare tip de utilaj/autospecială dintre cele solicitate. ”

Răspunsul ar. 4:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că informațiile cu privire Ia numărul de utilaje care deservesc o anumită suprafață determinată nu reprezintă norme de lucru ci reprezintă cerințe minimale privind utilajele și echipamentele necesare pentru asigurarea serviciului de salubrizare, în conformitate cu informațiile stabilite prin Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 82/2015 privind Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediii și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

De asemenea, necesarul de utilaje pentru fiecare categorie solicitată se stabilește de fiecare ofertant în parte, conform propriului plan de lucru conceput pentru prestarea serviciilor.

Cu privire Ia modul în care se va stabili necesarul de utilaje ce vor fi utilizate pentru prestarea activităților, vă rugăm să consultați și răspunsul la întrebarea nr. 5 din adresa nr. P.7.5J422/04.04.2017 publicată în S.E.A.P. în data de 04.04.2017.

întrebarea nr. 5:

„In Anexa. nr 19 TOTAL General Min Max Stradal pe coloanele Cant totala mir.. / contract subsecvent (mp) si Cant, totala max. / contract subsecvent (mp) sunt introduse niște valori, fără să existe o formulă de calcul. Observăm că denumirile din capul de coloana se referă la "contract subsecvent", deși în celula din partea stânga, sus, deasupra tabelului există mențiunea "Acord cadru" Introducând formule în tabel constatăm că valorile de pe cele 2 coloane corespund unei perioade de 4 ani. adică întregii perioade a Acordului cadru. Suntem de părere că denumirile din capul de coloana ar trebui sa fie: Cant, totala min. i acord cadru (mp) si Cant, totala max. / acord cadru (mp). Vă rugam să clarificați dacă observația noastră este corectă, iar în caz negativ să explicați care este situația reală, ”

Răspunsul nr. 5:

în ceea ce privește tabelul intitulat „Acord - cadru” din Anexa nr. 19. operatorii economici vor avea în vedere faptul că, în coloanele "Cant, totala min. / contract subsecvent (mp)" și "Cant, totala max. /contract subsecvent (mp)" sunt menționate estimări ale cantităților minime și maxime care pot fi achiziționate pe durata de derulare a acordului - cadru.

în consecință, în loc de sintagmele "Cant, totala min. / contract subsecvent (mp)" și "Cant, totala max. /contract subsecvent (mp)" se va citi "Cant, totala min. /acord - cadru (mp)" și "Cant, totala max. / acord - cadru (mp)”.

întrebarea nr. 6:

„In același tabel și pe aceleași coloane sunt date valori corespunzătoare următoarelor/, operațhtni: Măturat mecanizat, Măturat manual, întreținere, Stropit, Spălat cu pasiune/' Confruntând aceste valori cu cele corespunzătoare din Anexa la Formulând/ nr. 4y--CENTRALIZATOR DE PREȚURI din Documentul OSjFormulareJIalubrizare oNservăn/:ă ele diferă față de cele din anexă. Vă rugăm să clarificați această inadvertență."

Răspunsul nr. 6:

Referitor la întrebarea dvs,, vă rugăm să aveți în vedere că, prin răspunsul la întrebarea nr. 6 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.20I7 a fost eliminată obligativitatea completării Anexei la Formularul nr. 4.

De asemenea, pentru elaborarea ofertei se vor avea în vedere estimările cantitativ menționate în cadrul Anexei nr. 19.

întrebarea nr. 7:

„ Vă rugăm să ne comunicați care este numărul de locuitori/persoane care locuiesc la bloc, respectiv numărul de locuitori/persoane care locuiesc la case, în conformitate cu prevederile Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007, “ÂRT. 10 Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de......... locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care ......... cu gospodării

individuale și.....în asociații de locatari/proprietari”.

Răspunsul nr, 7:

Informații detaliate cu privire la întrebarea dvs. se regăsesc în cadrul Anexei nr, 21 - Statistica număr persoane imobile S4.xls atașată documentației de atribuire. Astfel, formatul de fișier pus la dispoziție cuprinde toate adresele de domiciliu și de reședință ale populației sectorului 4 și permite efectuarea unor operațiuni de sortare/filtrare a datelor astfel încât să fie identificate toate informațiile necesare elaborării ofertelor.

întrebarea nr. 8:

„ Vă rugăm să modificați fiecare poziție din Anexa 18 la Caietul de sarcini, în sensul corecției cantității contractului subsecvent 6 luni maxim cu gradul de variație. Totodată, vă rugăm să ne precizați dacă pentru fundamentarea tarifelor conform Ordinului A.N.R.S.C. 109/2007, cantitatea anuală se calculează prin raportarea cantității acord cadru maxim la 4 ani, adică dacă reprezintă cantitatea maximă anuală + gradul de variație. ”

Răspunsul nr. 8:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că, în cadrul Anexei nr, 18 autoritatea contractantă a cuprins toate informațiile necesare elaborării ofertelor. Astfel, au fost furnizate informații referitoare la estimările cantitative al contractelor subsecvente cu o durată de o lună și de 6 luni. De asemenea, autoritatea a inclus și estimări ale cantităților minime șî maxime care pot fi achiziționate pe parcursul unui an calendaristic și a indicat coeficienții de variație a cantităților estimate pentru fiecare activitate în parte.

Prin urmare, ofertanții vor determina cantitatea estimată pentru contractele subsecvente prin adăugarea coeficienților de variație indicați pentru fiecare activitate.

Totodată, menționăm că estimările cantitative maxime pentru acordul-cadru (4 ani) cuprind și coeficienții de variație.

A                                                                                  *                                                                                                                        *

In ceea ce privește fundamentarea tarifelor conform Ordinului A.N.R.S.C. 109/2007zofertanții

se vor raporta la cantitățile maxime anuale menționate la rubrica „ Cantitate estimata max/an (tone) ” la care se adăugă și coeficienții de variație specifici fiecărei activități.

întrebarea nr. 9:

„Referitor: Anexele (16,18,19 si 20) la Caietul de sarcini, respectiv:

16_Anexajir_16_Utilaje-oamenijlesapezire

18~Ănexajl8fTOTAL General Min Max menajerj-ev

19_Anexajir_19__TOTAL General Min Max Stradal

20^AnexajtrJ2QJsstimareJiJtilaje-oamenijiesapezirej’ev>

întrucât cuprind și date/calcide financiare privind preț/tarif unitar (leifum), valoare (lei): Contract Subsecvent mîn/max șifsau Acord-cadru min/max, care vor fi completate de ofertanți, pe lângă date tehnice activitățijutilajefpersonal-normefcantități,

 • a. vă rugăm să precizațifclarificați unde se vor prezenta aceste anexe completate de către ofertanți (având în vedere că procedura de atribuire este online), în propunerea/oferla tehnică sau în propunerea/oferta financiară;

 • b. să ne comunicați dacă se vor încărca în SEAP; daca da, unde și când, respectiv în ce moment de derulare a procedurii;

 • c. vă rugăm să republicațifenumerați componența (lista-documentele) ofertei financiare și remedierea documentației de atribuire, prin precizările necesar a fi adăugat eănodificate*.

Răspunsul nr. 9:

Referitor Ia solicitările dvs. facem următoarele precizări:

 • a)   A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 6 din adresa nr. P.7.5.Z422/04.04.2017, publicat în SEAP sub nr. CN173989/010 din data de 04.04.2017.

 • b)   Toate documentele care compun propunerea financiară vor ft transmise în S.E.A.P. până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Din cunoștințele noastre, aplicația S.E.A.P. asigură operatorilor economici o interfață care le permite să identifice cu ușurință modul în care pot fi încărcate documentele referitoare la propunerea financiară. Pe de altă parte, interfața asigurată de S.E.A.P. pentru autoritățile contractante este fundamental diferită de cea utilizată de operatorii economici astfel că nu putem indica locul concret unde operatorii economici trebuie să încarce acest tip de documente.

 • c)   Totodatăm, referitor la conținutul propunerii financiare ofertanții vor avea în vedere prevederile Cap. IV.4.2. - “Modul de prezentare a propunerii financiare " din cadrul fișei de date, potrivit cărora:

"Propunerea financiara va cuprinde prețui total ofertat, care se completează în S.E.A.P., la rubrica special prevăzută în acest sens „ Oferta ” ca expresie a valorii ofertate pentru prestarea întregului acord - cadru (cantitati maxime). Valoarea ofertei va fi exprimata în lei (fara TVA) iar tarifele ofertate pentru realizarea serviciului de salubrizare se vor calcula si fundamenta în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 109/2Q0f^.al~-^^ A.N.R.S.C., scop în care ofertantul va prezenta în cadrul ofertei justificările aferentă

întreprinse de prestator toate cheltuielile aferente, respectiv în susținerea prețului propus se va prezenta într-o anexa minim următoarele informații: cheltuielile salariate [salariu brut, taxe datorate, salariul net, sporuri obligatorii (ex.: spor de noapte si spor sărbători legale), ore suplimentare, concedii de odihna/boala], cheltuieli operative, costuri logistice (transport materiale si personal propriu al prestatorului), costuri de comunicații, costuri cu diversele materiale, costul cu echipamente din dotarea prestatorului (inclusiv eventualele mijloace fixe care vor fi utilizate în vederea realizării contractului, etc.), cheltuieli administrative/ TESA/ amortismente, cheltuielile indirecte, cota de profit, alte cheltuieli proprii ofertantului, cu încadrare în valoarea estimata a acordului cadru, astfel încât aceasta sa asigure prestarea tuturor serviciilor ofertate, în condiții de calitate corespunzătoare.

în sensul celor de mai sus, referitor la conținutul propunerii financiare ofertanții trebuie:

 • -  în primul rând să introducă în S.E.A.P. prețul total al ofertei;

 • -  în susținerea acestui preț se vor prezenta:

o Formularul de ofertă (formularul nr. 4, fără anexa la acesta, care a fost eliminată potrivit răspunsului menționat la lit. a) de mai sus);

o Anexele nr. 18, nr. 19 și nr. 20 completate în mod corespunzător;

o Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare întocmită potrivit prevederilor Ordinului nr. 109/2007;

o informațiile solicitate în cadrul Notei 1 mai sus citate.

întrebarea nr. 10:

„Referitor: „Anexa la Formularul nr. 4 - Servicii salubrizare stradală -poz.5,6,7,8 si 9 (col.3)-„ Cantitate acord-cadrti maxim ",

întrucât datele privind cantitățile acordului-cadru maxime prezentate pentru aceste poziții nu corespund cu datele privind cantitățile maxime acord cadru din „Anexa nr. 19TOTAL General Min Max Stradal" (datele prezentate nu se regăsesc în nici o altă coloană - ca și cum ar fi preluate greșit),

 • a. vă rugăm să remediați/coreciați, în „Anexa la Formularul nr. 4", datele pentru poz. 5, 6, 7, 8 și 9 in/din (col.3) -„Cantitate acord-cadru maxim", în conformitate cu cantitățile maxime acord cadru din „Anexa nr. 19JTOTAL General Min Max Stradal"

 • b. vă rugăm să republicați „Anexa la Formulând nr. 4 ", ca urmare a modificărilor-corecțiilor menționate anterior.

 • c. pentru Salubrizare stradală - Operații de vară (Anexa 19), vă rugăm să modificați în tabel, sintagma "contract subsecvent" cu sintagma "acord cadru".

  Răspunsul nr. 10:


O

Referitor la observațiile dvs. vă rugăm să aveți în vedere că. prin răspunsul la întrepafea nr^6-din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017 a fost eliminată obligativitatea completării' Anexa.la Formularul nr. 4.                                                                                 ( ■ •

* V

\\

J

• A

7


il Ci                .

>.7

De asemenea, în ceea ce privește observațiile referitoare la informațiile incluse în cadrul Anexei nr. 19, va rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 5.

întrebarea nr. 11:

,,Referitor: „Anexa la Formularul nr. 4 - Curățat mecanizat zăpada și prevenire/combatere polei (per sezon rece) - poz, 19 - „ Tarif așteptare (utilaj + deservent) '*> unde în (col.3) -„ Cantitate acord-cadnt „maxim ", este trecută valoarea de 329.040 ore-utilaj, care reprezintă suma aferentă cantităților maxime (ore-utilaj) pentru cele 8 poz. de utilaje, pentru care vor fi prezentate și tarife de acțiune, conform anexelor nr. 16 și/sau nr. 20 la caietul de sarcini,


a. vă rugăm să precizați/clarificați dacă, în „Anexa la Formularul nr. 4 - Curățat mecanizat zăpada și prevenire/combatere polei (per sezon rece) - poz. 19 - „ Tarif așteptare (utilaj + deservent acest tarif reprezintă media celor 8 tarife, prin raportarea valorii, obținute prin însumarea valorilor maxime aferente fiecărei poz. din cele 8 de utilaje, la totalul de ore-utilaj aferent celor 8 poz. de utilaje, total care, de altfel, este cel din (col.3) - „ Cantitate acord-cadru maxim", respectiv 329.040 ore-utilaj, poz. 19 - „Tarif așteptare (utilaj + deservent)" din „Anexa la Formularul nr. 4

b. dacă la punctul a.), răspunsul este da, vă rugăm să precizați/clarificați dacă, la facturare/plata prestațiilor conform fiecărui „ Tarif așteptare (utilaj 4- deservent) " aferent fiecăruia din cele 8 poz. de utilaje sau indiferent de utilajul aflat în așteptare, se va factura valoarea obținută prin aplicarea tarifului mediu prezentat la poz, 19 din Anexa la Formularul nr. 4.

Răspunsul nr. 11:

Referitor la solicitările dvs. vă rugăm să aveți în vedere că, prin răspunsul la întrebarea nr. 6 din adresa nr. P.7.5.7422/04.04.2017 a fost eliminată obligativitatea completării Anexei la Formularul nr. 4. Astfel, „tarifele de așteptare” vor fi ofertate în cadrul Anexei nr. 20 pentru fiecare tip de utilaj în parte.


De asemenea, facem precizarea că plata „tarifelor de așteptare” se va realiza conform prețurilor ofertate pentru fiecare tip de utilaj.

întrebarea nr, 12:

„ Vă rugăm să ne comunicați la ce capitol din Propunerea tehnică saufinanciară vorfi utilizate informațiile din H.C.L 4 nr. 9/2017 sau, altfel spus, care este utilitatea acestei hotărâri asupra ofertei unui potențial operator economic. ”

Răspunsul nr. 12:

Autoritatea contractantă a pus la dispoziția operatorilor economici H.C.L. S4 nr. 9/31.01.2017 având în vedere dispozițiile art 154 din Legea nr. 98/2016 potrivit cărora:

„Autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care^cdp(ifief^> toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informar^conîpteiăf, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului fi modiiFde-^^ desfășurare a procedurii de atribuire."                                       Iț f f' :    \

II ,        (                  1

Vf?1-;       \      ' ’’ /

1 t V-f f-

r.r-4

Prin urmare, în măsura în care operatorii economici apreciază că informațiile cuprinse în conținutul H.C.L. S4 nr. 9/31.01.2017 sunt utile elaborării ofertelor vor ține seama de acestea. Totodată, menționăm că, în documentația de atribuire nu au fost incluse cerințe minime care să fie influențate de conținutul Hotărârii.

întrebarea nr. 13: „ Kd rugam să ne transmiteți un model agreai pentru un Acord de subcontractare."

Răspunsul nr. 13:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că autoritatea contractantă nu dispune de un model privind Acordul de subcontractare.


Prin urmare, operatorii economici au libertatea de a stabili conținutul concret al unui asemenea acord cu mențiunea că, în opinia noastră, documentul trebuie să cuprindă cel puțin informații cu privire la identitatea subcontractantului, tipurile de activități pe care le va realiza în cadrul contractului și ponderea acestora, precum și dovada că subcontractantul este de acord cu implicarea în contract (semnătură și ștampilă).

întrebarea nr. 14:

„ Kd rugăm să ne transmiteți un modei agreat pentru un Angajament de susținere (terț susținător), ”

Răspunsul nr. 14:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că autoritatea contractantă nu dispune de un model privind Angajamentul de susținere. Prin urmare, operatorii economici au libertatea de a stabili conținutul Angajamentului de susținere particularizat în funcție de cerințele pentru care se acordă susținerea, cu mențiunea că acesta trebuie elaborat cu respectarea dispozițiilor legale.


întrebarea nr. 15: „ Vă rugăm să ne comunicați care este perioada de 3 ani valabilă pentru demonstrarea experienței similare și dacă, în cazul în care, experiența similară este dovedită cu un contract care acoperă perioada unui an din cei 3, cerința se consideră îndeplinită. "

Răspunsul nr. 15:

Potrivit Notei nr. 1 din cadrul secțiunii Modalitatea de îndeplinire a cerinței nr. î

„Până la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta D.U.Ă.E. (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, complet.apfrFmo.cf corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, oțer&nNbsoiiătf^^^ terț susținător), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor mențioiupe anterior.                                                                                             ?           * 'A înainte de atribuirea acorâuliti-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative prin care confirma îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE si prin documentația de atribuire. ”

Așadar, perioada de 3 ani care va fi luată în considerare pentru îndeplinirea cerinței se calculează prin raportare Ia termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

De asemenea, facem precizarea că cerința poate fi îndeplinită și prin prezentarea unui contract care s-a derulat pe parcursul uni singur an cu precizarea că, anul în care au fost prestate activitățile trebuie să se încadreze în perioada ultimilor 3 ani conform celor mai sus menționate iar în cadrul respectivului contract să fi fost prestate toate activitățile solicitate prin cerința de calificare, în cuantumul valoric minim impus.

întrebarea nr. 16:

„ Vă rugăm să ne comunicați care este numărul agenți economici activi din cei 3 7.000 existent i în Caietul de sarcini.”

Răspunsul nr, 16:

Referitor la întrebarea dvs. vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 14 din cadrul adresei nr. P.7.5./422/04.04.2017 prin care autoritatea contractantă a pus la dispoziție informații detaliate cu privire la operatorii economici care dețin sedii/puncte de lucru pe raza Sectorului 4, indicând inclusiv care este „starea de funcționare” a acestora conform informațiilor puse la dispoziție de RECOM (a se vedea Anexa nr. 2.3 din cadrul răspunsului).

De asemenea, în cadrul Anexei nr. 2.5 au fost puse la dispoziție și informații referitoare la acordurile/autorizațiile de funcționare obținute de operatorii economici din partea Sectorului 4,

întrebarea nr» 17:

„Conform art. 30 alin. (6) din H.G, 395/2016 „Criteriile de calificare si criteriile de selecție precizate de autoritatea contractanta în caietul de sarcini ori în documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise Motiv pentru care, vă rugăm să eliminați următoarea cerință din Caietul de sarcini (pag. 18):

,,a) Utilaje multifuncționale de descărcare a deșeurilor prevăzute cu sistem de spălare a containerelor;

b) Utilaje speciale de încărcare, descărcare a containerelor îngropate sau semi-îngropate;

Răspunsul nr. 17:

Referitor la observația formulată facem precizarea că prin cerințele caietului de sarcini nu s-au impus cerințe de calificare cu privire la utilajele de care poate dispune ofertantul pentru prestarea activităților, respectiv nu s-au solicitat documente pe baza cărora ofertantul. șă facă--dovada că va dispune de respectivele utilaje. Cerințele de calificare cu privire la dotarea tehnică^ a ofertanților sunt stabilite exclusiv în cadrul Anunțului de participare și a Fișei de date-a^ achiziției.                                                                  f f \

în schimb, prin caietului de sarcini au fost solicitate informații din care să rezulte numărul utilajelor pe care ofertanții intenționează să Ie implice pentru prestarea activităților conform propriei metodologii de lucru, astfel încât să poate fi verificată fezabilitatea/sustenabilitatea propunerii tehnice.

Astfel, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice lista categoriilor de utilaje/instalațri/echipamente pe care le va utiliza pentru prestarea activității de spălat pubele/containere, în principal prin raportare la utilajele menționate la punctul d), respectiv Mașini speciale de spălat pubele și containere sau utilaje multifuncționale cu opțiuni similare.

Pe de altă parte, cerința poate fi îndeplinită și într-un mod echivalent prin prezentarea unor utilaje de tipul celor prevăzute la pct. b), respectiv Utilaje multifuncționale de descărcare a deșeurilor prevăzute cu sistem de spălare a containerelor și care au capacitatea de a fi utilizate pentru desfășurarea activității de spălat pubele/containere. Așadar, cerințele privind punerea la dispoziție a unor asemenea utilaje nu sunt cumulative ci alternative.

Cu privire la aspectele ce vizează Utilajele speciale de încarcare/descarcare a containerelor îngropate sau semi-îngropate, vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 11 din cadrul adresei nr. P.7.5./422/04.04.2017.

întrebarea nr. 18:

„ Vă rugăm să ne precizați în ce tarif (Anexa la Formularul 4) trebuie incluse costurile aferente: deșeurilor periculoase din deșeuri menajere și deșeurilor voluminoase, de la populație. întrebarea este valabilă și pentru deșeurile voluminoase colectate de la agenți economici și instituții publice.”

Răspunsul nr. 18:

Referitor la întrebarea dvs. în primul rând vă rugăm să aveți în vedere că, prin răspunsul la întrebarea nr. 6 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017 a fost eliminată obligativitatea completării Anexei la Formularul nr. 4.

în ceea ce privește tarifele aferente activității de colectare a deșeurilor voluminoase vă rugăm să consultați răspunsul Ia întrebarea nr. 3 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017,

Cu privire la costurile aferente colectării deșeurilor periculoase provenite din deșeuri menajere, acestea vor fi incluse în prețul ofertat pentru activitatea de „Colectare separată și gestionare a deșeurilor menajere”.

întrebarea nr. 19:

Vă rugăm să modificați în Caietul de Sarcini cantitatea de zăpadă care urmează a fi evacuată de la 50.000 mc/sezon la 25.000 mc/sezon, conform Anexa la Formularul 4 și Anexe 16 și 20. ”

Răspunsul nr. 19:

Referitor întrebarea dvs. facem precizarea că nu există necorelări între cantitate^ de zăpadă care urmează a fi evacuată menționată în cadrul Caietului de sarcini și cea menționată în,eadrul Anexelor nr. 16 și nr. 20. tj / f

ii ct \ :

-W

în acest sens vă rugăm să observați că în cadrul caietului de sarcini s-au precizat următoarele:

„ 3. Evacuarea zăpezii

Definiție:

Activitatea de evacuare a zăpezirgheții include ansamblul operațiunilor de încărcare, transpari, descărcare/depozitare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice, inclusiv îndepărtatul/eliminării acesteia (prin topire). "

Așadar, în cadrul activității de evacuare a zăpezii sunt incluse atât operațiunile de încărcare, transport descărcare/depozitare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice cât și operațiunea de eliminare a zăpezii prin topire cu ajutorul unor instalații speciale. Astfel, pentru această activitate autoritatea contractanta a estimat că urmează a fi evacuată o cantitate de cca. 50.000 mc pe sezon, aspect evidențiat în cadrul Caietului de sarcini.

în schimb, în cadrul Anexelor nr. 16 și nr. 20, evacuarea cantității de 50.000 mc de zăpadă a fost împărțită pe operațiuni, respectiv:

25.000 mc de zăpadă vor fi evacuate prin operațiuni de încărcare, transport, descărcare/depozitare a acesteia prin utilizarea mijloacelor mecanizate specifice:

25.000 mc de zăpadă vor fi evacuate prin topire cu ajutorul unor instalații speciale cu o capacitatea de topire de 200 mc/h, corespunzătoare pentru un număr de 125 ore de funcționare.

Pe cale de consecință, nu este necesară modificarea informațiilor cu privire la estimările aferente activității de evacuare a zăpezii astfel cum au fost precizate în cadrul documentației de atribuire.

întrebarea nr. 20:

„Să precizați care este instalația de tratare biologică care va prelua biodeșeuri colectate separat în piețe fi în cadrul campaniilor de curățenie ”

Răspunsul nr. 20:

Informații referitoare la întrebarea dvs. au fost menționate în cadrul măsurii de remediere nr. 5 din adresa nr. P.7.57478/11.04.2017, publicată în S.E.A.P. în data de 11.04.2017.

întrebarea nr. 21:

„Să precizați care este instalația de tratare care va prelua deșetirile din construcții și demolări”

Răspunsul nr. 21:

Informații referitoare la întrebarea dvs. au fost menționate în cadrul măsurii de remedrere.hf^'54/7 dinadresanrP.7.5./478/11.04.20l7,publicatăînS.E.A.P.îndatade ll.04.201Z/ * '

ii o :            /

întrebarea nr. 22:

„Referitor la secțiunea „IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice din Fișa de date, să precizați ce presupune, ca obligații din partea operatorului, „ mecanismul de decontare cu autoritatea contractantă în calitate de deținător legal al respectivelor deșeuri ” (valorificarea deșeurilor prin metode precum refolosire/reciclare/recuperare energetică în conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor și Strategiei Europene a Deșeurilor ”

Răspunsul nr. 22:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că, prin Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct, 4.2} Ut, al) din Fișa de date a achiziției, autoritatea contractantă a solicitat operatorilor economici să prezinte în cadrul propunerii tehnice modalitatea practică în care înțeleg să asigure mecanismul de decontare cu autoritatea contractantă a sumelor obținute din valorificarea deșeurilor (prin metode precum refolosire/reciclare/recuperare energetică). Cu titlul de exemplu, un asemenea mecanism de decontare poate fi reprezentat de acordarea unor reduceri din sumele pe care autoritatea trebuie să le plătească pentru prestarea serviciilor de salubrizare, încasarea contravalorii deșeurilor valorificate direct de autoritatea contractantă. Prin urmare, în măsura în care mecanismul de decontare propus de ofertat în propunerea tehnică va aduce avantaje autorității contractante și va fi acceptat, acesta va avea caracter obligatoriu pentru prestator pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru.

Totodată, facem precizarea că propunerile ofertanților incluse în propunerea tehnică pot fi adaptate nevoilor autorității contractante în conformitate cu precizarea de la pag. 19 din Caietul de sarcini potrivit căreia:

„valorificarea deșeurilor (prin metode precum refolosire'reciclare/recuperare energetică) în conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor și cerințele Strategiei Europene a Deșeurilor, precum și mecanismul de decontare cu autoritatea contractantă în calitate de deținător legal al respectivelor deșeuri. Autoritatea contractantă tsi rezervă dreptul de a implementa respectivele măsuri pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și/sau de a le adapta la propriile necestităti, constrângeri si obiective. ”

întrebarea nr, 23:

„Să precizați dacă DUAE se va depune în SEAP numai în format editabil, deoarece nu a fost postat în format XML. *’

Răspunsul nr. 23:

Ofertanții au obligația de a prezenta D.U.A.E. în formatul pus la dispoziție de autoritatea contractantă (format editabil) până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Opțiunea autorității pentru utilizarea formei de punere Ia dispoziție a acestui document (format editabil, de tip Word) a avut ca fundament Notificarea privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale (a se vedea adreșa httpy/anan.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-utilizare-DUAE.pdfi,z^a ^în cuprinsul căreia A.N.A.P. a făcut următoarele precizări:                                  s"

x\

A,.

h


■A       f '

ii      (r

U ri A

„Potrivit ari. 195 din Legea nr. 98/2016și ari. 204 din Legea nr. 99/2016, DUAEse elaborează pe baza unui formular standard aprobai de Comisia Europeană și este disponibil exclusiv în format electronic.

Versiunea în formal electronic a DUAE este pusă la dispoziție ca formular on - line de către Comisia Europeană, la adresa de internet dedicată ™ https://ec,europa. eu/growth/tools-databases/esod/filter.

Versiunea în format editabil a DUAE, modelul de formular, invocat la nivelul ghidului de utilizare DUAE transmis în SEAP prin Notificarea nr.237 (pentru autorități contractante) și Notificarea nr.240 (pentru operatorii economici) este pus la dispoziția autoritătilor/entităților contractante și operatorilor economici de către A.N.A.P. prin intermediul paginii de internet www.anap.gov.ro și portalului SEAP www.e~licitatie.ro.

întrucât în derularea procedurilor de atribuire, la utilizarea DUAE în versiunea electronică, au fost identificate situații în care acest formular a fost generat greșit sau cu inadvertențe între secțiunile bifate de autoritatea contractantă în DUAEsi cerințele de califîcare/selectie formulate la nivelul fișei de date a achiziției., făcând imposibilă completarea corespunzătoare a informațiilor de către ofertanți/candidatî, odată cu punerea la dispoziție a formularului DUAE editabil, facem cunoscute următoarele măsuri/reguli de bună practică în legătură cu utilizarea corectă a acestui document.

Aittoritatea/entitatea contractantă va asigura:

3. In cazul utilizării DUAE în format editabil, eliminarea secțiunilor care nu au corespondent cu cerințele de calificare/selecție din fișa de date. "

De asemenea, în cadrul Cap. IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei din FIȘA DE DATE achiziții publice - versiunea decembrie 2016 publicată de A.N.A.P. la adresa web http://anap. gov.ro/vveb/modele-fd a/ se precizează următoarele: „ Notă:

Autoritatea contractantă utilizează una dintre opțiunile prevăzute în Notificarea ANĂP nr. 237/2016 referitoare la modul în care poate fi generat DUAE, în vederea atașării acestuia, completat în corelație cu cerințele din fișa de date a achiziției, ca parte a documentației de atribuire, indicând, totodată, operatorilor economici modul în care trebuie accesat și completat. ”

Astfel, pentru a veni în sprijinul operatorilor economici și pentru a facilita completarea acestui document, precum și pentru a asigura o evaluare unitară a ofertelor, autoritatea contractă a pus la dispoziția acestora D.U.A.E. în varianta editabilă (format „.docx”) în corelare cu criteriile de calificare stabilite prin documentația de atribuire, iar pentru a realiza o evaluare unitară a ofertelor, operatorii economici vor completa documentul în varianta pusă la dispoziție.

De asemenea, prin completarea D.U.A.E. în format editabil se elimină riscul respingerii ofertelor pentru necompletarea corespunzătoare a documentului în format „jaul" deși, în practică, s-a invocat constant de către operatorii economici că, în multe situații^rpriievde^completare nu au fost generate de culpa acestora ci de funcționarea necofespunzătoare

aplicației care generează D.U.A.E.


întrebarea nr. 24:

„ Să precizați de ce pe următoarele artere suprafața de lucru diferă între măi uralul manual (întreținere) și spălat, având în vedere că formula de calcul ar trebui să fie aceeași:

Măturat manual                                 |

Nr.

Crt.

1

Tip ari.

1

Maxim

i

Arteră

Carosabil + trotuare

Frecv. 1 2 săpt.

Suprafațăfmp]

Frecv x sup lucru

Mp/trecere

Sup/frecv

11

Bă.

Alexandru Obregia

8

180.548,21

22.568,53

48

Șos.

Berceni (P-ța Sudului - Z Iriceanu)

8

155.027,35

19.378,42

141

Sir.

Dealul Mitropoliei

8

29.446,98

3.680,67

176

P-ța

Eroii Revoluției

8

21.209,18

2.651,15

555

Bd.

Unirii

8

205.715,29

25.714,41

Spălat carosabil și trotuar

Nr.

Crt.

Tip art.

Arteră

Maxim

Carosabil + trotuare

Frecv. / 2 săpt.

Suprafață/mp]

Frecv x sup lucru

Mp/trecere

Sup/frecv

11

Bd.

Alexandru Obregia

5

141.988,03

28.397,61

48

Șos.

Berceni (P~ța Sudului - I.

Iriceanu)

5

133.197,26

26.639,45

141

Str.

Dealul Mitropoliei

5

28.424,96

5.684,99

176

P-ța

Eroii Revoluției

5

23.972,74

4.794,55

555

Bd.

Unirii

5

153.665,66

30.733,13

Răspunsul nr. 24:

Referitor la întrebarea dvs. menționăm că suprafața de lucru aferentă operațiilor de măturat mecanizat. întreținere, măturat manual și spălat este determinată prin luarea în calcul a unei lățimi de 2 m de la rigolă.

în cazul arterelor la care faceți referire, pentru operațiile de măturat mecanizat șî spălat s-a luat în calcul numărul de 4 rigole având în vedere împrejurarea că realizarea acestor operații nu se poate realiza fără autospeciale (mijloace de lucru mecanizate).

în schimb, pentru operațiile de întreținere și măturat manual s-a luat în calcul numărul de doar două rigole (s-au exclus cele centrale) întrucât există riscul producerii unor accidente cauzate de expunerea nejustificată a curățătorului de căi publice pe banda doi sau trei de circulație mai ales că operațiunea presupune luciul pe o lățime a străzii de 2 m de la rigolă.


Prin urmare, deoarece operațiile de întreținere și măturat manual se realizează exclusiv prin forță umană, fără a exista posibilitatea protejării acestora de o autospecială (cum este cazul operațiunilor de măturat mecanizat și spălat) autoritatea contractantă apreciază că nu este oportună realizarea acestor operații și pe rigolele centrale ale arterelor menționate.

în consecință, nu există necorelări între informațiile indicate de dvs. iar ofertele vor fi elaborate prin raportare la suprafețele indicate în documentația de atribuire.

întrebarea nr. 25:

„Să precizați lista punctelor de depozitare a deșeurilor necontrolate, respectiv cantitatea medie hinară/anitală, factorul de variație și tarifid în cadrul căruia se vor lua în considerare costurile aferente ”

Răspunsul nr. 25:


Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că, în cadrul Cap. 4.2 Salubrizarea stradală, pct 7 Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor) din Caietul de sarcini au fost precizate următoarele: ,, 7. Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor)

în plus față de activitățile salubrizare stradală mai sus menționate, pot exista inclusiv activități ocazionale și servicii suplimentare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale și care se realizează, ori de câte ori este necesar, la cererea autorității contractante.

Aceste tipuri de activități includ (fără a se limita la) acțiuni ocazionale de salubrizare cum ar

fi:

[...]

- evacuarea depozitelor necontrolate de deșeuri (inclusiv anvelopele abandonate pe^difâniuT. public). In cazul anvelopelor abandonate pe domeniul public, operatorul colectează aceste tipuri de deșeuri și le predă persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectafed'y. \

ÎS anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizârii (dacă aceste persoane nu sunt autorizate pentru desfășurarea acestui tip de activitate în condițiile legii);

Cu excepția informațiilor mai sus menționate, frecvența și cantitățile aferente acestui tip de servicii nu pot fi estimate, presupunânduse insa că acestea reprezintă o mica parte a întregului serviciu de salubrizare, motiv pentru care plata pentru toate tipurile de servicii suplimentare care nu au fost cotate în cadrul ofertei se va realiza cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice, după cum urmează:

- fie prin utilizarea prețurilor unitare prevăzute în cadrul ofertei pentru operații de tip/natură similară; sau,


- în absența unor asemenea prețuri care să poată fi asimilate operațiilor suplimentare solicitate de către autoritatea contractantă, prin cotarea unor prețuri noi, pornind de la elementele de cost utilizate pentru fundamentarea tarifelor în structura altor prețurilor unitare cotate în cadrul ofertei


Așadar, la momentul actual autoritatea contractantă nu poate estima care sunt cantitățile de deșeuri necontrolate ce ar putea fi colectate pe parcursul de derulare a acordului-cadru. De asemenea, ofertanții nu vor include în prețul ofertat și costurile aferente prestării „activităților ocazionale și serviciilor suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor)’1. In cazul în care va fi necesară prestarea acestor activități, autoritatea contractantă va stabili care este mecanismul legal pentru plata respectivelor servicii.


Totodată, identificarea punctelor de depozitare a deșeurilor necontrolate intră în obligația ofertantului/prestatorului așa cum rezultă din prevederile Secțiunii 4. SPECIFICAȚIILE TEHNICE AFERENTE SERVCIULUI DE SALUBRIZARE, Cap. 4.2 Salubrizarea stradală, pct 7 Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor) potrivit cărora:

„ In cazul anvelopelor abandonate pe domeniul public, operatorul colectează aceste tipuri de deșeuri și le predă persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizârii (dacă aceste persoane nu sunt autorizate pentru desfășurarea acestui tip de activitate in condițiile legii);"

întrebarea nr. 26: „ Cap din referință - Fișă, pg 7’18

Cerința - Autospeciale de dimensiuni reduse pentru colectarea cadavrelor de animale ™ min. 2 buc.

Instalații speciale de îndepărtat eliminat zăpada (prin topire), cu o capacitate de topire de min.

200 mc/h fiecare                                                            fi          "

H o

Clarificare:

 • 1. Să se definească 44 reduse *'

 • 2. Este necesar Acord de principiu pentru preluarea apelor uzate încheiat cu Apa Nova?

Să se precizeze caracteristicile tehnice, de consum carburanți și de protecție împotriva emisiilor pentru aceste instalații. ”

Răspunsul nr. 26:

Referitor la întrebarea adresată facem următoarele precizări:

 • 1.    Prin utilizarea sintagmei „autospeciale de dimensiuni reduse” autoritatea contractantă a dorit să evidențieze faptul că activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală are un caracter ocazional și, prin urmare, nu este necesară implicarea unor utilaje care să colecteze cantități mari de asemenea deșeuri.

 • 2.   în ceea ce privește cea de-a doua întrebare înțelegem că aceasta vizează împrejurarea dacă în cadrul ofertei trebuie prezentat contract pentru preluarea apelor uzate rezultate din activitatea de topire a zăpezii.

în raport cu cerințele stabilite în cadrul Cap. IV.4.1 Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct. 9 Angajamentele ofertantului, Ut k) și i) apreciem că nu trebuie prezentat în ofertă acord de principiu cu operatorul serviciului de canalizare pentru preluarea apelor uzate rezultate din activitatea de topire a zăpezii.

 • 3.    Singura caracteristică tehnică minimala stabilită prin documentația de atribuire pentru „instalațiile speciale de îndepărtat/eliminat zăpada (prin topire)” o reprezintă asigurarea unei capacități de topire de minimum 200 mc/h. Prin urmare, evaluarea ofertelor nu se va realiza prin raportare la alte specificații tehnice sau un anumit nivel al consumului de carburanți. Cu toate acestea, ofertanții au obligația de a elabora propunerea tehnică prin includerea unor utilaje care respectă dispozițiile legale în vigoare. în special cele privind nivelul de poluare admis.

întrebarea nr. 27:

„ Cap din referință - Fisa, pg 13/18, PT pg 4, b3), j)

Cerința - Pentru fiecare tip de utilaj în parte vor fi prezentate caracteristicile tehnice cu relevanta în îndeplinirea contractului, inclusiv dotările conform normelor de mediu.

 • f) măsurile aplicate pentru creșterea cotelor de reciclare și îndeplinirea țintelor privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate impuse prin PRGD;

Clarificare: Să se specifice care sunt Normele de mediu de referință. PRGD a avut valabilitate

2013.„4.2 Ofertantul va prezenta metodologia de lucru pentru activitatea de salubrizare menajeră care va aborda cel puțin următoarele aspecte:

[■■■]

f) măsurile aplicate pentru creșterea cotelor de reciclare și îndeplinirea țintelor privind . reducerea cantităților de deșeuri depozitate impuse prin PRGD; ”

se va citi:

„4.2 Ofertantul va prezenta metodologia de lucru pentru activitatea de salubrizare menajera care va aborda cel puțin următoarele aspecte:

f-J

j) măsurile aplicate pentru creșterea cotelor de reciclare și îndeplinirea țintelor privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini; ”

întrebarea ar. 28:

,, Cap din referință - Fisa,pgl4/18 PTpg 8, a), b), c)t g), h), i)

Cerința - acorduri de principiu încheiate

 • a) operatorul instalației de tratare care va prelua deșeurile colectate în amestec (reziduale) în vederea reducerii conținutului de materie biodegradabila;

 • b) operatorul depozitului conform de deșeuri care va prelua deșeurile spre eliminare - deșeuri reziduale, deșeuri stradale, fracțiile din deșeurile voluminoase și din deșeurile din construcții și demolări care nu pot fi valorificate;

 • c) operatorul stației de sortare care va prelua deșeurile reciclabile colectate separat;

 • g) operatorul instalației de eliminare care va prelua deșeurile periculoase din deșeurile menajere;

 • h) autoritățile competente șFsau, după caz, serviciului de alimentare cu apă, în vederea alimentarii autocisternelor care realizează spălatul și stropitul străzilor;

 • i) operatorul serviciului de canalizare în vederea evacuării, respectiv preluării apelor uzate rezultate de la spălarea recipientelor;

Clarificare:

 • 4. Sa se precizeze dacă:

  • 4.1. deșeurile de la crt. a) sunt fracția umedă/reziduală/fracția uscată. în mod clar, cu cod de deșeu.

  • 4.2. b) va prelua și refuzul de sortare?

  • 4.3. c) va prelua și Fracția uscată colectată separat?

  • 4.4. g) se admite un contract cu un operator care le colectează, le stochează și apoi le țtfrnșm'ite^

   pe bază de contract la eliminare?
ÎS

 • 4.5.h) Este necesară personalizarea pentru Sectorul 4 a Abonamentului încheiat cu Apele Romane?

Pentru punctele de lucru este suficientă o Convenție de furnizare utilități încheiat cu proprietarul - se admite? Proprietarul nu este °autoritate competentă șrsau, după caz, serviciul de alimentare cu apa "

 • 4.6. i) Identic cu 2) Preluarea apelor uzate rezultate din spălarea recipientelor se face prin vidanjare pe bază de Contract încheiat cu Apa Nova.

Este necesar acord pentru preluarea apelor uzate din topirea zăpezii? (vezi și pg 7/8); Ar trebui menționat în acord și cantitatea estimată? "

Răspunsul nr. 28:

Referitor la întrebările adresată facem următoarele precizări:


 • a)    Deșeurile colectate în amestec (reziduale) care vor fi preluate operatorul instalației de tratare în vederea reducerii conținutului de materie biodegradabila pot fi deșeuri aferente fracțiilor umedă, reziduală sau uscată;

 • b)   în înțelegerea noastră, „refuzul de sortare” reprezintă acea categorie de deșeu care nu mai poate fi reciclat și deci, nu poate fi valorificat. în consecință, refuzul de sortare va fi depus la operatorul depozitului conform de deșeuri care le va prelua spre eliminare.

 • c) Având în vedere câ în accepțiunea autorității contractante fracția uscată cuprinde doar deșeuri reciclabile, confirmă faptul că operatorul stației de sortare care va prelua deșeurile reciclabile colectate separat va prelua și fracția uscată:

 • d) Raportat la enunțul întrebării înțelegem că aceasta vizează împrejurarea dacă cerința prevăzută la Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct 9 Angajamentele ofertantului. Ut g) din Fișa de date a achiziției poate fi îndeplinită prin prezentarea unui contract încheiat operator care le colectează, le stochează și apoi le transmite pe bază de contract la eliminare.


în acest sens menționăm că acordurile solicitate în cadrul Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct. 9 Angajamentele ofertantului au rolul de a confirma faptul că operatorii economici care gestionează instalațiile/depozitele respective au disponibilitatea de a colabora cu ofertantul pentru realizarea activităților ce fac obiectul prezentului acordului-cadru.

Prin urmare, în ipoteza în care din conținutul contractului încheiat rezultă acest aspect, atunci cerința poate fi îndeplinită inclusiv prin prezentarea unor documente de tipul celor la care faceți referire.

Cu toate acestea, facem precizarea că operațiile de colectare și transport a deșeurilor periculoase provenite din deșeurile menajere reprezintă o activitate ce face obiectul prezentei achiziții (a se vedea Secțiunea a 4-a, Cap. 4.1, pct. 3 din Caietul de sarcini) și, prin urmare, societatea care va desfășură această activitate trebuie să fie implicațăJn

procedura de atribuire.

zx    *

e) Prin documentația de atribuire nu s-au impus cerințe privind personalizare^ abonamentului încheiat cu autoritățile competente și/sau, după caz, ,c’u serviciul de, V. O

alimentare cu apă, în vederea alimentarii autocisternelor care realizează spălatul și stropitul străzilor.

In ce privește aspectele referitoare la situația punctelor de lucru, vă rugăm să prezentați detalii suplimentare pentru elucida ceea ce doriți a fi clarificat astfel încât autoritatea să poată furniza explicații edificatoare pentru modul de elaborare a ofertelor.

f)


în cadrul Cap. FV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct. 9 Angajamentele ofertantului, lit i) din Fișa de date a achiziției s-a solicitat prezentarea în ofertă a acordului de principiu încheiat cu operatorul serviciului de canalizare în vederea evacuării, respectiv preluării apelor uzate rezultate de la spălarea recipientelor.

In schimb, întrebarea dvs. vizează împrejurarea dacă acest acord trebuie să se materializeze într-un contract încheiat între prestator și operatorul rețelei de canalizare. Cu privire la acest aspect menționăm că în documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe privind forma juridică în care se materializează colaborarea dintre prestator și o terță entitate deși, în principiu, o asemenea colaborare se stabilește prin încheierea unui contract între părți.

în ceea ce privește prezentarea acordului de principiu încheiat cu operatorul care administrează rețeaua publică de canalizare pentru deversarea apelor rezultate din topirea zăpezii, va rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 26, pct. 2.

întrebarea nr. 29: „Cap din referință - CS, pg p

Cerință ~ Analizele fîzico-chimice ale compoziției deșeurilor se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR ENISO/CEI17025/2005,

Clarificare: 5. Trebuie demonstrat? Este necesar Acord cadru cu un laborator? UATpoate pune la dispoziție buletinele de analiza existente ale compoziției deșeurilor, dacă au fost efectuate până în prezent?"

Răspunsul nr. 29:


Prin documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe privind prezentare unor acorduri încheiate cu laboratoarele unde se intenționează efectuarea analizelor. De asemenea, autoritatea contractantă nu dispune de buletine de analiză ale compoziției deșeurilor întrucât asemenea analize nu au fost efectuate până în prezent.

în acest sens vă rugăm să consultați și răspunsul la întrebarea nr. 27 din cadrul adresei nr.

P.7.5./455/10.04.2017.

întrebarea nr. 30:

„Cap din referință -CSpg 13                                                _

Cerință - ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice locația propusă ^e^peS'aza'def lucru operațională, care va trebui să permită organizarea într-o atare matpera încâț^să se' Clarificare: 6. Este obligatorie organizarea sortării la Punctul de Lucru dacă există contract încheiat cu stație de sortare?

asigure respectarea următoarelor cerințe: sortareafracției uscate colectată $e la utUizaiobTî^ cel puțin 3 componente: hârtie și carton, plastic, sticlă;                            ( i " ț


■*


Răspunsul nr. 30:

Vă rugam să consultați răspunsul la întrebarea nr. 22 din cadrul adresei nr.

P.7.5./422Z04.04.2017.

întrebarea nr. 31: „ Cap din referință - CS pg 23

Cerință - Frecvențele de colectare a deșeurilor periculoase din deșeuri menajere: Mijlocul de transport specializat


Clarificare: 7. Să se clarifice cerințele pentru mijlocul de transport specializat, precum și cerificările/autorizările necesare (dacă e cazul, pentru personalul deserventl) “

Răspunsul nr. 31:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că, unica specificație tehnică stabilită prin documentația de atribuire este aceea ca mijlocul de transport să se încadreze minim în clasa de poluare EURO 4.

De asemenea, facem precizarea că prin documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe privind certificarea/autorizarea personalului deservent.

întrebarea nr. 32: ,, Cap din referință - CS pg 24-25

Cerință - Deșeurile periculoase menajere colectate și voluminoase vorfi transportate și stocate temporar la baza de lucru operațională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în spații special amenajate în acest sens, în vederea eliminării în instalații autorizate.


Clarificare: Care sunt condițiile minime pentru spațiile de stocare temporară a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere la baza de lucru operațională?

+ cerințele pentru depozitare temporară cadavre animale.

Dacă prezentam acord pentru transport direct ia eliminator mai este necesar spațiu de stocare temporară? ”

Răspunsul nr. 32:

Referitor la întrebarea adresată, facem precizarea că singurele cerințe stabilite prin documentația de atribuire referitoare la baza de lucru sunt prevăzute la Cap. 3.6 Cerințe privind amenajarea bazei de lucru operaționale și sistemul informatic al operatorului din Caietul de sarcini.                                                                                 ...

Prin urmare, autoritatea contractantă a lăsat libertatea fiecărui operator economic să slabilească-< - ' x modul în care trebuie organizată baza de lucru operațională astfel încât să asigure * % implementarea în bune condiții a operațiunilor solicitate prin caietul de sarcini//In același sens, \      \\ menționăm că prin documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe privind modul de depozitare temporară a cadavrelor de animale.

De asemenea, vâ rugam să consultați și răspunsurile la întrebările nr. 23 și 24 din cadrul adresei nr. P.7.5./422/04.04.2017.

întrebarea nr, 33: „Având în vedere că în anexele cu cantități, respectiv: Anexa 11, Anexa 12, Anexa 13, Anexa 14, Anexa 15 și Centralizatorul cu cantități maxime pentru stradal (Anexa 19), se specifică anumite cantități maxime iar în Anexa la Formularul 4 ~ Centralizator de prețuri * Servicii salubrizare stradală se specifică cu totul ale cantități maxime, vă rugăm să clarificați neconcordanța și să menționați clar care sunt cantitățile ce se vor lua în calcul la întocmirea ofertei financiare.”


Răspunsul nr, 33:

Referitor Ia solicitările dvs.t vă rugăm să aveți în vedere că, prin răspunsul la întrebarea nr. 6 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017 a fost eliminată obligativitatea completării Anexei Ia Formularul nr. 4.

De asemenea, cantitățile ce se vor lua în considerare pentru elaborarea propunerii financiare sunt cele precizate în cadrul Anexelor nr. 18, 19 și 20 la documentația de atribuire.

întrebarea nr. 34:

„ Vă rugăm să ne puneți la dispoziție Anexa nr. 9.1. „ Lista puncte colectare ” în format excelF

Răspunsul nr. 34:

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 35 din cadrul prezentului document.

întrebarea nr. 35:


„ Vă rugăm să ne furnizați în detaliu modul cum sunt arondate imobilele din Anexa nr. 21 "Statistica număr persoane imobile 84 ” la punctele de precolectare din Anexa 9.1. "Lista puncta colectare în speță imobilele arondate fiecărui punct de precolectare, "

Răspunsul nr. 35:

în vederea întocmirii ofertei, operatorii economici se vor raporta la următoarele informații:

Anexa nr. 9.1. (format scanat), care vizează lista orientativă a punctelor de colectare ce deservesc imobilele de tip blocuri de locuințe din cadrul Sectorului 4, cu indicarea adreselor (stradă și număr poștal) unde acestea sunt amplasate. Operatorii ecomomici interesați de participarea la prezenta procedură vor avea în vedere împrejurarea că respectivele puncte de colectare nu fac referire la imobilele case și nici la blo^curile-de^. locuințe (private), construite după anul 1989;

//


Anexa nr. 21, în cadrul căreia sunt cuprinse persoanele care au dorniciliul/reșeăința în'dadrul.

< X e B f /


•                                            *                                                                                        */            rf *"     ■ *

Sectorului 4 (pe fiecare stradă și număr poștal), pentru toate imobilele (case + blocuri).

îl 9         9 . .■ Prin urmare, utilizând informațiile din cadrul Anexei nr. 21. care permit prelucrarea și sortarea/fîltrarea datelor (format excel), se pot extrage informațiile necesare atât cu privire imobilele case cât și cu privire la imobilele blocuri, precum și cu privire la persoanele care au domiciliul/reședințaîn cadrul respectivelor imobile. Mai departe, din cadrul Anexei nr. 9.1. pot fi extrase numerele poștale unice în scopul eliminării acestora din cadrul Anexei nr. 21, pentru a putea afla numărul suplimentar de puncte de colectare din cadrul Sectorului 4, rezultând așadar numărul total de puncte de colectare care vor trebui deservite de către operator.

în vederea efectuării demersurilor de mai sus și pentru a veni în sprijinul operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură, autoritatea contractantă a procedat la conversia de tip OCR (Optical character recognition) a informațiilor conținute de Anexa nr. 9.1. (întrucât aceasta nu se află în posesia fișierului editabil), scop în care se atașează respectiva anexa prezentelor răspunsuri.

Totodată, se face precizarea că:

 • -  pe de o parte, informațiile din cadrul celor două Anexe mai sus menționate sunt singurele date statistice disponibile în acest la nivelul autorității contractante și, ca atare, acestea vor fi considerate drept orientative, situația reală din teren putând înregistra anumite devieri rezonabile față de respectivele date;

 • -  pe de altă parte, potrivit informațiilor înscrise la Cap. IV.4.1. - '‘Modul de prezentare a propunerii tehnice” din cadrul fișei de date, pct. 4.2., precum și cele din cadrul Cap. 4.1. -“Salubrizarea menajeră " aferent caietului de sarcini, în cadrul propunerii tehnice se va prezenta programul inițial pentru realizarea serviciului de salubrizare menajeră. în acest sens, programul va fi actualizat și aprobat de către autoritatea contractantă ulterior semnării acordului-cadru, astfel încât acesta să corespundă situației reale din teren, scop în care autoritatea contractantă va oferi sprijin operatorului în perioada de mobilizare pentru obținerea tuturor informațiilor certe.

A

In concluzie, având în vedere precizările de mai sus, precum și calitatea datelor statistice disponibile în prezent la nivelul autorității contractante, programul inițial pentru realizarea serviciului de salubrizare menajeră prezentat în cadrul ofertei va fi considerat ca varianta de lucru ce va constitui baza de pornire pentru definitivarea acestuia ulterior semnării acordului-cadru, potrivit celor explicitate mai sus.

întrebarea nr. 36: „Ref la Fisa de Date IF.4J) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct. 9. Angajamentele ofertantului, vă rugăm să ne comunicați dacă sunt considerate îndeplinite condițiile solicitate de dvs., în cazul în care facem dovada că avem contracte aflate în derulare cu majoritatea terților operatori economici în a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice. ”

Răspunsul nr. 36:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că acordurile solicitate în cadrul Cap^rVj,4.i}:.^;’ Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct 9 Angajamentele ofertantului^^oXxA de a ‘ confirma faptul că operatorii economici care gestionează instalațiile/depozftel^respecEivelȘK^

A

-i. V


*; x 'r : \                         i disponibilitatea de a colabora cu ofertantul pentru realizarea activităților ce fac obiectul prezentului acordului-cadru.

Prin urmare, în ipoteza în care din conținutul contractelor încheiate rezultă acest aspect, atunci cerințe poate fi îndeplinită inclusiv prin prezentarea documentelor la care faceți referire.

întrebarea nr. 37:

„In Fisa de Date IV.4.1) , pct. 2. Rep privind managementul, logistica si planificarea aplicata .... apare solicitarea privind prezentarea unei organigrame , care sa evidențieze .....relațiile de coordonare acceptate dintre reprezentantul contractorului si restul pârtilor implicate în realizarea contractului, precum si direct între celelalte parti - reprezenantii beneficiarului, alte entitati legal abilitate... Va rugam clarificați despre careparti implicate este vorba? ”

Răspunsul nr, 37:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că prin sintagma „restul părților implicate în realizarea contractului” se înțeleg acele entități, altele decât prestatorul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) și autoritatea contractantă. Astfel de entități pot fi subcontractanții, terții susținători, operatorii economici care gestionează depozite/instalații necesare execuției activităților precum și organismele statului care prin natura atribuțiilor se implică în realizarea activităților ce fac obiectul prezentului acord-cadru (de ex. instituțiile care eliberează autorizații fără de care prestatorul nu poate efectua activitatea de salubrizare).

întrebarea nr. 38:

„Având în vedere faptul că în Caietul de Sarcini, în perioada de mobilizare se solicită stabilirea traseelor de colectare a deșeurilor care se supun aprobării autorității contractante vă rugăm să ne precizați dacă în cadrul propunerii tehnice este necesar să depunem propunerea privind traseele de colectare și transport a fiecărui tip de deșeu, conf. Cap. IV.4.1) pct. 2—g) din Fisa de Date a Achiziției. ”

Răspunsul nr. 38:

Potrivit cerinței stabilite la Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, pct, 4,2, lit, g) din Fișa de date a achiziției, ofertanții au obligația de a include în cadrul propunerii tehnice propunerea privind traseele de colectare și transport a fiecărui tip de deșeu cu luarea în considerare a datelor puse la dispoziție în documentația de atribuire și, eventual, a vizitării amplasamentelor.

Pe de altă parte, la momentul prestării efective a serviciilor este posibil ca aceasta să necesite modificări/adaptări astfel încât activitățile să poată fi îndeplinite în bune condiții. De aceea, prin caietul de sarcini s-a precizat că, în perioada de mobilizare prestatorul trebuie să transmită traseele spre aprobare către autoritatea contractantă.

In consecință, oferta va fi elaborată cu respectarea cerințelor stabilite în docunientățiă de atribuire.                                                                         F

întrebarea nr. 39:

„ Vă rugam să ne comunicați dacă condițiile solicitate pentru cisterne'autocisterne se consideră îndeplinite de utilaje multifuncționale, care au capacitatea impusă? ”

Răspunsul ar. 39:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că cerințele privind cistemele/autoci stemele implicate în prestarea activităților pot fi îndeplinite și prin prezentarea unor utilaje multifuncționale dacă acestea îndeplinesc cerințele minimale stabilite prin documentația de atribuire pentru cisteme/autocisteme și pot fi utilizate în același scop.

Astfel, se consideră că cerința este îndeplinită într-un mod echivalent cu condiția prezentării unui număr suficient de asemenea utilaje, potrivit cerințelor documentației de atribuire.

întrebarea nr- 40:


„ Vă rugăm să ne comunicați dacă utilajele multifuncționale folosite pe timp de vară pot fi utilizate cu alte funcții complementare pe timp de iarna? ”

Răspunsul nr. 40:

Referitor la întrebarea dvs. confirmăm faptul că utilajele folosite pe timp de vară pot fi utilizate și pe timp de iarnă dacă caracteristicile constructive/tehnice ale acestora permit o asemenea utilizare.

Astfel, se consideră că cerința este îndeplinită într-un mod echivalent cu condiția prezentării unui număr suficient de asemenea utilaje, potrivit cerințelor documentației de atribuire.

întrebarea nr. 41:

„ Vă rugăm să ne comunicați dacă autospecialele cu echipamente de împrăștiat material antiderapant solid potfi dotate cu plug și pot îndeplini condițiile pentru autospeciale cu plug? ”

Răspunsul nr. 41:


Referitor la întrebarea dvs. menționăm că, în principiu activitatea de “pluguit” se poate desfășura concomitent cu activitatea de “combatere polei” iar operatorii economici vor dimensiona utilajele necesare cu respectarea răspunsului la întrebarea nr. 9 din P.7,5 7422/04.04.2017.

Prin urmare, autospecialele cu echipamente de împrăștiat material antiderapant solid pot ri dotate cu plug și utilizate pentru desfășurarea ambelor activități, cu condiția prezentării unui număr suficient de asemenea utilaje, potrivit cerințelor documentației de atribuire.

întrebarea nr. 42:

„RefFisa de Date a Achiziției, cerința 2 privind utilajele pentru activitatea de deszăpezire, respectiv:                                                                                ,

c) Utilaje multifuncționale care să permită accesul pe străzi înguste (plug,* material^ antiderapant) - câte un titilaj la o suprafața deservită de 15.000 mp - 43 buc.;

z -

r

f ■

i


25

 • g) Autospeciale cu plug pentru alei și spații înguste și trotuare - câte un utilaj la o suprafața deservită de 9.000 mp - 20 buc.;

 • h) Autospeciale pentru împrăștierea materialului antiderapant solid pentru alei și spații înguste - câte un utilaj la o suprafață deservită de 50.000 mp - 14 buc;

Vă rugăm să ne clarificați pentru ce tipuri de străzVsuprafețe vor ft folosite fiecare în parte și să ne comunicați dacă acestea se suprapun ? ”

Răspunsul nr. 42:

Referitor la întrebarea dvs. vă rugăm să consultați explicațiile furnizate prin răspunsurile nr. 38 și 39 din adresa nr. P.7.5./455/10.04.2017.

Totodată, confirmăm faptul că aceste tipuri de utilaje nu se suprapun, fiind stabilite prin raportare la cerințele minimale prevăzute în cadrul H.C.G.M.B, nr. 82/2015 privind „Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București"

A,

întrebarea nr, 43:

„ Vă rugăm să ne clarificați dacă tariful de prestație a serviciului de colectare separată și gestionare a deșeurilor menajere (punctul 1 din Anexa la Formularul nr. 4), va cuprinde și taxa de mediu în valoare de 80 de ier io fără TVA aplicabilă din 01.01.2017 respectiv, 120 lei/to fără TVA aplicabilă din 01.01.2018 (Legea nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu)?

Răspunsul nr, 43:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că operatorii economici nu vor cuprinde în prețul ofertei și valoarea taxei de mediu stabilită prin Legea nr. 384/2013.

Modalitatea concretă de efectuare a plății acestei taxe către stația de depozitate va fi stabilită de autoritatea contractantă și va fi adusă la cunoștința operatorului de salubritate.

întrebarea nr. 44: „Având în vedere că prin răspunsul nr. 6 din documentul cu nr. P.7.5.A22/04.04.2017 „se elimină Anexa la Formularul nr. 4 (care conține informații eronate) ”, vă rugăm să clarificați daca Anexa la Formularul nr. 4 se va completa și depune de către ofer fanți fără coloana 4 „Cantitate acord-cadru maxim ” în caz contrar, pentru a asigura o evaluare unitară vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților Anexa la Formularul nr. 4 care să conțină informațiile corecte.”

Răspunsul nr, 44:

Referitor la întrebarea dvs. reiterăm faptul că ofertanții nu vor completa și prezenta, ^riexăTâ^ Formularul nr. 4 ca parte integrantă a propunerii financiare. Astfel, pentra^elâborarea propunerii financiare se vor avea în vedere explicațiile furnizate în cadrul râspunsuluLnrr9^

) fi Totodată, menționăm că cerințele privind modul de elaborare a propunerilor financiare asigură posibilitatea realizării unei evaluări unitare a ofertelor.

întrebarea nr. 45:

„ Fa rugăm să clarificați care este modalitatea de decontare a prestației pentru populația pentru care se încasează taxa de salubrizare?

Răspunsul nr. 45:

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că decontarea prestațiilor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere de la populație se va realiza direct de autoritatea contractantă către prestator (lei/to). Mecanismul de colectare a taxei de salubrizare de la populație nu prezintă relevanță pentru decontarea prestațiilor operatorului de salubrizare.

întrebarea nr. 46:

„Având în vedere că deșeurile voluminoase se vor colecta gratuit de la populație vă rugăm să ne clarificați dacă aceste costuri se vor introduce în tariful de colectarea separate și gestionarea deșeurilor menajere sau într~un alt tarif în acest din urmă caz, vă rugăm să precizați în care dintre tarife? ”

Răspunsul nr. 46:

în ceea ce privește tarifele aferente activității de colectare a deșeurilor voluminoase vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 3 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017.

întrebarea nr. 47:

„Având în vedere:

 • - numărul notificărilor prealabile contestației adresate de către operatorii economici interesați de participarea la procedură,

 • - faptul ca pana la data prezentei autoritatea contractanta nu a răspuns tuturor notificărilor Și

 • - luând în considerare gradul de complexitate al ofertei precum și termenul scurt alocat potențialilor ofertanțî pentru elaborarea ofertei,

solicitam prin prezenta decalarea termenului de depunere al ofertei astfel încât toți operatorii economici interesați să poată elabora oferta în conformitate cu documentația de atribuire, măsurile de remediere dispuse și răspunsurile la clarificări postate în SEAL."

Având în vedere volumul mare de informații, vă rugăm să prelungiți perioada de depunere a ofertelor, conform ari. 153 din Legea nr. 98/2016.

Răspunsul nr. 47:


<

// V

Jir* '■


Având în vedere cererile adresate, aducem la cunoștința operatorilor economici că terrnenul> limită stabilit pentru depunerea ofertelor va fî prelungit cu o perioadă suficientă pentru \ ■ș \                ■ /

elaborarea și prezentarea ofertelor. în acest sens, va fî transmis spre publicare în S.E.A.P. un Anunț de tip erată prin care va fi stabilit noul termen pentru depunerea ofertelor.
SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Gfftl PRIMAR*APARATUL DE SPECIALITATE*

B-duI George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul Achiziții Lucrări și Servicii

Nr. P.7.5/605/04.05.2017

Către,

OPERATORII ECONOMICI

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect

„Delegarea ele gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică mai sus menționat, inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ca urmare a unor solicitări de clarificări primite de autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, vă comunicăm în cele ce urmează:

RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

întrebarea nr. 1:

„ Ținând cont de răspunsul la întrebarea 5 din Răspuns parțial 1 la solicitări de clarificări, publicat în SEAP în data de 04.04.2017 13:34, va solicitam sa explicități sintagma “cerințe minimale privind utilajele și echipamentele necesare pentru asigurarea serviciului de salubrizare [...] ” Care sunt suprafețele totale la care se raportează “cerințele minimale "?

Răspunsul nr. 1:

Informațiile necesare pentru determinarea numărului minim de utilaje sunt prevăzute în cadrul Anexelor 10 - 16 la Caietul de sarcini. De asemenea, cu privire la determinarea numărului minim de utilaje vor fi incluse în ofertă vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 2.

întrebarea nr. 2:

„ Pentru determinarea numărului de mijloace de salubrizare prevalează prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007, referitoare la determinarea mijloacelor de salubrizare sau așa~zisele “cerințe minimale’1 preluate moi ă moi din Anexa nr. 1 la 82/2015? "

Referitor la întrebarea dvs. facem precizarea că dimensionarea numărului de utilaje pentru serviciile ce fac obiectul acorduîui-cadru (colectare și transport deșeuri, salubrizare stradală, deszăpezire) se va realiza în funcție de modul în care au fost redactate cerințele.

Astfel, pentru cerințe de tipul „Autoperii (automaturatoare) cu sistem de aspirație - câte un utilaj la o suprafața deservita de 50.000 nzp "necesarul de utilaje se va dimensiona conform Anexei nr, 1 la HCGMB nr. 82/2016.

In schimb, pentru cerințe de tipul „Autogunoiere compactoare cu capacitatea corelata cu infrastructura stradala, dimensionate în conf cu breviarul de calcul nr. 4 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007", necesarul de utilaje se va dimensiona conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2017.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că dimensionarea numărului de utilaje necesare prestării serviciilor se va raporta și la propria metodologie de lucru propusă de ofertant.

întrebarea nr. 3:

„Pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadrul ofertei, clarificați care este suprafața totală la care se raportează cerința minimală “Câte o autoperie (automaturătoare) cu sistem de aspirație pentru o suprafața de 50.000 mp ","

Răspunsul nr. 3:

Suprafața totală în funcție de care se va dimensiona numărul de auioperii (aulomăturăîoare) cu sistem de aspirație solicitate pentru desfășurarea activității de salubrizare stradală, se regăsește în cadrul fișierului intitulat „Anexa_nr_l2jMaturatjnecanic.xls " anexat Caietului de sarcini.

întrebarea nr. 4:

„Necesarul minim de mijloace de măturai mecanic stradal va fi determinat în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 sau respectând "cerințe minimale" din HCGMB nr. 82/2015?"

Răspunsul nr. 4:

Referitor la solicitarea dvs. vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 2.

întrebarea nr. 5:

„Având în vedere că breviarele de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 nu se refera fi la determin, necesar, min. de miji, de mat. mec. trotuare, pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadrul ofertei, care este suprafața totală la care se raportează cerința minimală "Câte o autoperie (automăturăioare) cu sistem de aspirație pentru salubrizarea, după caz, a spațiilor înguste pentru o suprafața de 15.000 mp, de dimensiuni gabaritice corespunzătoare ". ”

Răspunsul nr. 5:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați Măsura de remediere nr. 1 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017 și publicată în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contestatii.pdf.p7s.

întrebarea nr. 6:


Al

„Care este frecventa săptămânală/14 zile/lunară cu care se vor matura meca^icfirotuarele? Vă solicitam încă o data să publicați în SEAP o anexa cu suprafețe fi frecvente referitoare lâ maturatul mecanizat al trotuarelor și aleilor. ”                                :

2

Având în vedere că activitatea de măturat mecanizat a trotuarelor are un caracter ocazional, nu au fost stabilite frecvențe în acest sens. Pentru această activitate se vor aplica prevederile pct 7. Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor) din Caietul de sarcini.

întrebarea nr. 7:

„Pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadrul ofertei, clarificați care este suprafața totala la care se raportează cerința minimală “Câte o cisterna cu capacitatea de 6.25 mc pentru o suprafață de 40.000 mp". ”

Răspunsul nr. 7:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea ca atât Cisternele cu capacitatea de 6,25 mc cât și Auto-cisternele cu capacitatea de 10 mc sunt utilaje afectate operațiunii de stropit a străzilor.

Pe de altă parte, oferianții au deplina libertate de a stabili modalitatea în care aceste utilaje vor fi repartizate/alocate din punct de vedere cantitativ pentru prestarea acestei activități. în acest sens vă rugăm să observați câ prin documentația de atribuire nu au fost stabilite cerințe privind obligația ca fiecare asemenea utilaj să fie repartizatpentru o suprafață bine determinată.

Pe cale de consecință, dimensionarea numărului deutilaje necesare operațiunii de stropit (Cisternele cu capacitatea de 6.25 mc cumulat cu Auto-cisternele cu capacitatea de 10 mc) se va raporta la suprafața totală menționată în cadrul fișierului intitulatff24?iexa__Kr_74_Srro/7frx/5'”anexată Caietului de sarcini, iar alocarea suprafețelor de lucru pentru fiecare dintre cele două utilaje rămâne la aprecierea fiecărui ofertant, conform propriului plan de lucru conceput pentru prestarea activității.

întrebarea nr. 8:

„Necesarul minim de mijloace de spâlat/stropit mecanic stradal va fi determinat în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 sau respectând “cerințe minimale " din HCGMB nr. 82/2015? ”

Răspunsul nr. 8:

Referitor la solicitarea dvs. vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 2.

întrebarea nr. 9:

„Pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadrul ofertei, clarificați care este suprafața totală la care se raportează cerința minimală “Câte o auto-cisterna cu capacitatea de 10 mc pentru o suprafață de 50.000 mp". ”

Răspunsul nr, 9:

Referitor la solicitarea dvs. vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 7.

întrebarea nr. 10:

„Pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadrul ofertei, clarificați care esteșiiprafața totală la care se raportează cerința minimala "Câte o autogunoiera de 6 mc (șărcitiauiild medie) pentru o suprafață de 70.000 mp pentru colectarea deșeurilor reziiliqte în^urmq maturatului manual și vidanjorii coșurilor"."                               ll


Dimensionarea necesarului de „autogunoiere de 6 mc (sarcina utilă medie)” aferente activității de colectare a deșeurilor rezultate în urma maturatului manual și vidanjării coșurilor se va determina în funcție de suprafața totală de lucru a străzilor (carosabil + trotuare) prevăzută în cadrul fișierului intitulat „AnexajirJ5Jntretinere.xls "anexată Caietului de sarcini.

întrebarea nr, 11:

„Necesarul minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale va fi determinat în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2007 sau respectând “cerințe minimale"din HCGMB nr. 82/2015? ”

Răspunsul nr, 11:

Referitor Ia solicitarea dvs. vâ rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 2.

întrebarea nr. 12:

„Pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale se vor oferta numai autogunoiere cu capacitatea de 6 mc? Facem precizarea că sarcina utilă se exprimă în tone, o autogunoiera cu capacitatea de 6 mc având o sarcina utilă de aproximativ 1,4 tone."

Răspunsul nr. 12:

Pentru activitatea de colectareși transport a deșeurilor stradale se vor oferta Autogunoiere de 6 mc sau superior. Menționăm că cerința a fost stabilită în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 82/2015în cadrul căreia se face referire explicită la autogunoiere cu o capacitate de 6 mc.

întrebarea nr. 13:

„Având în vedere că breviarele de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 nu se referă și la determin, necesar, min. de mijloace multifuncționale, pentru a putea prezenta lista de utilaje, care este suprafața totală la care se raportează cerința minimală “Utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, de dimensiuni agabaritice care să permită accesul pe străzi înguste -câte o bucata pentru o suprafață de 15.000 mp "

Răspunsul nr. 13:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr» 1 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017, publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contestatii.pdfp 7s.

De asemenea, pentru această activitate se vor aplica prevederile pct. 7, Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor)din Caietul de sarcini.

întrebarea nr. 14:

„Având în vedere că breviarele de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul A.N.R.SjZ-nr^ 111/2007 nu se refera și la det. necesar, min de mijloace pentru transportîd^e^elțrilop^-:^ necontrolate, pentru a putea prezenta lista de utilaje, care este suprafața toțălâ lă care se raportează cerința minimala “Câte un încărcător frontal și doua autobasculante pentru, o\ suprafață de 100.000 mp [...]”


Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr. 4 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017, publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989’030] Masuri de remediere contestați i.pdf.p7s.

întrebarea nr. 15:

„Având în vedere că breviarele de calcul nr. 5-7 din Anexa la Ordinul AJ4.R.S.C. nr. 11172007 nu se refera și la determinarea necesarului minim de aspiratoare, pentru a putea prezenta lista de utilaje în cadru! ofertei, clarificați care este suprafața totală la care se raportează cerința minimala „Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare și alei “ câte a bucata pentru o suprafață de 15.000 mp ", ”

Răspunsul nr. 15:

Referitor la solicitarea dvs. vă rugăm să observați că în cadrul Cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala,Cerința nr, 2din fișa de date a achiziției, autoritatea contractantă a stabilit explicit numărul de aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) ce trebuie inclus în ofertă, după cum urmează:,,/) Aspiratoare de deșeuri stradale (frunze) de pe trotuare si alei — min. 20 de buc;

Modul de redactare a cerinței a pornit de la ipoteza de lucru potrivit căreia,operațiumle care necesită implicarea acestor utilaje sunt sezoniere, neavând un caracter permanent, fiind astfel influențate de condițiile atmosferice.

Prin urmare, oferta se va elabora cu luarea în calcul a numărului minim de utilaje solicitat expres prin documentația de atribuire.

întrebarea nr. 16:

„In fundamentarea cărui tarif se vor introduce cheltuielile cu automăturătorile cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spatiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei), având în vedere că suprafața aferentă maturatului mecanizat inclusă în Anexa 19 este corespunzătoare suprafeței carosabilului din Anexa 12? "

Răspunsul nr. 16:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr. 1 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017, publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contes tatii.pdfp7s.

De asemenea, pentru această activitate se vor aplica prevederile pct. 7. Activități ocazionale și servicii suplimentare (inclusiv răzuitul rigolelor) din Caietul de sarcini.

în consecință, ofertanții nu vor include în prețul ofertat cheltuieli pentru automătitrătorile cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spatiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei).

întrebarea nr. 17:

„în fundamentarea cărui tarif se vor introduce cheltuielile cu încărcătoarele frpntale -șp autobascidantele necesare pentru transportul deșeurilor necontrolate? ’’        .-fi] fi

Costurile aferente „încărcătoarele frontale și autobasculantelor necesare pentru transportul deșeurilor necontrolate" vor fi incluse în cadrul tarifului ofertat pentru activitatea „Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și sau exterioară a acestora)

întrebarea nr. 18:

„în fundamentarea cărui tarif se vor introduce cheltuielile cu autoplatformele? ”

Răspunsul nr. 18:

Costurile aferente „autoplatformelor" vor fi incluse în cadrul tarifului ofertat pentru activitatea „Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (generale de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora). ”

întrebarea nr. 19:


„în fundamentarea cărui tarif se vor introduce cheltuielile cu utilajele multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal? "

Răspunsul nr. 19:

Costurile aferente „utilajelor multifuncționale specializate, pentru curățatul mobilierului stradal ” vor fi incluse în cadrul tarifului ofertat pentru activitatea „întreținere ”.

întrebarea nr. 20:

,,L In scopul de a înțelege cât mai exact care sunt exigențele dumneavoastră în domeniul colectării deșeurilor municipale și de a putea elabora o ofertă corespunzătoare - în concordanță cu necesitățile și obiectivele Autorității în condițiile în care deșeurile colectate se cântăresc înainte de a Ji predate spre tralare/eliminare unui operator autorizat, iar plata serviciilor se face de către Autoritatea Contractantă raportat la cantitatea totala de deșeuri colectată, vă rugăm să ne comunicați care este scopul, utilitatea și necesitatea realizării unei evidențe masice și volumetrice prin folosirea de recipiente speciale sau cântărirea recipientelor la momentul încărcări în autospeciale? ”

 • 2. De ce este insuficientă cântărirea la predarea spre tratare/eliminare unui operator

)         autorizat a deșeurilor? "

 • 3. Care este specificul serviciului de salubrizare în Sectorul 4, încât se impune o astfel de procedura, unică în România și extrem de rar întâlnită în statele din UE? ”

 • 4. In calculul valorii estimate s-au avui în vedere toate costurile suplimentare implicate de o astfel de procedură? "

 • 5. Valoarea estimată a fast stabilită doar pe baza costurilor anterioare ale serviciului, sau a fost actualizată luându-se în calcul costurile implicate de procedura specială de cântărire a deșeurilor? "

 • 6. Care este timpul estimat pentru colectarea deșeurilor în condițiile cântăririi? ”

 • 7. Vă rugăm să ne furnizați informații despre modelul care v~a inspirat în alegerea unui astfel de sistem de colectare și cântărire a deșeurilor? ”

-

 • 8. In ce țară și localitate din lume se practică o astfel de procedură (metodă)?/’ f

 • 9. Care este soluția tehnică de la care v-ați inspirat când ați optat pentru a sblicițăfoldsirea

de recipiente care asigură cântărirea deșeurilor?"

6

\

 • 10. Cunoașteți să fie aplicată undeva o astfel de soluție și să fie fezabilă? ”

 • 11. Vă rugăm să ne transmiteți o copie a studiului de oportunitate/fezabilitate, sau orice alt document care fundamentează din punct de vedere tehnic și financiar soluția de colectare pe care o solicitați? ”

Răspunsul nr. 20:

Referitor la solicitarea dvs. facem în primul rând precizarea că.prin cerințele documentației de atribuire nu s-a impus obligativitatea dotării recipientelor cu mijloace tehnice de identificare a utilizatorului și a cantității de deșeurLPrin urmare, lipsa unui angajament în acest sens nu este de natură să atragă neconformitatea ofertelor și respingerea lor.

Pe de alta parte, implementarea unui sistem de monitorizare și control a cantității de deșeuri colectate aduce avantaje calitative și financiare evidente autorității contractante sens în care s-a optat pentru cuantificarea acestora în cadrul factorului de evaluare nr. 2NumSrul de recipientedotate cu mijloace tehnicede identificare autilizatorului și a cantitățiide deșeuri colectate (cumar fi prin CIP-uri, etc.).

în acest sens facem precizarea că,prestarea activităților de colectare și transport a deșeurilor trebuie să se desfășoare cu respectarea principiilor transparenței, atarifarii echitabile, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestateși a administrării corecte și eficiente a banilor publici, conform art. 3 lit f) h) și î) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006.

Prin intermediul acestui factor de evaluare, autoritatea dorește ca operatorii economici să fie stimulați în vederea implementării unor mecanisme automate privind colectarea de date referitoare la cantitățile reale/exacte de deșeuri colectate de la fiecare utilizator. Un asemenea mecanism este posibil prin dotarea recipientelor (pubele/containere) cu cip-uri (dispozitive electronice) care să stocheze informații cu privire la utilizator (locul de colectare) și la cantitatea exactă de deșeuri existentă în respectiva pubelă și dotarea utilajelor de transport a deșeurilor cu sisteme de citire a cipurilor instalate pe fiecare pubelă, astfel încât să fie permisă înregistrarea centralizată a respectivelor date.

în prezent, determinarea cantității de deșeuri colectate se realizează volumetric ceea ce presupune aproximarea cantităților colectate, deci plăți inexacte. în cadrul prezentului acord - cadru, tarifarea se va realiza la tona de deșeu colectată. Astfel, plățile ar urma să se realizeze pe baza unor documente confirmate de unitatea care administrează groapa de gunoi unde sunt depozitate deșeurile. Pe de altă parte, în cantitatea de deșeuri înregistrată la groapa de gunoi, există posibilitatea ca prestatorul să includă și deșeuri care nu sunt colectate de pe raza Sectorului 4 și, prin urmare, pentru care autoritatea contractantă nu ar trebui să plătească. De aceea, implementarea unui sistem de control al cantității exacte de deșeuri colectate de pe raza sectorului 4 este imperios necesară pentru buna gestionare a fondurilor publice iar împreună cu utilizarea sistemului informatic, autoritatea ar avea certitudinea reducerii sau chiar e eliminării posibilității de fraudă prin prezentarea unor informații trunchiate cu privire la volumul prestațiilor realizate, în conformitate cu recomandările Curții de Conturi a României referitoare la eficiența cheltuirii fondurilor publice.

Pe această cale, autoritatea contractantă va dispune de informații exacte referitoare-Ja^ cantitățile de deșeuri generate de utilizator și colectate de către prestator iaf'aceste date/ vor fi utilizate atât pentru cuantificarea cantitativă a serviciilor prestate, precum și^pențru adoptarea unor strategii de colectare a deșeurilor cât mai eficiente și implicit asigurarea, alocării de fonduri în conformitate cu necesitățile efective identificate, fără a exista riscul utilizării nejustificate a acestora.

în consecință, implementarea unui asemenea mecanism de cuantificare a cantităților reale de deșeuri colectate, asigură posibilitatea autorității contractante de a plăti prestatorului sumele cuvenite în funcție de cantitățile reale ale prestațiilor efectuate, asigurându-se pe această cale respectarea principiilor tarifarii echitabilecorelată cu calitatea și cantitatea serviciilor prestate și a administrării corecte și eficiente a banilor publici, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația aplicabilă. în acest sens menționăm că în activitatea practică sunt foarte frecvente situațiile în care prestatorii serviciilor de salubrizare solicită plata unui volum foarte mare de prestații deși acestea nu au corespondent în cantitățile reale a serviciilor prestate, aspect confirmat de multitudinea sesizărilor provenite din partea beneficiarilor serviciilor (persoane fizice sau juridice). Astfel, sunt generate litigii între autorități și prestatori care pot conduce la imposibilitatea prestării serviciilor în mod continuu, obligație stabilită prin legislația specifică.

Implementarea unui astfel de sistem de colectare a datelor nu reprezintă o cerință minimă a caietului de sarcini, fiind utilizat ca factor de evaluare pentru ca autoritatea să dobândească beneficii suplimentare cerințelor minimale stabilite prin caietul de sarcini.

Mai facem precizarea că, împreună cu sistemul informatic de monitorizare, înregistrarea centralizată a cantității exacte de deșeuri colectate per utilizator asigură o urmărire a contractului mult mai precisă și o evidență concretă a costurilor serviciilor de colectare.

Se observă astfel că factorul de evaluare are legătură directă cu natura și obiectul contractului și reflectă avantaje calitative și economice evidente pe care autoritatea contractantă le poate obține prin utilizarea acestuia, fiind respectate art. 32 alin. (8) din H.G. nr. 395/2016.

Rezultă astfel că. potrivit dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, alegerea factorului de evaluare se raportează la avantajele pe care le poate obține autoritatea prin utilizarea acestuia, fiind fără relevanță dacă și alte entități au implementat un asemenea sistem sau dacă a fost elaborat un studiu de oportunitate în acest sens.

Așa cum am mai precizat, în măsura în care un ofertant nu dorește să-și asume angajamentul de a dota recipientele cu mijloace tehnice de identificare a utilizatorului și a cantității de deșeuri oferta acestuia va fi considerată „admisibilă” sub acest aspect însă respectivul ofertant nu va beneficia de posibilitatea de a acumula punctaje suplimentare prin aplicarea criteriului de atribuire.

Mai facem precizarea că autoritatea contractantă a cuprins în valoarea estimată a achiziției toate cheltuielile necesare prestării serviciilor în condițiile minime ale caietului de sarcini iar în cadrul factorilor de evaluare se pot acumula punctaje în baza angajamentului asumat de fiecare ofertant pentru asigurarea unorfacilități suplimentare cerințelor minime stabilite prin documentația de atribuire.

A întrebarea nr. 21:

„In Caietul de sarcini, paginile 20-26, sunt prezentate subactivitățile ce descriu acțiunea decolectare a deșeurilor, notate de la 7 la 5, după cum urmează:

 • 1. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

 • 2, Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare


■Z

 • 3. Colectarea separată și transportul deșeurilor periculoase din deșeurile menajerefcu excepția celor cu regim special)

 • 4. Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici

 • 5. Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe (generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și sau exterioară a acestora)

Având în vedere faptul că în documentul [18Anexa_18_TOTAL General Min Max menajer jev] nu se regăsesc subactivitațile 3 și 7, rugăm Autoritatea Contractantă să precizeze modalitatea prin care ofertanții vor expune în propunerea financiară preturile unitare și valorile acestor subactivități. "

Răspunsul nr. 21:

în ceea ce privește aspectele referitoare îa cuantificarea în propunerea financiară a costurilor aferente activității de colectare separată și transport al deșeurilor periculoase din deșeurile menajere (cu excepția celor cu regim special)v& rugăm să consultați răspunsul la întrebarea nr. 18 din cadrul adresei nr. 519/13.04.2017 publicată în S.E.A.P. în data de 13.04.2017, ora 18:08 sub denumirea [CN173989/019 J 13.04.2017 - raspunssolicitari - delegare de gestiune - salubrizare.pdfp7s.

De asemenea, vă rugăm să observați că în cadrul pct. 4 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populației instituții publice șiagenți economici, secțiunea Modalitatea de colectare a deșeurilor voluminoase (pag. 24 din Caietul de sarcini) s-a făcut următoarea precizare:

„Deșeurile voluminoase provenite de la populațiese vor colecta în mod gratuit, iar de provenite de la operatori ecomomici/institufii publice se vor colecta contra cost, plătit direct de deținătorul deșeurilor respective.”

Prin urmare, ofertanții nu vor include și nu vor prezenta în cadrul propunerii financiare tarife pentru prestarea activității privind Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici. în acest sens vă rugăm să consultați și răspunsul la întrebarea nr. 3 din adresa nr. P.7.5./422/04.04.2017.

întrebarea nr.22:

„Fișa de date III.2.3.a) - Cerința nr. 2, punctul 2 (pag, 7/18), referitoare la dotarea tehnică pentru activitatea de salubrizare stradală, reproduce niște recomandări din „Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București

La punctul b) sunt prevăzute „Âutoperii (automăturătoare) cu sistem de aspirație de dimensiuni gabaritice corespunzătoare pentru salubrizarea spațiilor înguste (cum ar fi trotuare, alei) - câte un utilaj la o suprafață deservită de 15.000 mp” iar la punctul f) sunt cerute „ Utilaje multifuncționale (măturat, periat, colectare deșeuri stradale) dotate cu sistem de aspirație, care să permită accesul pe străzi înguste - câte un utilaj la o^suprafață. deservită de 15.000 mp”.

Solicităm autorității contractante să completeze documentația de atribuire cwsuprajețele'de documentația de atribuire nu prevede nicio anexă referitoare la mat uratul mecanizat pe trotuare sau alei, care să conțină frecvențe de lucru "

lucru pe care se efectuează maturatul mecanizat cu aceste utilaje. Facem precizarea cp


Răspunsul nr. 22:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr, 1 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04,2017, publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contestatii.pdfp 7s.

întrebarea nr. 23:

„Fișa de date 111.2.3.a) - Cerința nr. 2, punctul 2 (pag. 7/18), referitoare la dotarea tehnică pentru activitatea de salubrizare stradală, reproduce niște recomandări din „Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București

[..f

La punctul c) sunt cerute „ Cisterne cu capacitatea de 6.25 mc- câte un utilaj la o suprafață deservită de 40.000 mp ”, iar la punctul d) sunt prevăzute Autocisterne cu capacitatea de 10 mc - câte un utilaj la o suprafață deservită de 50.000 mp”,

Solicităm autorității contractante să precizeze dacă normele pentru cele două tipuri de cisterne sun aferente operațiunii de stropit sau celei de spălat cu presiune și dacă normele respective se referă la o singură cursă "

Răspunsul nr. 23:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr. 2 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017. publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contestatii.pdfp 7s.

întrebarea nr. 24:

„Fișa de date 111.2.3.a) - Cerința nr. 2, punctul 2 (pag. 7/18), referitoare la dotarea tehnică pentru activitatea de salubrizare stradală, reproduce niște recomandări din „Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București

[-]

La punctul h) sunt prevăzute „încărcătoare jrontale pentru colectarea deșeurilor în vederea eliminării în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte un utilaj la o suprafață deservită de 100.000 mp” iar la punctul i) „Autobasculante pentru transportul deșeurilor și eliminarea în cel mai scurt timp posibil a zonelor de deșeuri necontrolate - câte două utilaje la o suprafață deservită de 100.000 mp".

Pentru a putea determina numărul de încărcătoare frontale, respectiv autobasculante, solicităm autorității contractante să completeze documentația de atribuire cu su^rdfața ~de(pp'^ care se colectează deșeurile controlate în vederea transportării și eliminării "f '-/ff'       *' *

țî -u

7     /      X

Răspunsul nr. 24:

Referitor a solicitarea dvs. vă rugăm să consultați informațiile din cadrul Măsurii de remediere nr. 4 adoptată prin Decizia nr. 577/27.04.2017, publicate în S.E.A.P. în data de 27.04.2017, ora 11:22 sub denumirea [CN173989/030] Masuri de remediere contestata.pdf.p 7s.

DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE,

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI w» *


PRIMAR


tfOKOV BOMSCV MOSÂÎiKOt

___* AP ARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel: +40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90 DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII PUBLICE Serviciul Achiziții Lucrări și Servicii

Nr. P.7.5./1409/02.08.2017

Către,

OPERATORII ECONOMICI

interesați de participarea la procedura de achiziție publică având ca obiect

„Delegarea de gestiune pentru prestarea serviciilor privind „Salubrizarea (inclusiv deszăpezirea) pe raza Sectorului 4 al Municipiului București”

Referitor la procedura de atribuire a acordului-cadru mai sus menționat, inițiată prin publicarea anunțului de participare nr. 173989/22.03.2017, ca urmare aunor solicitări de clarificări primite de autoritatea contractantă din partea unor operatori economici, vă comunicăm în cele ce urmează:

RĂSPUNSUL LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

întrebarea nr. 1:

„In cadrai autospecialelor solicitate pentru activitatea de salubrizare stradală: cisterne capacitatea de 6.25 mc, respectiv 10 mc, autogunoiere 6 mc, capacitatea solicitată este maximă sau minimă? ”

Răspunsul nr. 1:

'A

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că, potrivit Cap. IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, Nota nr. I din Fișa de date a achiziției:

'S,


Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile tehnice ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare. ”

Prin urmare capacitățile tehnice ale utilajelor solicitate sunt considerate minimale.

întrebarea nr. 2:

„în cazul autospecialelor pentru asigurarea serviciilor de deszăpezire: autospeciala cu echipamente pentru împrăștiat material antiderapant solid, având capacitatea de transport material antiderapant de 5 mc, capacitatea solicitată este maximă sau minimă? ”

Răspunsul nr. 2:

Referitor la solicitarea dvs. vâ rugăm să consultați răspunsul Ia întrebarea nr. 1

întrebarea nr. 3:

„ Vă rugăm să ne comunicați care este modul de îndeplinire a condiției de încadrare în normele de poluare minim euro în cazul utilajelor care nu se supun clasificării normelor euro (ex. încărcătoare frontale, buldoexcavatoare, etcj?”

Răspunsul nr, 3:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că cerințele privind încadrarea utilajelor în norma de poluare minim Euro4 privesc doar acele utilaje care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

reprezintă utilaje autopropulsate care vor circula pe drumurile publice în scopul prestării serviciilor care fac obiectul acordului-cadru;

în vederea înmatriculării de către organele competente este obligatorie omologarea la nivel național de către R.A.R.;

sunt clasificate conform normelor de poluare Euro (de ex. autogunoiere, autoperii, cisterne, autobasculante și altele asemenea).

întrebarea nr. 4:

„Conform punctului 3.3 din Caietul de Sarcini: „Operatorul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale. Determinările vor fi realizate conform standardelor/metodologiilor agreate la nivel european. Analizele fizico-ckimice ale compoziției deșeurilor se vor determina în laboratoare de încercări (interne sau ale unor terțe persoane) acreditate SR ENISO/CEL ” De asemenea: „ Vor fi realizate minim două determinări anual, în sezonul cald și sezonul rece. La începutul fiecărui an, de regulă mi mai târziu de luna aprilie, operatorul va furniza autorității contractante un raport privind rezultatele determinărilor privind compoziția, deșeurilor derulată în anul precedent. Structura raportului se va stabili de comtig acord cu , ‘ operatorul, Pentru primul an al contractului de delegare a gestiunii servichmiifie salubrizare, autoritatea contractantă va stabili împreună cu operatorul programul fie realizare al\ determinărilor                                                                                 ■ 1 Pentru conformare, subscrisa a demarat procedurile pentru încheierea unui contract de prestări servicii referitor la realizarea de determinări privind compoziția deșeurilor, conform cerințelor din Caietul de Sarcini, cu 3 laboratoare de încercări, acreditate SR ENISO/CEI 17025/2005. Dar, niciun laborator de analize fizico-chimice acreditat, nu a acceptat condițiile impuse prin Caietul de Sarcini deoarece:

 • a) consideră că prelevarea unor eșantioane, la interval de minim 6 luni, din deșeurile colectate într-0 zi de o autospecială de la asociațiile de locatari din sectorul 4, spre ex. și analizarea acestora, nu este reprezentativă pentru o perioadă de timp și pentru o categorie de deșeuri, ci reprezintă strict analizele fizico-chimice ale deșeurilor colectate în ziua respectivă, de către autospeciala respectivă, din zona respectivă.

 • b) dacă determinările privind compoziția deșeurilor menajere, a deșeurilor similare, a deșeurilor provenite din piețe și a deșeurilor stradale, se referă, pentru fiecare categorie mai sus menționată, la sortarea deșeurilor pe tipuri de deșeuri: hârtie - carton, plastic, metal, sticlă, lemn, biodegradabil, inerte, periculoase etc și aflarea ponderiifiecărei fracții din totalul cantității colectate și transportate, această sortare nu reprezintă obiectul de activitate al laboratoarelor de încercări, acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 și acestea nu acceptă lucrarea.

 • c) se consideră că deșeurile menajere, similare, provenite din piețe și stradale, nu sunt periculoase sau incerte și se încadrează într~un cod de deșeu menționat în HG 856/2002, pentru care nu sunt necesare analize fizîco-chimice.

 • d) nu se cunosc concret indicatorii de calitate (arsen, bariu, cadmiu, crom, cupru, mercur, nichel, plumb, fenoil, DOC, TDS etc) care trebuie monitorizați prin analizele fizîco-chimice.

 • e) nu se cunoaște frecvența cu care se vor efectua analizele.

 • f) nu se cunoaște structura raportului, testele solicitate obligatoriu și în concluzie obiectul contractului.

Urmare celor prezentate mai sus, vă rugam să reformulați cerința referitoare la realizare de determinări privind compoziția deșeurilor sau să ne indicați laboratorzd de încercări, acreditat SR EHISO/CEI 17025/2005, care determină analizele fizico-chi mic ale compoziției deșeurilor, conform cerințelor dumneavoastră. ”

Răspunsul nr. 4:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că autoritatea contractantă nu intenționează să realizeze analize fizico-chimice de tipul celor menționate,

în fapt, prin cerințele documentației de atribuire s-a pus în vedere ofertanților că, pe parcursul execuției contractului autoritatea contractantă va stabili împreună cu operatorul de salubritate care va fi programul de realizare al determinărilor.

Pe de altă parte, având în vedere problematica expusă în cadrul solicitării de clarificare .facem precizarea că analize le/determinările fizico-chimice la care se face referire în cadruTcșiefuluP? de sarcini au în vedere doar 3 tipuri de determinări, respectiv:              fr

 • •  conținutul de apă;                                              7

 • •  componenta organică;                                          ți ■

• puterea calorică.

Aceste 3 tipuri de analize, ca parte a acțiunii de determinare a compoziției deșeurilor, sunt necesare fie pentru a stabili tratarea, valorificarea sau eliminarea ulterioară a deșeurilor municipale, fie pentru a extrage concluzii privind evoluția în timp a comportamentului consumatorilor de bunuri - actuali generatori de deșeuri.

Pentru determinarea compoziției vor fi utilizate atât standarde cât și metodologii acceptate la nivel european. Principalele standarde care vor fi consultate și utilizate la stabilirea metodologiei de determinare a compoziției sunt următoarele:

 • -  SR 13493. Noiembrie 2004 - Caracterizarea desenator. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere;

 • -  SR CEN/TR 15310-1, Martie 2009 - Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor. Partea 1: îndrumări pentru selectarea și aplicarea criteriilor de eșantionare, în diferite condiții;


 • -  SR CEN/TR 15310-2, Martie 2009 - Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor. Partea 2: îndrumări pentru tehnicile de eșantionare;

 • -  SR CEN/TR 15310-3, Martie 2009 - Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor. Partea 3: îndrumări pentru procedurile pentru sub-eșantionarea pe teren;

 • -  SR CEN/TR 15310-5, Martie 2009 - Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor. Partea 5: îndrumări pentru procesul de elaborare a planului de eșantionare.

Metodologia care va sta la baza analizei de compoziție este Metodologia Comisiei Europene pentru analiza deșeurilor solide (Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool), 5th Framework Program EU).

Din punct de vedere al procedurii aplicate pentru realizarea acestor determinări se vor avea în vedere cele patru etape recomandate în SWA Tool Methodology sens în care prezentăm sub formă tabelară o serie de informații relevante sub acest aspect, după cum urmează:


PRE-INVESTIGARE /PREGĂTIRE


Colectarea datelor -primare (cadru)


 • •  stabilirea parametrilor

privind               tipul

clădiri lor/gospodăriilor din zona analizată

 • • date privind locuitorii (număr de locuitori în funcție de structura clădirii)

 • • date privind recipienții existenți (număr, mărime, beneficiarii serviciului)

Pentru problematica gestiunii deșeurilor, tipul de clădire precum și structura locuinței sunt de interes major întrucât au o influența mare asupra cantității și compoziției deșeurilor. De aceea,                    este

necesară împărțirea orașului în funcție de tipul clădirilor. De exemplu:

 • • Clădire de tip A ™ cu mai mult de 4 etaje,
♦ Clădire de tip C ~ case individuale

In această etapă este necesar să se identifice numărul de persoane/gospodărie.

PRE-INVESTIGARE /PREGĂTIRE

Alegerea eșandoanelor

 • • împărțirea regiunii în funcție de structura clădirilor

 • •    fixarea    mărimii

eșantioanelor

 • •  alegerea concreta a recipientelor (adresele de ridicare)

Tipul       Clădirii: Nr.

persoane        arondate

punctului de colectare

Case individuale: Numele străzii, Numărul casei, Număr persoane

Definirea fracțiunilor de sortare pe grupe       de

materiale

Alegerea zonelor din oraș pentru            colectarea

eșantioanelor trebuie să se realizeze având în vedere obiectivul de a obține un eșantion de deșeu menajer reprezentativ pentru toată regiunea analizată.

Din fiecare structura de construcție se extrage un eșantion. Fiecare eșantion se compune din mai multe unități. 0 unitate de eșantion corespunde     aproximativ

conținutului unui recipient de 1,1 m3, adică la volume mai mici de recipienți, mai multe containere vor compune unitatea eșantionului.

Din experiențele anterioare, pentru o împărțire firească a întregului de 30% se recomandă, pentru analizele gunoiului menajer, un volum al eșantioanelor de cel puțin 20 de unități la o campanie de sortare, respectiv 80 de unități la o analiza (4 campanii de sortare).

PRE-INVESTIGARE /PREGĂTIRE

Stabilirea echipei care va realiza analiza compoziției deșeurilor

 • ♦ stabilirea echipei: ex. 10 studenți

» instruirea studenților: 1 zi

 • •  aspecte de sănătate: vaccinarea studenților

Echipa: ex. studenți de la o Universitate cu specialitate Ecologie

Aspecte      organizatorice:

cazare/buget aferent pentru 5-6 zile

As i gurarc--''7’'echipament

7 7 .,7-X protecție: mânuși, ■5 ■? măști, sortiiri/salopete;-"^ ’*


\

5                    i . \     7-


■2 s'g


•               pregătirea

echipamentului        de

protecție

PRE-NVESTIGARE /PREGĂTIRE

Amenajarea spațiului pentru realizarea analizei

 • •     mașina     pentru

transportul pubelelor de deșeuri     (luate     ca

eșantioane)

 • •  3 muncitori pentru colectarea și transportul deșeurilor

 • • realizare site și rigla

 • •    alte    echipamente

necesare

Forma sitelor si a riglei

Alte echipamente;

 • • 50 europubele

 • • 2 containere de 1,1 m3

 • • cantar pentru greutăți mai mici de 1000 kg

 • • cântar pentru greutăți mai mari de 1000 kg

 • • cantar electronic

 • • maturi (3 “ 4 buc)

 • • lopeți(6buc)

 • • vase pentru separarea fracțiunilor < 40 mm

IMPLEMENTARE

Colectarea reripieriților aleși

 • • determinarea nivelului de încărcare a recipientului (grad de umplere)

 • ♦ deterinmarea masei recipientelor

Sortare/Clasa

re

• Separarea eșantioanelor corespunzător grupelor de materiale

Cânțărirea fracțiunilor

• Rezultate intermediare (kg/fractiune) în funcție de interval de timp de analizare și unitatea de eșantion

Analize fizico-chimice

Analize fizico-chimice

 • • conținutul de apă

 • • determinarea componentei organice

 • • puterea calorică

Evaluarea intervalului de analiza

Grad de umplere a recipientului, cantitatea si compoziția deșeurilor în;

 • • % din greutate

 • • kg/Iocuitor și săptămâna

 • • kg/locuitpr și an

.....EVALUARE.....

Calcule

Grad de umplere a recipientului, cantitâ^d^deșeiai și realizarea de analize în mai multe interj

 • • Indicele de producere a deșeurilor (kg/locuitor și săptămâna)

 • • Cantitatea anuală (t/an și kg/locuitor și an)

  Studierea fracțiunilor colectate separat

  • • hârtie, carton

  • • sticlă . . .

  • • materiale plastice

  • • deșeuriorganice

  • • s.a.m.d. ’'

  Estimare

  • • determinarea; potențialului materialelor recidabile și. substanțelor dăunătoare, cotelor de colectare

  • • concluzii, recomandări pentru conceptul de gestiune a deșeurilor ■ .

  Prognoza deșeurilor

  Prognoza

  • • cantităților de deșeuri

  • • compoziției deșeurilor

Având în vedere cele mai sus arătate, autoritatea contractantă nu va da curs solicitării de modificarea a cerințelor stabilite în cadrul Caietului de sarcini.

Totodată, reiterăm faptul că, modul concret în care se va desfășura programul de realizare al determinărilor va fi convenit de părți pe parcursul execuției contractului astfel încât să conducă la obținerea unor rezultate cât mai corecte.

întrebarea ar. 5:

„Referitor la cerința de la Iii. e) din Caietul de Sarcini (pag. 13): „Sistemul informatic trebuie să dețină cel puțin următoarele funcționalități: e) să fie accesibil on-line, prin intermediul unui browser‘Web”, vă rugăm să o modificați în:,te) să fie accesibil on-line”, deoarece nit toate sistemele ERP sunt accesibile prin browser web. Accesul va fi on-line prin remote desktop care nu necesită instalare software pe calculatorul utilizatorului, astfel încât să existe tratament egal pentru toți ofer fanții”

Răspunsul nr. 5:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea ca informațiile succinte puse la dispoziție nu sunt de natură să clarifice care este modalitatea concretă prin care intenționați să permiteți accesul la sistemul informatic, astfel încât autoritatea contractantă să aibă posibilitatea monitorizării în timp real a activităților desfășurate de operatorul de salubritate, așa cum s-a solicitat prin caietul de sarcini.

în lipsa unor asemenea informații, nu putem aprecia dacă „accesul remote desEtdp^’pYbpqs este de natură să satisfacă în mod corespunzător necesitățile autorității contractante stabilite^; prin caietul de sarcini.                                                   f *

Pe cale de consecință, sub rezerva prezentării unor informații detaliate cu privire la soluția tehnică prin care intenționați să asigurați accesul on-line la soluția informatică, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea formulării unui răspuns clar, corect și complet sub acest aspect.

A

întrebarea nr. 6:

„ Iz(3 rugăm să eliminați cerința de lit.f) din Caietul de Sarcini (pag. 13) „ inclusiv înregistrare telemetricâ a cantităților de substanțe 7 material antiderapant împrăștiate și de combatere a poleiului, precum și a gramajelor/concentrațiilor utilizate”, deoarece sărărițele mt sunt prevăzute cu astfel de dispozitive."

Răspunsul nr. 6:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că cerința potrivit căreia prestatorul serviciului de salubrizare are obligația de a asigura înregistrarea telemetricâ a cantităților de substanțe/material antiderapant împrăștiate și de combatere a poleiului, precum și a gramajelor/concentrațîilor utilizate, nu va fî modificată. Totodată, se impune a fi observat că autoritatea contractantă nu a impus o anumită tehnologie de înregistrare lele metrică, operatorul de salubrizare având deplina libertate de a identifica mijloacele de lucru pe care le va utiliza în vederea respectării acestei cerințe.

întrebarea nr. 7:

,, Vă rugăm să modificați Cerința nr. 2, pcl. 3t lit. b) Secțiunea 111.2.2) din Fișa de date: din „....cu capacitatea de transport material antiderapant de 5 mc.... ’’ în „....cu capacitatea de transport material antiderapant de minim 5 mc deoarece este restrictivă și impietează participarea ofertanților care au sărărițe cu capacitatea de transport mai mare de 5 mc (ex. 6 mc). ”

Răspunsul nr. 7:

Referitor la solicitarea dvs. vă rugăm sâ consultați răspunsul la întrebarea nr. 1

întrebarea nr. 8:

„ Vă rugăm să modificați Cerința nr. 2, pct. 2, lit. b) Secțiunea 111.2.2) din Fișa de Date: din „....cu capacitatea de 6,25 mc ” în ......cu capacitatea de, 6 - 7 mc deoarece este

restrictivă și impietează participarea ofertanților care au cisterne cu capacitatea diferită, dar apropiată de cea solicitată mc (ex. 6 mc) ”.

Răspunsul nr, 8:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că cerința nu va fi modificată. De asemenea, reiterăm faptul că cerința a fost stabilită în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 82/2016 motiv pentru care nu se poate aprecia că aceasta ar avea un caracter restrictiv. De altfel; chiar:-și C.N.S.C. a concluzionat în acest sens prin Decizia nr. 1436/C10/1163, 1215,;1223 dm’dăta^ întrebarea nr. 9:

„ Vă rugăm să precizați pentru care din operații vor fi utilizate cisternele de 6,25 mc și de 10 mc (Cerința nr. 2, pct. 2, Ut. b) și c) Secțiunea III. 2.2) din Fișa de Date), pentru operația de stropit sau pentru operația de spălat.,r

Răspunsul nr, 9:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că atât Cisternele cu capacitatea de 6,25 mc cât și Auto-cistemele cu capacitatea de 10 mc sunt utilaje afectate operațiunii de stropit a străzilor.

întrebarea nr. 10:

„Conform Măsurilor de remediere (nr. 7,5./1169/06.07.2017), la pag. 2, Ut. b): „Oferta va fi elaborată prin luarea în considerare a unui număr minim de 120 utilaje de salubrizare necesare pentru prestarea activităților cu precizarea că, ofertanții au obligația de a stabili/dimensiona numărul de utilaje astfel încât să facă dovada că metodologia de lucru este sustenabilă, iar activitățile vor fi prestate cu respectarea condițiilor prevăzute în Caieiul de sarcini", iar în caietul de sarcini (pag. 45) pentru activitatea de deszăpezire vor acționa aproximativ 108- 151 utilaje/instalații/echipamentetvehicule; vă rugăm să ne comunicați ce utilaje sunt cuprinse în numărul de 120 și dacă diferența până la 151 de utilaje, va intra sau nu în factorul de evaluare. "

Răspunsa! nr. 10:

Referitor la solicitarea dvs. facem precizarea că informația potrivit căreia ofertanții au obligația de a lua în considerare un număr de minimum 120 de utilaje a fost precizată ca urmare a soluției dispuse de C.N.S.C. prin Decizia nr. 1436/C10/1163, 1215, 1223 din datade 14.06.2017.

Prin Decizia în cauză, Consiliul a soluționat critici care vizau modul de aplicare a algoritmului de calcul aferent factorului de evaluare nr. 4 - Numărul de utilaje implicat pentru prestarea serviciilor de salubrizare superioare clasei de poluare EURO 4 conform programului de lucru asumat de operator.

Astfel, numărul de minimum 120 de utilaje indicat prin răspunsul de clarificare se referă la execuția tuturor activităților ce fac obiectul acordul ui-cadru (colectare și transport al deșeurilor, salubrizare stradală, colectare cadavre animale și deszăpezire) și privește doar acele utilaje care pot fî cuantificate în cadrul factorului de evaluare nr. 4, respectiv utilaje autopropulsate care îndeplinesc