Hotărârea nr. 143/2019

Hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere :

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate privind încheierea excercițiului bugetar pe anul 2018 al Direcției Economice Nn P.8.1/ 5322 / 10.07.2019

în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2018 atât pentru partea de venituri cât și pentru partea de cheltuieli pe indicatori de venituri, ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli conform surselor de finanțare care fac parte integrantă din prezenta hotarare:

Anexa 1. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Venituri.

Anexa 2. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Cheltuieli.

Anexa 3. - Cont execuție al bugetului local al Sectorului 4 - Total Aparat propriu

Art. 2. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local la partea de cheltuieli al

Bugetului Local al Sectortului 4 al Municipiului București pentru anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,

2.10, 2.11, 2.12, 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 2.32; 2.33; 2.34; 2.35; 2.36 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 4. - Se aprobă contul de execuție al bugetului local, pentru anul 2018 Direcții Descentralizate, la partea de cheltuieli, pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, conform anexelor:

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - Anexa: 4

Direcția învățământ și Tineret - Anexele: 5, 5.1

Direcția de Evidență a Persoanelor - Anexa: 6

Centrul Cultural pentru UNESCO - Nicolae Bălcescu - Anexa : 7

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - Anexele: 8,

Centrul Medico Social Sfântul Andrei - Anexele: 9, 9.1

Direcția Mobilitate Urbana - Anexa: 10,

Centrul de îngrijire si Asistenta - Anexa 11

Art. 5. - Se aprobă contul de execuție al creditelor externe pentru anul 2018 conform anexei: 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Se aprobă contul de execuție al  creditelor interne pentru anul 2018

conform anexei: 13, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate parțial si integral din venituri proprii, pentru anul 2018 pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor: 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Q«lBĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 143/15.07.2019