Hotărârea nr. 142/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 5323/10.07.2019 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 790.785 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; ~ Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.3; - Buget credite externe detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.4; - Buget credite interne detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de


Anexa 3.2

- cap.51.02.01.03

Anexa 3.3

-cap.51.02.01.03

Anexa 4.

- capitol bugetar 54.02

Anexa 4.1

- cap.54.02.10

Anexa 5

- capitol bugetar 61.02

Anexa 5.1

- cap.61.02.03.04

Anexa 6.

- capitol bugetar 65.02

Anexa 6.1

- cap.65.02.03.01

Anexa 6.2

- cap.65.02.03.01

Anexa 6.3

- cap.65.02.03.02

Anexa 6.4

- cap.65.02.03.02

Anexa 6.5

- cap.65.02.04.01

Anexa 6.6

- cap.65.02.04.01

Anexa 6.7

- cap.65.02.04.02

Anexa 6.8

- cap.65.02.04.02

Anexa 6.9

- cap.65.02.07.04

Anexa 6.10

- cap.65.02.07.04

Anexa 7

- capitol bugetar 67.02

Anexa 7.1

- cap.67.02.05.03

Anexa 8

- capitol bugetar 68.02

Anexa 8.1

- cap.68.02.

Anexa 8.2

- cap.68.02.04.

Anexa 8.3

- cap.68.02.06.01

Anexa 8.4

- cap.68.02.11.

Anexa 8.5

- cap.68.02.50.50


 • - D.G.I.T.L.

 • - D.A.U.I. autoritati executive

- Alte servicii publice generale

 • - Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

 • - învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - DAUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - DAUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - DAUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

 • - Cultură recreere și religie

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

 • - Asigurări și asistență socială

 • - Asistență socială

 • - Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

 • - Copii

 • - Creșe

 • - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

- Anexa 9.    - capitol bugetar 70.02

- Anexa 9.1   - cap.70.02.03.30

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

 • - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 10.  - capitol bugetar 84.02

-Anexa 10.1 - cap.84.02.03.03

-Anexa 10.2 - cap.84.02.50


- TransporturiArt. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 11. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

Anexa nr. 12; 12.1 „Lista de investiții a Direcției Administrare Unitari Invatamant”;

Anexa nr. 13, 13.1 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

Anexa nr. 14, „Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Anexa nr. 15, 15.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale”;

Art 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa nr. 16, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Se aprobă de principiu posibilitatea majorării burselor elevilor din Sectorul 4, din economia preconizată a fi realizată prin novarea unor contracte către Compania Națională de Investiții “C.N.I.”, după semnarea cesionării acestor contracte.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează SecretaruLSectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 142/15.07.2019