Hotărârea nr. 141/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata agroalimentara Berceni – Sudului”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului”

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 9.1/ 801/12.07.2019 al Direcției Investiții, Serviciul Investiții, Direcției Economice și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, prin Primarul Sectorului 4, de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 4 al Municipiului București cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local ” „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentara Berceni - Sudului”.

Art.2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de specialitate, să întocmească protocolul de asociere prevăzută la art.l din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de asociere prevăzut la art.2 din prezenta, precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15.07.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-ConstantiContrasemnează

Secretarul Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 141/15.07.2019