Hotărârea nr. 140/2019

Hotărâre privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-IIfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 nr. 3177/1.07.2019 și

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Art. 431 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-IIfov;

în temeiul art. 133 alin. (1) coroborat cu art. 134 alin.(l), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. d) și e) și art. 166 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se avizează modificările propuse de Sectorul 4 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-IIfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea unei solicitări către Consiliul General al Municipiului București privind aprobarea unei hotărâri de includere în Planul Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-IIfov a extinderii rețelei de metrou linia M2 de către ConșjJJ Municipiului București, conform Anexelor 1-11 care fac parte integrantă din preze


Art. 3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.07.2019


Contr asemn ează

Secretarul Sectorului 4


Nr. 140 /08.07.2019

Anexa 1                 /Qf,

Sumarul măsurilor incluse în PMUD


A.Proiecte în implementare

Proiecte angajate, care urmează să fie implementate indiferent de concluziile sau recomandările PMUD.


Pag. 42 - PMUD - aprobat de CGMB - se adauga punctul 8 în tabelul Investiți MetrouA'.


Nr.

Proiect

Caracteristici

Situație existentă

Sursă     de

finanțare

Buget estimativ - fără 1 TVA - Milioane Euro

Responsab 1

1

Total

2016

2023

2024!            I

2030           II

Nivel național                                                                                                                 1

Investiții Metrou

1

Fazarea proiectului - Linia de metrou Magistrala 5, secțiunea Râul Doamnei, Valea Ialomiței, Eroilor

7 km, 10 stații, 1 depou

Construcție în derulare - data planificată pentru finalizare -Trimestrul I - 2017

POIM 2014-2020

291

291

MT, MFE, Metrorex

2

Fazarea proiectului - îmbunătățirea serviciului metrou Magistrala 2 -Berceni - Pipera

18 km, 24 trenuri

Proiect în derulare - Data planificată a finalizării - trimestrul IV-2017

POIM 2014-2020

101

101

/

MT, MFE, Metrorex

3

Fazarea proiectului - Magistrala 4 racordul 2 - Secțiunea Parc Bazilescu -Straulești

1,89 km, 2 stații

Proiect în derulare - data planificată a finalizării - trimestrul IV- 2016

POIM

2014-2020

58

58

/

MT, MFE, Metrorex

4

Fazarea proiectului - Modernizarea instalațiilor de ventilație (6 stații)

îmbunătățirea sistemului de ventilație - 6

Proiect în derulare - data planificată a finalizării - trimestrul II- 2016

POIM 2014-2020

3

3

t

MT, MFE, Metrorex

5

Fazarea proiectului - Modernizarea instalațiilor de control acces

Modernizare sistem acces -41 stații

Proiect în derulare - data planificată a finalizării - trimestrul IV- 2016

POIM 2014-

2020

30

30

r

MT, MFE, Metrorex

6

Depou și park& ride - Straulești -pentru M4 sî M6

Construcție depou si parcare Park&ride

Proiect în derulare - data planificată a finalizării - iunie 2016

POIM 2014-

2020, buget de

stat

41

41

/

MT, MFE, Metrorex

7

Achiziția de material rulant pentru M5 Râul Doamnei -

Pantelimon

43       trenuri,

fiecare cu 6 vagoane

Pentru magistrala 2 au fost livrate 16 trenuri în acest an, urmând ca lunile viitoare să fie livrate înbă 8. Urmare a acestei livrări, actualul (aproape nou) material rulant de pe magistrala 2 va fi transferat către Ml și M3. Pentru magistrala 5, achiziția de material rulant (13 tremlri) se va face etapizat, prin împrumut BEI, însă contracul încă nu a fost stabilit, astfel încât se poate estima faptul ca. proiectu poate fi întârziat cu 2 ani.

POIM 20142020, împrumut BEI, buget de stat

338

338

/

MT, MFE, Metrorex

8

Proiect pentru edificarea unei stați de metrou supraterane si a unui Park & Ride, situate între stația Berceni ș Șos. de Centură

Extindere rețea metrou M2 magistrala Pipera Berceni - cu c stație     nouă

(Berceni Centura)    ș

Studiu de Frail&ftate realizat

x

POIM 2014-2020j\ Buge local lp4, alte fonduri lega

40

40

/

MT, MFE, Metrorex, PS4Anexa 2

Harta 0-1 - Proiecte din scenariul de referința în Zona București

Pag. 44 - PMUD - aprobat de CGMB - se modifică după cum urmează

Anexa 3

Dezvoltarea maximă a rețelei de metrou

Tabel 6-4 Proiecte incluse în Scenariul complet pentru metrou

Pag. 320 - PMUD - aprobat de CGMB - se adaugă rubrica Extindere Magistrala 2 de metrou


, Origine -Lungime

Titlu proiect ~ T. ..          f

Destinație (Km


Număr suplimentar zilnic de călători estimat (2030) Sursa: TDM


Cost estimat (Mii. Eu ro)


Status


Sursă


Impact

Regiunii


asupraBerceni -Șos. de Centura

3

30,000

40

Studiu de fezabilitate existent

PS4

Oferirea unui serviciu complementar Nord-Sud la linia M2 existentă, ce funcționează la capacitate ridicată

Gara de Nord -Progresul

10

360,000

950

Studiul de fezabilitate va fi finanțat de Guvernul Elveției

Inventar de proiecte

Oferirea unui serviciu alternativ Nord-Sud Ia linia M2 existentă, ce funcționează la capacitate ridicată

1

1. . ■

Eroilor -Iancului

5

285,000

700

Dificultățile tehnice și de proiectare amenință să împiedice implementa rea proiectului

Inventar de proiecte

Oferirea unui serviciu alternativ Nord-Sud la linia M2 existentă, ce funcționează la capacitate ridicată

Iancului -Pantelimon

5

30,000

300

Pregătită pentru lucrările de ofertare Suprapuner e cu modemizar ea infrastructu rii de tramvai amenință să împiedice implementa rea proiectului

Inventar de proiecte

Conexiune îmbunătățită între Pantelimon și rețeaua de metrou a Bucureștiului

i-; ^Xtiietrouv ’:

Gara de Nord-HCIA

14.2

130,000

1,055

Pregătită pentru lucrările de ofertare

Inventar de proiecte

Oferă o conexiune absentă între AIHC, Otopeni și rețeaua de

___ ?
Bragadiru -Voluntari

21

320,000

2,310

Fără activități de pregătire

Inventar de proiecte

Oferă o conexiune SV-NE directă la transportul public rapid prin centrul orașului București cu conexiune îmbunătățită spre orașul Voluntari

Depoul Alexandria -Colentina

13

300,000

1,430

Fără activități de pregătire

Dezvoltată în cadrul PMUD

Oferă o conexiune SV-NE directă la transportul public rapid prin centrul orașului București

Crângași -Dristor

18 '

260,470

1,980

Fără activități de pregătire

Inventar de proiecte

Oferă un serviciu de transport public rapid prin partea de Sud a Bucureștiului, inclusiv cartierele Rahova și Ferentari


?z.<5ș,ttwre

WM/n.-Anexa 4 M       Wo/og

Dezvoltarea maximă a rețelei de metrou

Harta 6-2 Proiecte de dezvoltare maximă a rețelei de metrou

Pag. 322 - PMUD - aprobat de CGMB - se modifică după cum urmează


Pag. 322 - PMUD - aprobat de CGMB - se adaugă paragraful Extindere Magistrala 2 de metrou după cum urmează:

„Extindere Magistrala 2 de metrou: Această nouă stație de metrou ar putea deservi transportului de persoane și ar aduce beneficii locuitorilor Sectorului 4, precum și cetățenilor afiați în tranzit prin zona respectivă. Conform statisticilor, Magistrala 2 de metrou reprezintă 25% din totalul liniilor administrate de

ROREX SA și ubteran din Urbanistic menii din ușor, iar


suportă zilnic 50% din fluxul de trafic al întregii rețej^lpîf Capitală. Sectorul 4 al Capitalei este în continuă dezv Zonal, care a fost aprobat de CGMB, va susține acest pr această zonă au nevoie de un mijloc de transport răpi prelungirea tronsonului de metrou reprezintă cea mai bAnexa 5

Procesul participativ și scenariul ales

Inventarierea intervențiilor

Metrou

Proiecte metrou majore

La pag. 363 - PMUD - aprobat de CGMB - se adaugă la început paragraful:

„Prelungire M2 in sud - Berceni - Sos. de Centura

Situația actuală în zona unde este prevăzut obiectivul, este caracterizată de lipsa unei căi de acces rapid către centrul și nordul capitalei a locuitorilor din sudul Sectorului 4 al Municipiului București, din orașul Popești-Leordeni și din comuna Berceni. Astfel, odată cu creșterea dezvoltării urbane și periurbane din ultimii ani, a crescut și nevoia de mobilitate a locuitorilor din aceste zone, precum și a celor din alte zone limitrofe capitalei care accesează Bucureștiul prin Șoseaua de Centură și Drumul Județean ‘ “Șoseaua Berceni”. Din aceste considerente, în prezent se constată o supra-aglomerare, atât auto, cât și pieton ală în zona stațiilor de metrou “Dimitrie Leonida” și “Berceni”, stații ce în prezent deservesc populația din sudul Sectorului 4 al Municipiului București, din Vestul Orașului Popești-Leordeni și din comuna Berceni, ca unic punct de legătură cu Municipiul București.”

Procesul participativ și scenariul ales

Dezvoltarea scenariului optim

în pag 368 - PMUD - aprobat de CGMB - se completează punctul a) după cum urmează:

Extinderea rețelei urbane existente de metrou

a)        Extinderea magistralei M2 Pipera (Comp-3 M-2 Extindere din stația Pipera,

inclusiv material rulant}'. Zona comercială și industrială din Pipera devine rapid una dintre cele mai intense din regiune și s-â previzionat atragerea unor volume foarte mari de trafic. Este esențială asigurarea unor legături de transport public de calitate și atractive în această zonă din fază incipientă pentru a evita traficul greu de autoturisme și o distribuție modală viitoare dificilă. Prognoza creșterii locurilor de muncă pe o rază de 500m în jurul celor 3 stații (Pipera+ 2 stații noi), 2015-2030: +5.000 (17.000 ->22.000). Prognoza creșterii locurilor de muncă pe o rază de l.OOOm în jurul celor 3 stații (Pipera+ 2 stații noi), 2015-2030: +8.000 (35.264 ->43.757). Creșterea totală a numărului locurilor de muncă în cele trei Zone de Analiză adiacente celor trei stații este de aproximativ + 12.000 noi locuri de muncă până în 2030. Această afirmație este adevărată fără extensia liniei de metrou, care ar putea genera dezvoltarea suplimentară a unui nod economic deja puternic.

„De asemenea, se constată o creștere continuă a nevoii de mobilitatea urbană a locuitorilor din sudul Sectorului 4 al Municipiului București, precum și a celor din orașul Popești-Leordeni și din comuna Berceni care tranzitează zona respectivă. în urma realizării în următorii ani a dezvoltărilor imobiliare aprobate prin PUZ - Zona de Sud a Sectorului 4, va crește populația sectorului cu câteva zeci de mii de locuitori, fapt ce va conduce la o creștere a nevoii de acces facil și rapid la rețeaua de metrou, mijloc de transport nepoluant, ca o condiție esențială a asigurării calității vieții, Nerealizarea stației de metrou propuse va conduce la:

  • -  un blocaj iminent provocat de apogeul numărului de călători cu metroul, suportat la orele de vârf de peronul stației de metrou “Dimitrie Leonida”;

  • -  blocaje rutiere constante pe Șoseaua Berceni, fluidizarea traficului fiind fragmentată de cei ce își aduc în fiecare dimineață membrii familiei la metrou, cu mașina personală.

  • -  continuarea procesului de poluare a atmosferei prin utilizarea mașinilor personale dinspre orașul Popești-Leordeni și comuna Berceni către stațiile de metrou “Berceni” și “Dimitrie Leonida”;

  • -  creșterea aglomerării auto existente în zonă;

  • -  scăderea accesului facil la învățământ, cultură și la locurile de muncă din Municipiul București pentru locuitorii din această zonă a Sectorului 4

De asemenea, în zona lotului necesar stației, Primăria Sectorului 4 va amenaja parcări de tip park & ride.”

. Anexa 7 LA ACLA> . ILo/M.

C-8 Transport public - sistem integrat, eficient și accesibil

Crearea și implementarea unui nou program de transport pentru sistemul de transport public din Județul Ilfov

Metodologia de realiniere a rețelei

La pag. 479 - PMUD - aprobat de CGMB - se adaugă punctul 10:

„Pct. 10 - Sos. de Centura (Berceni Centura) - prelungirea magistralei M2 Berceni -Pipera, statie de metrou si Park & Ride”C - 15 Transport public - sistem integrat, eficient și accesibil

Parcări de transfer (Park and Ride)

Viziune pe termen lung

Locații propuse pentru prima etapă:

în pag. 508 - PMUD - aprobat de CGMB - se adaugă punctul 6

„6. Prelungirea liniei M2 prin Bercehi si construirea unui Park & Ride - Poartă Prelungire Intermodală Sos. de Centura - va facilita accesul direct la metrou și autobuz conducătorilor auto care fac naveta din Ilfov către București”Anexa 9

Harta C15-1 Porți intermodale la intrările autostrăzilor, Gara Progresu si Berceni centură

La pag. 509- PMUD - aprobat de CGMB harta se modifică după cum urmează:

Comp 2-7 Scenariul selectat componente complexe

Investiții pentru rețeaua de metrou

Proiecte / Etape

La pag. 522 - PMUD - aprobat de CGMB paragraful referitor la Magistrala 2 se completează după cum urmează

Magistrala 2 - Berceni - (centrul orașului) -Pipera extindere 2 stații și 1.6 km pentru a permite construcția unuipark &ride la marginea autostrăzii A3. Zona comercială și industrială Pipera devine rapid una dintre cele mai intense din regiune și seprevizionează atragerea unor volume de trafic foarte mari. Este esențială oferirea unor legături de transport public de calitate și atractive pentru această,zonă încă de la început, pentru a evita traficul greu de vehicule și o schimbare modală dificilă în viitor. „Berceni - Centura Berceni - extindere 1 statie si construirea unui park & ride în zona Șoselei de Centura. Astfel se va diminua traficul rutier și pietonal în zona de acces a stației de metrou “Dimitrie Leonida”, precum și a stației de metrou “Berceni”, se va fluidiza traficul prin anularea blocajelor rutiere din intersecțiile Șoselei Berceni (din administrarea Sectorului 4 al Municipiului București) cu străzile adiacente acesteia, situate între stația de metrou “Dimitrie Leonida” și Șoseaua de Centură, se va reduce traseul auto către stația de metrou “Dimitrie Leonida”, cu circa 6km zilnic / utilizator de metrou din orașul Popești-Leordeni și comuna Berceni.”Anexa 11

Harta Comp2-7-l Componenta rețelei de metrou din scenariul complex

Pag. 525 - PMUD - aprobat de CGMB - se modifică după cum urmează: