Hotărârea nr. 14/2019

Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, sector 4 București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul situat în B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena,etaj 1, Centrul Comercial Grand Arena Berceni, în suprafață de 56 mp, pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând referatul de specialitate nr.9119/16.01.2019 al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consililui Local Sector 4;

Adresa nr.13/16.01.2019 a Euroinvest Intermed S.R.L,

Ținând cont de reglementările cuprinse în:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/29.03.2001 și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 61/23.03:2018;

Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru combaterea birocrației, în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 2146 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin.(l) lit b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de comodat pentru o perioadă de 5 ani, pentru spațiul situat în incinta Complexului Comercial Grand Arena Berceni, B-dul Metalurgiei nr.12-18, et.l, sector 4 București, în suprafață de 56 mp pentru desfășurarea activității cu publicul de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 să semneze contractul de comodat, actele adiționale și operațiunile ce decurg din derularea contractului.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 22.01.2019

Nr. 14/22.01.2019DE ȘEDINȚĂ,

îstantinvBĂRBĂLĂU


'ontrasemnează ecrctaniLSectorului 4


Diana Anca ARTENE