Hotărârea nr. 139/2019

Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii \"C.N.I.\" S.A., a amplasamentului din Soseaua Oltenitei nr.9 Sectorul 4 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii \"CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCTIONAL (UMF CAROL DAVILA)\"

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții «CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/755/03.07.2019;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 261/02.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), k), 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.9 Sectorul 4 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, constând în teren în suprafață de 4424,876 mp din totalul de 12 473 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 231597 și nr. cadastral 231597, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL (UMF CAROL DAVILA)”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbaw+fr respectarea reglementărilor în vigoare.                                       /A

ff

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local Sector # £ chc+u pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustiml util iu a’

OR 4


Art.4. Consiliul Local Sector 4 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 4 a cheltuielilor pentru lucrări și servicii în valoare de 1 444 757.95 lei fără TVA, conform devizului general.

Art.6. Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.07.2019

Diana Anca ARTENE

Nr. 139 /08.07.2019