Hotărârea nr. 138/2019

Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 – Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru – Centrul Educațional UMF Carol Davila”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 - Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/756/03.07.2019;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 345/27.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), k), 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului din Șoseaua Olteniței nr.15 - Parcul Orășelul Copiilor Sectorul 4 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, în suprafață construită de 697 mp și teren în suprafață de 1317 mp din totalul de 184 744 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 209322, nr. cadastral 209322, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții “Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centrul Educațional UMF Carol Davila”.


Art.4. Consiliul Local Sector 4 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.S. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 4 a cheltuielilor pentru lucrări și servicii în valoare de 307 800.00 lei fără TVA, conform devizului general;

Art.6. Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.07.2019


NTE DE ȘEDINȚĂ,


L-Cohsțantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE

Nr. 138 /08.07.2019