Hotărârea nr. 137/2019

Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/604/04.06.2019;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A.;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 119/10.06.2019 pentru aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de construcții Grădinița în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190”, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g), k), 1) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol a amplasamentului din Str. Sergent Nițu Vasile nr.16 Sectorul 4 aflat în administrarea Consiliului Local Sector 4, constând în teren în suprafață de 1882,22 mp din totalul de 14 919 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 213529, nr. cadastral 213529, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.” -S.A. a obiectivului de investiții ”Lucrări de construire grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr 190”.

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, respectarea reglementărilor în vigoare.


Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local Sector 4 a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local Sector 4 se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5. Se aprobă finanțarea din bugetul local al Sectorului 4 a cheltuielilor pentru lucrări și servicii în valoare de 901.140,95 lei fără TVA, conform devizului general.

Art.6. Consiliul Local Sector 4 București se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art.7. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.07.2019


DE ȘEDINȚĂ,


4 A

;tantimBĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 137/08.07.2019