Hotărârea nr. 136/2019

Hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, precum și a sumelor care depășesc valoarea estimată a acestuia, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190, Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Muncipiului București a unor cheltuieli prevăzute în devizul general, precum și a sumelor care depășesc valoarea estimată a acestuia, pentru obiectivele de investiții Lucrări de construire Grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr.190, Construire Centru Medical Multifuncțional (UMF Carol Davila), Reconversie sală de sport din Orășelul Copiilor într-un spațiu cu funcțiunea de amfiteatru - Centru Educațional (UMF Carol Davila), derulate în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției Investiții - Serviciul Investiții nr. P.9.1/758/03.07.2019; în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. k) și art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Pentru proiectele de investiții ce fac obiectul finanțării de către Compania Națională de Investiții, cheltuielile prevăzute în devizul general, precum și sumele care depășesc valoarea estimată cuprinsă în devizul general emis de proiectant pentru fiecare obiectiv în parte, și care nu vor fi suportate de Compania Națională de Investiții vor fi finanțate din bugetul local de către Sectorul 4 al Municipiului București.

Art.2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 136 /08.07.2019